دکتر ابوالفضل علیرضالو

نام: ابوالفضل

نام خانوادگی: علیرضالو

تاریخ تولد: 1362

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و معطر

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: گروه علوم باغبانی/ دانشکده کشاورزی

بیوتکنولوژی گیاهان دارویی/ پژوهشکده زیست فناوری

آدرس محل کار: دانشکده کشاورزی/ پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه

پست الکترونیک: a.alirezalu@urmia.ac.ir

زمینه مطالعات علمی: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، سیستماتیک مولکولی گیاهان دارویی (مارکرهای مولکولی و توالی یابی DNA مطالعه فیتوشیمیایی گیاهان دارویی