دکتر عباس بانج شفیعی

مدارک علمي

1-کارشناسي مهندسي کشاورزي-جنگلداري از دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 1374

2-کارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري از دانشگاه تربيت مدرس، 1379

3-دکتري جنگلداري از دانشگاه تربيت مدرس، 1385

مسئوليت هاي اجرايي

1-سرپرست تهيه طرح جنگلداري اداره کل منابع طبيعي مازندران-نوشهر از 1379 لغايت 1381

2-مدير گروه جنگلداري دانشگاه اروميه از سال 1386 تا 1390

3-مجري احداث باغ گياه شناسي دانشگاه اروميه

4-رئیس دانشکده منابع طبیعی از سال 1390

دوره هاي تخصصي گذرانده

1-کارگاه آموزشي اکوتوريسم، مجتمع آموزش عالي کلارآباد، 1381

2-روش شناسي و ايمني راديوايزوتوپ، دانشگاه بريتيش کلمبيا شمالي کانادا، 2006

3-ايمني در برابر آتش سوزي جنگل، دانشگاه Coimbra پرتغال، 2006

4-رفتار آتش سوزي جنگل، دانشگاه Coimbra پرتغال، 2006

5-کارگاه آموزشي ارزيابي دروني گروه ها، دانشگاه اروميه، 1386

6-کارگاه آموزشی گاه شناسی درخت Dendrochronology، دانشگاه تهران، 1389

تأليفات و ترجمه

ترجمه کتاب کنترل آتش سوزي جنگل (در دست ويرايش)

تدریس

1-آمار و احتمالات

2-جنگلداري 1

3-طرح آزمايشات منابع طبيعي

4-جنگلکاري و نهالستان هاي جنگلي

5-جنگلداري 2

6-مساحي و نقشه برداري

7-روش تحقيق در جنگلداری (ارشد)

8-مديريت پايدار جنگل (ارشد)

مقالات چاپ شده  و يا در دست چاپ

1-بانج شفيعي، ع. عزيزي، پ. جلالي، س.غ.، 1382. بررسي تأثير مقادير مختلف سرخس عقابي بر کيفيت کمپوست شدن خاک اره صنوبر. مجله پژوهش و سازندگي، شماره 61، 84-80

2-معماريان، ف. طبري، م. حسيني، م. بانج شفيعي، ع. 1384. مقايسه رشد توده خالص و آميخته در نوئل معمولي در کلاردشت، مجله پژوهش و سازندگي، شماره 73، 176-171

3- معماريان، ف. طبري، م. حسيني، م. بانج شفيعي، ع. 1386. مقايسه تنوع زيستي توده آميخته پهن برگ در منطقه کلاردشت، مجله محيط شناسي، شماره 42، 108-103

4-بانج شفيعي، ع. اکبري نيا، م. جلالي، غ. عزيزي، پ. حسيني، م.1386. تأثير آتش سوزي بر ساختار و زادآوري جنگل سري چلير خيرودکنار حوزه 45 گلبند نوشهر، مجله پژوهش و سازندگي، شماره 76، 112-105

5-Shafiei, A.B., Akbarinia, M., Jalali, S.G., Azizi, P. and S.M. Hosseini, 2006. Effect of fire on Herbal Layer Biodiversity in a Temperate Forest of Northern Iran, Pakistan journal of biological sciences, 9 (12): 2273-2277.

6- همت بلند، الف. اکبري نيا، م. بانج شفيعي، ع. 1387. اثر آتش سوزي بر كربن آلي در سطح خاك. مجله جنگل و مرتع، شماره 79 و 80، 87-83

7- عليجانپور، الف. اسحاقي راد، ج. بانج شفيعي، ع. 1388، بررسي و مقايسه تنوع گياهان چوبي در دو منطقه حفاظت شده و غيرحفاظتي ارسباران، مجله تحقيقات جنگل و صنوبر، شماره1، جلد 17، 133-125.

8- بانج شفيعي، ع. اکبري نيا، م. جلالي، غ. عليجانپور، الف. 1388. تأثير آتش سوزي جنگل بر رويش قطري گونه هاي راش و ممرز، مطالعه موردي: جنگل خيرودكنار، مجله تحقيقات جنگل و صنوبر، شماره 3، جلد 17، 474-464.

9- عليجانپور، الف. اسحاقي راد، ج. بانج شفيعي، ع. 1388، بررسي و مقايسه تنوع گونه اي تجديد حيات توده هاي جنگلي دو منطقه حفاظت شده و غيرحفاظتي ارسباران، مجله جنگل ايران، شماره3، 217-209.

10-بانج شفيعي، ع. اکبري نيا، م. عزيزي، پ. اسحاقي راد، ج. 1389تأثير آتش سوزي بر برخي از ويژگي هاي شيميايي خاک جنگل در شمال ايران، م-طالعه موردي: جنگل خيرودكنار ، مجله تحقيقات جنگل و صنوبر، شماره 3، جلد 18، 379-365.

11-عليجانپور، الف. بانج شفيعي، ع. اسحاقي راد، ج. 1389، بررسي وضعيت تجديد‌‌ حيات طبيعي جنگل‌هاي بلوط غرب در رابطه با عوامل رويشگاهي (مطالعه موردي : منطقه پيردانه پيرانشهر)، مجله جنگل ايران. شماره 3، 219-209.

12-بانج شفيعي، ع. اسحاقي راد، ج. عليجانپور، الف. پاتو، م. 1389. تأثير آفت پروانه جوانه خوار Tortrix viridana L. بر پهناي دواير ساليانه  دارمازو مطالعه موردي: جنگل هاي پيرانشهر و سردشت. مجله اکوسيستم هاي طبيعي ايران، شماره اول، صفحه 89-78

13-همت بلند، الف. اکبري نيا، م. بانج شفيعي، ع. 1389. اثر آتش‌سوزي روي برخي ويژگي‌هاي شيميايي خاك جنگل‌هاي بلوط اطراف مريوان، مجله تحقيقات جنگل و صنوبر، شماره 2، جلد 18، صفحه 218-205.

14-مهدوی، ع.، اسحاقی راد، ج.، بانج شفیعی، ع.، 1389. زادآوری طبیعی بلوط ایرانی و سایر گونه های چوبی در رابطه با عوامل محیطی (فیزیوگرافی و خاک) مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کبیرکوه، استان ایلام. فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران، شماره اول، 40-30.

 

15-Eshaghi Rad, J., Banj Shafiei, A., 2010. The distribution of ecological species groups in fagetum communities of Caspian forests: Determination of effective environmental factors. Flora, 205. IF=1.43

16-Banj Shafiei, A., Akbarinia, M., Jalali, G., Hosseini, M., 2010. Forest fire effects in beech dominated mountain forest of Iran. Forest Ecology and Management. 259: 2191-2196.   IF=2.5

17-Malekzadeh, R., Mohammadi, H., Shafiee, A. B., 2010. Population dynamics of six Brachionus rotifer strains in response to salinity and food type. International Review of Hydrobiology. 95(6): 461-470. IF=0.87

18- بانج شفيعي، ع. اسحاقي راد، ج. عليجانپور، الف. پاتو، م. 1390، تأثير آفت پروانه جوانه خوار Tortrix viridana L. بر پهناي دواير ساليانه ويول مطالعه موردي: جنگل هاي پيرانشهر و سردشت. مجله حفاظت گياهان، جلد 25، شماره2، صفحه 185-178.

19-علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، ج.، بانج شفیعی، ع.، 1390. تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر خصوصیات کمی و کیفی رویشگاههای ذغال اخته در جنگل ارسباران. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، شماره 3-جلد 19.

20-بانج شفیعی ع، اسحاقی راد ج، علیجانپور الف، پاتو م. 1391، تأثیر سوپرجاذب و آبیاری بر رشد نهال های بنه. مجله جنگل ایران، شماره 4، جلد 2، 112-101.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس

1-Azizi, P. and A. Shafiei, 2003. Sawdust as a Substitute for Animal Fertiliser, 1st international Symposium Resource Utilization: Local Structure vs Globalization, proceedings of conference, University of Tehran: 385.

2-Akbarinia, M. Alimohammadi, H.J. and A.B. Shafiei, 2005. Assessing of the Ecological Potential of Beech Forests by Some Foliar Nutrients Analysis (in Kojour, Iran), In X. European Ecological Congress proceedings, Turkey, : 266.

3- Shafiei, A.B., Akbarinia, M., Jalali, S.G., Azizi, P. and S.M. Hosseini, 2006. The Effects of Fire on Forest Structure and Regeneration in Khiroudkenar Forest, Nowshahr, Iran, 5th International Conference on Forest Fire Research, Portugal.

4-Banj Shafiei, A. , Akbarinia M., Jalali, S.G. , Azizi, P., Hosseini, S.M., 2007, Effect of fire on trees quality in a temperate broadleaves mountain forest in north of Iran, International conference of natural hazards and natural disturbances in mountain forests, trento, Italy. 60.

5- Banj Shafiei, A. , Akbarinia M., Jalali, S.G., Hosseini, S.M., 2008, Effect of fire on trees quality and regeneration in a beech mountain forest of Iran, The 8th IUFRO International Beech Symposium, Japan. 134-136

6-Eshaghi rad, J., Banj Shafie, A., Alijanpour, A., Seyyedi, N., 2008, Variations of  woody species diversity after single selection method performance, The 8th IUFRO International Beech Symposium, Japan. 175-177

 

7-بانج شفيعي، ع. عليجانپور، الف. اسحاقي راد، ج.، 1387، تاثير آتش سوزي بر تنوع زيستي و استقرار تجديد حيات گونه هاي درختي در جنگل راش، اولين همايش ملي زيست شناسي گياهي، تالش. 346-345

8- اسحاقي راد، ج. عليجانپور، الف. بانج شفيعي، ع.، 1387، بررسي امکان کاشت گونه هاي پالونيا در استان آذربايجان غربي ( مطالعه موردي: جنگل هاي سردشت)، اولين همايش ملي زيست شناسي گياهي، تالش. 962-960

9-رستاد، ه. صالحي، ع. قدس خواه، م. بانج شفيعي، ع. 1387. بررسي تاثير آتش سوزي بر برخي از مهمترين خصوصيات شيميايي خاک (مطالعه موردي: توده دست کاشت کاج تدا در سياهکل استان گيلان). نهمين همايش علمي- پژوهشي دانشگاه گيلان.

10-بانج شفيعي، عباس. 1388، تأثير سرخس عقابي بر کمپوست شدن خاک اره توسکا، اولين همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه رازي کرمانشاه، 39.

11-Banj shafiei, A., Eshaghi Rad, J., Alijanpour, A., Pato, M., 2010. Effect of the oak leafroller moth, Tortrix viridana L. on tree ring width of oak species, a case study: Iran's northwest forest. WorldDendro 2010, Finland.

12-Alijanpour, A., Banj Shafiei, A., Eshaghi Rad, J., 2010. Effect of aspects on tree ring width in Cornus mas, a case study: Arasbaran forest, NW Iran. WorldDendro 2010, Finland.

13-Eshaghi Rad, J., Banj Shafiei, A., Alijanpour, A., 2010. Variation of diameter growth of beech (Fagus orientalis L.) and hornbeam (Carpinus betulus L.) after forest fire in Caspian forests (Iran). WorldDendro 2010, Finland.

14-بخشنده، م. مروي مهاجر، م. بانج شفيعي، ع. زاهدي، ق. 1389. تأثير آتش سوزي بر ويژگيهاي خاک جنگل، مطالعه موردي جنگل افراچال نوشهر. چهارمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، دانشگاه تهران. 639

15-بانج شفيعي، ع. اسحاقي راد، ج. عليجانپور، الف. پاتو، م. حسيني، الف. 1389. تأثير سوپرجاذب و آبياري بر رويش طولي نهال هاي بنه. اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران، دانشگاه کردستان.

16-عليجانپور، الف. اسحاقي راد، ج. بانج شفيعي، ع. 1389. استفاده از ذغال اخته به عنوان يک گونه چند منظوره جهت احياي اراضي تخريب شده در جنگل هاي ارسباران. اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران، دانشگاه کردستان.

17- بخشنده، م. مروي مهاجر، م. بانج شفيعي، ع. زاهدي، ق. 1389. تأثير آتش سوزي بر رابطه pH و ماده آلي خاک جنگل ، مطالعه موردي جنگل افراچال نوشهر. اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران، دانشگاه کردستان.

18-بانج شفيعی، ع.، اسحاقی راد، ج.، اشکاوند، پ.، 1390. نقش حفاظت در جلوگیری از تخریب مناطق جنگلی واقع در مناطق مرزی غرب کشور، همايش ملی جنگلهای زاگرس مرکزی، قابليت ها و تنگناها، لرستان.

19-اسحاقی راد، ج. بانج شفيعی، ع.، مهدوی علي. 1390. تأثير آبياری بر رويش قطری نهال های پالونيا تومنتوزا، همايش ملی جنگلهای زاگرس مرکزی، قابليت ها و تنگناها، لرستان.

20-بخشنده، م.، مهاجر، م.، بانج شفيعی، ع.، 1390. بررسی تغييرات پوشش علفی جنگل بعد از آتش سوزی، نخستين همايش بين المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبيعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان.

21-بخشنده، م.، مهاجر، م.، بانج شفيعی، ع.، 1390. بررسی اثر آتش سوزی بر تجديد حيات گونه های جنگلی، نخستين همايش بين المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبيعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان.

22-بخشنده، م.، مهاجر، م.، بانج شفيعی، ع.، 1390. تأثير آتش سوزی بر ساختار جنگل، مطالعه موردی جنگل افراچال نوشهر، نخستين همايش بين المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبيعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان.

 23--بخشنده، م.، مهاجر، م.، بانج شفيعی، ع.، 1390. تأثير آتش سوزی بر کيفيت درختان جنگل، مطالعه موردی جنگل افراچال نوشهر، کنفرانس ملی روز جهانی محيط زيست، دانشگاه تهران.

 24-مزرعه، م.، حبشی ه، کاوسی، م.، بانج شفيعی، ع.، 1390. مقايسه تنوع زيستی رستنی های کف جنگل پس از وقوع آتش سوزی، نخستين همايش بين المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبيعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان.

25--Banj shafiei, A., Eshaghi Rad, J., Alijanpour, A., Pato, M., 2012.Effects of super-absorbent and irrigation on the growth of pistachio seedlings (Pistacia atlantica), NW Iran. International conference tackling climate change: the contribution of forest scientific knowledge, tours, France.

راهنمايي پايان نامه

1-مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد، بررسي اثر تاج پوشش، شيب و جهت بر زادآوري افرا و توسکا ييلاقي در طرح جنگلداري ليره سر تنکابن، علي شهردمي، 1382. دانشگاه تربيت مدرس.

2--مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد، ارزيابي توان اکولوژيکي در رويشگاه جنگلي راش با استفاده از تجزيه عناصر غذايي برگ، افروز علي محمدي، 1382. دانشگاه تربيت مدرس.

3--مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد، بررسي ويژگي هاي کمي و کيفي توده هاي خالص و آميخته کاج سياه و پيسه آ در منطقه کلاردشت، فرشيد معماريان، 1383. دانشگاه تربيت مدرس.

4-مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد، بررسي تاثير آتش سوزي بر ساختار، زادآوري و پوشش علفي در جنگل دين کوه، نوشهر، مريم بخشنده، 1386. دانشگاه تهران.

5- مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد، اثرات آتش سوزي روي برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک جنگلهاي منطقه مريوان، ابراهيم همت بلند، 1386. دانشگاه تربيت مدرس.

6- مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد، بررسي اثر آتش سوزي بر خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک و تجديد حيات در توده هاي جنگلکاري شده سوزني برگ در جنگلهاي استان گيلان، هديه رستاد، 1387. دانشگاه گيلان.

 

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه

جنگداري و مديريت جنگل، آتش سوزي جنگل،آمار و احتمالات، دندروکرونولوژي

 

فرصت هاي مطالعاتي

1-دانشگاه بريتيش کلمبياي شمالي، کانادا، بررسي تغييرات شيميايي و مينرالوژيکي خاک، تحت تأثير آتش سوزي طبيعي جنگل در شمال ايران، 2006

 

جوايز و پاداش ها

1-لوح تقدير براي کسب رتبه نخست دوره کارشناسي ارشد

2-کسب رتبه نخست دوره دکتري

3-پژوهشگر برتر دانشگاه اروميه در سال 1390

 

4-پژوهشگر برتر دانشگاه ارومیه در سال 1391

طرحهاي تحقيقاتي خاتمه يافته يا در دست اجرا

1-بررسي تأثير آفت پروانه جوانه خوار Tortrix viridana L. بر رويش قطري گونه هاي بلوط در جنگل ميرآباد سردشت طرح پژوهشي دانشگاه اروميه (خاتمه يافته)

2-بررسي پراکنش و خصوصيات کمي و کيفي توده هاي ذغال اخته در جنگلهاي ارسباران، طرح پژوهشي دانشگاه اروميه. (خاتمه یافته)

 

3- تأثير سوپرجاذب و آبياري بر رشد و زنده ماني نهال هاي  بنه   (خاتمه یافته)(Pistacia atlantica)