امیر فیاض مقدم

ا میر فیاض مقدم 
متولد 1340 ارومیه 
کارسناسی زراعت از دانشگاه اژه ترکیه سال 1989 
کارشناسی ارشد اصلاح نباتات از دانشگاه اژه ترکیه سال 1991 
دکتری اصلاح نباتات از دانشگاه اژه ترکیه سال 1996 
مرتبه استاد یاری 
پایان نامه دوره دکتری : 
Breeding new tobaccolines for the Aegean region through anther culture

مدارک علمی دانشگاهی

کارشناسی زراعت از دانشگاه اژه ترکیه در سال 1989 کارشناسی ارشد اصلاح نباتات از دانشگاه اژه ترکیه در سال 1991 دکتری اصلاح نباتات از دانشگاه اژه ترکیه درسال 1996

 سایر مهارت ها

کاربرد نرم افزار های آماری - مهارت در کشت و بافت گیاهان 

 وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

هیات علمی 

 مرتبه علمی

استادیار  

 مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 مقالات منتشر شده در مجلات

1)A. F. MOGHADDAM, U. EMIROGLU. Breeding new tobacco lines for the Aegean region through anther culture TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS. VOL:1 NUMBER: 2 1996 2) تاثیر تراکم گیاهی روی کیفیت علوفه ارقام هیبرید ذرت بر اساس خصوصیات زراعی. معصومه حیدر قلی نژاد کناری – مرتضی قدیم زاده و امیر فیاض مقدم . مجله علوم کشاورزی جلد 34 سماره 2سال 1382(417-425) 

 مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

1)بررسی اثرات حذف برگ بر روی عملکرد دانه و اجزای عملکرد در مراحل مختلف رشد در دو رقم هیبرید آفتاب گردان(سکینه عبدی-امیر فیاض مقدم 23- 22دی ماه 83 2) اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف کلزا.شاهین اسد پور- امیر فیاض مقدم23- 22دی ماه 83 3) ارزیابی کمی وکیفی توده های بو می عدس زراعی استان آذربایجان غربی.سعید اسدی چالشتری-امیر فیاض مقدم –عبدالله حسن زاده قورت تپه. هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران 4)بررسی تاثیرتراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک هیبریدهای سورگوم علوفه ای در شرایط کشت دوم در منطقه خوی. جواد خلیلی محله-مهدی تاج بخش- امیر فیاض مقدم- عطااله سیادت. هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران 5)بررسی تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد کمی کیفی هیبریدهای سورگوم علوفه ای به عنوان کشت دوم در منطقه خوی. جواد خلیلی محله-مهدی تاج بخش- امیر فیاض مقدم- عطااله سیادت. هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران 6) تاثیر تراکم کاشت بر شاخصهای رشد هیبرید های سورگوم علوفه ای در شرایط کشت دوم در مننطقه خوی. جواد خلیلی محله-مهدی تاج بخش- امیر فیاض مقدم- عطااله سیادت. هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران 7) تاثیر تنظیم کننده های رشد درجایگزینی پتاسیم با سدیم در کشت بافت توتون شاهین فرید وند –سید محسن موسوی نیک – امیر فیاض مقدم-محمود سلوکی هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران 8)MOGHADDAM, A.F.,TOSUN, M., DEMIR, I., Diallel Analizler icin. (نرم افزارآماری آنالیز دیالل) Bir P.C. 1994 TARIMDA BILGISAYAR UYGULAMALARI SEMPOZYUMU. IZMIR 9) N. ACIKGOZ, M. M. ASHRAF, A. F. MOGHADDAM . NUMERICAL CLASSIFICATION OF CHIKPEA GENETIK RESOURCES POPULATIONS THE BASIS OF SOME MORPHOLOGICAL CHARACTES.TARLA BITKILERI KONGRESI 1994 . 10) N.acikgoz , M. AKKAS, A. MOGHADDAM, K. OZCAN: PCLER ICIN VERI TABANI ESASLI TURKCE ISTATISTIK PAKETI : TARIST. TARLA BITKILERI KONGRESI 1994 . 

 راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی

1)      بررسی اثر تنش خشکی وتراکم های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی , کیفی و شاخص های فیزیولوژیکی رشد ارقام عدس.مهران داد خواهی پور-امیر فیاض مقدم عبدالله حسن زاده قورت تپه1382 2)بررسی شاخص های تحمل به خشکی و ارزیابی لاین های عدس زراعی بومی استان آذربایجان غربی. سعید اسدی چالشتری- امیر فیاض مقدم –عبدالله حسن زاده قورت تپه1382 3)بررسی اثرات بوته بر عملکرد اجزای عملکرد و برخی خصوصیات کمی وکیفی در ارقام لوبیا قرمز.آذرخش ترابی جفرودی-ی- امیر فیاض مقدم –عبدالله حسن زاده قورت تپه1382 4) بررسی اثرات خواص مرفولوژیک بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف نخود در قالب تجزیه علیت (path analysis) . مجید سارائی . مهدی تاجبخش – امیر فیاض مقدم-1379  

 زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

بیوتکنو لوژی - زراعت - 

 طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

اصلاح توتون از طریق کشت بساک (طرح ریاست جمهوری)