ابوالفضل غنی ئی

نام: ابوالفضل

نام خانوادگی: غنی ئی

تاریخ تولد: 1362

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیماری های طیور

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: مامایی و طیور

آدرس محل کار: دانشکده دامپزشکی

پست الکترونیک: A.ghaniei@urmia.ac.ir

زمینه مطالعات علمی: بیماری های طیور

 

اطلاعات آموزشی و پژوهشی

1

فارغ التحصیل دکتری حرفه ای دامپزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1386

o      

عنوان پایان نامه: معرفی، بهینه سازی و کاربرد روش RT-PCR جهت شناسایی رئوویروس های پرندگان در واکسن های طیور و غربالگری مقدماتی واکسن های طیور

2

فارغ التحصیل دکتری تخصصی بیماری های طیور از دانشگاه تهران در سال 1390

o      

عنوان پایان نامه: تشخیص سریع جدایه های فوق حاد ویروس بیماری بورس عفونی با استفاده از RT-PCR بر روی ژن VP1و بررسی خصوصیات مولکولی ژن VP1در تعدادی از ویروس های جدا شده.

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

 

-     Ghaniei, A., Peighambari, S. M. , and Razmyar, J . 2011. I dentification of very virulent infectious bursal disease viruses by RT-PCR of vp1 gene and speculation about the possible presence of reassortant viruses. Journal of Veterinary Research 66:153-159.

 

-    Ghaniei, A. and Peighambari, S. M. 2012. Antimicrobial susceptibility of one thousand bacterial isolates to five commonly used antibacterial agents in Iranian poultry industry. Iranian Journal of Veterinary Medicine 6:1-5.

 

-      Ghaniei, A., Mohammanzadeh, N. 2012. Detection of Newcastle disease virus antibodies in serum of broiler chickens of Iran, Journal of Animal and Poultry Sciences, 1 (1): 24-28.

 

-      Ghaniei, A., Allymehr, M., Moradshendi, A., Seroprevalence of avian influenza (H9N2) in broiler chickens in Northwest of Iran, Asian Pac J Trop Biomed 2013; 3(10): 822-824.

 

-      Araghi, M., Ghaniei, A., Heidari, T., Aspergillosis outbreaks in ostrich flocks of eastern Iran during 2010–2012, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 2014.

 

      Madadi MS, Ghaniei A, Shojaei H, Evaluation of B1 and Lasota vaccines for hyperimmunization of breeder flocks in production phase, International journal of basic sciences and applied research, 3(12), 946-950, 2014.

 

      Madadi MS, Ghaniei A, Zare P, Isakakroudi N, Antimicrobial susceptibility pattern of Escherichia coli isolates to antimicrobial agents in Urmia, Iran. International journal of basic sciences and applied research, 3(10), 695-697, 2014.     

 

      Ghaniei A, Mojaverrostami S, Lotfollahzadeh B, Darzi Lemarski M, Sepehrnia P, Imani Jajarmi A, Geographical and seasonal variation in antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolated from broiler chicken carcasses in Iran, European Journal of experimental biology, 4(4): 173-177, 2014.

 

      Ghaniei A, Peighambari SM, Razmyar J, Sequence analasis of the VP1 gene in three very virulent Iranian infectious bursal disease virus strains, Iranian journal of veterinary research, 5(3): 218-222, 2014.   

 

مقالات ارائه شده در همایشهای علمی

 

-       

ابوالفضل غنی ئی، محمدرضا باسامی، افق های بیوتکنولوژی دامی در کشورهای در حال توسعه، اولین کنگره بیولوژی، جامعه، نگاهی به آینده، مشهد 1383

 

-       

ابوالفضل غنی ئی، محمدرضا باسامی، بررسی هیستوپاتولوژیک نمونه های مشکوک به میوپاتی در جوجه های گوشتی و ارتباط احتمالی آن با کمپلکس های تنفسی، چهاردمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران 1384

 

-        

مجید جمشیدیان، محمدرضا باسامی، حسام دهقانی، ابوالفضل غنی ئی، امیر ماهوتی، معرفی یک واکنش زنجیره ای پلیمراز بهینه با پرایمرهای دژنره جهت شناسایی ویروس کم خونی عفونی جوجه در واکسن های تجاری طیور، پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، تهران 1386

 

-        

ابوالفضل غنی ئی، محمدرضا باسامی، مجید جمشیدیان، علیرضا حق پرست، امیر ماهوتی، بهینه سازی و کاربرد یک تست RT-PCR جهت شناسایی رئوویروس در واکسن های طیور، پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، تهران 1386

 

-        

ابوالفضل غنی ئی، محمدرضا باسامی، مهدی امیریانی، محمدصادق مددی، کمپوست خلق فرصت از تهدید، چهاردمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماری های طیور، شهرکرد 1387

 

-        

ابوالفضل غنی ئی، محمدصادق مددی، شیوه های بهینه استفاده از ضایعات تخم مرغ، چهاردمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماری های طیور، شهرکرد 1387

 

-        

ابوالفضل غنی ئی، محمدصادق مددی، فاکتورهای ژنتیکی موثر در روند تجمع چربی در ارگان های مختلف ماکیان، چهاردمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماری های طیور، شهرکرد  1387

 

-        

نگارمحمدزاده،ابوالفضلغنیئی،سودابهداوران،محمدرمضانی،آیاگیاهانترانسژنیکمیتوانندمعضلاتواکسیناسیوندرصنعتطیوررابرطرفنمایند؟

 

-        

نگارمحمدزاده،ابوالفضلغنیئی،ژیلاترغیبی،بررسیوضعیتتیترآنتیبادينیوکاسلدرگلههايگوشتیشهرستانارومیه، دومینکنفرانسعلمیتخصصیصنعتطیورایران، قم 1391.

 

-        

نگارمحمدزاده،ابوالفضلغنیئی،حجتعلیزاده، بررسیحساسیتضدمیکروبیجدایههايEscherichia Coli ازجوجههايگوشتی شهرستانسقزنسبتبه20 عاملضدمیکروبی، دومینکنفرانسعلمیتخصصیصنعتطیورایران، قم 1391.

 

-        

بهمنمحمديراد، ابوالفضلغنیئی، مصطفیعراقی، تکتمحیدري،  مروريبرعللبروزپرولاپسکلوآكدرشترمرغهايزیرسهماهوروشهايرایجدرمانیاین عارضه، دومینکنفرانسعلمیتخصصیصنعتطیورایران، قم 1391.

 

-         

Ghaniei .A, Peighambari S.M. Totunchian, M., and Shokri, B., Antimicrobial susceptibility of 1000 bacterial isolates to 5 commonly used antibacterial agents in Iranian poultry industry, Proceedings of the second International Veterinary Poultry Congress, Feb. 20-21, 2010. Tehran, Iran.

 

-         

Ghaniei .A, Peighambari S.M.,  Ebrahimi, A., and Mirzaei, R. A., Improvement in performance of Khorasan native hen during 4 generations, Proceedings of the second International Veterinary Poultry, Feb. 20-21, 2010. Tehran, Iran.

 

          

Ghaniei, A., Peighambari, S. M. 2012. Identification of reassortant infectious bursal disease viruses by RT-PCR of vp1 and vp2 genes in Iran. Proceedings of the third International Veterinary Poultry Congress, Feb. 22-23, 2012. Tehran, Iran.

 

-         

Ghaniei, A., Allymehr, M., Moradschendi, A., Seroprevalence of Avian influenza (H9N2) in broilers of Northwest of Iran, Proceedings of the 4th  International Veterinary Poultry Congress, Feb. 16-17, 2014. Tehran, Iran.

 

-         

Araghi, M., Ghaniei, A., Heidari, T., A report of several Aspergillosis cases in ostrich flocks of Iran, Proceedings of the 4th  International Veterinary Poultry Congress, Feb. 16-17, 2014. Tehran, Iran.

 

-         

Ghaniei, A., Mohammadzadeh, N., Seroprevalence of Newcastle disease virus antibodies in serum of broiler chickens of North-West of Iran, Proceedings of the 4th  International Veterinary Poultry Congress, Feb. 16-17, 2014. Tehran, Iran.

 

-         

Ghaniei, A., Tavassoli, M., Salikande, M., Golabi, M., A survey of alimentary parasitic infestation in ostrich flocks of North and Northwest of Iran, Proceedings of the 4th  International Veterinary Poultry Congress, Feb. 16-17, 2014. Tehran, Iran.

 

-         

Nemati, Sh., Ghaniei, A., Babaeimarzangou SS., Seroprevalence of Avian influenza virus and Newcastle disease virus antibodies in broiler flocks of West Azarbayjan, Proceedings of the 4th  International Veterinary Poultry Congress, Feb. 16-17, 2014. Tehran, Iran.

 

-         

Mojaverrostami, S., Aminpour, A., DarziLemraski, M., Ghaniei, A., Antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolated from broiler chicken carcasses from poultry farms in North and Northwest of Iran, Proceedings of the 4th  International Veterinary Poultry Congress, Feb. 16-17, 2014. Tehran, Iran.

 

راهنمای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 

-       

بررسی ارتباط رژیم دارویی ضد انگلی با میزان آلودگی انگلی دستگاه گوارش شترمرغ ها در شمال ایران، دانشجو: مجتبی سالی کنده.

 

-       

بررسی تیتر سرمی زمان کشتار بیماری آنفلوآنزا (H9N2) در گله های گوشتی شهرستان ارومیه، دانشجو: علی مرادشندی.

 

-        

بررسی تیتر سرمی زمان کشتار ویروس نیوکاسل در گله های گوشتی شهرستان ارومیه، دانشجو: نگار محمدزاده.

 

-        

بررسی آلودگی با مایکوپلاسما گالی سپتیکم در جوجه های گوشتی یک هفته در شهرستان ارومیه به روش PCR، دانشجو: فرشاد سلطانی.

 

-        

بررسی فراوانی ژن مقاومت به آنتی بیوتیک تتراسایکلینtet(A)در جدایه های اشرشیاکلی از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه، دانشجو: پیمان سپهرنیا.

 

-        

بررسی فراوانی ژن مقاومت به سولفانامیدsul1در جدایه های اشرشیاکلی از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه، دانشجو: سینا مجاوررستمی.

 

-        

بررسی غلظت املاح کلسیم، منیزیم و فسفر موجود در پلاسمای منی و ارتباط آن با برخی خصوصیات اسپرم در خروس، دانشجو: سجاد بابایی.

 

-        

اثرات اسید پالمیتولئیک بر روی خصوصیات منی و شاخصه های اسپرم در نگهداری خارج از بدن سیمن خروس، دانشجو: حامد میرزایی.

 

ترجمه کتاب

 

خون شناسی و سلول شناسی پرندگان و حیوانات غیرمعمول (اگزوتیک) بیمار، 1393، انتشارات دانشگاه ارومیه.