علی حسن پور

 

علي حسن پور
سال و محل تولد : 1346 از چورس
مرتبه دانشگاهي : استاديار
كارشناسي:ماشينهاي كشاورزي درسال1371 از دانشگاه اروميه
كارشناسي ارشد:مكانيك ماشينهاي كشاورزي در سال 1375 از دانشگاه تربيت مدرس
عنوان پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد: طراحي اجزا سيستم انتقال توان تراكتور باغي

دكتري: مكانيك ماشين‌هاي كشاورزي در سال 1390 دانشگاه اروميه


عنوان رساله‌ي دكتري: ارزيابي و آناليز خواص فيزيكي و مكانيكي انگور سفيد بيدانه قبل و پس از برداشت


 


شماره تماس:                                                                                                          09141474967  


 


پست الكترونيكي:


 a.hassanpour@urmia.ac.ir


مدارک علمی دانشگاهی


كارشناسي:ماشين‌هاي كشاورزي در سال 1371دانشگاه اروميه ايران


كارشناسي ارشد:مكانيك ماشين‌هاي كشاورزي در سال 1375 دانشگاه تربيت مدرس


 دكتري: مكانيك ماشين‌هاي كشاورزي در سال 1390 دانشگاه اروميه


 


وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی


هیات علمی و معاونت گروه 


 


مرتبه علمی


استاديار 


 


 


مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI


1-حسن پور علي، 1377 ،تعيين بارهاي وارده بر سيستم انتقال توان تراكتور باغي ، اولين كنگره ملي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ، كرج .


2- حسن پور علي ، حميد رضا قاسم زاده ، 1382 ، مقدمه اي بر به كارگيري يك نوع جعبه دنده تراكتور باغي در شرايط جديد كاري ،اولين كنفرانس دانشجويي مهندسي ماشينهاي كشاورزي ، اروميه .


 


3 - حسن‌پور، علی؛ اسمعيلي، م؛ مدرس مطلق، ا؛ رحماني ديدار، ع: الف1389، «تغييرات خواص ويسكوالاستيك انگور سفيد بيدانه در طي رسيدن». مجله پژوهشهاي صنايع غذايي: شماره 2، ج 3/20 ،133-145.


4 - حسن‌پور، علی؛ اسمعيلي، م؛ مدرس مطلق، ا؛ رحماني ديدار، ع؛ نصيري، م: ب1389، «تعيين نسبت پوآسون و مدول الاستيسيته در دوره‌ي رسيدن انگور سفيد بيدانه». مجله پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران: شماره 4، ج 6، 308-316.


5 - حسن‌پور، علی؛ مدرس مطلق، ا؛ اسمعيلي، م؛ رحماني ديدار، ع:1390 «تغييرات خواص مكانيكي انگور سفيد بيدانه در طي رسيدن». مجله پژوهشهاي صنايع غذايي: شماره 3، ج 21


 


 


زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه


خواص مهندسي محصولات كشاورزي - طراحي و ساخت دستگاه‌هاي كشاورزي –طراحي ، ساخت و تكميل دستگاه‌هاي مرتبط با آزمايشگاه مقاومت مصالح و آزمايشگاه خواص فيزيكي و مكانيكي محصولات كشاورزي 


 


طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته


طرح تحقيقاتي مشترك با آقاي دكتراسعد مدرس مطلق تحت عنوان : تحليل تنش در صفحات (تنش مسطح) تحت بارگذاري متمركز ساده با به كارگيري روش اجزا محدود وفتوالاستيسيتيه 


 


 آخرين تاريخ به روز رساني:


19/8/92