Dr       نام: علی

     نام خانوادگی: حسن زاده آده مرتضی پاشا

     تاريخ تولد:1/1/1346

     محل تولد: اروميه ايران

     تاريخ استخدام در دانشگاه اروميه:15/6/1384

     موقعيت علمی فعلی:

     هيات علمی رسمی آزمايشی  دانشيار پايه 10 رشته شيمی فيزيک دانشگاه اروميه

     سرپرست مرکز تحقيقات نانوفناوری دانشگاه اروميه

 

     درجات علمی:

     1.       اخذ مدرک دکترای شيمی فيزيک با گرايش الکتروشيمی، 1384 ، از دانشگاه اصفهان

     2.       اخذ مدرک فوق ليسانس شيمی فيزيک، 1378 ، از دانشگاه تبريز

     3.      اخذ مدرک ليسانس شيمی، 1374 ، از دانشگاه رازی کرمانشاه

      

     آدرس پستی محل کار:

     آذربايجانغربی- اروميه  جاده سرو- کيلومتر 11  دانشگاه اروميه  پرديس نازلودانشکده علوم- گروه شيمی

 

     آدرس پست الکترونيکی:

ali.hassanzadeh@gmail.com

a.hassanzadeh@urmia.ac.ir

     شماره تماس تلفن همراه:09143409684

     شماره تماس تلفن منزل:3721233-0441

     عنوان پايان نامه دکتری:

     مطالعه ترموديناميکی تغييرات خواص الکترونی نيمه رسانای اکسيد اينديم و دوپينگ شده با قلع در محلولهای آبی با اسيديته های مختلف در حضور نور مرئی با تکنيک های الکتروشيميايي و تحقيق بر همکنش برخی از رنگينه های آزو در محلولهای آبی با چند سورفکتانت و بررسی ارتباط بين خواص الکترونی نيمه رسانا و خواص توده ای محلول در جهت تخريب فتوکاتاليزوری آلاينده های رنگی

  

موضوعات مورد علاقه و زمينه های کاری علمی:

Study of electronic properties of inorganic and organic semiconductors

Thermodynamic study of superconductor transitions of inorganic and organic semiconductor

Supercapacitor instruction, Li batteries, fuel cells

Explosive materials, study of explosion kinetic

Smart material (windows), photochromism and electrochromism.

Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) applications

Corrosion and corrosion inhibition, natural gas pipeline corrosion

Oscillation phenomenon (chemical and electrochemical)

Catalyst designing

Dye designing and applications

Chemometric

Under Potential Deposition (UPD)

Liquid Crystals

Laser, fluorescence studies, Z-scan

Electroplating and electroless plating

Photocatalytic degradation of pollutants

Surfactants and its applications

Nanomaterials, core-shells, synthesis and applications

Magnetic properties study of nanomaterials, Faraday effect

Theoretical studies of molecular properties

Ultrasonic cleaners

Ultra high dielectric constant materials

Radar absorbing materials, ESR

Superparamagnetic materials, MRI

Ultra high dielectric constant materials  

 

 

عنوان پايان نامه دانشجويان فوق ليسانس:

1.       امير جليل زاده تبريزی، بررسی اسپکتروسکوپی برهمکنش تعدادی از مشتقات بی تيازولها با تعدادی از سورفکتانهای آنيونی، کاتيونی و خنثی، 1385، دکتر علی حسن زاده

2.       محمد رضا مختارزاد، مطالعه اسپکتروسکوپی و نظری برخی از مشتقات باربيتوريک اسيد، 1385، دکتر علی حسن زاده

3.       خسرو قاسملوی، تهيه الکترودهای اصلاح شده با بعضی از نمکهای هگزا سيانوفرات و بررسی رفتار الکتروشيميايي و الکتروکاتاليتيکی آن، 1385، دکتر رضا سبزی و دکتر علی حسن زاده

4.     پروانه هروی، تهيه الکترود اصلاح شده آلومينيوم با استفاده از طلا و برخی از نمکهای معدنی و بررسی رفتار الکتروشيميايي و الکتروکاتاليستی آن، 1385، دکتر رضا سبزی و دکتر علی حسن زاده

5.       الميرا سرداری، مطالعات اسپکتروسکوپی و نظری رفتار ديناميکی مولکولهای 3و3-دی متوکسی-1-(ايميدازوليدين-2-يليدن)پروپان-2-ان و 5-(4-هيدروکسی بنزيليدن)-1و3-دی متيل باربيتوريک اسيد، 1386، دکتر علی حسن زاده  

6.       رحمت اله طاهری نسب، بررسی اثر گروههای استخلافی روی قطبش پذيری و فوق قطبش پذيری (مشخصه های اپتيک خطی و غير خطی) مشتقاتايميدازوليدين-2-يليدن با بهره گيری از محاسبات مکانيک کوانتومی   ab intio   و  DFT ، 1386، دکتر علی حسن زاده 

7.       بهنام سيفی، سنتز دی آمينو بی تيازول با روشهای نوين و تهيه برخی از کمپلکسهای فلزی آن با يونهای فلزی جيوه، آهن، نيکل و مس، 1386، دکتر مجيد اسم حسينی و دکتر علی حسن زاده

8.       بهرنگ معزز، سنتز پودرهای اکسيد قلع، شناسايي و بررسی فعاليت فوتوکاتاليزوری آنها جهت تخريب رنگينه متيلن بلو،  1386، دکتر حسين حقگويي و دکتر علی حسن زاده

9.       صادق افشاری، بررسی اثر استخلاف بر روی پارامترهای رزونانس چهار قطبی هسته (NQR) مشتقات 1-فنيل-2-(فنيل تيو) اتانون با استفاده از محاسبات  ab intio  و DFT ، 1386، دکتر علی حسن زاده و دکتر هدايت راحمی

10.    نسيم احمديان، محاسبات نظری مکانيک کوانتومی ترکيبات کوکوربيتوريل و مشتقات آن به عنوان نانوراکتور، 1386، دکتر علی حسن زاده 

11.    معصومه مودتيان، محاسبات مکانيک کوانتومی پارامترهای رزونانس چهار قطبی الکتريکی هسته کلر برای بيس (4-کلروفنيل) سولفون و برخی از کلريد های آليفاتيک، آروماتيک و هتروسيکل،1387، دکتر علی حسن زاده

12.    مريم برزگر، محاسبات مکانيک کوانتومی پارامترهای رزونانس چهار قطبی الکتريکی هسته کلر در ترکيبات استخلافی ارتو، پارا و متای بنزيل کلرايد،1387، دکتر علی حسن زاده

13.    کيوان معينی ملکی، سنتز و شناسايي کمپلکس های فلزی مس و نقره با ليگاندهای هتروسيکلی، 1387، دکتر مجيد اسم حسينی و دکتر علی حسن زاده

14.    زهرا مردانی، سنتز و شناسايي کمپلکس های فلزی جيوه و کادميوم با ليگاندهای هتروسيکلی و شيف باز، 1387، دکتر مجيد اسم حسينی و دکتر علی حسن زاده

15.    امير علی دلنواز شهر، تهيه کمپلکس های فلزی کبالت و نيکل با برخی از ليگاندهای هتروسيکلی و شيف بازها، 1387، دکتر شهريار آشوری و دکتر علی حسن زاده

16.    سمانه قبادی، مطالعات اسپکتروسکوپی و حرارتی رفتار ديناميکی برخی از ترکيبات سولفوناميدی،1387، دکتر علی حسن زاده

17.    معصومه مهرنيا، پيشگويي فرکانس های  NQR  هسته­های 79Br و 81Br برخی از ترکيبات کينوبرومايد با استفاده از محاسبات مکانيک کوانتومی،1387، دکتر علی حسن زاده و دکتر علی شامل

18.    رامين اختياری سلماسی، بررسی نظری اثر گروههای استخلافی بر روی قطبش پذيری و فوق قطبش پذيری (اپتيک غير خطی) مشتقات استيل بازوليوم با بهره گيری از محاسبات مکانيک کوانتومی   ab intio  و  DFT ، 1387، دکتر علی حسن زاده و دکتر علی شامل

19.    پريناز بشير بنائم، مطالعات پايداری حرارتی برخی از ترکيبات آلی و بررسی اثر پيوندهای هيدروژنی و برخی از نانوذرات در پايداری آنها و رسم دياگرام فاز دوتايي اين ترکيبات، 1388، دکتر علی حسن زاده

20.  ليلا حسن زاده فرد، مطالعات حرارتی آمورفيسم و پلی مورفيسم برخی از ترکيبات آلی و امکان ساخت شيشه های مولکولی و بررسی تاثير برخی از نانوذرات بر دمای شيشه ای شدن اين ترکيبات،1388، دکتر علی حسن زاده

21.  نصيبه خدمتی، بررسی نظری و عملی فرآيند دخول برخی از مواد و نانوذرات در شبکه گرافيت و کوکوربيتوريل، 1388، دکتر علی حسن زاده و دکتر سيد مقصود گلزان

22.  ژاله نجف بيگی، مطالعات حرارتی و اسپکتروسکوپی اثر تابشهای راديواکتيو بر روی برخی از مواد آلی، معدنی و نانوذرات، 1388، دکتر علی حسن زاده

23.   سهراب احمدی، بررسی خوردگی فولاد زنگ نزن نيکل-کروماته (ER308) در مخلوط اسيد نيتريک و گلی اکسيليک در حضور گاز  NO2 در دمای پايين و مقايسه آن با چند محيط ديگر، 1388، دکتر علی حسن زاده  و دکتر مرتضی واحد پور  

24.   ساناز هدايتی، مطالعات حرارتی برخی از ترکيبات آلی کاليکس  [4] آرن و کمپلکس­های آنها و بررسی تاثير نانوذرات بر خواص حرارتی آنها، 1388، دکتر علی حسن زاده

25.     محمد يوسفی، بررسی اثر محيط و اندازه ذرات روی فرکانسهای پلاسمونيک نانوذرات اکسيد قلع،1388، دکتر سيد مقصود گلزان و دکتر علی حسن زاده

26.    سيروان نادری، ارزيابی قابليت بکارگيری نظريه مای در مطالعه خصوصيات اپتيکی، حرارتی و ساختاری برخی از نانو مواد، 1388، دکتر سيد مقصود گلزانو دکتر علی حسن زاده

27.    بهمن ابراهيمی ساعتلو، سنتز و بررسی ترموشيميايي مشتقات پرانرژی باربيتوريک اسيد همراه با ارائه روش جديد برای پيش بينی گرمای احتراق مواد پر انرژی، 1388، دکتر محمد حسين کشاورز و دکتر علی حسن زاده

28.  زهرا برفراخ، تهيه پوشش های عايق نانوکامپوزيتی برق فشار قوی بر پايه رزين پلی وينيل کلرايد (PVC)، 1389، دکتر علی حسن زاده و دکتر حسن صدقی

29.  سيامک نصيری، مطالعه مقايسه­ای رفتار خوردگی برخی از فولادهای آستينيتی در محيط­های آلی و معدنی، 1389، دکتر علی حسن زاده و دکتر مهراورنگ قائدی    

30.  زهرا البرزی اوانکی، ساخت و مطالعه اسپکتروسکوپی و مغناطيسی غلافهای نانوذرات پلاتين و طلا بر روی هستک های اکسيد آهن، 1389، دکتر سيد مقصود گلزان و دکتر علی حسن زاده

31.  سعيده مهرفر، مطالعه وبهبود رفتارخوردگی فولاد ضدزنگ پوشش داده شده با نیکل- فسفر- تفلون (Ni-P-PTFE ) در محیط­های خورنده اسیدی، 1389،دکتر علی حسن زاده و دکتر مصطفی نوزاد

32.  رضا عفاری، مطالعه اسپکتروسکوپی سولواتوکروميسم برخی از ترکيبات تيوباربيتوريک اسيد، 1389، دکتر علی حسن زاده

33.  فاطمه دارابی، سنتز مشتقات جديد نانو ورقه­های گرافنی، 1389، دکتر علی حسن زاده و دکتر بهزاد زينی زاده

34.  محمد صدری، بررسی ايزوترم های جذب سطحی برخی از مواد آلی بر روی سطح نانوذرات گرافيت، 1389، دکتر علی حسن زاده

35.  محمد یوسفی زاده، مطالعه اثر فارادی در برخی از محلولهای نانومواد و بلورها، 1389، دکتر محمد طالبيان و دکتر علی حسن زاده

 

عنوان پايان نامه دانشجويان دکتری:

36.   حسنقلی محمدی، مطالعه اثر تابشهای هسته ای بر تغيير خواص حرارتی و اسپکتروسکوپی برخی از مواد آلی، 1389، دکتر رسول خدابخش و دکتر علی حسن زاده

37.  حسین محمودی چناری، مطالعه خواص ساختاری و اپتوالکترونيکی نانوذرات دی اکسيد قلع، 1389، دکتر سيد مقصود گلزان و دکتر حسن صدقی و دکتر علی حسن زاده

 

مقالات چاپ شده در مجلات خارجی:

  

1.      Ali Hassanzadeh, Asghar Zeini-Isfahani, Karim Movassaghi, Habib Ashassi-SorkhabiInhibitor selection based on Nichols plot in corrosion studies, Acta Chim. Slov. 51 (2004) 305-306.

Ali Hassanzadeh, Mohammad Hossein Habibi, Asghar Zeini-Isfahani, Study of electronic structure of tin-doped In2O3 (ITO) film deposited on glass, Acta Chim. Slov. 51 (2004) 507-527.

Mohammad Hossein Habibi, Ali Hassanzadeh, Shahla Mahdavi, The effect of operational parameters on the photocatalytic degradation of three textile azo dyes in aqueous TiO2 suspensions, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 172 (2005) 89-96.

A. Hassanzadeh, A. Zeini-Isfahani, M. H. Habibi, M. R. A. Poor Heravi, M. Abdollahi-Alibeik, 1H, 13C, N-H, H-H, C-H COSY, H-H NOESY NMR and UV-visible studies of Solophenyl red 3BL dye azo-hydrazone tautomerism in various solvents, Spectrochimica Acta Part A 63 (2006) 247–254.

Mohammad Hossein Habibi, Ali Hassanzadeh, Asghar Zeini-Isfahani, Spectroscopic studies of Solophenyl red 3BL polyazo dye tautomerism in different solvents using UV-visible, 1H NMR and steady-state fluorescence techniques, Dyes and Pigments 69 (2006) 102-110.

Mohammad Hossein Habibi, Ali Hassanzadeh, Asghar Zeini-Isfahani, Effect of dye aggregation and azoehydrazone tautomerism on the photocatalytic degradation of Solophenyl red 3BL azo dye using aqueous TiO2 suspension, Dyes and Pigments 69 (2006) 111-117.

Ali Hassanzadeh, Asghar Zeini-Isfahani, Mohammad Hossein Habibi, Molecular exciton theory calculations based on experimental results for Solophenyl red 3BL azo dye–surfactants interactions, Spectrochimica Acta Part A 64 (2006) 464–476.

Hamid Reza Fallaha, Mohsen Ghasemi, Ali Hassanzadeh, Hadi Stekic, The effect of deposition rate on electrical, optical and structural properties of tin doped indium oxide (ITO) films on glass under low substrate temperature, Physica B 373 (2006) 274–279.

Hamid Reza Fallah, Mohsen Ghasemi, Ali Hassanzadeh, Hadi Steki, The effect of deposition rate on electrical, optical and structural properties of tin-doped indium oxide (ITO) films on glass at low substrate temperature, Physica B 373 (2006) 274–279.

Ali Hassanzadeh, Hossein Loghmani-Khouzani, Majid M. SadeghiHossein Mehrabi, Solvatochromic, spectroscopic and DFT studies of a novel synthesized dye: l-(4-Dimethylaminophenyl)-2-(5H-phenanthridine-6-ylidene)-ethanone (6-KMPT),Spectrochimica Acta Part A 67 (2007) 105–113.

Hassan Sedghi-Ghamchi, Ali Hassanzadeh, Mohammad Talebiana, Hossein Mahmoodi-Chenari, Thickness influence on optical and electrochemical properties of dititanium trioxide (Ti2O3) films deposited on glass substrates by electron beam gun evaporation, Physica B 389 (2007) 329–334.

Hamid Reza Fallaha, Mohsen Ghasemi, Ali Hassanzadeh, Hadi Stekic, The effect of annealing on structural, electrical and optical properties of nanostructured ITO films prepared by e-beam evaporation, Materials Research Bulletin 42 (2007) 487–496.

Ali HassanzadehValidity of dynamic electrochemical impedance spectra of some amine corrosion inhibitors in petroleum/water corrosive mixtures by Kramers–Kronig transformation, Corrosion Science 49 (2007) 1895–1906.

Hamid Reza Fallaha, Mohsen Ghasemi, Ali HassanzadehInfluence of heat treatment on structural, electrical, impedance and optical properties of nanocrystalline ITO films grown on glass at room temperature prepared by electron beam evaporation,Physica E 39 (2007) 69–74.

Ali Hassanzadeh, Hossein Loghmani-Khouzani, Majid Mirmohammad Sadeghi, Mohammad Hassan Ghorbani, Hartree-Fock, Møller-Plesset calculations and dynamic NMR study of 3,3-dimethoxy-1-(imidazolidin-2-ylidene)propan-2-one,Spectrochimica Acta Part A 68 (2007) 1236–1243.

Reza Emamali Sabzi, Ali Hassanzadeh, Parvaneh Heravi, Khosrow Ghasemlu, Al electrode Modified by Au atoms as a Novel Electrode For Electrocatalytic Oxidation of Thiosulfate, Journal of the Chinese Chemical Society 54 (2007977-982.

Neil M. Boag, Hossein Haghgooie, Ali Hassanzadeh, Synthesis and dynamic NMR studies of Pt(η5-C5Me5)(CO){C(O)NR2} complexes, Spectrochimica Acta Part A 69 (2008) 156–159.

Hossein Mehrabi, Reza Kia, Ali Hassanzadeh, Samaneh Ghobadi, Hamid Reza Khavasi, (E)-N0-Benzylidene-p-toluenesulfonohydrazide, Acta Cryst. E64 (2008) o1845.

Ali Hassanzadeh, Behrang Moazzez, Hossein Haghgooie, Mohsen Nasseri, Mir Maqsood Golzan, Hassan Sedghi, Synthesis of SnO2 nanopowders by a sol-gel process using propanol-isopropanol mixture, Cent. Eur. J. Chem. 6(4) (2008) 651–656.

Ramin Maleki, Reza Hosseinzadeh, Hossein Mehrabi, Ali Hassanzadeh, Khalil Farhadi, 6-Ketomethyl Phenanthridine as a New Carrier in the Construction of a Highly Selective Fe(III) Ion-Selective Membrane Electrode, Turk J. Chem. 33 (2009)1–10.

Hassangholi Mohammadi, Ali Hassanzadeh, Rasol Khodabakhsh, The effect of fast neutron and gamma irradiation on thermal, structural and colorant properties of 2,6-diaminopyridine, Applied Radiation and Isotopes 68 (2010) 1884–1891.

Mir Maqsood Golzan, Ali Hassanzadeh, Mohammad Hadi Maleki, Ardeshir Kiani-Dehkiani, Electrical switching properties of nanostructured multilayer superlattice Ge_Si …Cu…Si_Ge prepared by electron beam evaporation on glass, Superlattices and Microstructures  (2010) .

H. Mahmoudi chenari, Ali Hassanzadeh, M. M. Golzan, H. Sedghi and M. Talebian, Frequency dependence of ultrahigh dielectric constant of novel synthesized SnOnanoparticles thick films, Current Applied Physics (2010) . 

 

دروس ارائه داده شده در مقاطع کارشناسی و ارشد:

1. شيمی عمومی 1 و 2

2. شيمی فيزيک 1

3. شيمی فيزيک 2

4. شيمی کوانتم

5. شيمی فيزيک پيشرفته

6. ترموديناميک آماری

7. خوردگی فلزات

8. آزمايشگاه شيمی فيزيک 2 و 1

9. شيمی فيزيک معدن

10.    الکتروشيمی صنعتی  

 

پروژه های صنعتی:

1. پروژه تولید پوشش­های عایقPVC مورد استفاده در شبکه هوایی برق فشار قوی، 1388، شرکت توزيع برق استان آذربيجانغربی

 

ناظر پروژه های صنعتی:

1. بررسی وضعيت خوردگی در هيتر ايستگاههای CGS استان آذربايجانغربی و ارائه راهکار و دستورالعمل کاربردی در جهت پيشگيری و کنترل خوردگی، 1389

 

ترجمه کتاب:

1. مواد انفجاری قوی و پيشرانه ها، تاليف استانلی فوردهام، 1389، انتشارات دانشگاه اروميه  

 

 

مقالات فرستاده شده به مجلات خارجی:

1.      Ali Hassanzadeh, Mir Maqsood Golzan and Zahra Alborzi, A comparative study of surfactant and core-shell effects on the magnetization behavior of α-Fe2O3 nanoparticles, (2010 submitted).

2.      Mir Maqsood Golzan, Mahshid Farasat and Ali HassanzadehPreparation and characterization of MTMS-Ag nanoparticles using chemical reduction at room temperature, (2010 submitted).

3.      Mir Maqsood Golzan, Ali Hassanzadeh and Pantea Aurang, Synthesis and investigation of structural and dielectric properties of BaTi4O9 microwave ceramics prepared by solid state reaction method, (2010 submitted).

4.      Ali Hassanzadeh and H. Mahmoudi chenariRoom temperature Coulomb blockade effect in Cu/SnO2/Cu nanostructures, (2010submitted).

5.      Hossein Mahmmoudi chenari, Ali Hassanzadeh, Mir Maqsood Golzan,  Hassan Sedghi and Mohammad Talebian, Poole-Frenkel conduction in Cu/nano-SnO2/Cu structures, (2010 submitted).

6.      H. Mahmoudi chenari, Ali Hassanzadeh,  M. M. Golzan, H. Sedghi, M. Talebian Influence of frequency on dielectric properties and electrical conductivity of Cu/nano-SnO2 thick film /Cu structure, (2010 submitted).

7.      Mir Maqsood Golzan, Ali Hassanzadeh, Haji Shirinzadeh, and Seyyed Amin Seyyedi, Negative and positive giant magneto-resistance evidence for nanostructure Co/Cu/Co multilayer prepared by electron beam evaporation on glass and Si substrates, (2010submitted).

8.      Ali Hassanzadeh, Sohrab Ahmadi khanegah and Morteza Vahedpour, Investigation of electrochemical corrosion behavior of austenitic stainless steel 308L  as a weld material in some organic and inorganic environments, (2010 submitted).

9.      Ali hassanzadeh, Zahra Barfarakh, and Mohsen Asmaeili, Study of mechanical and electrical properties of PVC based medium voltage resistance nanocomposites, (2010 submitted).

10.  Ali hassanzadeh, Bahman Ebrahimi, M. H. Keshavarz, Thermal and explosive behaviors of energetic novel synthesized derivatives of barbituric acid, (2010 submitted).

11.  Ali Hassanzadeh, Ahmad Rajaeifar, Mohammad Yousefi, Surface plasmon resonance properties of SnO2 and Ag nanoparticles in  organic and inorganic solvents, (2010 submitted).

12.  Ali HassanzadehThermal analysis of novel synthesized sulfonamides DMB and BMB as polymorphous and molecular glass compounds, (2010 submitted).

13.   Ali Hassanzadeh, Behrooz Shaabani and Sanaz Hedayati, Study of thermal decomposition of TNT and novel synthesized energetic Calix[4]arene derivatives mixtures, (2010 submitted).  

14.  Ali Hassanzadeh, Rasol Khodabakhsh and Hassangholi Mohammadi, Nuclear radiations induced change in thermal and structural properties of 2-((4-(2-hydroxybenzylideneamino)phenylimino)methyl)phenol Schiff base, (2010 submitted).

15.   Ali Hassanzadeh and Samaneh Ghobadi, Study of dynamic NMR, thermal and nonlinear optical properties of (E)-N'-benzylidene-p-toluensulfonohydrazide as a promising SHG dye, (2010 submitted).  

16.  Ali Hassanzadeh and Farshad Kheiri, Study of austenitic steel (ER308L) corrosion in aqueous glyoxylic acid and HNO3 mixture saturated with NOat low temperature, (2010 submitted).

 

17.   Ali Hassanzadeh and Parinaz Bashirbanaem, DSC study of binary phase diagram of 3-nitroacetophenone and 1,3-diphenylpropane-1,2-dione systems,(2010 submitted).