دكتر اكبر جعفري

 
      متولد سال 1343 در شهرستان اورمیه،
      دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان شهید چمران اورمیه1362 
       لیسانس رشته فیزیک از دانشگاه اورمیه 1364-1368 
      فوق لیسانس رشته فیزیک اتمی و مولکولی (لیزر) از دانشگاه تبریز 1368-1371
      عضو هیات علمی فیزیک در دانشگاه اورمیه از سال 1371
      دکترای فیزیک رشته فیزیک اتمی و مولکولی از دانشگاه تبریز1380-1385
      استاد یار گروه فیزیک دانشگاه اورمیه ( 1385 تا کنون)
 

(Tabriz Un. Iran) and S. Janassy (Budapest Un. Hungary)

  M.Sc:1989-1991, Physics, surprised by Prof. H.Tajalli (Tabriz Un. Iran), Tabriz University ,Tabriz  

  Subject of M.Sc thesis: The study of two-photon absorption in Neon by optogalvanic spectroscopy.

  B.Sc:1985-1989 Physics, Urmia Universaity ,Urmia , Iran

  High School Diploma: 1989, Mathematics and Physics, Shahid Chamran Highschool,

  Urmia,  Iran

 

  Job Experience and Scientific Position

  Lecturer of physics at physics department of Urmia University 1990 to 2002.

  Assistant professor at physics department of Urmia University , 2005 to present.

  Assistant professor at Islamic Azad University of  Urmia and Mahabad,  2006 to present

  

  Courses taught at urmia and Islamic Mahabad Azad University

  Elementary Mechanics, B.Sc

  Elementary Electricity and magnetism, B.Sc

  Elementary mechanics Lab, B.Sc

  Elementary Electricity and Magnetism Lab, B.Sc

  Spectroscopy B.Sc

  Applied Optics B.Sc

  Laser B.Sc

  Advanced laser M.Sc

  Quantum Electronics M.Sc

  Nonlinear Optics Ph.D

 

  Membership       

  Iranian Society of Physics

  Iranian Society of Optics and Photonics

 

 ISC Journal  Papers,  ISI  or   

   1) H. Tajalli and A. Jafari "Two Photon Transitions in the Optogalvanic Spectrum of Neon" Journal Of Sciences, 4, 313, 1993.

   2) A. Jafari, H. Tajalli, and A. Ghanadzadeh" Enhanced Optical Nonlinearities in Some Dye-Doped Nematic Liquid Crystals" Laser Physics, 16, 1213, 2006.

   3) A. Jafari, H. Tajalli , A. Ghanadzadeh" The effects of external applied voltage on the nonlinear refractive index and the birefringence of a dye-doped nematic mixture" Optics

     Communications, 266, 207, 2006.

   4) A. Jafari, A. Ghanadzadeh, H. Tajalli, M. Yeganeh" Linear optical parameters of a dyed nematic mixture in the presence of an ac voltage" Optical Materials, 29, 1004, 2007.

   5) A. Jafari, A. Ghanadzadeh , H. Tajalli, M. Yeganeh, M. Moghadam" Electronic absorption spectra of cresyl violet acetate in anisotropic and isotropic solvents" Spectrochemica Acta A, 66, 717, 2007.

  6) A. Jafari, H. Tajalli, M. Abedi" The effect of photoisomerization on the nonlinearity of an azo dye-doped nematic mixture" Optics Communications, 281, 2959, 2008.

   7) A. Jafari, M. Abedi, H. Tajalli" The effect of phototautomerism on the nonlinearity of the liquid crystals" Optics Communications, 282, 2970, 2009.

  8) N. Agh and A. Jafari "Effacts of He- Ne laser on growth and survival rates and reproductive and life span characteristics of Artemia Urmiana" World Aquaculture, Salvador, Brazil, 2003.

   9) Nader-Ali, Rahim; Jafari Dolama, Akbar; Amniat-Talab, Mahdi " Implementation of single-qutrit quantum gates via tripod adiabatic passage"   International Journal of Optics and Photonics, 3,33 , 2010.

  10)A. Jafari , H. Sedghi , Kh. Mabhouti , S. Behnia "Slave-Master dynamics of semiconductor laser with short external cavity" Optics communications, In Press, 2011.

 

 مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و کنفرانسهای داخلی

1) ناصر آق، اکبر جعفری، آریا سعیدی و رامین مناف فر" بررسی تاثیر اشعه لیزر هلیوم- نِئون بر تخم گشایی سیست، رشد، بازماندگی، ویژگسهای تولید مثلی و طول عمر" دوازدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران، همدان،

10 -12 شهریور ماه 1383.

2) تجلی، حبیب؛ جعفری، اکبر؛ یگانه، محمد " بررسی اثر میدان الکتریکی بر توزیع زاویه چرخش مولکولهای بلور مایع  1294-1bبا رنگینه AQ2 " کنفرانس فیزیک ایران 7 الی 10 شهریور، 1384، دانشگاه خرم آباد

لرستان، ایران.

3) مهدی، عابدی؛ اکبر، جعفری؛ حبیب، تجلی " وابستگی غیر عادی فاکتور افزایش گشتاور اپتیکی به زاویه تابش در بلورهای مایع نماتیک آلاییده به رنگینه های آزو" کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، اسفند 1385، مرکز

مخابرات تهران، ایران.

4 ) مهدی، عابدی؛ اکبر، جعفری؛ حبیب، تجلی " غیر خطیت بلورهای مایع و ذخیره اطلاعات نوری"     کنفرانس فیزیک ایران،  شهریور 1386، دانشگاه یاسوج، ایران.

5) مهدی، عابدی؛ اکبر، جعفری؛ حبیب، تجلی " اندازه گیری ضریب شکست غیر خطی بلورهای مایع نماتیک خالص و آلاییده با رنگینه به وسیله اثر خود مدولاسیون فازی" کنفرانس فیزیک ایران،  شهریور 1386،

دانشگاه یاسوج، ایران.

6) محمد علی، بالکانلو؛ صمد، روشن انتظار؛ اکبر، جعفری ؛ مریم، امیری " همبستگی اتم دوترازی جفت شده توسط میدان لیزری همدوس با گسیل خودبخودی اش از دیدکاه ماتریس چگالی " نخستین همایش

دانشجویی فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ایران، آبان ماه 1386.

7) محمد علی، بالکانلو؛ صمد، روشن انتظار؛ اکبر، جعفری؛ مریم، امیری " اثر میدان لیزری جفت کننده بر آنتروپی اتم دوترازی" کنفرانس فیزیک ایران،  شهریور 1386، دانشگاه یاسوج، ایران .

8) صمد، روشن انتظار؛ اکبر، جعفری؛ محمد علی، بالکانلو " تاثیر تداخل کوانتومی بر درهمتنیدگی کوانتومی  اتم سه ترازی نوع V و میدان گسیل خودبخودی آن در حضور میدان لیزری جفت کننده    "

 کنفرانس اپتیک و  فوتونیک ایران، بهمن 1386، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران.

9) اکبر، جعفری؛ خسرو، مبهوتی؛ سهراب، بهنیا " بررسیدینامیکلیزرهاينیمهرسانابرحسبتغییراتفاز   پسخوراندکاواكخارجی" کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، اسفند 1388، دانشگاه یزد، ایران.

10) نادرعلی؛ رحیم؛  امنیت طلب، مهدی، جعفری، اکبر،      طراحی درگاههای کوانتومی تک-دکیوتریت و تک-کیوکوادریت با روش گذار بی درروی چهارپایه ، کنفرانس فیزیک ایران، همدان 1389

11) جعفری، اکبر؛  مبهوتی، خسرو ؛ امنیت طلب، مهدی ؛ نادرعلی؛ رحیم؛  تاثیر مقدار دمش بر دینامیک   شدت  خروجی یک لیزر نیمه رسانا با کاواک خارجی کوتاه ، کنفرانس فیزیک ایران، همدان 1389

12) جعفری، اکبر؛    روشن انتظار، صمد ؛ کوشایان، منیژه ؛ مدهای نقص منتشر شونده در محیط های لایه ای ، کنفرانس فیزیک ایران، همدان 1389