احمد مرشدی 
احمد مرشدی . متولد آبانماه 1321 در تهران.شناسنامه 752 صادره تهران .نام پدر :محمد. نام همسر: زهره سید پیران.- دارای سه فرزند . 2دختر و یک پسر . -دارای مدرک دکترای دامپزشکی از دانشکده دامپزشکی تهران . - استخدام در دانشگاه ارومیه :سال 1352. -اخذ دکترای تخخصی در رشته ایمنی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران.سال 1364 .

مدارک علمی دانشگاهی
1-دکترای حر فه ای دامپزشکی 2-دکترای تخصصی ایمنی شناسی 3- ماستر بهداشت عمو می (MPH) .

دوره های تخصصی گذرانده

دوره دستیاری تخصصی میکرو بیولوجی 

 دوره تخصصی  پی اج دی در رشته ایمنی شناسی دامپزشکی

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی
دانشیار پایه 30 بخش ایمنی شناسی.عضو آموزشی و پژوهشی . مدیر گروه میکرو,بیولوجی .دانشکده دامپزشکی ارومیه

 

مرتبه علمی
دانشیار پایه 30 ایمنی شناسی

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی
1-عضو کمیته تخصصی هیات ممیزه ارتقا ء دانشکده دامپزشکی ارومیه 2- عضو کمیته میکروبیولوجی گروه ذامپزشکی.وزارت علوم.تحقیقات و فناوری

 

عضویت در انجمن های علمی 
عضو انجمن ایمیونولوژیستهای ایران عضو جامعه دامپزشکان ایران. عضوجامعه نظام پزشکی ایران

 

تألیفات و ترجمه
-سرو ایمیو نولوجی آزمایشگاهی 2-اصول و روشهای همه گیرشناسی . 3-بیماریهای مشترک انسان و دام

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI
-تعین کمترین عیار سرمی با ارزش جهت تشخیص توکسوپلاسموز گوسفند.....مجله دانشکده دامپزشکی تهران. دوره 60-شماره 1-سال1384 2-بررسی سرم شناسی شیوع آلودگی گاوها به 
BVDV با آزمون الایزا و مقایسه........مجله دانشکده دامپزشکی تهران. دوره 53. شماره 3. سال 1384 3-بررسی سرولوژیک میزان آلودگی گاوان به1 -BHV با آزمون الایزا........مجله دانشکده دامپزشکی تهراندوره 58.شماره 3 . سال 1382 4بررسی سرم شناسی عفونت ناشی از تیلریا آنولاتا در گاو به روش الایزا.........مجله دانشکده دامپزشکی تهران . دوره 58 شماره4 . سال1382 5-بررسی عیار پاد تن ضد هاری در سگان واکسینه و غیر واکسینه به روش الایزا........مجله دانشکده دامپزشکی تهران . دوره 57 . سماره 4 . 1381 Dtection of rotavirus infection in young calves by ELISA and comparison with CFT . Indian Vet . Journal . Nov. 2004 ; 81 : 1189 -11 91 Detection of antirabies antibody in dogs by IHA ; comparison with rabies ELISA test in Urmia . Indian Vet. Jounal,2003; 80:397-8 - 9-بررسی روش میکرو آگلوتی نشن در تعیین عیار آنتی باد یهای ضد بروسلا در انسان . مجله دانشکده پزشکی تهران .شهریور 1368. 10-کاندیدیاز مخاطی پوستی مزمن .مجله بیماریهای کودکان ایران .سال اول -شماره 4 .اسفند 1364. Detection of cold agglutinin with cross-reactive idiotype producede by pneumonic patients . Archive of Razi Institute ,Dec.1999,No50:11-18 12-بررسی فراوانی عفونت ناشی از روتاویروس در گوساله های 0-12 هفته در ارومیه. مجله دانشکده دامپزشکی تهران. دوره 53. شماره3و4:47-49 .(1377) Detection of bovine coronavirus by RT-PCR in a field study (2005). Veterinarski Arhiv .5: 32 .12-16 A seroprevalence survey of pest des petits ruminants in sheep in urmia .Iran . . . INDIAN VETERINARY JOURNAL.12. 82:18-21 12

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی
Immunization mice with sonicated antigen against Helicobacter felis and comparing of its cellular response with H.felis infected mice. اولین سمینار ایمنولوجی بیماریهای عونی .دانشگاه علوم پزشکی ساری .اسفند1383 2-نقش پاسخ ازدیاد حساسیت تاخیری نا شی از عفونت هلیکوباکتر در التهاب معده موش رت و ارتبات آن با انترفرون گاما . سیزد همین کنگره بیماریهای گرمسیری ایران. آذرماه1383. 3-مقایسه invitro آنتی زن محلول سونیکه با آنتی زن حرارت د یده هلیکوباکتر در ایجاد پاسخهای سلولی در موسهای آلوده با هلیکوباکتر . سیزدهمین کنگره بیماریهای گرمسیری ایران . آذر ماه 1383 4-نقش کمپلمان در ایجاد گاستریت ناشی از هلیکوباکتر و ارتباط آن با IL-10در موش رت . دومین هما یش سراسری دفاع در برابر عوامل بیولوجیک . آذ ر 1383 دانشکاه امام حسین. 5- تعیین کمترین عیار با ارزش جهت تشخیص عفونت توکسو پلاسما یی با الایزا وایمونوفلورسنت در گوسفندان در ارومیه . دومین همایش دفاع در برابر عوامل بیولوجیک . دانشگاه امام حسین . آذر 1383 6-اندازه گیری فعالیت کمپلمان گاو به روش میکرو اسی . سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران . اسفند 1382. A seroprevalence survey of peste dos petits ruminants (PPR) in sheep in Iran . 5th international sheep veterinary congress. Stellenbosch,south Africa,25/Jan/2001 7-استفاده از روش میکرو اسی در اندازه گیری فعالیت کمپلمان اسب. دوازد همین کنگره دامپزشکی ایران . بهمن 1380 Detection of rotavirus infection in young calves by ELISA;comparison with flourescent antibody test in Urmia. World Vet. Congress . Lyon, France,1999 . 9- بررسی تزریق دارو در مادران .به عنوان یک فاکتور خطر در انتقال ویروس هپاتیت C از مادر به کودک . همایش ویروس شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد ساری. اسفند 1381.

 

راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی

1- ارزیابی سرولوجیک میزان آلودگی لپتوسپیرا در گاوان ارومیه به روش الایزا . شماره 763 .سال 1382 2-اندازه گیری فعالیت کمپلمان سرم گاو به روش میکرو اسی و مقا یسه آن با روش استاندارد . شماره 710 .سال 1382 3- جستجوی آنتی بادی ضد BVDV در شیر گاوان با استفاده از الایزا . شماره 740 . سال 1381 4بررسی سرو اپیدمیو لوجی توکسوپلاسموز در گوسفندان ارومیه به روش IHA . alhvi 483 . شماره 483 . سال 1378 4- بررسی فراوانی آلودگی به روتاویروس به روش الایزا در گوساله 0-3 ماهه     مبتلا به اسهال در ارومیه . شماره 510 . سال  

1376

راهنمای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی 
مقایسه روشهای آر تی-پی سی آر و الایزا در تشخیص عفونت کروناویروسی در گوسا له های 0-8 هفته در ارومیه. نگارنده: محمد خلیلی. دانشکده دامپزشکی ارومیه. 1384 . شماره 115 2-بررسی کلستریدیوم سپتیکوم در مدفوع گوسفندان به روش ایمنو فلورسنت و آر تی- پی سی آر. نگارنده : محمد همتی. دانشکده دامپزشکی ارومیه. 1384 شماره1-16

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری 
1-بررسی سروا پیدمیو لوجی توکسوپلاسموزیس در گاوان ارومیه به روش ایمنو فلورسنت . شماره .سال1381 2بررسی سرم شناسی تیلریوز گاوی به روش الایزا در مقایسه با روش ریز بینی . شماره . سال 1381 3بررسی میزان آلودگی به 
BHV-1 با استفاده از شیر گاوان به روش الایزا . شماره . سال 1381

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

بررسی میزان آلودگی به ویروس بی وی دی در گاو میش ها در ارومیه به روش الایز 

l مقایسه روش آرتی-پی سی آربا الایزا در تشخیس عفونتهای کرونا ویروسی در گوساله های 0-8 هفته در ارومیه

همکاری در اجرای پروژه های علمی یا اجرایی 
1-همکار اجرایی در طرح پژوهشی: اندازه گیری آنتی باد یهای ضد اشریشیا کولای . روتاویروس و کوروناویروس در کلستروم گاوان تازه زا در گاوداریهای تهران - دانشکده دامپزشکی تهران - 1382-1383

 

فرصتهای مطالعاتی 
1- کشور انگلستان . لابوراتوآر تنه وس . بخش ایمونولو جی . دانشگاه سات همپتون . سال 1993 . موضوع مورد پژوهش : بررسی وجود آگلوتی نینهای سرد در بیماران مبتلا به پنو مونی مایکو پلاسمایی 2- تهران . دانشکده دامپزشکی تهران . بخش ایمنی شناسی .سال 1382-1383 . موضوع مورد پژوهش: اندازه گیری آنتی باد یهای ضد اشریشیا کولای . روتاویروس و کوروناویروس در آغوز گاوان تازه زا .

 

داوری کتب و مقالات پژوهشی

داوری مقاله تحت عنوان

Using various antigen preparation to produce monoclonal antibodies against bovine leukemia virus,gp51su. Iranian Journal of veterinary Research, Ref ,: I JVR.07.165, Apr,22 ,07