دكتر علي اصغر ثيابقدسي

 

دکتر علی اصغر ثیاب قدسی در سال 1348 در شهرستان "اروميه" متولد شد و تحصیلات متوسطه را در اين شهرستان به پایان رساند و مدرک لیسانس زمين شناسي را از دانشگاه "تبرِيز"و فوق لیسانس را از دانشگاه " تربيت معلم تهران"و دکتری را از دانشگاه " شهيد بهشتي تهران "اخذ نمود و هم اینک گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه می باشد

بسمه تعالی

خلاصه سوابق علمی،پژوهشی دکتر« علی اصغر ثیاب قدسی»

 

1)مشخصات فردی:

محل تولد

تاریخ تولد

نام خانوادگی

نام

ارومیه

1348

ثیاب قدسی

علی اصغر

 

2)مشخصات تحصیلی:

زمین شناسی دانشگاه تبریز ایران -1371

الف) کارشناسی

زمین شناسی(چینه شناسی و ...) دانشگاه تربیت معلم تهران ایران -1374

ب ) کارشناسی ارشد

زمین شناسی(چینه شناسی و ...) دانشگاه شهید بهشتی  ایران - 1385

ج ) دکتری

 

3)مقالات علمی  پژوهشی:

1- A. Ciabeghodsi, 2005, Original Mineralogy and Diagenetic Processes of the Soltanieh Formation at Type section Based on Geochemical Studies. Quarterly Iranian Journal of Geology, Iran(in Farsi).

2- A. Ciabeghodsi, 2005, Systematic and Taphonomic Study of Trichophycus pedum at the Soltanieh Type Section in SE of Zanjan, Scientific Quarterly Journal GEOSCIENCES,Iran.(in Farsi)

 

 

 

1-4)مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی:

1- A. Ciabeghodsi, 2008, Trace fossils of flysch deposits in the W of Iran

,Ichnia 2008,,Poland

2- A. Ciabeghodsi, 2008, Hydrostratigraphy and groundwater flow modeling in the westernUrmia lake Basin, NW of Iran, IAHR INTERNATIONAL GROUNDWATER SYMPOSIUM,2008, Turkey.

3- A. Ciabeghodsi, 2007, Provenance and petrography of Lalun Formation in Nw of Iran,(NW of Urmia), Geological survey of Iran,Tehran,2007

4- A. Ciabeghodsi, 2005, Small Shelly Fossils From the Lower Cambrian Soltanieh Type Section (NE of Zanjan), NW of Iran,4th ISCS 2005,China

5- A. Ciabeghodsi, 2005, Lower Cambrian Trace fossils From the Soltanieh Type Section (NE of Zanjan), NW of Iran,4th ISCS 2005,China

6- A. Ciabeghodsi, 2005, New Ichnospecies from Soltanieh type section (NE of Zanjan),Geological survey of Iran,Tehran,2005

7- A. Ciabeghodsi, 2004Microbiostratigraphy and Sedimentary environment of the Lower Cretaceous rocks,East of Uromia lake basin (NW IRAN), Sediment 2004, Aachen.Germany

8- A. Ciabeghodsi, 2002, Microbiostratigraphy and Sedimentary environment of the Neogene in Uromia lake basin (NW IRAN), EMMM 2002, September 1-6, Vienna. Austria

9- A. Ciabeghodsi, 2001Paleo Tethys records in south western of Iran, Jan 12-16, Msghat,Oman, nternational Conference Geology of Oman,Abstract no.214,p.81

10- A. Ciabeghodsi, 1998, Microbiostratigraphy and depositional history of oligomiocene in the west of Urmia lake basin (NW Iran). Geological society of Iran - Mashad 1377

11- A. Ciabeghodsi, 1997, Microbiostratigraphy and sedimentary environment of Oligomiocene deposites in SARAN and MORREH-KUH.Geological society of Iran - Tehran (Farsi)

1-4)تعداد 2 مقاله ISIدر حال بررسی.

5) داوری طر ح های تحقیقاتی و مقالات علمی:

داوری طرحهای تحقیقاتی: دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه (3مورد)

داوری مقالات علمی: اولین همایش اکو انرژی (5 مورد)- انجمن زمین شناسی ایران (2مورد)- فصلنامه علوم زمین (1مورد)-فصلنامه زمین شناسی کاربردی دانشگاه آزاد زاهدان(5 مورد)

 

6) راهنمایی پایانامه:

 حسینی طباطبائی،و 1386.دیاژنز و محیط رسوبی سازند لالون در دومقطع شورگل و مسکین ، ارومیه ، آذربایجان غربی. دانشکده علوم ،دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

7)فعالیت های آموزشی:

تدریس دروس دوره کارشناسی:

1-     دانشگاه ارومیه (از سال1375 تا کنون): زمین شناسی تاریخی- دیرینه شناسی ( 1و2 ) چینه شناسی  زمین شناسی ایران- زمین شناسی نفت  زمین شناسی ذغالسنگ  میکروفاسیس- محیط های رسوبی.

2-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز: (1385): دیرینه شناسی 1

3-     دانشگاه پیام نور واحد نقده: (1386-1387) : دیرینه شناسی - چینه شناسی.

تدریس دروس دوره کارشناسی ارشد:

دانشگاه ارومیه (1387): زمین شناسی ایران و کشور های همجوار-لیتواستراتیگرافی-بیواستراتیگرافی-چینه شناسی ایران میکروفاسیس-محیط رسوبی

 

 

 

 

8) عضویت در مجامع بین المللی:

عضو مجمع بین المللی رسوب شناسان جهان از سال 2004 تاکنون

(International Association of Sedimentologists) IAS

عضو مجمع بین المللی جلبک های فسیل از سال 2001 تاکنون

(International Fossil Algae Association) IFAA

عضو انجمن بین المللی تحقیقاتی دریاچه سالت لیک از سال 2001 تاکنون

(International Society for Salt Lake Research)

عضو مجمع علوم دیرینه شناسی کاربردی از سال 2003 تاکنون

(Association of Applied Paleontological Sciences) AAPS

عضو انجمن زمین شناسان نفت خاورمیانه از سال 2001 تاکنون

عضو انجمن زمین شناسی ایران از سال 1375 تاکنون

 

9)پروژه های مطالعاتی

مجری پروژه تحقیقاتی «مطالعه زمین شناسی و پتانسیل یابی ذغالسنگ در آذر بایجانغربی» مشترک با دکتر صمد علیپور 1381 .

 

10) سوابق کاری

عضو هیات علمی گروه زمین شناسی ، دانشگاه ارومیه از سال 1375 ادامه دارد.

معاون آموزشی دانشکده علوم، از سال 1388- ادامه دارد.

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت فنی و مهندسی "ستون دال " ازسال 1384 –ادامه دارد.

11)زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:

1.      Chemostratigraphy.

2.      Ichnostratigraphy.

3.      Sequence stratigraphy .

4.      Sedimentary environments.

5.      Basin analysis.

6.       Biostratigraphy

 

12)آدرس تماس:

ارومیه،دانشگاه ارومیه،دانشکده علوم، گروه زمین شناسی صندوق پستی 165-57153 .

Email:a.siabeghodsy@mail.urmia.ac.ir   and   siabeghodsy@yahoo.com