اينجانب عبدا ... طلوعي آذر در سال 1336 در مراغه به دنيا آمده ، تحصيلات خود را از مقطع ابتدائي تا مقطع ديپلم ادبي در دبستان سعدي و دبيرستان هدايت شهرستان اروميه گذرانيده‌ است . مقطع كارشناسي زبان و ادبيات فارسي را از سال 1357 تا 1364 و كارشناسي ارشد آن رشته را از سال 1364 تا 1367 در دانشگاه تبريز و مقطع دكتري همان رشته تحصيلي را از سال 1370 تا 1374 در دانشگاه تهران به اتمام رسانيده است . از نظر تدريس متون فارسي و فنون ادبي و قواعد و قرائت عربي در مقاطع سه‌گانه تدريس كرده است و از نظر مديريتي و مسؤليت اداري مدّتي معاون گروه ، مدير گروه، معاون آموزشي دانشكده و رئيس دانشكده بوده است