امیر توکمه چی

نام و نام خانوادگي: امير توکمه چي

آدرس محل کار:

1-اروميه، دانشگاه اروميه، پژوهشکده آرتميا و آبزیان

تلفن محل کار: 3440295 0441، همراه: 09141473201

atokmachi@gmail.com

a.tukmachi@urmia.ac.ir

مسئولیت های اجرایی

مدیر گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان (از ارديبهشت ماه 1389 تا بهمن ماه 1391)

 عنوان پايان نامه

1- پرورش فوق متراکم آرتميا در سيستم مدار بسته با استفاده از فيلتر باکتريايي.

2-بررسي تاثير باکتري لاکتوباسيلوس دلبروکئي زير گونه بولگاريکوس (به عنوان پروبيوتيک) بر برخي از پارامترهاي پاسخ ايمني ماهي قزل آلاي رنگين کمان پرورشي.

 

 مقالات چاپ شده در مجلات معتبر ISI

1. Tukmechi A., Morshedi A. and Delirezh N (2007). Changes in intestinal microflora and humoral immune response following probiotic administration in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).. Journal of animal and veterinary advances.

2. Ahmadi M., Tukmechi A. and Kazemnia A. (2008). Study of Antimicrobial Susceptibility and Plasmid analysis of Escherichia coli in Iran, Urmia. Journal of Veterinary Research 63, 2: 25-29.

3. Heydari F., Mozaffari N. A. and Tukmechi A. (2008). Comparison of Standard Seroagglutination Tests and ELISA for Diagnosis of Brucellosis in West Azerbaijan Province, Iran, Accepted for publication in: Research Journal of Biological Science.

4. Tukmechi A., Hobbenaghi R., Rahmati-Holasso, H. and Morvaridi A. (2009). Streptococcosis in a pet fish,Astronotus ocellatus: a case study, International Journal of Biological and Life sciences, 1(1): 30-31.

5. Azizpour K., Tukmechi A. and Agh N. (2009). Characterization the Lactic acid Bacteria isolated from the intestines of Common Carp in west Azarbaijan. Journal of animal and veterinary advances, 8(6): 1162-1164.

6. Tukmechi, A.; Hami, M.; Hobbenaghi, R.; Tehrani, A.A.; Athari, S.S.; Hajimohammadi, B.; Rahmati Holasoo, H. (2009). First report of listeriosis in hamster (Mesocricetus auratus). Iranian Journal of Microbiology, 1(1): 54-57.

7. Malekinejad, H.; Tukmechi, A.; Ebrahimi, H.; Bazargani-Gilani, B. (2010). One step forward to improve the latest method of antibacterial susceptibility testing of vitro-cultured bacteria: an implication for antibacterial efficacy of Enrofloxacine on Aeromonas hydrophila. World Journal of Microbiology and Biotechnology, IF= 0.8 

8. Tukmechi, A.; Ownagh, A.; Mohebbat, A. (2010). In Vitro Antibacterial activities of Ethanol extract of Iranian Propolis (EEIP) against fish pathogenic bacteria (Aeromonas hydrophila, Yersinia ruvkeri and Streptococcus iniae). Brazilian Journal of Microbiology, 41: 1086-1092. IF= 0.61

9. Rahmati-holasoo, H.; Hobbenaghi, R.; Tukmechi, A.; Morvaridi, A. (2010). The case report on squamous cell carcinoma in Oscar (Astronotus ocellatus). Comparative Clinical Pathology,

10. Rahmati-holasoo, H.; Hobbenaghi, R.; Tukmechi, A.; Morvaridi, A.; Seyrafi, R.; Homayounimehr, A.; Ghavami, R. (2010). Lymphocystis in a flower horn fish. Comparative Clinical Pathology,

11. Amir Tukmechi, Hamid Reza Rahmati Andani, Ramin Manaffar, Najmeh Sheikhzadeh (2011). Dietary administration of beta-mercapto-ethanol treated Saccharomyces cerevisiae enhanced the growth, innate immune response and disease resistance of the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Fish and Shellfish Immunology, 30: 923-928. IF= 3.75.

12. Mosa Tavassoli1, Abbas Imani1, Mohammad Yousefnia Pasha, Amir Tukmechi, Hossein Tajik.  Bacteria Associated with Subcutaneous Abscesses of Cattle Caused by Hypoderma spp Larvae in North of Iran. Veterinary Research Forum, Vol: 1, No: 2, September, 2010, 123 - 127.

13. Rojan Modaresi, Karim Mardani, Amir Tukmechi, Abdolghaffar Ownagh (2011). Prevalence of Listeria sppin fish obtained from Urmia fish markets. African Journal of Microbiology Research, 5(30): 5398-5401 (IF=0.533).

14. Jafar Rezaee, Vahid Nejati, Amir Tukmechi, Shahpor Hasanzadeh (2012). Histopathological effects of experimental paraquat on spleen and pronephros of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Comparative Clinical Pathology, (In press, IF= 0.338).

15. Hamid Reza Rahmati Andani, Amir Tukmechi, Saeed Meshkini, Najmeh Sheikhzadeh (2012). Antagonistic activity of two potential probiotic bacteria from fish intestines and investigation of their effects on growth performance and immune response in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Applied Ichthyology, (In press, IF= 0.945).

16. Saeed Meshkini, Ali - Akbar Tafy, Amir Tukmechi, Farhad Farhang-Pajuh (2012). Effects of Chitosan on hematological parameters and stress resistance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Veterinary Research Forum, 3(1): 49-54. (ISI, IF=0).

17. Mehdi Hatami, Khalil Farhadi, Amir Tukmechi (2012). Fiber-Based Liquid-Phase Micro-Extraction of Mebeverine Enantiomers Followed by Chiral High-Performance Liquid Chromatography Analysis and Its Application to Pharmacokinetics Study in Rat Plasma. Chirality, 24: 634-639. (ISI, IF=2.5).

18. Amir Tukmechi, Jafar Rezaie, Vahid Nejati, Najmeh Sheikhzadeh (2013). Acut and chronic toxicity of paraquat on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture Research, ISI, IF=1.2.

19. Amir Tukmechi and Mozhgan Bandboni (2013). Effects of saccharomyces cerevisiae supplementation on immune response, hematological parameters, body composition and disease resistance in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss(Walbaum, 1792). Journal of Applied Ichthyology, (Early view, ASI and IF= 0.902).

20. Reza Jalili, Amir Tukmechi, Naser Agh, Farzaneh Noori, Ahad Ghasemi (2013). Replacement of dietary fish meal with plant sources in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss); effect on growth performance, immune response, blood indices and disease resistance. Iranian Journal of Fisheries,  Science 12(3): 577-591. (ISI, IF=0.9).

21. Amir Tukmechi, Faranak Karimi Rad, Farah Farrokhi, Naser Agh, Reza Jalili (2013). The effects of short- and long diet supplementation with propolis on the growth and immunity in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Iranian Journal of Veterinary Research, (Accepted for publication, ISI, ISC, IF=0.42).

22. Mitra Dadras, Vahid Nejati, Amir Tukmechi, Rahim Hobbenaghi (2014). The protective effect of cell wall and cytoplasmic fraction of selenium enriched yeast on 1, 2-Dimethylhydrazine-induced damage in liver and its enzymes in rat. Research in Molecular Medicine, 1(4)

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

 

1. فهيمه كبيري، وحيد نجاتي، امير توكمه­چي، نوروز دليرژ، پويان نيك بخش (1389). مهار رشد رده سرطاني K562 با استفاده از لاكتوباسيلوس هاي جدا شده از روده ماهي كپور معمولي در شرايط آزمايشگاهي. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 68، شماره 12 صفحات: 698-691.

2. عبدالغفار اونق، امیر توکمه­چی، مسعود ادیب حسامی، سمیرا ابراهیم زاده (1389). مطالعه تاثیر عصارۀ الکلی بره موم (پروپولیس) حاصل از کندوهای زنبور عسل آذربایجان غربی علیه رشد قارچ­های درماتوفیت و غیر درماتوفیت و آنالیز ترکیبات سازنده آن با روش GC-MS. مجله علوم پزشکی ارومیه، دوره بيست و يكم، شماره سوم، صفحات  214-206.

3. حمید رضا رحمتی اندانی، امیر توکمه­چی، سعید مشکینی، هادی ابراهیمی (1390). افزایش مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان در برابر عفونت با آئروموناس هیدروفیلا و یرسینیا روکری با استفاده از لاکتوباسیل­های جدا شده از روده ماهی کپور معمولی. مجله دامپزشکی ایران، شماره هفتم، دوره 2، صفحات: 35-26.

4. ندا يعقوب زاده، عبدالغفار اونق، کريم مرداني، محمد خليلي، امير توکمه­چي، پويان نيک بخش (1390). شناسايي مولکولي، بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي اشريشيا کلي هاي توليد کننده توکسين شيگا و اثرات ضد باکتريايي اسانس هاي آويشن و زنيان عليه آن ها. مجله علوم پزشكي اروميه، دوره بيست و دوم، شماره سوم، صفحات 269-262.

5. علي اصغر آهنگري، عبدالغفار اونق، علي اصغر طهراني، امير توكمه­چي (1390). تاثير عصاره الكلي  بره  موم  بر درمان كراتيت تجربي كانديداييدر خرگوش. مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 69، شماره 1، صفحات 28-22.

6. باران قزل باش، فيروز قادري پاكدل، زهير محمد حسن، صمد زارع، امير توكمه­چي، رحيم حب نقي، سميه نادري (1390). بررسي تاثير تجويزلاكتوباسيلوس رامنوسوس (LMG 18243) بر روند رشد سرطان پستان در موشهاي In bred BALB/c. مجله علوم پزشكي اروميه، دوره بيست و دوم، شماره سوم، صفحات 238-230.

7. علی اکبر طافی، سعید مشکینی، امیر توکمه چی (1390). مطالعهتاثیر کیتوزان بر برخی از پاسخهای ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان و افزایش مقاومت آن به دنبال رویارویی تجربی با آئروموناس هیدروفیلا . مجله زیست شناسی ایران (علمی پژوهشی و ISC، در نوبت چاپ).

8. حبیب الله محمدی، ناصر آق، امیر توکمه چی، فزرانه نوری (1390). بررسی اثرات پروبیوتیک  لاکتوباسیلوس رامنوسوس  و سیاه دانه بر شاخصهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان. مجله زیست شناسی کاربردی، صفحات: 62-50.

9. علی احسانی، رزاق محمودی، امیر توکمه چی، محمد رضا پژوهی (1390). پنیر سفید ایرانی به عنوان یک فراورده لبنی حامل باکتریهای پروبیوتیک. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره 8 شماره 31 صفحات: 77-83.

10. یاسمین خامه چین، رامین مناف فر، امیر توکمه چی، ویدا حجتی و امید ملکی بالاجو (1390). بررسی تاثیر ال-کارنیتین بر میزان رشد، درصد بقاء و بلوغ زودرس آرتمیا فرانسیسکانا در شرایط آزمایشگاهی (در نوبت چاپ).

11. فرزانه بنیادی، امیر توکمه چی و وحید نجاتی (1391). مقایسه تاثیر دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی استخراج شده از مخمرهایساکارومایسس سرویسیه و ساکارومایسس بولاردی بر مهار رشد رده سرطانی K562 در شرایط آزمایشگاهی. علوم دارویی، دوره 18، شماره 1، 78-69.

12. افسانه نیاکانی، فرح فرخی و امیر توکمه چی (1391). ارزیابی تاثیر دکاپپتیل بر مورفولوژی و تعداد نرونهای هرمی هیپوکامپ موشهای شیمی درمانی شده با سیکلوفسفامید. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان، سال سی ام، شماره 182، هفته چهارم، اردیبهشت 1391، صفحات: 9-1.

13. امير توكمه چي، مژگان بندبني (1392). تاثير مكمل مخمري بر رشد و سيستم ايمني در ماهي قزل الاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss). مجله تحقيقات دامپزشكي، دوره 68، شماره 1 صفحات: 78-69.

14. سعید مشکینی، مهین ایمانی، علی احسانی، امیر توکمه­چی، فرهاد فرهنگ پژوه، یعقوب قیاسی (1392). تأثیر سير  و سرخارگل بر روي فاکتورهای خونی و مقاومت در برابر آلودگی باکتریایی در ماهی قزل­آلای رنگین­کمان. مجله محيط زيست جانوري (پذيرفته شده).

15. امير توكمه چي و راحله شهركي (1391). اثرات تغذيه اي ساكارومايسس سرويزياي غني شده با سلنيوم بر رشد و مقاومت ماهي قزل الاي رنگين كمان در برابر استرسهاي محيطس و باكتري بيماريزاي يرسينيا روكري. محيط زيست جانوري، سال چهارم، شماره 4، صفحات: 58-49.

16. مليحه ريكي، فرح فرخي، امير توكمه چي (1391). تعيين بهترين زمان سلول كشي ديواره سلولي لاكتوباسيلوس كازئي و لاكتوباسيلوس پاراكازئي در رده سرطاني K562. مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 70، شماره 11، صفحات: 699-691.

17. مهتاب اشنوخواه، امير توكمه چي، فرح فرخي، رامين مناف فر (1392). مقايسه تاثير پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي بر رشد و ايمني ماهي قزل آلاي رنگين كمان. مجله دامپزشكي ايران، دوره نهم، شماره 41، صفحات: 35-25.

18. ياسمين خامه چين خياباني، رامين مناف فر، امير توكمه چي، ويدا حجتي، اميد ملكي بالاجو (1390). تاثير ال-كارنيتين بر ميزان رشد، درصد بقاء، بلوغ زودرس و پروفايل اسيدهاي چرب در  Artemia Parthenogenetic در شرايط آزمايشگاهي. مجله علوم و فنون دريايي (در نوبت چاپ).

19. رضوانه جنابي حق پرست، سعيد مشكيني، امير توكمه چي (1392). تاثير پروبيوتيك باكتوسل و پري بيوتيك مانان اليگوساكاريد برمقاومت ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر تنش هايپوكس و افزايش دما. مجله محيط زيست جانوري (پذيرفته شده).

20. امير توكمه چي، رامين مناف فر، فرزانه نوري (1392). تعيين شرايط بهينه غني سازي آرتميا اورميانا با دو پروبيوتيك لاكتوباسيلوس رامنوسوس و باسيلوس سابتيليس. نشريه علوم آبزي پروري انجمن ابزي پروري ايران (در نوبت چاپ).

21. سعيد مشكيني، امير توكمه چي (1392). بررسي مقایسه ای اثرات لواميزول بر فلور باکتریایی دستگاه گوارش  قزل آلاي رنگين كمان(Oncorhynchus mykiss) در سنین مختلف. نشريه علوم آبزي پروري انجمن ابزي پروري ايران (در نوبت چاپ).

22. بيان سيدي، رضا حيدري، امير توكمه چي (1392). ارزيابي اثرات تغذيه اي پروبيوتيكهاي لاكتوباسيلوس كازئي و لاكتوباسيلوس پاراكازئي به همراه پري بيوتيك رافتيلوز بر رشد و آنزيمهاي كبدي موش. مجله علوم پزشكي رازي، دوره 20، شماره 107، صفحات: 9-1.

23. رضوانه جنابی حق پرست، سعید مشکینی، امیر توکمه چی (1392). اثرات پروبیوتیک باکتوسل و پری بیوتیک مانان الیگوساکارید بر رشد و ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss).  مجله تحقيقات دامپزشكي، دوره 68، شماره 4، صفحات: 382-375.

24- ناصح محمدی، امیر توکمه چی، ناصر جوهری (1392). تاثیر استفاده توام نانوذرات آهن و پروبیوتیک Lactobacillus casei بر شاخصهای رشد و تراکم پروبیوتیک در روده ماهی قزل الای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله تحقيقات دامپزشكي (پذیرفته شده).

25- فرزانه بنیادی، وحید نجاتی، امیر توکمه چی، شاپور حسن زاده، ملیحه ریکی (1392). ارزیابی اثرات آپوپتوتیک دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی استخراج شده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه بر رده سرطانی K562. مجله ارمغان دانش، دوره 18، شماره 9 صفحات: 710-699.

26- جمیله عابدی، امیر توکمه چی، وحید نجاتی، رحیم حب نقی (1392). ارزیابی اثرات پیشگیرانه مخمر غنی شده با سلنیوم بر بافت شناسی کبد و فعالیت آنزیم­های آن پس از القاء سرطان کولورکتال در رت. مجله دانشکده پزشکی اصفهان (پذیرفته شده جهت چاپ).

27- مرضیه باقری، مهدی محمد زاده، امیر توکمه چی (1392). مهار رشد رده سرطانی K562 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از فراکشن­های پروتئینی دیواره سلولی پروبیوتیک­های لاكتوباسيلوس كازئي و ل. پاراكازئي. مجله دانشکده پزشکی اصفهان (پذیرفته شده جهت چاپ).

28- زهرا طاهری، امیر توکمه چی، مجید نوجوان، مهدی ایمانی (1392). مهار رشد رده سرطانی K562 با استفاده از کالپروتکتین نوترکیب انسانی در شرایط آزمایشگاهی. مجله علوم پزشکی رازی (در نوبت چاپ).

29- الهام دارابی، احمد مرشدی، نوروز دلیرژ، امير توكمه چي و آرام مکاری زاده (1392). تاثیر پپتیدوگلیکان-لیپوپلی ساکارید بر میزان تولید نیتریک اکساید توسط سلولهای بنیادی مزانشیمال موش و القا آپوپتوز در سلولهای تی فعال شده توسط این سلولها. مجله پزشکی ارومیه، دوره 24، شماره 12، صفحات 1004-996.

طرحهاي تحقيقاتي ( مجري و همکار اصلي)

1- مجری اول طرح تحقیقاتی، اپتیمم سازی روش غنی سازی ناپلیوس آرتمیا اورمیانا با باکتریهای پروبیوتیک (باسیلوس سابتیلیس و لاکتوباسیلوس رامنوسوس (پژوهشکده آرتميا و آبزیان، دانشگاه اروميه- خاتمه يافته).

2- مجری دوم طرح تحقیقاتی، بررسی مقایسه­ای استفاده از غذای دستی، ناپلی آرتمیا و ناپلی غنی شده با دو سویه Lactobacillus delbruckii بر رشد، بازماندگی، ترشح آنزیمهای گوارشی و ترکیب فلور باکتریایی روده لارو ماهی خاویاری قره برون (پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، خاتمه یافته).

3- مجری دوم طرح تحقیقاتی، بررسی آمین­های بیوژن در ماهیان (پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه، خاتمه یافته).

4- مجري دوم طرح برون دانشگاهي، آمايش كيفي منابع آبي استان آذربايجان غربي (سازمان آب و فاضلاب استان و شركت مشاور يكم، خاتمه يافته).

5- اثرات تغذیه ای مخمر غنی شده با سلنیوم بر رشد، ایمنی و مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان (پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، مجری اول، خاتمه یافته).

6- جایگزینی جزئی پودر ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با مخمر Saccharomyces cerevisiaeتیمار شده با 2- مر کاپتواتانل و بررسی اثرات آن بر رشد، ایمنی و مقاومت در برابر بیماری یرسینیوزیس (مجری اول، ارتباط با صنعت، در حال اجرا).

7- بررسی خواص سینرژیکی برخی اسیدهای آلی با پروبیوتیک Lactobacillus casei در پرورش بچه ماهیان قزل الای رنگین کمان (مجری اول، ارتباط با صنعت، در حال اجرا).

8= بررسی اثرات تغذیه ای مخمر غنی شده با روی بر رشد، ایمنی و مقاومت در برابر برخی از استرسهای محیطی در قزل آلای رنگین کمان (مجری اول، ارتباط با صنعت، در حال اجرا).

9- مقایسه اثرات پروبیوتیک Lactobacillus casei به عنوان یک گونه بومی با برخی از پروبیوتیکهای تجاری در ماهی قزل آلای رنگین کمان (آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، مجری اول، در حال اجرا).

10- جداسازای، تخلیص و بررسی خاصیت باکتری کشی کال پروتکتین از نوتروفیلهای خون گاو (دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، مجری دوم خاتمه یافته).

11- مطالعه تاثیر عصاره الکلی بره موم، لاکتوفرین، بتا گلوکان و لوامیزول به عنوان محرک رشد بر رده سلولی CHSE-214 (دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، مجری دوم، خاتمه یافته).

مقالات ارائه شده در کنفرانسهاي داخلي

1) بررسي الگوي پلاسميدي اشرشيا کلي هاي جدا شده از گاوميش با استفاده از آنزيمهاي Xho1, BamH1 و Taq1. امير توکمه چي، ملاحت احمدي و علي کاظم نيا. چهارمين گردهمايي دامپزشکان علوم باليني ايران. دانشگاه اروميه 1384.

2) بررسي الگوي پلاسميدي اشرشيا کلي هاي جدا شده از گوسفند با استفاده از آنزيمهاي Xho1, BamH1 و Taq1. امير توکمه چي، ملاحت احمدي و علي کاظم نيا. چهارمين گردهمايي دامپزشکان علوم باليني ايران. دانشگاه اروميه 1384.

3) بررسی تأثیر باکتری لاکتوباسیلوس دلبروکئی (به عنوان یک پروبیوتیک) برروی برخی از پارامترهای پاسخ ایمنی سلولی در ماهی قزل آلای رنگین کمان. امير توکمه چی، احمد مرشدی، نوروز دليرژ و مصطفی اخلاقی.  دومين همايش منطقه­ای پژوهشی کشاورزی و منابع طبيعی (غرب کشور)، دانشگاه کردستان 1386.

4) شناسایی و طبقه بندی لاکتوباسیلوس­های جدا شده از روده ماهی قزل آلا. خلیل عزیز پور، امیر توکمه­چی و ناصر آق. سومین همايش منطقه­ای پژوهشی کشاورزی و منابع طبيعی (غرب کشور)، دانشگاه کردستان 138.

5)امیر توکمه­چی، عبدالغفار اونق، صابر احمد پور (1389). مقایسه تاثیر اسانس دارچین علیه باکتری­های پروبیوتیک و بیماری­زا در شرایط آزمایشگاهی. یازدهمین کنگره سراسری میکروبیولوژی لنگرود.

6)حبیب الله محمدی، اسماعیل کاظمی، ناصر آق، امیر توکمه­چی، سعید حاجی نژاد (1388). بررسی اثرات سیاه دانه خوراکی بر شاخصهای زیستی قزل آلای رنگین کمان. هشتمین همایش علوم و فنون دریایی ایران.

7)صمد رحیم نژاد، ناصر آق، محمد رضا کلباسی، امیر توکمه­چی (1388). تاثیر سطوح مختلف لاکتوفرین جیره بر برخی از پارامترهای پاسخ ایمنی غیر اختصاصی ماهی قزل آلای رنگین کمان. اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی بوشهر.

8)خلیل عزیز پور، امیر توکمه­چی، ناصر آق (1388). طبقه بندی و شناسایی باکتری­های اسید لاکتیک جدا شده از روده ماهی کپور معمولی. سومین همایش یافته­های منطقه­ای کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور.

9)امیر توکمه­چی، حسن ملکی نژاد، بهناز بازرگلانی گیلانی، هادی ابراهیمی (1389). فعالیت ضد باکتریایی اسانس آویشن شیرازی و زنیان بر  آیروموناس هیدروفیلا. یازدهمین کنگره سراسری میکروبیولوژی لنگرود.

10) امير توكمه چي ، علي عرب ملكي، سعيد مشكيني، رحيم حب نقي و اصغر مرواريدي (1389). مطالعه ضايعات هيستوپاتولوژيك وتعيين آلودگي باكتريايي فيل ماهيان بيمار پرورش يافته در پژوهشكده آرتميا و جانوران آبزي دانشگاه اروميه. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

1389. بررسی آلودگی باکتریایی آبشش ماهی قزل الای رنگین کمان در جنوب استان آذربایجان غربی. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

1389. بررسی خاصیت آنتاگونیستی لاکتوباسیلوس دلبروکی، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و باسیلوس سابتیلیس علیه باکتری بیماریزاییرسینیا روکری در شرایط آزمایشگاهی. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

1389. بررسی شوری، دما، pH و زمان مناسب برای غنی سازی ناپلی آرتمیا اورمیانا با پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

1389. تاثیر کیتوزان بر پاسخهای ایمنی و مقاومت ماهی قزل الای رنگین کمان. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

1389. تشخیص عفونت ناشی از آئروموناس هیدروفیلا در ماهی دیسکاس. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

1389. تعیین الگوی پروتئین های سیتوپلاسمی و دیواره سلولی باکتریهای لاکتوباسیلوس جدا شده از روده ماهی کپور معمولی. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

1389. مقایسه تاثیر عصاره الکلی بره موه، کیتوزان و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر بقاء آرتمیا اورمیانا در شرایط گنوتوبیوتیک بر علیه باکتریهای بیماریزای ویبریو کمپبلی و ویبریو پروتئولیتیکوس. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

1390. اثرات تغذیه ای عصاره الکلی بره موم جمع آوری شده از کندوهای زنبور عسل ارومیه بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

1390. ارزیابی اثرات لوامیزول بر فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان پرورشی. هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران

1390. ارزیابی تاثیر کیتوزان بر شاخصهای رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان. اولین همایش ملی آبزی پروری ایران

1390. بررسی اثرات عصاره الکلی بره موم، بر هیستوپاتولوژی بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

1390. بررسی و تعیید آلودگیهای قارچی شایع تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان مزارع تکثیر سرد آبی. اولین همایش ملی آبزی پروری ایران

1390. بره موم دارویی طبیعی برای جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی ناشی از آنتی بیوتیکها. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

1390. تاثیر پروبیوتیکهای باکتریایی و مخمری بر شاخصهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان. اولین همایش آبزی پروری ایران

1390. کاهش رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان در اثر مسمومیت مزمن با علف کش پاراکوات. همایش ملی اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست

1391. اثرات تغذیه ای اشکال مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بر شاخصهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

1391. اثرات تغذیه ای نانوذرات نقره و سلنیوم بر شاخصهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان. دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

1391. القاء نکروز سلولی در رده سرطانی (K562) توسط ديواره سلولي و عصاره سیتوپلاسمی استخراج شده از مخمر ساكاروميسس سرويسيه. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران

1391. بررسی اثر استفاده از نانو ذرات آهن (Fe2O3) در غذا بر مقادیر آنها در سرم خون و بافت های بدنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). هفدهمین کنفرانس سراسرس و پنچمین کنفرانس بین المللی ایران

1391. بررسی مقاومت قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با مقادیر متفاوت کیتوزان در آلودگی تجربی Aeromonas hydrophila. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران

1391. بررسی و تعیین عوامل باکتریایی پوسیدگی باله و آنتی بیوتیکهای موثر بر آن در ماهی قزل آلای رنگین کمان. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران

1391. تعیین بهترین زمان سلول کشی دیواره سلولی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پاراکازئی بر رده سرطانی K562 در شرایط آزمایشگاهی. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران

1391. تنوع زیستی میکروارگانیسمهای هالوفیل دریاچه ارومیه. همایش بین المللی دریاچه ارومیه، چالشها و راهکارها

1391. طراحی الایزای نقطه ای برای تشخیص بیماری یرسینیوز در ماهی قزل آلای رنگین کمان. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران

1391. مقایسه تاثیر پروبیوتیکهای لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پاراکازئی با پربیوتیک رافتیلوز بر آنزیمهای کبدی رت. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران

1391. مهار رشد رده سرطانی (K562) توسط ديواره سلولي و عصاره سیتوپلاسمی استخراج شده از مخمر ساكاروميسس سرويسيه در شرايط آزمايشگاهي. هفدهمین کنفرانس سراسرس و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران

1391. یک گام رو به جلو جهت اصلاح روش MTT برای سنجش خواص ضد سرطانی ترکیبات مختلف. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران

1391. بررسی تغییرات فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان پروراری تغذیه شده با لوامیزول. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهاي بین المللی

1.      Tukmechi A., Hobbenaghi R., Rahmati-Holasso, H. and Morvaridi A. (2009). Streptococcosis in a pet fish,Astronotus ocellatus: a case study, International Conference on Fisheries, Animal and Veterinary Sciences, 28-30 January, Dubai, Emirate.

2.      Hobbenaghi R., Tukmechi A., Rahmati-Holasso, H. and Morvaridi A. (2009). Squamous Cell Carsinoma in Oscar (Astronotus ocellatus), 1st International congress on aquatic animal health management & disease. 27-28 January, Tehran, Iran.

3.      Tukmechi A., Hobbenaghi R., Soltani M. and Rahmati-holasoo H. (2009). Edwardsiellosis in red tiger skin oscar (Astronotus osellatus), 1st International congress on aquatic animal health management & disease. 27-28 January, Tehran, Iran.

 4.      Hobbenaghi R., Tukmechi A., Rahmati-holasoo H. (2009). Lymphocystis in a flower horn fish (Cichlasoma trimaculatus), 1st International congress on aquatic animal health management & disease. 27-28 January, Tehran, Iran.

5.      Rahmati-holasoo H., Shokpoor S., Tukmechi A., Hobbenaghi R. (2009).  A case report of septicemia due to Aeromonas hydrophila in angel fish (Pterophyllum scalare) in an ornamental fish supply center in Urmia, Iran, 1st International congress on aquatic animal health management & disease. 27-28 January, Tehran, Iran.

6.      Agh N., Irani A., Tukmechi A., Azizpour KH. And Noori F. (2009). Survival and growth studies of Acipenser persicus larvae fed with Artemia nuaplii enriched with two probiotic strains of Lactobacillus delbruckii bulgaricus, 1st International congress on aquatic animal health management & disease. 27-28 January, Tehran, Iran.

7.      Amir Tukmechi, Samad Rahimnejad, Majid Bakhtiyari, Hossein Adineh, Naser Agh (2009). Effect of different dietary levels of bovine lactoferrin on haematological parameters of rainbow trout. Asian pacific Aquaculture, Malaysia.

8.      Naser Agh, Abduljabar Irani, Amir Tukmechi, Khalil Azizpour, Farzane Noori (2009). Survival and growth effects of feeding Acipencer persicus larvae with Artemia nauplii enriched with two probiotic strains ofLactobacillus delbruckii bulgaricus. Asian pacific Aquaculture, Malaysia.

9.      Amir Tukmechi, Ramin Manaffar, Farzaneh Noori, Hadi Ebrahimi, Behnosh Behnam (2010). Survey on the effect of salinity, pH and temperature for enrichment of Artemia urmiana nauplii with Bacillus subtilis. 16thCongress of veterinary clinical science.

10.      Amir Tukmechi, Ramin Manaffar, Farzaneh Noori, Hadi Ebrahimi (2009). Optimization of salinity, pH and temperature for enrichment of Artemia urmiana nauplii with Lactobacillus rhamnosus and B. Subtilis. International Symposium/ Workshop on Artemia 2009.

11.      Amir Tukmechi, Naser Agh, Farzaneh Noori (2009). Super intensive culture of Artemia urmiana in circulatory system. International Symposium/ Workshop on Artemia 2009.

12.      Abdoalghffar Ownagh, Naser Agh, Amir Tukmechi (2009). Effect of three different plant essential oils (Foeniculum vulgareSatureja hortensis and Carum copticum) on hatching percentage of Artemia cyst.International Symposium/ Workshop on Artemia 2009.

13. Naser Agh, Abduljabar Irani, Amir Tukmechi, Khalil Azizpour, Farzane Noori (2009).Effects of feedingAcipenser persicus with commercial feed supplemented with two strains of Lactobcillus delbrukii bulgaricuson growth and survival. International Symposium/ Workshop on Artemia 2009.

14. Samad Rahimnejad, Majid Bakhtiyari, Amir Tukmechi, Naser Agh (2009).Dietary bovine lactoferrin enhances disease resistance against Aeromonas hydrophila challenge in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). International Symposium/ Workshop on Artemia 2009.

15. Samad Rahimnejad, Naser Agh, Amir Tukmechi (2009).Effect of dietary graded levels of bovine Lactoferrin on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) growth response. International Symposium/ Workshop on Artemia 2009.

2009. Characterization of Lactic Acid Bacteria Isolated from the Intestine of Common Crap of West Azarbaijan, Iran.

2009. Survival and Growth Studies of Acipenser Persicus Larvae fed with Artemia Nuaplii Enriched with Two Probiotic. First International congress on Aquatic Animal Health management and diseases

2010. Combined effects of dietary vitamin c and Lactobacillus rhamnosus on growth performance. Aquaculture Europe

2010. Effect of Dietary Nigella sativa and Lactobacillus rhamnosus on growth parameter in rainbow trout. Aquaculture Europe

2010. Prevalence of Listeria monocytogenesis in fish obtained from Urmia fish markets. Aquaculture Europe

2010. The effect of dietary vitamin E and probiotic Lactobacillus rhamnosus on proximate composition of parameters of rainbow trout. Aquaculture Europe

2010. Treatment Ichthyophthisiasis in rainbow trout with essential oil of Zataria multiflora and Carum copticum. Aquaculture Europe

2011. Antibacterial activity of Zataria multiflora boiss and Trachyspermum copticum essence on Aeromonas hydrophila.

2012. Detection and identification of virulent Yersinia ruckeri causative agent of red mouth disease in West. 13th Iranian and 2nd international congress of Microbiology

2012. Effect of dietary bovine lactoferrin on rainbow trout fecundity. Aqua 2012

2012. Effect of long-term selenium enriched yeast supplementation on immune tissue in rainbow. First international larviculture conference in Iran

2012. Inhibitory properties of Heat killed Lactobacillus casei and Lactobacillus paracasei on K562 cell line: an in vitro study. International multidisciplinary cancer congress

2012. Investigate Apoptotic activity of TLR4 primed mesenchymal stem cells toward activated T cell

2012. Isolation and Molecular identification of phage effective on Yersinia ruckeri isolates, associated with red mouth disease associated with red mouth disease. 13th Iranian and 2nd international congress of Microbiology

2012. Replacement of dietary fish meal/oil with plant sources on growth performance, immune response, blood indices and disease resistance in rainbow trout. Aqua

2012. The effect of dietary administration of selenium enriched yeast on growth performance and disease resistance to. First international larviculture conference in Iran

2012. Effect of bovine lactoferrin on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fecundity and egg composition. First international larviculture in Iran

2013. Dietary effect of L. casei and L. paracasei as probiotic bacteria with Raftilose as peribiotic on the role of probiotic of Lactobacillus casei and Lactobacillus paracasei isolated from common carp intestine in rainbow trout.

2013. In vitro Induction of death in K562 cell line by cell wall and cytoplasmic fraction of Saccharomyces boulardii. The 5th International Congress of Laboratory and Clinic

2013. Isolation and purification of p7/p23 from bovine neutrophils wich is counterpart of human cytosolic 21th International Iranian congress of physiology and pharmacology

2013. Study on synergistic effect of raftilose with Lactobacillus casei and L. paracasei in rat. 14th international Iranian congress of microbiology

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

الف) دانشگاه ارومیه:­

1- جستجوی آفلاتوکسین توتال در جیره غذایی ماهی قزل آلا با استفاده از روش الایزا (آقای فرهمند دوستکام، جهت اخذ دکتری حرفه ای دامپزشکی، 2/10/ 1388). (استاد راهنما.)

2- بررسی و تعیین عوامل باکتریایی پوسیدگی باله در ماهیان قزل آلای پرورشی مزارع سرد آبی شهرستان ارومیه (آقای علی عرب ملکی، جهت اخذ دکتری حرفه ای دامپزشکی، 2/5/ 1389). (استاد مشاور).

3- مقایسه تاثیر کیتوزان، عصاره الکلی بره موم و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر میزان رشد و بقاء آرتمیا اورمیانا و آرتمیا فرانسیسکانا در برابر باکتریهای بیماریزای ویبریو کمپبلی و ویبریو پروتئولیتیکوس (خانم زهرا عجم، جهت اخذ کارشناسی ارشد شیلات، 30/8/1389). (استاد راهنما).

4- بررسی تاثیر عصاره الکلی بره موم، اسانس رازیانه، اسانس زنیان و عصاره سیاه دانه بر کاهش میزان آفلاتوکسین توتال در آلودگی تجربی سیست آرتمیا با آسپرزیلوس پارازایتیکوس (خانم سمیرا ابراهیم زاده، جهت اخذ دکتری حرفه ای دامپزشکی، 11/12/ 1389). (استاد مشاور).

5- بررسی اثرات گیاه سیاه دانه و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر رشد، بازماندگی، مقاومت در برابر استرس شوری و برخی پاسخهای ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (آقای حبیب الله محمدی، جهت اخذ کارشناسی ارشد شیلات، 8/4/1389). (استاد راهنما).

6- مطالعه اثر آنتاگونیستی باکتریهای اسید لاکتیک جدا شده از روده ماهی کپور معمولی علیه تعدادی از عوامل بیماریزای آبزیان (آقای حمید رضا رحمتی اندانی، جهت اخذ کارشناسی ارشد شیلات، 31/6/1389). (استاد راهنما).

7- بررسی اثرات عصاره الکلی بره موم بر هیستولوژی کبد، کلیه و ایمنی هومورال در ماهی قزل آلای رنگین کمان (خانم فرانک کریمی راد، جهت اخذ کارشناسی ارشد زیست شناسی، 16/11/1390). (استاد راهنما).

8- مطالعه تاثیر سمی دزهای حاد و مزمن علف کش پاراکوات بر بافت سیستم لنفاوی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (آقای جعفر رضایی، جهت اخذ کارشناسی ارشد زیست شناسی، 11/11/1390). (استاد راهنما).

9- تاثیر کیتوزان بر رشد، بازماندگی و پاسخهای ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان  (آقای علی اکبر طافی، جهت اخذ کارشناسی ارشد شیلات، 20/4/1389). (استاد راهنما).

10- بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی بره موم بر استرپتوکوکوس اینیه و یرسینیا روکری  (آقای علی محبت، جهت اخذ دکتری حرفه ای دامپزشکی، 5/10/ 1389). (استاد راهنما).

11- مقایسه تاثیر ترکیبی پروبیوتیک باکتوسل و پری بیوتیک مانان بر بازماندگی، شاخصهای رشد و برخی از پارامترهای پاسخ ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (خانم رضوانه جنابی حق پرست، جهت اخذ کارشناسی ارشد شیلات، 13/7/1390). (استاد راهنما).

12- تاثیر سطوح مختلف لاکتوفرین در جیره غذایی مولدین قزل آلای رنگین کمان بر کیفیت تخمهای حاصله  (آقای اسلام احمدیان، جهت اخذ کارشناسی ارشد شیلات، 3/10/1391). (استاد مشاور).

13- ارزیابی اثرات تغذیه ای عصاره مخمر Saccharomyces cerevisiae و پودر هیدرولیز شده آن بر رشد و ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (خانم مژگان بند بنی، جهت اخذ کارشناسی ارشد شیلات، 17/10/1391). (استاد راهنما).

14- ارزیابی اثرات تغذیه با اسانسهای گیاهی بر رشد، ایمنی و مقاومت در برابر تنش کمبود اکسیژن و دمایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (آقای محمد کارگر جهرمی، جهت اخذ کارشناسی ارشد شیلات، 26/9/1391). (استاد راهنما).

15- مطالعه مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال داروی انروفلوکساسین و اسانسهای آویشن شیرازی و زنیان بر باکتری Aeromonas hydrophila (خانم بهناز بازرگانی گیلانی، جهت اخذ دکتری حرفه ای دامپزشکی، 9/7/ 1389). (استاد راهنما).

16- مطالعه اثر لاکتوباسیلوس پلانتارم بر رشد و توان توکسین زایی آسپرژیلوس فلاووس و پنی سیلیوم اکسپانزوم (آقای هادی ابراهیمی، جهت اخذ دکتری حرفه ای دامپزشکی، 29/9/ 1389). (استاد راهنما).

 17- مقایسه تاثیر زنیان، بتا گلوکان و باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر مقاومت ماهی گوپی به دنبال عفونت تجربی باAeromonas hydrophila  (آقای رضا توزنده جانی، جهت اخذ دکتری حرفه ای دامپزشکی، 31/1/ 1390). (استاد مشاور).

18- مطالعه تاثیر سفپیم در پیشگیری از عفونت گرافتهای عروقی در رت (خانم پریا ناصر زاده، جهت اخذ دکتری حرفه ای دامپزشکی، 17/3/ 1389). (استاد مشاور).

19- بررسی اثرات بافتی تغذیه با نقره و سلنیوم (نانوذرات) در ماهی قزل آلای رنگین کمان (خانم فرزانه دی محمدی، جهت اخذ کارشناسی ارشد زیست شناسی، 11/11/1391). (استاد راهنما).

20- بررسی تنوع جمعیتی سویه های Yersinia ruckerii در ماهیان قزل آلای پرورشی استان آذر بایجان غربی با روش DGGE (آقای حمید فکور، جهت اخذ کارشناسی ارشد باکتری شناسی، 18/11/1391). (استاد راهنما).

21- تاثیر لیپوپلی ساکارید و پلی ریبوسیتیدیلیک اسید به عنوان (آگونیست TLR) بر میزان تولید نیتریک اکساید و القاء آپوپتوزیس در سلولهای T فعال شده توسط سلولهی بنیادی مزانشیمال موش. (آقای رامین محمدی موالو، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ایمنی شناسی، 3/7/1391) (استاد راهنما).

22- مقایسه تاثیر پروبیوتیکهای Lactobacillus casei و Lactobacillus paracasei بر پروفایل بیوشیمیایی خون رت (خانم سیده بیان سیدی سولاکان، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زیست شناسی، 7/11/1391) (استاد راهنما).

23- اثرات تغذیه ای مخمر غنی شده با سلنیوم بر بافت شناسی روه، کبد، کلیه و عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان رت (خانم راحله شهرکی، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زیست شناسی، 26/10/1391) (استاد راهنما).

24- شیوع لیستریا منوسیتوژن در ماهیان عرضه شده در محلهای فروش ماهیان در شهرستان ارومیه (خانم روژان مدرسی، جهت دریافت درجه دکتری حرفه ای دامپزشکی، 10/3/1389) (استاد راهنما).

25- جداسازی و شناسایی مولکولی فاژهای موثر بر یرسینیا روکری جدا شده از موارد بالینی بیماری دهان قرمز ماهیان قزل آلای رنگین کمان در آذربایجان غربی ارومیه (آقای صابر احمد پور، جهت دریافت درجه دکتری حرفه ای دامپزشکی، 15/10/1390) (استاد مشاور).

26- مقایسه تاثیر عصاره سیتوپلاسمی و دیواره سلولی باکتریهای اسید لاکتیک جدا شده از روده ماهی کپور معمولی روی رده سرطانی k562 ارومیه (خانم فهیمه کبیری، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زیست شناسی، 12/11/1389) (استاد راهنما).

27- مطالعه تاثیر سمی دزهای حاد و مزمن علف کش پاراکوات بر ساختار بافتی کبد و کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان(خانم مهناز آقا محمدی، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زیست شناسی، 15/11/1390) (استاد راهنما).

28- بررسی اثرات بافتی تغذیه با منابع مختلف آهن و روی (نانوذره و شکل معدنی) در ماهی قزل آلای رنگین کمان (خانم اکرم حاجی رحیمی، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زیست شناسی، 30/6/1390) (استاد راهنما).

29- مطالعه تاثیر پروبیوتیکهای Saccharomyces cerevisiae و Lactobacillus casei بر رشد، بقاء، پاسخهای ایمنی و مقاومت در برابر استرسهای محیطی و مواجه باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (خانم ماریا محسنی، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد شیلات، 11/11/1390) (استاد راهنما).

30- مقایسه تاثیر ویتامین C و لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر رشد و برخی از پارامترهای پاسخ ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (آقای حسین شمسی، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد شیلات، 13/7/1390) (استاد راهنما).

31- بررسی و تعیین میزان شیوع آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (خانم سارا بختیارکیا، جهت دریافت درجه دکتری حرفه ای دامپزشکی، 10/5/1389) (استاد راهنما).

32- ارزیابی تاثیر پروبیوتیکهای لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پاراکازئی جدا شده از روده ماهی کپور معمولی بر بیان ژن p53 در رده سرطانی K562 به روش ELISA (خانم ملیحه ریکی، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زیست شناسی، 4/11/1391) (استاد راهنما).

33- تغییرات پاسخهای ایمنی در طحال و کلیه قدامی ماهی قزل آلای رنگین کمان تغذیه با اشکال مختلف لاکتوباسیلوس کازئی (خانم مهتاب اشنوخواه، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زیست شناسی، 14/11/1391) (استاد راهنما).

34- مقایسه تاثیر عصاره سیتوپلاسمی و دیواره سلولی Saccharomyces cerevisiae به عنوان یک پروبیوتیک بر رده سرطانی k562 (خانم فرزانه بنیادی، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زیست شناسی، 21/4/1391) (استاد راهنما).

35- مطالعه اثرات پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازیی به همراه نانو ذرات آهن بر رشد، پاسخهای ایمنی و تعداد باکتری در روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (آقای ناصح محمدی، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد شیلات، 10/7/1392) (استاد راهنما).

36- تعیین ارزش غذایی مواد تولید شده در سیستم ذره سازی زیستی (Biofloc) با منابع کربنی متفاوت، جهت استفاده در جیره غذایی آبزیان (آقای وفا فرهمندی، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد شیلات، 9/7/1392) (استاد راهنما).

37- بررسی اثرات پروبیوتیک ویبریو کنترل (VC-7) بر فلور باکتریایی دستگاه گوارش و مقاومت در برابر استرسهای محیطی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (خانم منصوره ذکی، جهت دریافت درجه دکتری حرفه ای دامپزشکی، 19/4/1392) (استاد راهنما).

38- مطالعه اثرات پیشگیرانه مخمر ساکارومایسس غنی شده با سلنیوم بر سرطان کولورکتال در رت (خانم جمیله عابدی، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زیست شناسی، گرایش بافت شناسی و جنین شناسی 12/11/1392) (استاد راهنما).

39- تاثیر فراکشنهای ترشحات خارج سلولی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پاراکازئی به عنوان پروبیوتیک بر رده سرطانیK562 (خانم سمیرا نوروزی، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زیست شناسی، گرایش فیزیولوژی جانوری،13/11/1392) (استاد راهنما).

40- مطالعه اثرات درمانی مخمر ساکارومایسس غنی شده با سلنیوم بر سرطان کولورکتال در رت (خانم میترا دادرس جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زیست شناسی، گرایش بافت شناسی و جنین شناسی 14/11/1392) (استاد راهنما).

41- مطالعه تاثیر عصاره سیتوپلاسمی و دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس غنی شده با سلنیوم بر مهار رشد رده سرطانی HT29 در شرایط آزمایشگاهی (خانم سمیرا حبیبی، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زیست شناسی، گرایش بافت شناسی و جنین شناسی 15/11/1392) (استاد راهنما).

42- تاثیر فراکشنهای داخل سلولی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پاراکازئی به عنوان پروبیوتیک بر رده سرطانی K562 (خانم مرضیه باقری، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زیست شناسی، گرایش فیزیولوژی جانوری، 15/11/1392) (استاد راهنما).

43- اثرات تغذیه ای جیره تکمیل شده با ساکارومایسس سرویسیه و تورین بر رشد، ایمنی و استرس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (آقای سوران مظهر پور، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد شیلات، گرایش تکثیر و پرورش، 30/11/1392) (استاد راهنما). 

 

 

   ب) سایر دانشگاه ها

 شرکت در کارگا هاي آموزشي

1-     آشنايي با روش واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) و کاربردهاي آن در  رشته هاي پزشکي، دامپزشکي، کشاورزي و علوم پايه (موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، اروميه- 1383).

2-     کروماتوگرافي گازي و کاربردهاي آن در علوم زيستي (جهاد دانشگاهي ، شاخه آذربايجان غربي- 1383).

3-     اولين کارگاه بين المللي تکنيک هاي غني سازي غذاي زنده براي استفاده در پرورش لارو آبزيان (پژوهشکده آرتميا و جانوران آبزي، دانشگاه اروميه- 1384).

4-     همکار علمي در برگزاري اولين کارگاه آموزش روشهاي کشت سلول (دانشکده دامپزشکي، دانشگاه اروميه-1384).

5-     کارگاه بين المللي ژنتيک و بيولوژي مولکولي موجودات آبزي (پژوهشکده آرتميا و آبزیان، دانشگاه اروميه- 1384).

6-      کارگاه بين المللي تکنيک هاي پيشرفته در پرورش لارو ماهيان خاوياري (پژوهشکده آرتميا و آبزیان، دانشگاه اروميه- 1385).

 

  جوائز و تشویق ها

1- پژوهشگر برتر سال 1390 دانشگاه ارومیه.