نام 
نام خانوادگی
تاریخ تولد
 مدرک تحصیلی
مرتبه علمی
گروه پژوهشی
آدرس محل کار
پست الکترونیک
زمینه مطالعات علمی
 
بهروز
آتشبار کنگرلویی
سلماس 1349          
دکتری
استادیار
اکولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان
پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه
اکولوژی آبزیان

   دکتر بهروز آتشبار

اطلاعات آموزشی و پژوهشی

ليسانس زيست شناسی- دانشگاه اروميه- دانشکده علوم

فوق ليسانس بيولوزی ماهيان دريا – دانشگاه هرمزگان- تحصيلات تکميلی

دکتری اکولوژی (تنوع زیستی بی مهرگان آبزی) –  دانشگاه گنت -  بلژیک   

 

رساله دکتری
تنوع زیستی آبشش پایان در آذربایجان، ایران (Biodierity of large Branchiopods in Azerbaijan, Iran)

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

مطالعه مورفومتریک آنوستراکای بومی شمال غرب ایران Branchinecta orientalis . ماندانا کاظمی، رامین مناف فر، صمد زارع، بهروز آتشبار و محمد رضا غریبی. مجله زیست شناسی جانوران آبزی، 1392. (در دست چاپ با کد 92125)

تمایز مورفومتریک جمعیت های  Branchinecta orientalis از ایران. بهروز آتشبار و ناصر آق.  مجله علوم تربیت معلم. (1391). 

تاثیر دما بر ویژگی های زیستی: ماندگاری، رشد، طول عمر و صفات تولید مثلی پریان میگوی Phallocryptus spinosa Milne Edwards, 1840)  محمد رضا غریبی، علی نعمت الهی، ناصر آق، بهروز آتشبار. مجله منابع طبیعی ایران ( 1392). 

بررسی میزان رشد، بقاء و ارزش غذایی آنوستراکا Branchinecta orientalis در تغذیه با جلبکهای تک سلولی .Haematococcus sp. و Scenedesmus sp. ماندانا کاظمی، صمد زارع، رامین مناف فر، بهروز آتشبار و محمد رضا غریبی. مجله محیط زیست جانوری(1391).

اولین گزارش مشاهده Phallocryptus spinosaاز استانهای یزد و فارس در جنوب ایران (Crustaceae; Anostraca). مجله علوم و فنون دریایی. بهروز آتشبار، رامین مناف فر، ناصر آق، فلاحتی (1387).

استفاده از عصاره Azadiractachta indica  برعليه مزکزکداران مهاجم پرورش متراکم جلبکهای تک سلولی Dunalilla tertiolecta مناف فر رامین، ملکی رامین، آتشبار بهروز و آق ناصر. مجله پژوهش و سازندگی (1385).

 

Morphological and biometrical of rare male and sexual dimorphisms in parthenogenetic Artemia.Asem A., Behrooz Atashbar ,Rastegar, Agh N.  Zoology in the Middle East (2009).

Biometrical comparison of two parthenogenetic Artemia populations from the Urmia Lake basin (Iran), Asem A. , Behrooz Atashbar ,Rastegar, Agh N.  Zoology in the Middle East. Zoology in the Middle East (2009(.

Intensive culture of Artemia urmiana in semi-flow through system feeding on Algae Dunaliella and Wheat bran. Behrooz Atashbar, Nser agh, Ehsan Kamerani. International Journal of Aquatic Science (2010(

Effect of temperature on Survival, Growth, Reproductive and Life span characteristic of Branchinecta orientalis G. O. Sars, 1901 (Branchipoda: Anostraca) from Iran. Behrooz Atashbar, Naser Agh, Lynda Belajal, Reza jalili, Johan mertens. Crustaceana (2012).

On the occurrence of Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) (Crustacea, Notostraca) from Iran. Behroz Atashbar, Naser Agh, Lynda Belajal, Reza jalili, Johan mertens. Journal of biological research, (2012).

Diversity and distribution patterns of large branchiopods (Crustacea: Branchiopoda) in temporary pools (Iran). Atashbar Behrooz,  Naser Agh, Lynda Belajal,. Journal of arid environments, (2014).

Reproductive characteristics and Cyst production of Phallocryptus spinosa in the laboratory conditions. Mohammad R. Gharibi1, Mohammad A. Nematollahi, NaserAgh, Behrooz Atashbar. International Research Journal of Applied and Basic Sciences,(2013).

Hatching characteristics of fairy shrimp (anostracan) populations from Iran (Bracnchipoda; Crustacea). Atashbar Behrooz , Naser Agh, Lynda Belajal, Johan Mertens. Limnology  (2014).

 

مقالات ارائه شده در همایشهای علمی

 

 تاثیر رژیم غذایی بر روی رشد و بقاء(Branchinecta orientalis)، ماندانا کاظمی، رامین مناف فر، بهروز آتشبار و صمد زارع، پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه شهید باهنرکرمان (1391).

 پرورش مصنوعی آرتمیا ارومیانا در استخرهای خاکی با هدف تولید بیومس جهت تغذیه لارو آبزیان. آق ناصر،   منا ف فر رامین و آتشبار بهروز. دومین همایش میگو . بوشهر(1381).

 استفاده از عصاره گیاهAzadirachta indica   علیه مژکداران مهاجم پرورش متراکم جلبکهای تک سلولی Dunaliella tertiolecta. منا ف فر رامین، ملکی رامین، آتشبار بهروز و آق ناصر. دومین همایش بهداشت و بیماریهای آبزیان. دانشکده دامپزشکی . دانشگاه تهران (1382).

 

Evaluation of ion exchange capacity of acid activated, thermally treated Iranian Na-Bentonite as a cheap alternative for ammonium removal in aquaculture farms of Iran and comparison with H-zeolite synthesis. Abbasi Hadi, Arne Verliefde, Naser Agh and Behrooz Atashbar. 2013, Khbo, Brugge.

Effect of temperature on Survival, Growth, Reproductive and Life span characteristic of Branchinecta orientalis G. O. Sars, 1901 (Branchipoda: Anostraca) from Iran. Behrooz Atashbar, Naser Agh, Lynda Belajal, Reza jalili, Johan mertens. 2012, Prague, Czech Repablic.

Hatching characteristics of Phallocryptus spinosa Milne Edwards, 1840 (Branchiopods: Anostraca) populations from Iran. Behrooz Atashbar, Naser Agh, Lynda Beladjal and Johan Mertens. First international larviculture Conference in Iran 2012, Tehran, Iran.

Geographical distribution of Anostraca (Crustacea: Branchiopoda) in west Azerbaijan. Behrooz Atashbar, Naser Agh, Lynda Beladjal. First international larviculture Conference in Iran 2012, Tehran, Iran.

Effect of temperature on survival and growth of Phallocryptus spinosa Milne Edward, 1840 (Crustacea: Anostraca) from Iran. Mohammad R. Gharibi1, Mohammad A. Nematollahi, Naser Agh, Behrooz Atashbar. First international larviculture Conference in Iran 2012, Tehran, Iran.

Altitudinal variation in morphometric and molecular characteristics of Branchinecta orientalis (Bracnchipoda; Crustacea) populations, AtashbarBehrooz, Naser Agh, Lynda Belajal, Johan Mertens. 2011, Vienna.

Sexual Dimorphism in Branchinecta orientalis (Anostraca: Branchinectidae) from Khaslou and Akh Gol (Iran). Alireza Asem, Behrooz Atashbar, Naser Agh. Aquaculture 2010, San Diego, California, USA.

Sexual dimorphism in Chirocephalus skorikowi (Anostraca: Chirocephalidae) from Sahand Highlands (Iran). Alireza Asem, Behrooz Atashbar, Naser Agh;  Aquaculture 2010, San Diego, California, USA.

Sexual Dimorphism inPhallocryptus spinosa(Anostraca: Thamnocephalidae) from Eider and Bafgh (Iran), Behrooz Atashbar, Alireza Asem, Naser Agh; Aquaculture 2010,  San Diego, California, USA.

Sexual Dimorphism in Streptocephalus torvicornis (Anostraca: Streptocephalidae) from Gom Tapa and Peghic (Iran), Behrooz Atashbar, Alireza Asem, Naser Agh; Aquaculture 2010, San Diego, California, USA.

Fatty acid composition of Artemia urmiana I five separated stations from the Urmia Lake, Ramin Manaffar, Alireza Asem, A. Eimanifar, Behrooz Atashbar, Aquaculture America 2009, Washington State, seatle, Washington, USA.

First report for existence of Artemia franciscana coexistence with endemic parthenogenetic Artemia population in inside of the Lake Maharlu, Iran.  Ramin Manaffar, Afagh Falahati, Ali Moshtagiyan, Seiad Mehdi Mosavi, Behrooz Atashbar and Alireza Asem. World Aquaculture conference 2008.Bussan, South Korea.

The first report of biometrical characterization of a rare male in a parthenogenetic population of the brine shrimp Artemia (from Urmia Lake); Alireza Asem, Behrooz Atashbar and Nasrullah Rastegar-Pouyani; World Aquaculture, 2008, Busan, Korea.

Effect of salinity on growth, survival and maturity of parthenogenetic population of Artemia from the Lake Urmia.Biology. Behrooz Atashbar, Ramin Manaffar, Naser Agh.  International Conference, 2004, Singapore.

Morphological differentiation of two parthenogentic populations of Artemia from Urmia Lake and one of its lagoon (Rashakon region). Behrooz Atashbar. Alireza Asem, Naser Agh, Ramin Manaffar. World Aquaculture 2005, Bali

Intensive culture of Artemia urmiana in semi–flow through system feeding on Algae Dunalilla and Agricultural by-products. Behrooz Atashbar, Naser Agh.  World Aquaculture 2005, Bali.

Effect of Azadirachta indica seed extract upon predator ciliates on intensive culture of unicellular algae Dunaliella tertiolecta. Ramin Manaffar, Ramin Maleki, Behrooz Atashbar, Naser Agh. The Second Iranian Congress of Fish Health and Diseses 2006, Iran.

High density pond production of Artemia Biomass in Iran. Naser Agh, Ramin Manaffar, Behrooz Atashbar. and Siamak Mahini. World aquaculture, 2003, Salvador, Brazil.

Successful pond culture of Artemia Parthenogenetica and Artemia Urmiana at the vicinity of the Lake Urmia. Ramin Manaffar,  Behrooz Ateshbar.  Siamak Mahini, Hasani A. and Naser Agh. The 5th International Workshop on Artemia. Artemia & Aquatic Animals Research Centre, Urmia University, 2004, Urmia, Iran.

Biometry of cysts and nauplii of Artemia urmiana and Artemia parthenogenetica from Urmia lake region. Behrooz Atashbar, Alireza Asem, Ramin Manaffar. Naser Agh. The 5th International Workshop on Artemia. Artemia & Aquatic Animals Research Centre, Urmia University, 2004, Urmia, Iran.

Successful inoculation of Artemia franciscana (VC strain) at south of Iran. Aquaculture. Naser Agh, Behrooz Atashbar, Ramon Manaffar. World aquaculture, 2002, China.

An investigation on effects of Artificial feed on the growth rate and nutritional value of reared Artemia urmiana in laboratory condition. Ramin Manaffar, Behrooz Atashbar. Naser Agh. International Workshop on Artemia. Artemia & Aquatic Animals Research Centre, Urmia University, 2001, Urmia, Iran.

 

 

          مجری یا همکار اصلی طرح
 
        مطالعه اکولوژیکی، مورفومتری و مورفولوی آنوستراکای آب شیرینBranchinecta orientalis  با استفاده از میکروسکوپ الکترووی (همکار اصلی)
          بررسی ویژگیهای زیستی، ارزش غذایی و روابط ژنتیکی برخی از پریان میگوها استان آذربایجان غربی (همکار اصلی) 
          بررسی زئوپلانکتونها و فیتوپلانکتونهای تالابهای استان آذربایجان غربی و شرقی (همکار اصلی)
          شناسایی آنوستراکای استان آذربایجان غربی (مجری)
          ارزیابی ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه (همکار اصلی)
          بررسی بیولوژیک و اکولوژیک آرتمیا ارومیانا (همکار اصلی) 
          پرورش آرتمیای مهارلو در استخر های خاکی جهت تولید سیست و بیومس(همکار اصلی)
          بررسی تاثیر هلیوم نئون بر میزان رشد و بقا و چرخه زندگی آرتمیا ارومیانا (همکار اصلی)  
          پرورش آرتمیا در سیستم های مدار بسته (همکار اصلی) 
          تاثیر اشعه بتا  و ماورای بنفش بر میزان رشد و چرخه زندگی آرتمیا ارومیانا (همکار اصلی) 
          پرورش آرتمیا در استخر های خاکی بناب، استان آذربایجان شرقی (همکار اصلی) 
          پرورش آرتمیا در استخر های خاکی میناب، استان هرمزگان ((همکار اصلی) 
          پرورش آرتمیا در استخر های خاکی هندیجان (همکار اصلی)
          تعیین ارزش غذایی ماهیان استان آذربایجان غربی (همکار اصلی) 
          پرورش متراکم آرتمیا در استخرهای بتونی (همکار اصلی)