بهدیس اسلام نور

مدارک علمی دانشگاهی

دکتری مهندسی کامپیوتر، Missouri S&T، امریکا

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، Missouri S&T، امریکا

کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک، دانشگاه صنعتی شریف

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Device to Device Communication

Mobile Data Offloading

Interference Management in Wireless Networks

Channel Models for LEO Satellite Communications