بابک قالبساز جدّی                                                                                                                        

استادیار گروه مهندسی صنایع

پردیس اصلی (کیلومتر 11 جاده سرو) کد پستی 15311-57561

دانشکده فنی و مهندسی

ایمیل: b.jeddi [at] urmia.ac.ir

تلفن: 4-2740 3275 (44) داخلی: 2893
نمابر:3591 3277 (44)

زمينه های تحقیقاتی

سریهای زمانی و مدلهای پیش بینی

اقتصاد مهندسی و تحلیل طرحهای سرمایه گذاری

طراحی و برنامه ریزی سیستمهای حمل و نقل

برنامه ریزی و کنترل موجودی

مدیریت و کنترل کیفیت 

 

 

 مدارک تحصیلی

·         دکترای تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم از دانشگاه جورج میسون (George Mason University)، آمریکا

عنوان تز: ارائه یک استاندارد آماری برای فاصله هواپیماها و مدلهایی برای تحلیل رابطه مخاطره و جریان در فرآیند فرود هواپیما

·         کارشناسیارشد مهندسی صنایع ازدانشگاهسينسيناتی (University of Cincinnati)، آمریکا

عنوان تز: تحلیل و حساسیت سنجی جریان در شبکه های احتمالی با ظرفیت محدود

·         کارشناسیارشد مهندسی صنایع ازدانشگده فنی دانشگاه تهران

عنوان تز: سیستم کنترل مو جودی چند محصولی تحت تقاضای تصادفی، سفارش پس افت و محدودیت سرمایه

·         کارشناسی مهندسی صنایع ازدانشگاه صنعتی شریف                                                                                                                            

 

  برخی سوابق تدریس

 

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، از مهر1392

اقتصاد مهندسی پیشرفته (وامکانسنجی طرحهای سرمایه گذاری)

پیش­بینی و تحلیل سریهای زمانی (کارشناسی ارشد)

مباحثی در تحقیق در عملیات (کارشناسی ارشد)

آمار و احتمال مهندسی (کارشناسی)

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، مهر1389تا تیر 1392

پیش­بینی و تحلیل سریهای زمانی (کارشناسی ارشد و دکترا)

مدیریت کیفیت و بهره وری (کارشناسی ارشد، جزیره کیش)                                                                                                                          

 

  برخی سوابق تحقیقاتی

تحقیق روی موضوعاتی در " کنترل موجودی"، "سریهای زمانی" و "حمل و نقل هوایی" در دانشگاه صنعتی شریف1392-1389

دستیار تحقیقاتی در مرکز تحقیقات سیستمهای حمل و نقل هوایی (CATSR) در دانشگاه جورج میسون(GMU) ، آمریکا                     

محقق و کارورز در سازمان Eurocontrol Experimental Center در کشور فرانسه                            تابستان 1385

دستیار تحقیقاتی در دانشگاهسينسيناتی، آمریکا 

 

  ثبت اختراع

     عنوان: روش و دستگاهی برای هواپیماهای در حال فرود

B. Ghalebsaz-Jeddi and George Mason University, June 2012, Methods and Device for Landing Aircraft Dependent on Runway Occupancy Time, Patent no. US 8,207,867 B2, United States Patent Office

 

  جوایز اخیر

جایزه مقاله برگزیده در 25 امین کنفرانس سیستمهای ناوبری دیجیتال (DASC)، سال 2006 ، شهر پورت لند ، امریکا

جایزه اول مسابقه ایده­های خلاق تحقیقاتی در کنفرانس بین المللی تحقیق در حمل و نقل هواییICRAT، بلگراد، 2006

تقدیر نامه برای همکاری در تاسیس مجله صنایع شریف، از طرف رئیس دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف 1371