بهناز مهاجران


 


نام: بهناز


نام خانوادگی: مهاجران


گروه: علوم تربیتی - مدیریت آموزشی


آدرس پست الکترونیکی:behi217@yahoo.com - b.mohajeran@urmia.ac.ir


تلفن تماس: 09143892479


 


 


 


سوابق تحصیل:


1- لیسانس: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی


2- فوق لیسانس : مدیریت آموزشی


3- دکترا: مدیریت آموزشی از دانشگاه ولنگنگ استرالیا.


سوابق آموزشی (تدریس):                                    


الف: دوره های کارشناسی- مدیریت عمومی، اصول مدیریت آموزشی،روابط انسانی در سازمان های آموزشی، روش تحقیق، پروژه تحقیقاتی کارشناسی.


ب- دوره های کارشناسی ارشد: تجزیه و تحلیل سیستم ها، رفتار سازمانی، اصول و مبانی بودجه،مدیریت منابع انسانی. راهنمای پایان نامه های تحصیلی.


مقالات چاپ شده در مجلات و همایش ها


1-The role that principals play in professional learning of teachers. Singapore. 1385.


2- The educational leadership role of principal in teachers' professional learning. کنفرانس بین المللی مدیریت تهران. 1386


3- Principal role in school structure. مجله بین المللی علوم اجتماعی ترکیه. 1386


4- Human resource development: The principal's required capabilities in supporting. همایش مدیریت سرمایه های انسانی تهران. 1386


5- Teachers' professional learning constraints. فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 1387


عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی:


1- عضو هیات تحریریه فصلنامه دانشکده ادبیات و علم انسانی، دانشگاه ارومیه


2- نماینده هیئت علمی در کمیته دانشجویی دانشگاه ارومیه در سال 1381


پایان نامه های کارشناسی ارشد تحت سرپرستی:


1- بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با تعهد سازمانی مدیران در مدارس متوسطه دولتی


2- بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه معلمان متوسطه پسرانه


3- مطالعه تطبیقی مولفه های توانمندسازی از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس متوسطه دولتی


4- بررسی رابطه بین توسعه حرفه ای با عملکرد آموزشی معلمان دبیرستان های دولتی دخترانه


5- بررسی رابطه بین جو سازمانی و میزان اعتماد در محیط کار از نظر دبیران مدارس متوسطه دولتی


6- بررسی وضعیت دوره های آموزشی تخصصی و نقش آن در استقرار مدیریت دانش از بعد سازمانی 


7- بررسی موانع پذیرش زنان در پست های کارشناسی و مدیریت میانی در سازمان آموزش و پرورش ایلام


8-بررسی رابطه رسمیت و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی


9- بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری مدیران مدارس متوسطه دولتی


10- مطالعه تطبیقی مولفه های توانمندسازی از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس متوسطه دولتی