بايرامعلي محمد نژاد

 

 

نام و نام خانوادگي: بايرامعلي محمدنژاد
تاريح تولد :
01/01/1351
محل تولد: پلدشت، ايران

 آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي
مدارك دانشگاهي: دكتراي مهندسي عمران- مهندسي آب
عنوان پايان نامه دكترا: بررسي جريانهاي چگال حاوي ذرات در حالت سه بعدي با شرايط جريان ورودي فوق بحراني.

Investigation of 3D Particle Laden Density Currents with Supercritical Inflows

عنوان پايان نامه قوق ليسانس: تعيين توزيع فشار در حوضچه‌هاي آرامش تحت اثر جت‌هاي قائم

 

 

Dr. Bayramali Mohamadnejad

مدارک علمی دانشگاهی

 

دكتراي مهندسي عمران- مهندسي آب (1387)، دانشگاه صنعتي شريف

كارشناسي ارشد مهندسي عمران- مهندسي آب (1377)، دانشگاه صنعتي شريف

كارشناسي مهندسي آب (1375) ، دانشگاه شيراز

 وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

 هیات علمی گروه 

 مرتبه علمی

استادیار 

 مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

1-    B.A. Mohammadnezhad, and A. Shamsai, (2007), “Effects of Density current on sedimentation in Reservoirs”, J. of Scientia Iranica.

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 1-         محمدنژاد، بايرامعلي و عبدالوحيد محمديان، (١٣٨٩)،" مدلسازي سه بعدي جريان در يك شيب شكن قائم  و حوضچه آرامش پايين دست آن (كانال سرخه حصار) "، پذيرفته شده در نهمين كنفرانس هيدروليك، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

2-         محمدنژاد، بايرامعلي، امير خسرويان و عبدالوحيد محمديان، (١٣٨9)،" مقايسه رواناب ناشي از بارش به روشهاي استدلالي و هيدروگراف واحد در طراحي شبکه جمع آوري آبهاي سطحي "، پذيرفته شده در نهمين كنفرانس هيدروليك، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

3-         ساغرواني، سيدفضل‌الله،  امیر اظهری، محمدعليزاده، بايرامعلي محمدنژاد و حسين شريفي‌منش ، (١٣٨9)،" مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف گروه پایه پل با مقطع دایره­ای "، پذيرفته شده در نهمين كنفرانس هيدروليك، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

4-                 B. A. Mohammadnezhad, M. Mohammadian, and V. Mohammadian, (2010), "Numerical modeling of sedimentation in the Sefid-Rood reservoir, Iran ", International Conference on Fluvial Hydraulics (River Flow 2010).

5-                 M. Mohammadian, V. Mohammadian, and B.A. Mohammadnezhad, (2010), " Numerical Approximation of Viscous Terms In Finite Volume Shallow Water Models ", 9th International Conference on Hydroinformatics, HIC 2010, Tianjin, CHINA.

6-                 A. Azhari, S.F. Saghravani and B.A. Mohammadnezhad, (2010), " 3D NUMERICAL MODELLING OF LOCAL SCOUR AROUND THE CYLINDRICAL BRIDGE PIERS", XVIII International Conference on Water Resources, CMWR 2010,  Barcelona , Spain.

7-                 Mohammadian. A, Mohammadnezhad. B, and Rezapour. M, (2010), “The Simulation of Sedimentation Areas due to Existing Jetties in Chabahar Gulf Using Finite Volume Method”, Accepted for an oral presentation at the 10th International Symposium on Stochastic Hydraulics, Quebec, Canada.

8-                 A. Mohammadian, M. Mohammadian, and B.A. Mohammadnezhad, (2010), "NUMERICAL SOLUTION OF 2D SHALLOW WATER EQUATIONS USING FV METHOD OVER CURVILINEAR GRID", 17th Congress of IAHR-APD and 7th International Urban Watershed Management Conference, The University of Auckland, New Zealand.

9-                 Mehdi Rezapour, B.A.Mohammadnezhad-Abdol Vahid mohammadian, (2010)," Modeling the Flows from the Hurricanes in Chabahar Bay Using Mike 21 Software", 10th International Symposium on Stochastic Hydraulics and 5th International Conference on Water Resources and Environment Research (Water 2010), 5-7 july 2010, Quebec, Canada.

10-              B. A. Mohammadnezhad, (2009), “Numerical Simulation of Turbidity Currents in Reservoir of Dez Dam”, International Workshop on Reservoirs Dams Sedimentation,19-22,Karaj, Iran.

11-       محمدنژاد، بايرامعلي، (١٣٨٨)،"مدلسازي دو بعدي در قائم حركت جريانهاي گل‌آلود در مخزن سد دز "، هشتمین سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيدچمران اهواز، اهواز، ايران.

12-       محمدنژاد، ب. و ج.، بهمنش، (١٣٨٨)،"مدلسازي رياضي دراپهاي متوالي در مسير كانال سرخه حصار"، هشتمین سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيدچمران اهواز، اهواز، ايران.

13-       محمدنژاد، ب. و ع.، نصرالهي، (١٣٨٨)،"شبيهسازيسهبعديجرياندرمخزنسدسفيدرود "، هشتمین سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيدچمران اهواز، اهواز، ايران.

14-       محمدنژاد، بايرامعلي و عبدالوحيد محمديان، (١٣٨٨)،"پيشروي پيشاني جريان چگال در يك محيط آبي"، هشتمین كنفرانس هيدروليك، دانشگاه تهران، تهران، ايران.

15-       محمدنژاد، ب. ‏‏، عباس‌نيا، ا.، و پورمندي يكتا، ا.، (1388)، " بررسي حركت جريانهاي غليظ در مخزن سد دز "، هشتمین کنـگره بین المـللي مهنـدسي عمـران ، شيراز، ايران.

16-       محمدنژاد، ب.، شمسايي، ا.، و محمدنژاد، ح.، (1387)، " مدلسازي عددي حركت جريان‌هاي زيرسطحي در مخازن سدها "، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران، ايران.

17-       محمدنژاد،ب.، شمسايي، ا.، و عباس‌نيا، ا.، (1387)، " بررسي رسوبگذاري و رسوبزدايي مخزن سد سفيدرود با استفاده از مدلهاي عددي"، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران، ايران.

18-       سروريان، ج.، محمدولي ساماني، ج.، و محمدنژاد، ب.، (1387)، " شبيه سازي و تحليل پارامتريك عمليات فلاشينگ سد سفيدرود با استفاده از مدل CCHE2D"، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران، ايران.

19-       محمدنژاد،ب.، و عباس‌نيا، ا.، (1387)، " مدلسازي رسوبگذاري و رسوبزدايي مخزن سد سفيدرود در حالت وقوع جريان غليظ"، دومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه‌هاي برق‌آبي، تهران، ايران.

20-       محمدنژاد، ب.، (1385)، "شبيه سازی عددی ميدان غلظت ناشي از جريانهاي چگال در مخازن سدها"، هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيدچمران اهواز، اهواز، ايران.

21-       حسن زاده، ي.، محمدنژاد، ب.، محمديان، و.، (1384)، " مدلسازي دو بعدي تغييرات جريان در يك بازشدگي ناگهاني"، پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران، كرمان، ايران.

22-       رسوليانفر، پ.، محمدنژاد، ب.، و افضلي‌مهر، ح.، (1383)، " برآورد آبدهي رودخانه در نقاط فاقد ايستگاه با استفاده از نرم افزار W.M.S"، اولين كنفرانس سالانه مديريت منابع آب ايران، آبانماه 1383، دانشگاه تهران، ايران.

23-       محمدنژاد،ب.، شمسايي، ا.، (1382)، "مدلسازي رسوب‌گذاري مخازن سدها در اثر جريان چگالي"، ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، اصفهان، ايران.

24-              محمدنژاد، ب.، شمسايي، ا.، (1382)،  "شبيه‌ سازي هيدروديناميك جريانهاي گل آلود"، چهارمين كنفرانس هيدروليك ايران ، شيراز، ايران.

25-       محمدنژاد، ب.، شمسايي، ا.، (1381)، " بررسي نقش جريانهاي غليظ در رسوب‌گذاري درياچه سدها"، ششمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، اهواز، ايران.

26-              Mohammadian, A., M. Tajrishi, B.A. Mohammadnezhad, and N. Ftoohi, (2003), “Simulation of Flow on Chut of Spillways using unstructured grid” 4th. Hyd. Conf., Shiraz, Iran.

27-              Mohammadian, A., M. Tajrishi, B.A. Mohammadnezhad, and N. Ftoohi, (2003), “Experimental and Numerical modeling of turbulent shallow Field in a sudden Expansion”, 4th. Hyd. Conf., Shiraz, Iran.

28-       برقعي، س.م.، و  محمدنژاد، ب.،  (1377)، " تعيين توزيع فشار در حوضچه‌هاي استغراق تحت اثر جت‌هاي مايل"، پنجمين كنفرانس بين المللي عمران – مشهد، ايران.

29-       محمدنژاد، ب.، و برقعي، س.م.، (1377)، "تعيين توزيع فشار در حوضچه‌هاي استغراق تحت اثر جت‌هاي قائم"، دومين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران، ايران.