بهزاد نعمتی اخگر

 

 

اطلاعات آموزشی و پژوهشی

1

دکتری فرآوری مواد معدنی از دانشگاه صنعتی سهند

2

کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

3

کارشناسی اکتشاف معدن از دانشگاه صنعتی سهند 

 

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

1

Akhgar, B.N., Pourghahramani, P.,Mechanochemical reduction of natural pyrite by aluminum and magnesium, Journal of Alloys and Compounds, 2015

2

Akhgar, B.N., Pourghahramani, P., Impact of mechanical activation and mechanochemical activation on natural pyrite dissolution, Hydrometallurgy, 2015

3

Pourghahramani, P., Akhgar, B.N., Influence of mechanical activation on the reactivity of natural pyrite in lead (II) removal from aqueous solutions, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2014

4

Pourghahramani, P., Akhgar, B.N., Characterization of structural changes of mechanically activated natural pyrite using XRD line profile analysis, International Journal of Mineral Processing, 2014

5

Behzad. N. Akhgar, M. Pazouki, Behrang N. Akhgar, M. Ranjbar, A. Hosseinnia, Preparation of micro and nanostructured titania compounds  form ilmenite concentrates, International Journal of Mineral Processing, 2013 

6

Akhgar, B.N., Pazouki, M., Ranjbar, M., Hosseinnia, A., Salarian, R., Application of Taguchi method for optimization of synthetic rutile nano powder preparation from ilmenite concentrate, Chemical Engineering Research and Design, 2012

7

Akhgar, B.N., Pazouki, M., Ranjbar, M., Hosseinnia, Preparation of nanosize synthetic rutile from ilmenite Concentrate, Mineral Engineering, 2010

 

مقالات ارائه شده در همایشهای علمی

1

Akhgar, B.N., Pourghahramani, Preparation of nano zero-valent iron (NZVI) from mechanochemically treated pyrite, 24th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 2015

2

Akhgar, B.N., Pourghahramani, Microstructural characterization of pyrite during mechanical activation by using Rietveld and XRD line profile analysis, 24th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 2015

3

Akhgar, B.N., Pazouki, M., Ranjbar, M., Hosseinnia, Tow Novel Methods of Nanostructured Rutile Synthesis, NanoThailand Symposium, Bangkok, 2008

4

Akhgar, B.N., Pazouki, M., Ranjbar, M., Hosseinnia, Preparation of nanosized titania particle produced from leached ilmenite, Iran- India Joint Conference on nano technology, Tehran, 2008

5

Akhgar, B.N., Pazouki, M., Ranjbar, M., Hosseinnia, Preparation of Nanosized Synthetic Rutile from Mechanically activated Kahnoje ilmenite Concentrate, 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2008), Tabriz, 2008

6

بهزاد نعمتی اخگر، پرویز پورقهرمانی، تولید نانو ذرات آهن صفر از پیریت با استفاده از عمل آوری مکانوشیمیایی، دومین همایش ملی علوم و فناوری نانو، دانشگاه خوارزمی (پردیس کرج)، 1394

7

بهزاد نعمتی اخگر، محمد پازوکی، محمد رنجبر، آذرمیدوخت حسین نیا،استفاده از روش تاگوچي براي بهينه سازي توليد روتيل مصنوعي از کنسانتره ايلمنيت کهنوج، دوازدهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران، دانشگاه صنعتي سهند تبريز، 1387

8

بهزاد نعمتی اخگر، محمد پازوکی، محمد رنجبر، آذرمیدوخت حسین نیا،توليد نانو کريستالهاي TiO2 جهت مصارف محيط زيستي، همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست، 1387

9

بهزاد نعمتی اخگر، محمد پازوکی، محمد رنجبر، آذرمیدوخت حسین نیا،بررسی و مقایسه روشهای تولید ذرات میکرو و نانو TiO2، اولین همایش کاربرد سرامیکها در صنایع مدرن، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، 1386

10

بهزاد نعمتی اخگر، محمد پازوکی، محمد رنجبر، آذرمیدوخت حسین نیا،تولید نانو پودر روتیل مصنوعی از کنسانتره ایلمنیت به عنوان فتوکاتالیست جدید، ششمین همایش دانشجویی فناوری نانو تکنولوژی- تهران، 1388

 

 

اختراعات و اکتشافات

1

ساخت نانو روتيل مصنوعي به روش شيميايي ليچينگ کاهشي به عنوان فتو کاتاليست جديد

2

ابداع استفاده از سانتريفيوژ در ليچينگ کنسانتره ايلمنيت

 

جوایز و افتخارات

1

دانشجوي ممتاز دانشکده فني و مهندسي در جشنواره پژوهش و فناوري سال 1387 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 

 

 

 

عضویت در انجمن های علمی

1

عضویت در انجمن نانو فناوری ایران