باقر نیکنام


باقر نيكنام خواجه پاشا در تاريخ 1329 از شهرستان اروميه متولد شده است،دوره ليسانس را در رشته رياضيات دانشگاه تبريز به گذراندم،دوره كارشناسي ارشد را در
دانشگاه تهران در رشته هواشناسي به پايان رساندم.و هم اكنون به عنوان استاد در داشگاه اروميه گروه آب مشغول مي باشم
 


مدارک علمی دانشگاهی


فوق ليسانس هواشناسي از دانشگاه تهران


 وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی


استاد دانشگاه اروميه-گروه آب


 طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته


طرحهاي پژوهشي برآورد ميزان بارندگي با استفاده از تصاوير ماهواره اي در نخستين سيمينار فن سنجش از دور ايران آبان 1365 تشخيص ابرها بكمك تصاوير مادون قرمز ماهواره ها در سمينار علوم دريايي وجوي شهرستان نور دانشگاه تربيت مدرس پروژه ملي تحقيقاتي حفاظت محصولات كشاورزي از آسيب سرما زدگي در آذربايجان Research P rojects Estimation preciptation from Land Sat Images Cloud Distinguish by Infrared Images of Satellite Protection Agricultural production against Frost Damage in Azarbidjan