بهمن نزهت


 


    مرتبه علمی : استادیار


 


    دکتری زبان وادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. سال1384


   کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. سال1380


   کارشناسی زبان وادبیات فارسی از دانشگاه تبریز. سال1376