دكتر اسفنديار عباس نوين پور

مدارک علمی دانشگاهی

کارشناسی در رشته مهندسی زمین شناسی از دانشگاه .S.U و کارشناسی ارشد در زمین شناسی مهندسی از دانشگاه . S.U و دکترا در رشته مهندسی زمین شناسی با گرایش هیدروژئولوژی از دانشگاه .A.U ترکیه.

 

 

 

دوره های تخصصی گذرانده

 

  Lake Uromiyeh Basin Wetland Assessment and Management Training Course, Water Affairs Ministry of Energy ,I.R.Iran,UromiyehUniversity,Uromiyeh,2004                                                                                     

 

 

سایر مهارت ها

مهارت در روش و تکنیکهای حفاری انواع چاه ها 

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

عضو هیئت بخش زمین شناسی دانشگاه ارومیه 

 

مرتبه علمی

استاد یار 

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

عضو و رئیس انجمن کاوشهای زیر زمینی و شرکتهای حفاری استان ا.غ. 

 

عضویت در انجمن های علمی

عضو و نماینده انجمن مهندسی علوم منابع آب در دانشگاه ارومیه  

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

1- A.Novinpour,E.,1988,Hydrogeological study of karstik springs in the East of Lake Beysehir(Konya),J.Fac.Eng.Arch.Selcuk Univ.,V.1.            

 

2- Canik,B.,A.,Novinpour,E.,1999,Formation and features of Ballica cave,Pazar,Tokat,Turkey,Journal of Cave and Karst Science,England.V.26.No.1.

 

3-مورفولوژی تراورتنهای تخت سليمان،تکاب،مجله ژئوماين،فصلنامه سازمان نظام مهندسی معدن آذربايجانشرقی،سال دوم،شماره 3،تبريز،پائيز  1385

 

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

1-A.Novinpour.,E.,1994,Bati Azerbaycan- Tahti Suleyman sicsk ve mineralli su Kaynaklarinin hidrojeoloji incelenmesi,Jeo.Uyg.Semp.,94.,Pam.,Univ.,Turkey.

 

2-Canik,B.,A.,Novinpour,E.,1998,Tokat,Pazar-Ballica magarasinin olusum ve ozellikleri,Firat Univ.,Jeo.,Muh.,Egitiminin 20.Yili Semp.Turkey.

 

3- بررسی پتانسيل آب زير زمينی دشت شيخ معروف،نقده،دومين همايش انجمن زمين شناسی ايران،،دانشگاه فردوسی مشهد،1377،مشهد

 

4- بررسی آبهای گرم وسرد معدنی استان آذربايجانغربی،همايش توسعه و سازندگی استان آذربايجانغربی،دانشگاه اروميه،1376،اروميه

 

5- بررسی خصوصيات هيدروژئولوژی آبهای گرم ومعدنی تخت سليمان،تکاب،سیوپنجمين سمينار بين المللی آب درمانی آبهای گرم و معدنی،سازمان سياحتی بنياد،1379،تهران

 

6- بررسی امکان پيشروی آب شور در سواحل شمالغربی درياچه اروميه،اولين همايش درياچه اروميه،دانشگاه اروميه،1380،اروميه

 

7- نحوه تشکيل درياچه اروميه و علت شوری آن،اولين همايش درياچه اروميه،دانشگاه اروميه،1380،اروميه

 

8-نقش چشمه های معدنی در تشکيل تراورتن و اثر آن بر روی آبهای زير زمينی و آبرفتهای دشت شيخ معروف،نقده،ششمين همايش انجمن زمين شناسی ايران،دانشگاه شهيد باهنر،1381،کرمان

 

9-بررسی علل کاهش کيفيت آبخوانهای و آهکی شدن آبرفتهای دشت شيخ معروف،با استفاده از داده های هيدروشيميايی،دهمين همايش انجمن زمين شناسی ايران،دانشگاه تربيت مدرس،1385،تهران

 

10- تاثيرچشمه های آب معدنی بر روی آبهای زير زمينی شيخ معروف،نخستين همايش منطقه ای آب،دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان،،1385،بهبهان

 

 

 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 

آبهای زیر زمینی (هیدروژئولوژی) - آبهای گرم و سرد معدنی - هیدروژئوشیمی - هيدروژئولوژی کارست - زمين شناسی مهندسی - ژئوتکنيک 

 

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

 

v      بررسی خطرات زلزله و حوادث ناشی از آن در استان آ.غ

 

v      بررسی مفدماتی علل لغزش زمينهای مناطق مسکونی خ. البرز منطقه شيخ تپه اروميه،فرمانداری شهرستان اروميه،1383،اروميه

 

 

همکاری در اجرای پروژه های علمی یا اجرایی

1-      پروژه مطالعاتی،تامين منابع آب دشت شيخ معروف - نقده،جهاد امور عشايری استان آذربايجانغربی،1376،اروميه. 2- پروژه مطالعاتی، بررسی منابع آب دشت الند - خوی،جهاد امور عشايری استان آذربايجانغربی،1378،اروميه. 3- پروژه مطالعاتی،منابع آب دشت زيدون - پلدشت،جهاد امور عشايری استان آذربايجانغربی،1379،اروميه. 

 

 

داوری کتب و مقالات پژوهشی

 

1- مطالعه زمين شناسی محيط زيست حوضه رودخانه شهر چايی اروميه،دانشگاه اروميه،1382 اروميه

 

2-  بررسی قابليت استفاده از پاميس در صنايع،دانشگاه اروميه،1382،اروميه

 

3- بررسی و شناخت غار ياريم قيه ماکو،دانشگاه اروميه،1383،اروميه

 

4-طبقه بندی خاکهای کشاورزی بر اساس نفوذ پذيری،

 

مجله پژوهش علوم کشاورزی دانشگاه اروميه،1384

 

 

 

 

تدریس در دانشگاهها

 

اروميه