احسان عناصری

سال و محل تولد: 1359، مراغه

محل كار: دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، درمانگاه تخصصي دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، ارومیه، ایران.

تلفن: 31942625-044 و نمابر: 32771926-044 

نشاني پستي براي مكاتبه: اروميه، صندوق پستي 1177-57153

پست الكترونيكي: e.anassori@urmia.ac.ir

تحصيلات دانشگاهي: 

الف) 1390-1384: دكتراي تخصصي در بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، گرایش تغذیه بالینی، دانشگاه ارومیه

ب) 1383-1377: دكتراي عمومي دامپزشكي، دانشگاه ارومیه

 

 وضعيت شغلي: 

عضو هیات علمی دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه (استادیار)

مشاور علمی-ترویجی مزارع صنعتی و نیمه صنعتی استان آذربایجان غربی

 

مقالات پژوهشي منتشر شده:

Anassori, E., Dalir-Naghadeh, B., Pirmohammadi, R., Taghizadeh, A., Asri-Rezaei, S., Maham, M., Farahmand-Azar, S. and Farhoomand, P. (2011). Garlic: A potential alternative for monensin as a rumen modifier. Livestock Science, 142(1-3), pp.276-287.

Anassori, E., Dalir-Naghadeh, B., Pirmohammadi, R., Taghizadeh, A., Asri-Rezaei, S., Farahmand-Azar, S.  Besharati, M., and Tahmoozi, M. (2012). In vitro assessment of the digestibility of forage based sheep diet, supplemented with raw garlic, garlic oil and monensin.Veterinary Research Forum, 3 (1), pp. 5 – 11.

Farahmand-Azar1, S., Ahmadi, M., Dastmalchi Saei, H., and Anassori, E. (2013). Identification of Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1) gene in Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis milk. Archives of Razi Institute, 68 (1), pp. 17-22.

Anassori, E., Dalir-Naghadeh, B., Pirmohammadi, R. and Hadian, M. (2014). Changes in blood profile in sheep receiving raw garlic, garlic oil or monensin. J Anim Physiol Anim Nutr, 99(1), pp.114-122.

Pirmohammadi, R., Anassori, E., Zakeri, Z., and Tahmouzi M. (2014). Effects of garlic supplementation on energy status of pre-partum Mahabadi goats. Veterinary Research Forum, 5(3), pp. 207 – 212.

Pirmohammadi, R., Zakeri, Z., Anassori, E. and Tahmouzi, M. (2014). Feeding Raw Garlic to Dairy Goats:Effects on Blood Metabolites and Lactation Performance. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 20 (3), pp. 399-404.

Najarnezhad, V., Jalilzadeh-Amin, G., Anassori, E. and Zeinali, V. (2015). Lead and cadmium in raw buffalo, cow and ewe milk from west Azerbaijan, Iran. Food Additives & Contaminants: Part B, 8(2), pp.123-127.

Dalir-Naghadeh, B., Bahrami, Y., Rezaei, S., Anassori, E., Janalipour, A. and Khosravi, V. (2015). Platelet Indices of Selenium Status in Healthy and Selenium-Deficient Sheep: a Comparison with Selenium Indices in Plasma, Whole Blood, and Red Blood Cells. Biological Trace Element Research, 168(1), pp.74-81.

Jalilzadeh-Amina, G., Najarnezhad, V., Anassoria, E., Mostafavi, M. and Keshipour, H. (2015). Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 14 (4), pp. 1163-1170.

 

مقالات ارائه شده در كنگره ها (خلاصه مقالات منتشر شده در مجلات علمي يا مجموعه مقالات):

Ehsan Anassori Bahram Dalir-Naghadeh, Rasoul pirmohammadi, Akbar Taghizadeh, Safa Farahmand-Azar. Effect of raw garlic and garlic essential oil on in vitro fermentation of feed with sheep rumen liquor using gas production technique. National Congress on Medicinal Plants, May 2012. Kish Island, Iran.

Azizi S, Anassori E. Sole Ulcer as a sign of sub-acute rumen acidosis in a Simmental dairy herd cows. The 4th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS), 2014, Mashhad, Iran.

Ehsan Anassori Bahram Dalir-Naghadeh, Rasoul pirmohammadi, Safa Farahmand-Azar. Effects of Garlic and garlic oil on energy related blood metabolites in sheep. National Congress on Poultry & Livestock Hygiene & Farming, 2013, Shiraz, Iran.

 

راهنمائي و مشاوره پايان نامه دکتری حرفه ای : 

1.       حسین محمدی. (1393). بررسی تاثیر پروبیوتیکهای لاکتوباسیلوس بر کاهش غلظت کلسترول در شرایط آزمایشگاهی. پایان نامه دكتراي عمومی دامپزشكي، شماره 1406، دانشكده دامپزشکی دانشگاه ارومیه.

2.       هادی کشی پور. (1393). بررسی وضعیت مس خون و ارتباط آن با پروفایل چربی در میش‏های نژاد قزل در قبل از زایمان. پایان نامه دكتراي عمومی دامپزشكي، شماره 1404، دانشكده دامپزشکی دانشگاه ارومیه.

3.    محمد تقی نامور. (1393). بررسی اثرات اسانس گیاه ترخون بر پروفایل های چربی خون در موش های رت هایپرلیپیدمیک. پایان نامه دكتراي عمومی دامپزشكي، شماره 1411، دانشكده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

 

 

طرحهاي تحقيقاتي:

1.       احسان عناصری، امیر توکمه چی. (1392). جستجو و جداسازی باکتری‌های جنس لاکتوباسیلوس از مدفوع گاو و گاومیش و ارزیابی خواص مهاری آن‌ها بر رشد +E. Coli k99

2.       وحید محمدی، احسان عناصری. (1393). ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی مرتبط با انرژی و برخی پارامترهای دیگر خون طی دوره انتقالی در گوسفندان نژاد ماکویی.

3.       احسان عناصری، بهرام دلیر نقده. (1393). بررسی اثر مقایسه ای موننسین و گارلیکون بر عملکرد متابولیت های خون و شکمبه در بره های نژاد ماکویی.