Dr دکتر الیاس رمضانی کاکرودی

1- مشخصات فردی

 

نام: الیاس

نام خانوادگی: رمضانی کاکرودی

سال و محل تولد: 1347- نوشهر

وضعیت کنونی: عضو هیئت علمی و مدیر گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

تخصص: PhD در رشته جنگلداری (زمینه تخصصی: پالئواکولوژی و پالینولوژی کواترنری)

آدرس­های­ الکترونیک: e.ramezani@urmia.ac.ir ؛ elias.ramezani@gmail.com

 

2- تحصیلات دانشگاهی

 

کارشناسی: دانشگاه گیلان، 1375-1371، در رشته جنگلداری

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، 1378-1375، در رشته جنگلداری

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

"بررسی ویژگی­های اکولوژیک گونه شیردار (Acer cappadocicum Gled.) در جنگل­های غرب مازندران"

استاد راهنما: دکتر مسلم اکبری نیا؛ استادان مشاور: دکتر پیروز عزیزی، دکتر محمدرضا پورمجیدیان

دکتری: دانشگاه تهران و دانشگاه گرایفسوالد آلمان، 1387-1381، رشته جنگلداری، در گرایش پالینولوژی (گرده شناسی) و پالئواکولوژی، و جنگل شناسی.

عنوان رساله دکتری:

بررسی پالينولوژيک تکامل جنگل­های خزری در هولوسن و کاربردهای جنگل شناسی آن (مطالعه موردی: جنگل­های منطقه ماشلک نوشهر)

استادان راهنما: دکتر محمد رضا مروی مهاجر، پروفسور هانس یوستن (Greifswald, Germany)

استادان مشاور: دکتر حسن احمدی، دکتر هانس دیتر کناپ (BfN, Germany)

 

3- مقالات چاپ شده

 

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی (ISI):

 

Ramezani, E., Marvie Mohadjer, M.R., Knapp, H..D., Theuerkauf, M., Manthey, M., and Joosten, H. 2013. Pollen-vegetation relationships in the central Caspian (Hyrcanian) forests of northern Iran. Review of Palaeobotany and Palynology 189: 38-49. [2012 IF: 1.933].

 

Djamali, M., Miller, N.F., Ramezani, E., Andrieu-Ponel, V., de Beaulieu, J.-L., Berberian, M., Guibal, F., Lahijani, H., Lak, R., Ponel, P. 2010. Notes on arboricultural and agricultural practices in ancient Iran based on new pollen evidence. Paléorient 36, 175-188.

 

Akhani, H., M. Djamali, A. Ghorbanalizadeh, and E. Ramezani. 2010. Plant biodiversity of Hyrcanian relict forests, N. Iran: an overview of the flora, vegetation, palaeoecology and conservation. Pak. J. Bot. 42, 231-258. [2010 IF: 0.947].

 

Ramezani, E., Marvie Mohadjer, M.R., Knapp, H.D., Ahmadi, H., and Joosten, H. 2008. The late-Holocene vegetation history of the Central Caspian (Hyrcanian) forests of northernIran. The Holocene 18, 307-321. [2008 IF: 2.167].

 

3-2- مقالات علمی پژوهشی داخلی:

 

خاکپور سییج، م.، رمضانی، ا.، ثیاب­قدسی، ع.ا.، زارع، ح.، یوستن، ه. 1392. بازسازی پالینولوژیک 1500 سال تاریخچه پوشش گیاهی ویسر در شمال ایران. رستنیها (مقاله درحال چاپ).

 

رمضانی، ا. 1392. بازسازی پالینولوژیک (گرده­شناختی) تاریخچه پوشش گیاهی، تغییرات آب و هوایی، و فعالیت­های انسان در اواخر هولوسن در منطقه کلاردشت. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 21: 48-62

 

Sohrabi, M., and Ramezani, E. 2010. Notes on some remarkable epiphytic lichens from Mazandaran province and a short history of lichenology in the Hyrcanian forest, N Iran.Rostaniha 11, 121-131.

 

Zare, H., Ramezani, E., and Amini, T. 2007. A record of Duchesnea indica in Iran, its westernmost distributional limit in Asia. Iranian Journal of Botany 2, 93-94.

 

Kürschner, H. & Ramezani, E. 2005. Helodium blandowii (Helodiaceae, Bryopsida) a noteworthy new record to the bryophyte flora of Iran. Rostaniha 6, 33-36.

 

3-3- مقالات چاپ شده در كنفرانس­هاي خارجي

 

Ramezani, E., Spangenberg, A., Abdollahi Kakroodi, A., Joosten, H., 2013. Palynological reconstruction of the Caspian Sea level oscillations during the past 3000 years. QuickLake workshop on “Rapidly changing large lakes and human response”. 5-11 January, 2013. Tehranand Golestan, Iran.

 

Ramezani, E. and Joosten, H., 2012. Vegetation dynamics of the Hyrcanian forests of northern Iran since the Last Glacial Maximum. 13th International Palynological Congress and 9th International Organization of Palaeobotany Conference (IPC/IOPC 2012). 23-30 August, 2012. Tokyo, Japan.

 

Ramezani, E., Joosten, H., 2007. The second pollen diagram from the central Caspian forests (northern Iran). Palyno-Bulletin, Special Issue: 17. Jahrestreffen des Arbeitskreises Vegetationsgeschichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft, Göttingen, 19.-22. 2007. Abstracts & Exkursionsführer., S. 21. Göttingen, Germany.

 

Ramezani, E., Joosten, H., 2006. A First Late-Holocene Pollen Diagram from the Caspian forests (Iran). Palyno-Bulletin, Special Issue: 16. Jahrestereffen des Arbeitskreises Vegetationsgeschichte der RTG, 20-23.10.2006. Abstracts & Exkursionsführer., S. 18-19. Museum für Naturkunde Karlsruhe, Germany.

 

3-4- مقالات چاپ شده در كنفرانس­هاي داخلی

 

محمودی، م.، رمضانی کاکرودی، ا.، اسحاقی­راد، ج.، حیدری ریکان، م.، محامد، ع. 1391. تاثیر فاصله از رودخانه برتنوع گونه­ای در جنگل­های کنار رودخانه­ای (مطالعه موردی: دره­ی شهدا، ارومیه). دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 21 مرداد 1391. ارومیه.

 

خاکپور سییج، م.، رمضانی کاکرودی، ا.، ثیاب قدسی، ع.ا. یوستن، ه. 1390. تاریخچه پوشش گیاهی منطقه ویسر در شمال ایران در اواخر هولوسن: نقش اقلیم و انسان در انتشار و فراوانی گیاهان. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. دوم مرداد 1390، ارومیه.

 

 

رمضانی ، ا.، مروی مهاجر، م.ر.، یوستن، ه. 1389. تاریخچه توده­های راش در جنگل­های منطقه نوشهر (مازندران): یک بررسی پالینولوژیک. اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. 28 و 29 مرداد 1389، دانشکده منابع طبیعی کردستان، سنندج.

 

رمضانی، ا.، مروی مهاجر، م.ر.، اشپانگنبرگ، آ.، یوستن، ه. 1389. بازسازي پالینولوژیک تاریخچه پوشش گیاهیمناطق جلگه اي نوشهر در هولوسن. چهاردمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین. 25 الی 27 شهریور

1389، دانشگاه ارومیه.

 

رمضانی، ا.، عزیزی، پ.، اکبری نیا، م.، پورمجیدیان، م. ر.، احمدی، ت. بررسی ویژگی های خاک و گیاهان همراه شیردار (Acer cappadocicum) در منطقه غرب مازندران. همایش ملی مدیریت جنگل های شمال و توسعه پایدار،رامسر، 1379.

 

4- سخنرانی های شفاهی

 

Ramezani, E., Joosten, H., Marvie Mohadjer, M. R., Knapp, H. D. and Ahmadi, H., 2006. The Holocene Development of the Caspian Forests: a Palynological study with Silvicultural Applications. Workshop on: Scientific Support of the Parrotia-Project on Conservation of Biological Diversity and Integrated Management of the Caspian Forests. November 19-23, 2006. Isle of Vilm, Germany.

 

رمضانی، ا. و یوستن، ه. 1387. بررسی گرده شناسی تاریخچه پوشش گیاهی جنگل های مرکزی خزری در هولوسن. در: اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران (نوشهر)، مرداد ماه 1387.

 

رمضانی، ا. و علی احمد کروری، س. بررسی پاسخ پراکسیداز به تنش های محیطی در درختان راش (استرس دما). همایش دانشجویی، دانشگاه گیلان، 1377.

 

5- سوابق آموزشی و اجرایی:

5-1- سوابق آموزشی

5-1-1- تدریس

 

دانشگاه ارومیه:

کارشناسی: جنگل شناسی 1 و 2، جنگل­شناسی عمومی، گیاه­شناسی (سیستماتیک)، زبان تخصصی.

کارشناسی ارشد: پالینولوژی (گرده­شناسی) کواترنری، جنگل­شناسی تکمیلی، جغرافیای جنگل­های جهان.

 

دانشگاه علامه محدث نوری (نور، مازندران):

 

کارشناسی: اکولوژی عمومی و درختان و درختچه های ایران (نیمسال دوم سال تحصیلی 82-81).

 

5-1-2- هدایت پایان­نامه کارشناسی ارشد

 

1- استاد راهنمای (مشترک) پایان نامه با عنوان: بازسازی تاریخچه پوشش گیاهی جنگل های حوزه ویسر (منطقه کجور، مازندران) در اواخر هولوسن با کمک گرده شناسی (پالینولوژی). معصومه خاکپور سییج. 1390. گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه.

 

2- استاد راهنمای (مشترک) پایان نامه با عنوان: بررسی ترکیب، غنا و تنوع گونه­ای جنگل­های کنار رودخانه­ای (مطالعه موردی: دره­ی شهدا، ارومیه، شمال غربی ایران. دانشجو: مریم محمودی. 1391. گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

 

3- استاد راهنمای پایان­نامه با عنوان: بازسازی پالینولوژیک تاریخچه پوشش گیاهی و آب و هوایی پارک ملی دریاچه ارومیه در اواخر هولوسن. دانشجو: طراوت طالبی. در حال اجرا. گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

 

 

5-2- سوابق اجرایی

 

1381-1378: کارشناس جنگل در اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران (نوشهر)، بخش تهیه طرح جنگلداری

(تهیه و تدوین طرح­های جنگلداری در حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر).

 

14/6/1390 تا کنون: .مدیر گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه.

 

6- فرصت­های مطالعاتی و تحقیقاتی خارج از کشور:

6-1- فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت:

مرداد تا بهمن 1384: دانشگاه گرایفسوالد آلمان

 

6-2- ادامه و تکمیل رساله تحقیقاتی دکتری

1388-1384: دانشگاه گرایفسوالد آلمان

 

7- شرکت در کنفرانس­ها و کارگاه­های آموزشی بین­المللی

 

12th International Palynological Congress (IPC-XII 2008) and 8th International Organisation of Palaeobotany Conference (IOPC-VIII 2008), Bonn, Germany, August 30 to September 5, 2008.

 

3rd International Workshop on Quaternary Non-Pollen-Palynomorphs.University of Padova - Department of Biology, Padova, Italy, June 25-28, 2008

 

15th Jahrestreffen des Arbeitskreises Vegetationsgeschichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft, Innsbruck, 21.-24. 2005. Innsbruck, Austria.

 

8- دوره­های آموزشی کوتاه­مدت

 

1- مقدمه ای بر گرده­شناسی کواترنر (Quaternary palynology)

ارایه دهنده: پروفسور هانس یوستن

مکان: انستیتو گیاه شناسی و لنداسکیپ اکولوژی دانشگاه گرایفسوالد، آلمان

زمان: مارس 2004 (2 هفته)

 

2- آشنایی با گاه­شناسی درختی (Dendroecology)

ارایه دهنده: دکتر مارتین ویلم کینگ

مکان: انستیتو گیاه­شناسی و لنداسکیپ اکولوژی دانشگاه گرایفسوالد، آلمان

زمان: 2008 (1 هفته)

 

3- Macrofossil analysis

ارایه دهنده: دکتر میشائلیس و پروفسور هانس یوستن

مکان: انستیتو گیاه­شناسی و لنداسکیپ اکولوژی دانشگاه گرایفسوالد، آلمان

زمان: 2008 (1 هفته)

 

4- کارگاه آموزشی گاه­شناسی درختی (تئوری و عملی) (Dendroecology)

ارایه دهنده: دکتر کامبیز پورطهماسی، پروفسور دیتر اکشتاین، و پروفسور آخیم برانینگ

مکان: کرج، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ زمان: 28 و 29 شهریور 89

 

5- کارگاه آموزشی جنگل­شناسی نزدیک به طبیعت در اکوسیستم­های معتدله

ارایه دهنده­: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری انستیتو تکنولوژی زوریخ (سوییس)

مکان: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ زمان: 27 و 28 مهر ماه 91؛ مدت: 20 ساعت.

 

9- زمینه­های پژوهشی مورد علاقه:

 

پالئواکولوژی (دیرینه­بوم­شناسی) و گرده­شناسی کواترنر مربوط به مناطق رویشی ایران، تاریخچه پوشش گیاهی جنگل­های معتدله نیمکره شمالی در کواترنر، جنگل­شناسی، اکولوژی (بوم­شناسی) جنگل، سیستماتیک و رده­بندی گیاهان.

 

10- طرح­های پژوهشی:

 

- تاریخچه پوشش گیاهی کلاردشت (مازندران) در اواخر هولوسن0 1390 (طرح پژوهشی خاتمه یافته، دانشگاه ارومیه).

- پروژه تحقیقاتی با دانشگاه گرایفسوالد آلمان در زمینه بازسازی تاریخچه پوشش گیاهی جنگل های شمال از 20000 سال

پیش (مارس 2008 تاکنون).

 

11- آدرس فعلی:

 

 

دانشگاه ارومیه

دانشکده منابع طبیعی، گروه جنگلداری

بلوار دانشگاه (جاده سرو)، نازلو

صندوق پستی: 165

تلفن/ فکس: 2770489-0441

 

Present address:

Elias Ramezani Kakroudi

Department of Forestry,

Faculty of Natural Resources,

Urmia University,

Sero Boulevard, Nazloo, P.O. Box: 165

Urmia, Iran

Tel./Fax: +98-(441) 2770489