نام: اسماعیل

نام خانوادگی: رضائی چیانه

تاریخ تولد: 1359

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: زراعت

آدرس محل کار: دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

پست الکترونیک:

  e.rezaeichiyaneh@urmia.ac.ir

Ismaeil.rezaei@gmail.com

 
   

 

اطلاعات آموزشی و پژوهشی

1-                  دکتری (زراعت): دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه اکوفیزیولوژی

عنوان رساله: اثرتیمارهای مختلف آبیاری بر تجمع اسانس، ترکیبات آن و برخی صفات اکوفیزیولوژیکی در رازیانه

 

2-

کارشناسی ارشد (زراعت): دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه اکوفیزیولوژی

عنوان پایان نامه: ارزيابي اكوفيزيولوژيك كشت مخلوط ذرت و باقلا

3-

کارشناسی (زراعت): دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

 

1-    اکولوژی کشت مخلوط گیاهان دارویی و زراعی

2-    تنش هاي محيطي

3-    کودهای بیولوژیک (قارچ میکوریزا، ازتو باکتر، سودوموناس و ...)

 

سوابق تدريس:

 

1-    اکولوژی سیتم های زراعی چند گانه (مقطع کارشناسی ارشد)

2-    کشاورزی اکولوژیک و پایدار (مقطع کارشناسی ارشد)

3-    مباحث نوین (مقطع کارشناسی ارشد)

4-     زراعت تکمیلی (مقطع کارشناسی ارشد)

5-    مباحث آزاد در کشاورزی پایدار (مقطع کارشناسی ارشد)

6-    کشاورزی ارگانیک (مقطع کارشناسی ارشد)

7-    اکولوژی گیاهان زراعی (مقطع کارشناسی ارشد)

8-    مدیریت اکولوژیک آفات (مقطع کارشناسی ارشد)

9-    زراعت گیاهان صنعتی (مقطع کارشناسی)

10-زراعت غلات (مقطع کارشناسی)

11-زراعت حبوبات (مقطع کارشناسی)

12-دیمکاری (مقطع کارشناسی)

13-زراعت عمومی (مقطع کارشناسی)

14-اکولوژی عمومی (مقطع کارشناسی)

 

 

  

سوابق پژوهشي

1

ارزيابي برخي صفات كمي و كيفي سياهدانه، لوبيا چیتی و ريحان و كارايي استفاده از زمين در سيستم­هاي تك كشتي و چندكشتي (مجری طرح) 

2

مطالعه  عملکرد کمی و کیفی نخود و سیاه دانه در دو نوع كشت مخلوط جايگزيني و افزايشي (همکار طرح)

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

 

1-      اسماعیل رضایی چیانه  و اسماعیل قلی نژاد. 1394. بررسی خصوصيات زراعي و شاخص هاي سودمندي در كشت مخلوط افزايشي نخود و سياهدانه. نشریه بوم شناسي كشاورزي. 3(7): 396-381.

2-      اسماعیل رضایی چیانه، سرورخرم دل و  پریساقره چالی . 1394. ارزیابی اثر كشت مخلوط تأخيري آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین. مجله علمی- پژوهشی به زراعی کشاورزی. 17 (1): 196-183.

3-      اسماعیل رضایی چیانه ، علیرضا پيرزاد، بهمن حسینی و هادی مدنی. 1394. تاثیر سطوح مختلف آبیاری و زمان برداشت بر برخی خصوصیات زراعی و ميزان اسانس گیاه دارویی زنیان. مجله تنش های محیطی در علوم زراعی دانشگاه بیرجند. در نوبت چاپ.

4-      اسماعیل رضایی چیانه ، مهدی تاج بخش، موسی جمالی و مهدی قیاسی. 1393. بررسی عملکرد و شاخص­هاي سودمندي در الگوهای مختلف کشت مخلوط شوید و شنبلیله. مجله فناوری تولیدات گیاهی ، دانشگاه همدان. در نوبت چاپ.

5-      اسماعیل رضائی چیانه،علیرضاپیرزاد،امیرفرجامی.1393. اثرباکتريهاي تامین کننده نیتروژن، فسفر و گوگرد برعملکرد دانه و اسانس زیره سبز. نشریه دانش کشاورزي و تولیدپایدار. 24 (4): 83-71.

6-      اسماعیل رضائی چیانه و علیرضا پیرزاد.1393. اثر اسيد ساليسيليك بر عملکرد، اجزاي عملكرد و اسانس سیاه دانه در شرايط تنش كم آبي. مجله علمی- پژوهشی پژوهشی های زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد. 12 (3): 437-427.

7-      اسماعیل رضائی چیانه. 1394. تأثير قارچ مايکوريزا بربرخي از صفات مورفوفيزيولوژيکي و عملکرد مرزه در شرايط تنش شوری. مجله فرآیند و کارکرد گیاهی (فیزیولوژی گیاهی) دانشگاه صنعتی اصفهان، در نوبت چاپ).

8-      اسماعیل رضایی چیانه. 1395. کشت مخلوط بزرك و لوبیاچیتی در شرایط محلو ل پاشی با نانو کلات آهن و روي. نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار. در نوبت چاپ.

9-      اسماعیل رضائی چیانه، 1394. ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی سیاهدانه و ریحان در الگوهای مختلف کشت مخلوط با لوبیا. (مجله علمی- پژوهشی بوم شناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در نوبت چاپ).

10-  اسماعیل رضایی چیانه، تاجبخش، م.،فتوحی چیانه، س. 1393. عملکرد و اجزاي عملکرد شنبلیله در کشت مخلوط نواري با زنیان تحت تاثیر کودهاي زیستی و شیمیایی. نشریه دانش کشاورزي و تولیدپایدار. 24 (4): 1-15.

11-  اسماعیل رضایی چیانه، تاج بخش، م.، ولیزادگان، ا.، بنائی اصل، ف.1392. بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبزو عدس در کشت دوم. نشريه بوم شناسي كشاورزي. 5 (4): 462-473.

12-  اسماعیل رضایی چیانه،جلال جلیلیان،النازابراهیمیان و سید محم دسیدي .1394. اثرکودهاي زیستی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان درسطوح مختلف آبیاری . مجله به زراعی کشاورزی. 17 (3): 788-775.

13-  اسماعیل رضایی چیانه، دباغ محمدی نسب، ع. 1393. ارزيابي كاربرد تلفيقي كودهاي زيستي و شيميايي بر عملكردكمي و كيفي زنيان دركشت مخلوط نواري ب اشنبليله. نشریه بوم شناسي كشاورزي. 6(3): 594-582.

14-  اسماعیل رضایی چیانه، زهتاب سلماسي س، پيرزاد ع و رحيمي ا، 1394. اثر محلول پاشي عناصر ريز مغذي آهن، روي و منگنز بر عملكرد، اجزاي عملكرد و روغن دانه هميشه بهار. نشريه علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)، 29(1): 102-95.

15-    اسماعیل رضائی چیانه، سعید زهتاب سلماسی، کاظم قاسمی گلعذانی و عباس دل آذر. 1391. اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده بومی رازیانه. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. دوره 22، شماره 4، صفحه 57-71.    اسماعیل رضائی چیانه، سعید زهتاب سلماسی، کاظم قاسمی گلعذانی و عباس دل ¬آذر. 1391. واکنش¬های فیزیولوژیکی رازیانه به محدودیت آب. نشريه بوم شناسی کشاورزی. 4 (4): 355- 347.

16-   اسماعیل رضائی چیانه، عادل دباغ محمدي نسب، محمد رضا شکیبا، کاظم قاسمی گلعذانی و سعید اهري زاد. 1389. بررسی دریافت نور و برخی ویژگی¬ هاي کانوپی درکشت¬هاي خالص و مخلوط ذرت و باقلا. نشريه بوم شناسي كشاورزي. 2 (3): 447-437. ستار فتوحی چیانه، عزیز جوانشیر، عادل دباغ محمدی نسب، اسکندر زند، فرهنگ رضوی و اسماعیل رضائی چیانه. 1391. اثر تراکم هاي مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا قرمز بر عملکرد دو گونه زراعی و زیست توده علف های هرز. مجله بوم شناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد. 4 (2): 143- 131.

17-   اسماعیل رضائی چیانه، عادل دباغ محمدي نسب، محمد رضا شکیبا، کاظم قاسمی گلعذانی و سعید اهري زاد 1390. بررسی برخی ویژگیهاي زراعی ذرت درکشت مخلوط باباقلا. نشریه دانش کشاورزي و تولیدپایدار،1 (2): 14-1.

18-  اسماعیل رضائی چیانه ،مهدي تاجبخش،  اروج ولیزادگان،  فرزاد بنائی اصل، حسن مهدوي کیا. 1393. روشهای موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک. مجله علمی- پژوهشی پژوهشی های زراعی ایران. 12 (2): 253-246.

19-  اسماعيل رضائی چيانه،مهدي تاجبخش،مهدي قياسی،رضا اميرنيا. 1394. بررسی اثرتلفيقی كودهاي آلی و شيميایی بر عملكرد كمی و كيفی گياه نخود تحت شرایط دیم.  مجله پژوهش درگياهان زراعی ، دانشگاه ارومیه. 3 (1): 69-55.

20-  اسماعیل رضایی چیانه،ولیزادگان، ا.،تاجبخش، م.،دباغ محمدي نسب، ع.،ریماز، و. 1391. بررسی عملکرد زراعی وتنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیاو شوید. مجله به زراعی کشاورزی. 16 (2): 368-353.

21-  سید هادی مدنی، بهمن حسینی، اسماعيل دهقان، اسماعیل رضائي چيانه. 1393. بررسی اثرات القای پلی پلوئیدی در شرایط درون شیشه ای بر گیاهچه های باززاز شده بذر البنج مشبک (مجله علمی- پژوهشی اصلاح گیاهان زراعی، دانشگاه ساری، در نوبت چاپ).

22-  قلی‌نژاد، ا.، اسماعیل رضایی چیانه. 1393. ارزیابی عمکرد دانه و کیفیت سیاهدانه درکشت مخلوط با نخود. مجله علوم زراعی ایران.16 (3): 236-249.

23-  وحيدعيسوي و اسماعیل رضایی چیانه. 1393. تحليل تأثيرخشكسالي وتغييرات كاربري و پوشش اراضي بر تالابهاي منطقه سولدوز. فصلنامه علمي پژوهشي اكوبيولوژي تالاب- دانشگاه آزاداسلامي واحد اهواز. 19 (6): 101-91.

24-   -  Fahime Shokrani, Alireza Pirzad, Esmaeil Rezaei Chiyaneh, Mousa Jamali, Mehran Donyadost.  2013. Allelopathic effects of some medicinal plants on the germination and growth of Chenopodium album L. International Journal of Biosciences. 3 (10): 33-39.

25-   Esmaeil Rezaei Chianeh, Addel Dabbagh Mohammadi Nassab,Mohhmad reza Shakiba, Kazem Ghassemi-Golezani and Saeed Aharizad. 2011. Intercropping of maize (Zea mays L.) and faba bean (Vicia faba L.) at different plant population densities. African Journal of Agricultural Research. 7: 1786-1793.

26-     Hadi Madani, Bahman Hosseini, Esmail Dehghan and Esmail Rezaei-chiyane. 2015. Enhanced production of scopolamine in induced autotetraploid plants of Hyoscyamus reticulatus L. Acta Physiologiae Plantarum. 37(55): 1-11.

 

 

مقالات ارائه شده در همایشهای علمی

 

1-      اسماعیل رضائی چیانه، اروج ولیزادگان، مهدی تاج بخش، مهدی قیاسی. 1393. تاثیرکشت مخلوط گشنیز و باقلا  بر انبوهی فون حشرات و پتانسیل کنترل علف­ های هرز. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران.

2-       اسماعیل رضائی چیانه، اصغر غفوری، یاسریعقوبی و محمد نوری. 1393. مطالعه عملکرد کمی و کیفی زیره سبز در کشت مخلوط با نخود تحت شرایط دیم . اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژي بذر ایران.

3-      اسماعیل رضائی چیانه، سرور خرم دل، موسی جمالی. 1393.ارزیابی عملکرد کمی و محتوی اسانس شوید در الگوهای مختلف کشت مخلوط با شنبلیله. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژي بذر ایران

4-      اسماعیل معروفی، سلیمان ر سولی آذر و اسماعیل رضایی چیانه. 1393. تأثیرعوامل آموزشی ترویجی بردانش و بینش کشاورزان استان آذربایجانغربی -نسبت به مدیریت خاکواراضی. پنجمين کنگره علوم ترويج و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی ايران و اولين کنفرانس بين المللی خدمات مشاوره ای روستايی در آسيا و اقيانوسيه. 11- 13 شهریور ماه. دانشگاه زنجان.

5-      اسماعيل رضائي چيانه و هاجر صادقي. 1392 . ارزيابي عملکرد اقتصادي و اسانس دانه گياه زنيان در سطوح مختلف آبياري. اولين همايش ملي علوم كشاورزي با تاكيد بر تنش هاي غير زيستي.

6-      اسماعيل رضائي چيانه، علي ظهري، امير فرجامي، اصغر عبداللهي، آرش ستاري، محدثه الله وريدي پور. 1392 . اثر تيمارهاي مختلف آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه دارويي زنيان. اولين همايش ملي علوم كشاورزي با تاكيد بر تنش هاي غير زيستي.

7-       سید هادی مدنی، بهمن حسینی، اسماعیل رضائي چيانه، اسماعيل دهقان، علی اکبر زاهدی. 1392. القای پلی پلوئیدی در محیط درون شیشه ای بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی گیاه بذر البنج مشبک .هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه همدان. 17-14 شهریور ماه.

8-      سید هادی مدنی، بهمن حسینی، اسماعيل دهقان، اسماعیل رضائي چيانه، علی اکبر زاهدی. 1392. تاثیر غلظت و مدت تیمارهای مختلف کلشی سین در محیط های دورن شیشه ای بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی گیاه البنج مشبک، هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 15-17 تیرماه.

9-      ليلا حيدري چيانه، اسماعيل رضائي چيانه و هادي شجاع 1392 .بررسی راهکارهای استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی در تولیدگندم آبی. اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیر زیستی.

10-   عزیز عذار، اسماعيل رضائي چيانه. 1393. بررسی شناسایی  گیاهان دارویی شهرستان نقده در استان آذزبایجان غربی. سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی.

11-  عزیز عذار،مهدی قیاسی و اسماعیل رضائی چیانه. 1393. بررسی فلورستیک و شکل زیستی گونه های گیاهی تالاب سلدوز در شهرستان نقده (سلدوز) در استان آذربایجان غربی. سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی.

12-  عزیز عذار،مهدی تاج بخش و اسماعیل ر ضائی چیانه. 1393. بررسی  شکل زیستی گونه های گیاهی کوه قالات ماران در شهرستان نقده. سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی.

13-   Esmaeil Maroufi and Esmaeil Rezaei. 2014. Importance of agricultural soil management in achieving sustainable agriculture. International E-Conference on Green Economics.

14-    

 

 

 

 دوره هاي مهارتي و آموزشي

 

 

1-      مدیریت روغن های پس مانده خوراکی برای تولید سوخت پاک دیزل (مجری کارگاه: انجمن ایمنی زیستی)

2-      مقدمه ای بر مقاله نویسی (مجری کارگاه: انجمن بیوتکنولوژی)

3-      تبیین مقررات آموزش دانشگاه (مجری کارگاه: دانشگاه ارومیه)

4-      روش های نوین تدریس و ارزیابی (مجری کارگاه: دانشگاه ارومیه)

5-      بیوتکنولوژی گیاهان دارویی (مجری کارگاه: انجمن بیوتکنولوژی)

6-      آشنایی با دستگاه اسپکتوفتومتر (مجری کارگاه: دانشگاه ارومیه)

 

جوایز و افتخارات

       

1-جایزه مقاله (پوستر) برتر اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیر زیستی

2-جایزه مقاله (پوستر)  برتر سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

 

عضویت در انجمن های علمی

1

انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات

 

سایر موارد:

 

1-          عضو کمیته علمی چندین کنگره و  همایش ملی

2-          مدیر مجله پژوهش در گیاهان زراعی، دانشگاه ارومیه

3-          - داور چندین مجله داخلی و خارجی

4-          - داور چندین همایش و کنگره ملی

5-           مجری کارگاه آموزشی کاربر گیاهان دارویی زیر نظر سازمان آموزش  فنی و حرفه ای و ...