اسماعیل تمدن فرد

من در سال 1339 در شهرستان ارومیه متولد شدم.در سال 1358 از دبیرستان امیرکبیر ارومیه مدرک دیپلم گرفتم ودر سال 1366بامدرک دکترای عمومی دامپزشکی ازدانشگاه تهران فارغالتحصیلشدم.در سال 1378ازدانشگاه تهران با مدرک دکترای تخصصی فیزیولوژی فارغالتحصیل شدم.واکنون عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه هستم.

مدارک علمی دانشگاهی

دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه تهران دکترای تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی از دانشگاه تهران

 

دوره های تخصصی گذرانده

دکترای تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی 

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

دانشیارفیزیولوژی دانشکده دامپزشکی 

 

مرتبه علمی

دانشیار 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

مقالات فارسی:

1 – تمدنفرد  اسماعیل    باباپور  وهاب    فرشید  امیرعباس: اثرات تزریق داخل بطن مغزی هیستامین بر روی نسبت اخذ غذا به آب در خرگوش. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1380)،           56: 112 – 107.

 

2 -  باباپور  وهاب   تمدنفرد  اسماعیل: اثرات مرکزی پروستاگلاندین های E2 و F2α بر روی نشخوار در گوسفند. مجله تحقیقات دامپزشکی ایران، (1381)، 2: 111 -102.

 

3 – تمدنفرد  اسماعیل    سید نژاد یامچی  صونا: تاثیر مرکزی هیستامین و آنتی هیستامین ها بر درجه حرارت بدن خرگوش. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381). 57: 12 -7.

 

4 - تمدنفرد  اسماعیل    حاجی اقراری  نسرین   برومند مرادی: اثرات مرکزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن بر رفتار در خرگوش. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381 )،        57: 54 -49

 

5 - تمدنفرد  اسماعیل    باباپور  وهاب: رفتار تغذیه ای در خرگوش متعاقب تزریقات داخل بطنی مغزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ( 1381 )،           57: 18 -13.

 

6 - تمدنفرد  اسماعیل    مجتهدین  علی: اثرتزریق داخل صفاقی سایمتیدین بر پاسخ درد ناشی از فرمالین در موش های سوری. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1383 )، 59: 378 – 373.

 

7 – وفائی سیاح  غلامرضا   تمدنفرد  اسماعیل   شهروز رسول: اثرات تزریق داخل بطن مغزی آنتاگونیست های H1 و H2 هیستامین بر اخذ غذای خرگوش های با تغذیه آزاد و محروم ازغذا. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1384 )، 60: 282 -277.

 

8 -  تمدنفرد  اسماعیل    وفائی سیاح  غلامرضا    باباپور  وهاب: تغییرات اخذ غذا، اخذ آب و دفع مدفوع خرگوش های آزمایشگاهی در دوره های روشنائی و تاریکی. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،     ( 1384 )، 60: 176 -173.

 

9 – تمدنفرد  اسماعیل    مجتهدین  علی: مطالعه اثر کلرفنیرامین داخل صفاقی بر پاسخ درد ناشی از فرمالین و ارتباط آن با سیستم اپیوئیدی در موش های سوری. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1384 )، 60: 368 – 363.

 

10 – تمدنفرد  اسماعیل    عظیم پوران  ارفین   بهجت بابک: تاثیر مرکزی هیستامین بر درد فرمالینی در خرگوش: نقش سیستم اپیوئیدی. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ( 1385 )، 61: 90 -83.

 

11 - تمدنفرد  اسماعیل    باباپور  وهاب: درجه حرارت بدن گوسفند متعاقب تزریقات داخل بطنی مغزی پروستاگلاندین های E2 و F2α. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1386)، 62: 401-399.

 

12 - تمدنفرد  اسماعیل   حسین بر   محمد عثمان    سید نژاد  صونا: اثر استرس بی حرکتی و تزریق داخل صفاقی دیازپام بر پاسخ درد فرمالینی در موش های سفید کوچک آزمایشگاهی. مجله دامپزشکی ایران، (1386 )، 3 ( زیر چاپ)

 

13 - تمدنفرد  اسماعیل     گلی مجتبی    سید نژاد  صونا: تداخل عمل بین انسولین و سیستم اپیوئیدی در آزمون فرمالین موش های سوری. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1387)، پذیرفته شده برای چاپ.

 

14 - تمدنفرد  اسماعیل     گلی مجتبی    سید نژاد  صونا:اثر تغییرات سطح گلوکز خون برپاسخ درد فرمالینی در موش های سوری. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1387 )، 63 :142-139

 

15 - وفائی سیاح  غلامرضا، تمدنفرد  اسماعیل: اثر تزریق داخل صفاقی هیستیدین بر میزان دفع مدفوع در خرگوش. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1387، 63، 168-165.

 

مقالات انگلیسی

16 – Babapour  V, Tamaddonfard E: Effects de l,injection intracerebroventriculaire des prostaglandins E2 et F2α sur le compartment alimentaire du mouton. J. Vet. Fac. Univ. Tehran, (1988), 43: 197 – 204.                   

 

17 – Tamaddonfard E, Roshanimeydan M, Dejhbakhsh A: Behavioural responses associated with formalin injection into the ear of sheep and rabbits. Ind. J. Anim. Sci., (2003), 73: 1245 – 1246.                                                          

 

18 – Tamaddonfard E, Babapour V: The central effects of prostaglandins E2 and F2α on food intake in sheep. Ind. Vet. J., (2004), 81: 634 – 636.                        

 

19 – Tamaddonfard E, Rahimi S: Central effect of histamine and peripheral effecy of histidine on the formalin- induced pain response in mice. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol., (2004), 32: 518 – 522.                                                                  

 

20 – Tamaddonfard E: Patterns of food intake in laboratory caged rabbits. Ind. Vet. J., (2005), 82: 65 – 67.                                                                                   

 

21 – Vafaeyesaiah G, Tamaddonfard E, Seiednejhad S: The effect of histidine on food intake in rabbits. Ind. Vet. J., (2006), 83: 807 – 808.                                    

 

22 – Tamaddonfard E, Cheraghiyan S: Comparision of cold allodynia in ligature and crush models ofneuropathic pain in rats. Ind. Vet. J., (2006), 83: 952 – 954.

 

22 – Tajik S, Tamaddonfard E, Hamzeh-Gooshchi N: Interaction between curcumin and opioid system in the formalin test of rats. Pak. J. Biol. Sci.,  2007, 10 , 2583-2586.

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

نوروفیزیولوژی-درد

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

بررسی فراخوانی ماست سلها در مغزنخاع عصب سیاتیک و پوست پنجه پا در موش 

 

آدرس : دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

 

 

فاکس : 2771926

 تلفن : 2772571  

 

 آدرس پست الکترونیکی : e_tamaddonfard@yahoo.com