فاطمه قمی

مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سمت های اجرایی

از سال 1376 الی 1380 : رئیس کارگزینی و رفاه کارکنان

از سال 1380 الی 1381 : رئیس دفتر ریاست

از سال 1381 الی فروردین 1393 : مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

از 18 فروردین 93 تا کنون : مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

پست الکترونیکی : f.ghomi@urmia.ac.ir

 

 

تلفن تماس : 2778270