گلشاد خیری متولد 1360


استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه ارومیه


                                                                                                                                                                                          


 


 


مدارک علمی دانشگاهیدیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان شرف ارومیه
لیسانس فیزیک حالت جامد از دانشگاه ارومیه    


فوق لیسانس فیزیک حالت جامد دانشگاه علم و صنعت تهران
دکتری فیزیک حالت جامد دانشگاه  علم و صنعت تهران


 


 


داوری مقالات :مجله  PHYSICS OF PLASMAS


 


مقالات چاپ شده:1. Effects of electron beam velocity spread, temperature, and self-fields on dispersion relation and growth rate in a Cherenkov radiation, Golshad Kheiri and Mahdi Esmaeilzadeh, Eur. Phys. J. D, 69, 29 (2015).


 


2. Effects of electron beam temperature on radiation growth rate in a realistic helical wiggler with ion-channel guiding, Golshad Kheiri and Mahdi Esmaeilzadeh, Phys. Scr. 89 ,125603 (2014).


 


3. Dispersion relation and growth rate in a Cherenkov free electron laser: Finite axial magnetic field, Golshad Kheiri and Mahdi Esmaeilzadeh, PHYSICS OF PLASMAS 20, 123107 (2013).


 


4. Ion-channel effects on electron orbits and gain in a quadrupole wiggler, Mahdi Esmaeilzadeh and Golshad Kheiri ,High-Power Lasers and Applications IV , Vol. 6823, 68230R, (2007)


 


زمینه های کاری و تحقیقاتی مورد علاقه
لیزر الکترون آزاد
لیزر چرنکوف
آشوب
شبیه سازی رفتار لیزر با نرم افزار


افتخارات
رتبه اول دوره کارشناسی گروه فیزیک دانشگاه ارومیه  
رتبه اول دوره کارشناسی ارشد دانشکده فیزیک  دانشگاه علم و صنعت تهران
رتبه اول دوره دکتری دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت تهران
کسب عنوان دانشجوی برتر دوره دکترای دانشگاه علم و صنعت تهران


تسلط به برنامه نویسی و شبیه سازی با نرم افزارهای  matlab-maple-fortran