حسن قلاوندی دکتر حسن قلاوندی

 دکتر حسن قلاوندی متولد شهرستان نقده در سال 1358 می باشد. دارای مدرک ليسانس در رشته مدیریت آموزشی از دانشگاه ارومیه، مدرک فوق ليسانس مدیریت آموزشی از دانشگاه ارومیه، دکتری مديريت آموزشی Ph.D از دانشگاه اصفهان می باشد. از سال 1389 در دانشگاه اروميه بعنوان عضو هيئت علمی شروع به تدريس نموده است. مشاراليه علاوه بر فعاليتهاي پژوهشي مختلف اعم از انجام طرح هاي تحقيقاتي ، ترجمه کتاب، در فعاليتهاي آموزشي نيز انجام وظيفه نموده و در حال حاضر در دوره هاي کارشناسی، كارشناسي ارشد و دكتراي مديريت آموزشي مشغول تدريس مي باشد. 

 

تحصیلات: دکترای مدیریت آموزشی

رتبه علمی: استادیار

شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

سوابق تحصیلی:

1389 دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

1385 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه (کسب رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد کشور)

1382 کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه ارومیه

سوابق شغلی:

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه از 1389 تاکنون

عضویت در شورا:

شورای پژوهشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی

سوابق پژوهشی:

انتشارات (کتاب(

1. مدیریت و رهبری آموزشی (ترجمه) انتشارات دانشگاه ارومیه

 

مقالات در مجلات علمی- پژوهشی (ISC)

 

1.قلاوندی ، حسن ؛ افشار، کبیری و سلطانزاده، وحید (1393). رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه، مجله جامعه شناسی کاربردی ، سال بیست و پنجم ،شماره پیاپی53 ،صص120-111.

2.قلاوندی ،حسن و فیضی ، کاوه (1392). پیش بینی رضایت شغلی براساس ابعاد فضای اخلاقی سازمان (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه ارومیه) ، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری ، سال هشتم ، شماره1 ، صص36-27.

3. قلاوندی ، حسن؛ سلطانزاده، وحید و بهشتی راد، رقیه (1392). الگوی علی روابط میان رهبری خدمت گزار، معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال پنجم ، شماره نهم، صص 129-107.

4. بهشتی راد، رقیه ؛ قلعه ای، علیرضا و قلاوندی ، حسن (1392). بررسی ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با ارزشیابی از عملکرد اساتید، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، دوره 9، شماره4 ، صص 143-117.

5. سلطانزاده، وحید و قلاوندی، حسن (1392). مطالعه تکیه گاههای شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با جامعه پذیری سازمانی، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، دوره 9، شماره2 ، صص 34-9.

6. بهشتی راد، رقیه ؛ قلاوندی ، حسن و قلعه ای، علیرضا (1392). ارزشیابی عملکرد اساتید توسط دانشجویان پرستاری؛ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، فصلنامه راهبردهای آموزش، دوره6، شماره 4، صص228-223.

7. بهشتی راد، رقیه ؛ قلعه ای، علیرضا و قلاوندی ، حسن (1392). کیفیت خدمات آموزشی؛ فاصله وضع موجود و مطلوب، فصلنامه راهبردهای آموزش ، دوره6، شماره 1، صص54-49.

8. قلاوندی،حسن ؛ امانی ، جواد ؛ غلامی ،محمد تقی و اکبری سوره ، پروا (1392) فرهنگ مدرسه و از خود بیگانکی تحصیلی نقش واسطه نیاز های روان شناختی اساسی ،راهبرد فرهنگ ، سال ششم ، شماره بیست چهار ،صص116-99

9. سلطانزاده، وحید ؛ قلاوندی، حسن و فتاحی، مسلم (1391). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز ، سال چهارم، شماره 2 ، صص 149-125.

10. قلاوندی ، حسن و امراهی، اکبر (1391). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد شناختی توانمندسازی در دانشگاه با رویکرد اسلامی، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال اول، شماره3، صص 464-44.

11. قلاوندی ، حسن ؛حسنی ، محمد و سلطانزاده ، وحید (1391). بررسی رابطه ابعاد سرمایه فکری با یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه) ، مجله نامه آموزش عالی، سال پنجم ،شماره بیستم ،صص116-99

12.قلاوندی ، حسن ؛ بهشتی راد ، رقیه و قلعه ای ، علیرضا (1391). بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه براساس مدل سروکوال ، فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه ، دوره25 ،شماره3،صص66-49.

13. قلاوندی ، حسن ؛ امانی ، جواد و بابایی ، محسن(1391). تحلیل کانونی رابطه فرهنگ مدرسه با نیازهای روانشناختی اساسی در میان دانش آموزان ، فصلنامه ی اندیشه های نوین تربیتی ،دوره 8 ، شماره4 ،صص29-8

14.قلاوندی ، حسن و سلطانزاده ، وحید (1391). تبیین رابطه بین کارراهه ی شغلی و تعهد سازمانی ، پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی ، سال چهارم ، شماره ی 7 ،صص 98-77.

15.سلطانی ، ناصر و قلاوندی ، حسن (1391). ارجحیت نسبی مولفه های هویت ملی در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه ، فصلنامه مطالعات ملی ، ویژه نامه ، شماره 2 ، صص 162-145.

16.قلاوندی ، حسن ؛ سلطانزاده ، وحید و امیری ، علیرضا (1390). پیش بینی مولفه های رفتار شهروندی سازمانی براساس ویژگی های رهبری خدمتگذار مدیران در مدارس متوسطه ی شهر نقده ، فصلنامه ی اندیشه های نوین تربیتی ،دوره 7 ، شماره4 ،صص160-139

17.قلاوندی ، حسن و سلطانزاده ، وحید (1390). بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی  در میان کارکنان دانشگاه ارومیه ،فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه ،دوره 24 ، شماره4 ، پیاپی 78 ،صص111-93.

18.قلاوندی ، حسن ؛ یارمحمدزاده ، پیمان ؛ بختار نصرآبادی ، حسنعلی ؛ سلطانزاده ، وحید و پاشازاده ، یوسف (1390). بررسی رابطه ی نشاط ، سلامت روان و رضایت از خانواده در شرکت شیر گاز آذران اصفهان ، فصلنامه ی فرآیند مدیریت و توسعه ، دوره 24 ، شماره3 ، پیاپی 77 ، صص 128-110.

19.سپهریان آذر ، فیروزه و قلاوندی ، حسن (1390). تاثیر آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم بر کاهش تعارضات زناشویی ، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده ، سال اول ، شماره 2 ،صص 170-161.

20.قلاوندی ، حسن ؛ رجایی پور ، سعید ؛ مولوی ، حسین و شریف ، سیدمصطفی (1389). بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری و لنگرهای مسیر شغلی با منظرهای عملکرد سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاهها ، فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز ، سال پنجم ، شماره 19 ،صص 134-113.

21. سلطانزاده ، وحید و قلاوندی ، حسن (زیر چاپ). مطالعه تکیه گاه های شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با تعهد سازمانی، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی.

22. قلاوندی، حسن و امراهی، اکبر (زیر چاپ). پیش بینی مولفه های یادگیری سازمانی ادراک شده بر اساس ابعاد جامعه پذیری سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه) ، نشریه فرآیند مدیریت و توسعه.

23. قلاوندی، حسن ؛ امانی ساری بگلو، جواد ؛ صالح نجفی، مهسا و امانی ، حبیب (زیر چاپ). رابطه مولفه های راهبردهای یادگیری با مولفه های عملکرد تحصیلی دانش آموزان، فصلنامه رویکردهای نوین آموزش.

24. قلاوندی ، حسن و همکاران(زیر چاپ).تحلیل همبستگی ویژگی های رهبری خدمتگزار مدیران ، عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری در میان اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه ، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه .

مقالات در همایش های ملی و بین المللی

1- قلاوندی، حسن و قوی، رحیم (1392). تبیین اخلاق کاری بر اساس یگانگی فرد و سازمان در بین کارکنان دانشگاه ارومیه، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، 25 شهریور ماه.

2- مهاجران، بهناز؛ قلاوندی، حسن و حسن زاد، سارا (1392). نقش مدیریت دانش و ارتباط آن با نوع آوری در سازمان های عصر جدید، دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، اصفهان، 18 و 19 اردیبهشت ماه.

3- بهشتی راد ، رقیه ؛ قلاوندی ، حسن و قلعه ای ، علیرضا (1391). انطباق و کاربرد مدل راهبردی سرکوال در آموزش عالی به منظور بررسی شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از وضعیت کیفیت خدمات آموزشی ، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت ، تهران ، 14-13 آذرماه.

4- قلاوندی ، حسن ؛ بهشتی راد ، رقیه و قلعه ای ، علیرضا (1391). بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه براساس مدل سرکوال ، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، تهران ، 9آذرماه.

5- قلاوندی ، حسن و سلطانزاده ، وحید (1391). تبیین رابطه ی بین سرمایه ی فکری با کارآفرینی سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و تولید ملی ، قم ، 24-23 شهریور ماه.

6- قلاوندی ، حسن و سلطانزاده ، وحید (1391). ضرورت استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد سازمانی موسسات آموزش عالی ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و تولید ملی ، قم ، 24-23 شهریور ماه.

7- بهشتی راد ، رقیه ؛ قلاوندی ، حسن و قلعه ای ، علیرضا (1391). تجزیه و تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان با رویکرد بهبود کیفیت در آموزش عالی ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و تولید ملی ، قم ، 24-23 شهریور ماه.

8- سلطانزاده ، وحید و قلاوندی ، حسن (1391). بررسی رابطه بین الزامات شغلی و توانمندسازی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و تولید ملی ، قم ، 24-23 شهریور ماه.

9- قلاوندی ، حسن و فیضی ، کاوه (1391). مطالعه ویژگی های رهبری معنوی مدیران و رابطه ی آن با رضایت شغلی (مطالعه موردی) کارکنان دانشگاه ارومیه ، اولین همایش ملی علوم مدیریت نوین ، گرگان ، 5 شهریور ماه.

10- آبادی ، فاطمه ؛ حبیب زاده ، شیوا ؛ مهاجران ، بهناز و قلاوندی ، حسن (1391). تاثیر ایجاد سازمانهای یاد دهنده در آموزش مدیران و رهبران موفق ، اولین همایش ملی علوم مدیریت نوین ، گرگان ، 5 شهریور ماه.

11- ابراهیمی ، احمد ؛ قلاوندی ، حسن ؛ حسین پور ، علیرضا و سلطانزاده ، وحید (1391). بررسی رازطه بین مولفه های سازمانی و ابعاد سرمایه فکری ، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری ، تهران ،8-7 خرداد ماه.

12- قلاوندی ، حسن ؛ سلطانزاده ، وحید و بهشتی راد ، رقیه (1391). نگرش دبیران نسبت به جو سازمانی و رابطه آن با روحیه دبیران در دبیرستان های دخترانه ، چهارمین همایش ملی آموزش ، تهران ، 28-27 اردیبهشت ماه.

13- قلاوندی ، حسن ؛ قدمیاری ، کرمعلی و وحید سلطانزاده (1391).مطالعه و مقایسه انگیزش از دیدگاه امام علی (ع) ، مزلو هرزبرگ ، دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی ، همدان ، 14-13 اردیبهشت ماه.

14- قلاوندی ، حسن و سلطانزاده ، وحید (1391). مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران از نگاه نظریه پردازان و عمل امام علی (ع) در نهج البلاغه ، دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی ، همدان ، 14-13 اردیبهشت ماه.

15- قلاوندی ، حسن ؛ سلطانزاده ، وحید و امراهی ، اکبر (1391). بررسی رابطه ی میان مولفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه ، همایش ملی چالش های روانشناختی – تربیتی نظامهای آموزشی عصر حاضر ، ملایر ،14 اردیبهشت ماه.

16- قلاوندی ، حسن ؛ سلطانزاده ، وحید ؛ مهاجران ، بهناز و قلعه ای ، علیرضا (1390). پیش بینی مولفه های یادگیری سازمانی براساس عناصر سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه ، اولین کنفرانس  ملی مدیریت آموزشی ، تهران ، 10 بهمن ماه.

17- مهاجران ، بهناز ؛ قلاوندی ، حسن و ابراهیمی ، احمد (1390). تبیین ابعاد یادگیری سازمانی براساس مولفه های مدیریت دانش ، دومین کنفرانس تخصصی سازمانهای دانش بنیان ، تهران ، 19 دی ماه.

18- قلاوندی ، حسن ؛ پاشازاده ، یوسف ؛ سلطانزاده ، وحید و ثقفی ، پریناز (1390). تعیین رابطه ی مولفه های یادگیری سازمانی  براساس ابعاد سرمایه فکری در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه ، نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران ، شیراز ، 10 دی ماه.

19- قلاوندی ، حسن ؛ مهاجران ، بهناز و سلطانزاده ، وحید (1390). بررسی رابطه ی بین توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی در میان دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی علم و فن شهر ارومیه ، نخستین همایش ملی آموزش در ایران1404 ، تهران ، 8-7 آبان ماه.

20. Galavandi, Hassan. Soltanzadeh, Vahid & Ghanbarzadeh, Norouz (2012). The application of intellectual capital components in Urmia university and it,s relationship whit faculty member organizational socialization , 4th International Conference on Intellectual Capital Management , Zanjan , Iran , 3-4 October.

 

21.Ebrahimi , Ahmad . Soltanzadeh , Vahid . Galavandi , Hassan & Zeinali , Shabnam (2012). The relationship between intellectual capital and cognitive empowerment , , 4th International Conference on Intellectual Capital Management , Zanjan , Iran , 3-4 October.

 

22. Ebrahimi , Ahmad . Soltanzadeh , Vahid . Galavandi , Hassan &Ghaleei , Alireza (2011). A study of multiple relationship between knowledge management conversion process and intellectual capital in Urmia university ,  3th International Conference on Intellectual Capital Management , Zanjan , Iran , 5-6 October.

 

پایان نامه های کارشناسی ارشد

1- حمدی،فتح اله(1393) بررسی روابط چندگانه سرمایه فرهنگی، هوش سازمانی و نوآوری سازمانی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ، دانشگاه ارومیه(استاد راهنما).

 

2- عبدل نژاد، زهرا (1392). بررسی علی روابط بین مهارتهای خود رهبری معلمان و مدیریت کلاس درس با جو یادگیری اثربخش، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

3- قوی ، رحیم (1392). تبیین اخلاق کاری بر اساس یگانگی فرد و سازمان و اعتماد سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 925-91 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

4- اکبری، احد (1392). مطالعه رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با ابعاد تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

5- پیر محمدی، سکینه (1392). الگوی علی روابط بین رهبری مبتنی بر ارزش و تصمیم گیری اخلاقی با کار تیمی در میان دبیران مرد و زن ناحیه 2 ارومیه در سال 1391 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

6- کریمی دیمان، اعظم (1392). بررسی رابطه بین جو سازمانی با رفتار اخلاقی و روحیه آموزگاران مدارس ابتدایی دولتی ناحیه یک شهر اردبیل در سال تحصیلی 92-91 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

7- اسمعیلی ، زهرا (1392). بررسی عوامل موثر بر تولید دانش در دانشگاهها از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

8- الله وردی پوربه ، سودابه (1392). بررسی رابطه رهبری اخلاقی؛ فرسودگی شغلی با رضایت از زندگی در میان دبیران زن ناحیه 1 شهرستان ارومیه در سالتحصیلی 92-91 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

9- معروفی ، سارا (1392). بررسی رابطه موانع شخصی خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 92-91، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

10- رحیمی، پرویز (1391). رابطه بین عواطف منفی، فرسودگی شغل و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه رازی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

11- امراهی، اکبر (1392). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری، جامعه پذیری، یادگیری سازمانی و توانمندسازی ، در میان کارکنان دانشگاه ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

12- جفتا، کریم (1392). بررسی  رابطه ساختار سازمانی و ویژگی های کارآفرینان (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه ارومیه در سال 92-91)، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

13- ظاهری هاشم آباد، علاءالدین (1392). یررسی  رابطه بین سبک های رهبری مدیران با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی ناحیه 2 ارومیه در سال تحصیلی 92-91، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

14- سلیمانی ، افشار (1392). الگوی ارتقای رفتار مدنی سازمانی بر اساس ویژگی های رهبری معنوی مدیران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

15- رحمت ، ناصر (1392). بررسی رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد آموزشی هیات علمی دانشگاه ارومیه با رویکرد شایستگی های فردی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

16- رضایی ، سمیه (1392). بررسی رابطه چابکی سازمانی و عملکرد فردی در میان کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

17- نجومی چوبری، هانیه (1392). بررسی روابط بین اعتماد سازمانی و سلامت سازمانی با توسعه کارکنان در میان دبیران زن مدارس متوسطه شهر ارومیه در سال 1391، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما)

18- فیضی ، کاوه (1391). پیش بینی رضایت شغلی براساس فضای اخلاقی سازمان و ویژگی های رهبری معنوی مدیران (مطالعه موردی: دانشگاه ارومیه) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

19- سلطانزاده ، وحید (1391). بررسی رابطه بین مولفه های تکیه گاههای شغلی و جامعه پذیری سازمانی  با تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

20- ثقفی ، پریناز (1391). نقش فرهنگ سازمانی در ایجاد یگانگی فرد و سازمان (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه ارومیه) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

21- پیری ، سودابه (1391). بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی از نظر کارکنان دانشگاه ارومیه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

22- بهشتی راد ، رقیه (1391). بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه براساس مدل سرکوال از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی 91-90 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

23- آبادی ، فاطمه (1391). بررسی تحقق ابعاد سازمان یاددهنده براساس مولفه های رهبری تحولگرا در میان کارکنان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 91-90 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

24- نقشبندی ، عذرا (1391). بررسی عوامل پیش بینی کننده مدرسه گریزی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی در شهرستان سنندج در سال تحصیلی 91-90 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

25- کاکوکانی سرخ ، چنگیز (1391). مطالعه تغییر سازمانی براساس عوامل فردی و رابطه آن با عملکرد سازمانی (مطالعه ی موردی: کارکنان دانشگاه ارومیه) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

26- کبیری ، نورعلی (1391). تبیین استقرار نظام پیشنهادات براساس حمایت سازمانی ادراک شده در دانشگاه ارومیه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

27- عبدیلی انهر ، مرضیه (1391). مطالعه دیدگاه دانشجویان دانشگاه ارومیه در مورد ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

28- تفویضی ، نفیسه (1391). بررسی رابطه ویژگی های رهبری خدمتگزار با ابعاد شناختی توانمندسازی براساس مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه ارومیه) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

29- قدرتی قرار ، سمیره (1391). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در میان دبیران مدارس متوسطه ای دولتی دخترانه  ناحیه یک ارومیه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

30- کریمیان ، میثم (1391). یررسی میزان استفاده مدیران مدارس متوسطه شهر ارومیه از فناوری اطلاعات و ارتباطات  در سال تحصیلی 91-90 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

31- کریمی ، مهدی (1391). تبیین رابطه جو سازمانی با رفتار اخلاقی براساس عوامل فردی (مطالعه موردی: معلمان ابتدایی شهرستان چالدران) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

32- قاسم پور ، پروین (1391). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و مهارت سیاسی با عملکرد شغلی کارکنان ستادی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 91-90 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

33- نبوره ، مریم (1391). بررسی رابطه بین اعتماد با توانمندسازی کارکنان و نقش ایفای مبادله ی رهبر –عضو در بین پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر ارومیه در سال تحصیلی 91-90 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

34- ابراهیمی ، احمد (1390). بررسی رابطه بین مولفه های توانمندسازی ، سرمایه فکری و یادگیری سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).

 

35- متدین ، ابراهیم (1390). تبیین رابطه ادراک عدالت سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی بین دبیران مقطع راهنمایی آموزش و پرورش شهر نقده ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارومیه (استاد راهنما).