Dr. Hosein Moomivand  

دانشیار مهندسي معدن دانشگاه ارومیه، فارغ التحصيل دکتراي تخصصي (Ph.D) در رشته مهندسي معدن (گرايش مکانيک سنگ) از دانشگاه نيو ساوت ولز استراليا درسال 1375، فوق ليسا نس در رشته مهندسي معدن (گرایش مکانیک سنگ) از دانشگاه نيو ساوت ولز در سال 1371، مهندسي استخراج معدن از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال 1367، يكي از دو نفر قبولي كنكور بورسيه اعزام به خارج رشته مهندسي معدن در كل كشور در سال 1367.

فعاليت در عرصه هاي مختلف علمي پژوهشي، اجرائي و مديريتي از سال 1367 تا كنون، مؤسس رشته مهندسي معدن دانشگاه ارومیه، تحهیز این رشته، ايجاد مقطع کارشناسي ارشد مهندسي استخراج معدن و بنيانگزار رشته جديد و کاربردی کارشناسی ارشد «مهندسي تونل و فضاهاي زير زميني» در كشور با کمک دیگر همکاران دانشگاه و وزرات علوم تحقیقات و فنآوری.

تدريس دروس مكانيك سنگ، نگهداري در معادن، حفر چاه وتونل، چالزني و آتشباري، زبان تخصصي و آزمايشگاه مكانيك در مقطع كارشناسي، همچنین دروس مكانيك سنگ پيشرفته، ژئومکانیک پیشرفته، مبانی طراحی و تحلیل فضاهای زیرزمینی، آتشباري پيشرفته، روش های حفاری سنتی، حفر چاه و تونل پيشرفته،  حفر تونل و فضاهای زیرزمینی به روش مکانیزه، مهندسي تونل و مباحث ویژه در گرایش های كارشناسي ارشد: مهندسي استخراج معدن، مكانيك سنگ، مهندسي تونل و فضاهای زیرزمینی، خاك و پی و راه و ترابری.

انتشار تعداد بیش از 70 مقاله علمی کاربردی در كنفرانس­ ها و مجلات به زبان انگلیسی و فارسی، استاد راهنماي بیش از 21 پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا، بیش از 120 پايان نامه كارشناسي و اجراي تعداد 11 طرح پژوهشي در دانشگاه ارومیه و در ارتباط با صنعت.

مدارک علمي دانشگاهي

دكتراي تخصصي (Ph.D) در رشته مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ از دانشگاه نيو ساوت ولز استراليا در سال 1375، موضوع تز دكترا «عواملي مؤثر در مقاومت سنگ تحت تنش هاي سه محوري» - فوق ليسا نس در رشته مهندسي معدن گرایش مکانیک سنگ از دانشگاه نيو ساوت ولز استراليا در سال 1371، موضوع تز فوق ليسا نس «تأثير هندسه در مقاومت فشاري پايه هاي معدني».- ليسانس در رشته مهندسي استخراج معدن از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال 1367

 

ساير مهارت ها

آشنايي با زبان انگليسي

 

وضعيت شغلي و مسئوليت های اجرايي

×كار شناس مؤسسه تحقيقات و كار برد مواد معدني ايران در زمينه بررسي فني اقتصادي و كانه آرائي نيمه دوم ساال1367

×كار شناس دفتر فنی استانداری همدان و مأمور به خدمت در اداره كل معادن و فلزات استان همدان از تاريخ 1/7/68 تا تارخ 1/7/69 به مدت 1 سال)

×همکاری در تدريس دروس آزمايشگاهی مكانيك سنگ و تهويه در معادن در بخش مهندسی معدن دانشگاه نيو ساوت ولز استراليا در سال هاي آخر تحصيلات دكترا (1373 تا 1375)

×عضو هيأت علمي گروه مهندسی عمران دانشكده فني دانشگاه اروميه از سال 1376 تا 1378

×عضو هيأت علمي گروه مهندسی معدن دانشكده فني دانشگاه اروميه از سال 1378 تا تا کنون

×مدير گروه مهندسي معدن دانشكده فني دانشگاه اروميه از بدو تأسيس تاريخ 20/2/78 تا تاريخ 5/9/86 به مدت بیش از 8 سال

×نماينده دانشكده فني بعنوان عضو شوراي انتشارات دانشگاه اروميه از تاريخ 26/10/1378 در دو دوره به مدت 4 سال

 

مرتبه علمي

دانشیار

 

عضويت در کميته هاي تخصصي و اجرايي

عضو كميته علمي اغلب کنفرانس هاي رشته معدن (کنفرانس معادن روباز، مکانيک سنگ، مهندسي معدن و مهندسي تونل). - عضو كميته فني گروه ژئوتكنيك سازمان آب منطقه اي استان آذربايجان غربي ار تاريخ 1/7/1378- مسئول فني معادن، -نظارت بر 7 معدن در استان آذربايجان غربي در سال هاي 79- 1378.

 

عضويت در انجمن هاي علمي

عضو انجمن بين المللي مكانيك سنگ (ISRM) - عضو پيوسته انجمن مكانيك سنگ ايران - عضو پيوسته انجمن مهندسي معدن ايران - عضو پيوسته انجمن تونل سنگ ايران عضو سازمان نظام مهندسي معدن - عضو انجمن صنفي اعضاي هيأت علمي، عضو کانون فارغ التحسیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران.

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي و يا ISI

1.Vutukuri, V.S. & Moomivand, H. «Effect of length on the compressive strength of rectangular pillar specimens«. Journal of Mining Research, Vol. 1, No. 4, 1993, pp. 1 - 10.

2. Moomivand, H.«Development of a new method for estimating the indirect uniaxial compressive strength of rock using schmidt hammer«. Journal of BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte (Journal of Minig, Metallurgical, Materials, Geotechnical and Plant Engineering), Vol. 156, No. 4, 2011, pp. 142 – 146.

3. Moomivand, H. «Effects of orientation, frequency, and number of sets of discontinuities on rock strength under triaxial stresses«, Arab J Geosci, September, 2013.

4.M. Mansouri, M. & Moomivand, H. «Influence of rock mass properties on TBM penetration rate in Karaj-Tehran water conveyance tunnel«, Journal of Geology and Mining Research, Vol. 2(5), pp. 114-121, October 2010.

5. موميوند، حسن، «ارائه روشي جديد براي طراحي الگوي چال هاي انفجار در معادن روباز«، مجله علمي پژوهشي دانشکده فني دانشگاه تهران، شماره 3، جلد 41، شهريور 1386، صفحه 355 – 361.

6.موميوند، حسنو محمدي، ميرعلي، «برآورد مقاومت سنگ درزه دار با استفاده از ضريب درزه داري و مقايسه آن با رابطه موجود»، مجله علمي پژوهشي زمين شناسي مهندسي دانشگاه خوارزمي، جلد پنجم شاره 2، پاييز وزمستان 1391، صفحه 1313 – 1326.

7. مختاريان، هادي وموميوند، حسن «تأثيرنوع موادپرکنندهبرمقاومتناپيوستگ­هايمصنوعي دارايجهتيافتگيمختلفتحتتنشهاي سهمحوري«، نشريه علمي پژوهشي مهندسي معدن، جلد 8، شماره 20، 1393، صفحه 63 72.

8. سجاد حقير چهره قاني، حميد شير محمدي و حسن موميوند، «لزوم تجديد مهندسي در سيستم حمل ونقل معادن بزرگ و در حال توسعه کشور با نگرشي ويژه بر معدن مس سرچشمه« فصلنامه جاده (راه و مهندسي حمل ونقل)، شماره 61، بهار 1387، صفحه 22 – 37.

9. جودیان، داریوش، مومیوند، حسن و حميد زاده مقدم، رسول، "ارائه روشي جديد براي برآورد مقاومت بلوک‌های سنگي با استفاده از آزمون غير مخرب امواج اولتراسونيک"، مجله علمي پژوهشي زمين شناسي مهندسي دانشگاه خوارزمي، 1993.

10.موميوند، حسن،بررسي عقب زدگي و کاهش شيب پله نسبت به شيب چال­هاي انفجار و پارمتر­هاي مؤثر برآنها در معادن روباز"، نشريه علمي پژوهشي مهندسي معدن، 1393.

11. موميوند، حسن، «ارئه روشِ جديد تخمين غير مستقيم مقاومت فشاري يك محوري ماسه سنگ و بررسي رابطه بين ساير ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي آن«، مجله علمي پژوهشي دانشکده فني دانشگاه تهران در سال 1389 قبول شده است (اما مجدداً به زبان انگليسي ترجمه و ارسال شده است).

12. موميوند، حسن، «بررسي فاصلة پرتاب سنگ ناشي از انفجار و ارائه روشي جديد«، ماهنامه مهندسي پژوهشي و اقتصاديتوسعه معادن، شماره 3، جلد 3، (1389).

13. موميوند، حسن، «ارائه معيار شكست جديدي براي مادة زغالسنگ تحت تنش هاي سه محوري«،ماهنامه مهندسي پژوهشي و اقتصاديتوسعه معادن، شماره 10، جلد 3، (1389).

14. موميوند، حسن، «روش واقعي بررسي فني و اقتصادي پروژه هاي معدني«، « ماهنامه مهندسي پژوهشي و اقتصادي توسعه معادن، شماره 3، جلد 2، (1388).

15. موميوند، حسن، «تأثير ويژگي هاي تودة سنگ در چالزني و آتشباري«، مجله ژئوماين، سال اول شمارة دوم، 1384، صفحه 36 – 39.

16. موميوند، حسن، «پارامترها و روش هاي مختلف برآورد خرج ويژه و طراحي الگوي چال هاي انفجار«، مجله ژئوماين، سال دوم شمارة سوم، 1385، صفحه 36 – 40.

مقالات چاپ شده در کنفرانس های ببین المللی و ملی

1.Vutukuri, V.S. & Moomivand, H. «Development of a brittle rock-like material having different values of porosity, density and strength«. EUROCK ‘96, Proc. ISRM International Symposium on Prediction and Performance in Rock Mechanics and Rock Engineering, Torino, Italy, 2 - 5 September, 1996, pp. 213 - 220.

2.Moomivand, H. & Vutukuri, V.S. «Effects of size and width-to-height ratio on the compressive strength of coal and rock specimens«. MMIJ/AUSIMM Symposium, New Horizons in Resource Handling and Geo-Engineering, Yamaguchi University, Ube, Japan, 2 - 4 October, 1994, pp. 461 - 468.

3.Moomivand, H. & Vutukuri, V.S. «Effect of diameter-to-length ratio on the strength of cylindrical specimens in triaxial tests«. 7th Australia New Zealand Conference on Geomechanics (Geomechanics in a Changing World), ed. by Jaksa, M. B., Kaggwa, W. S. and Cameron, D. A., Adelaide, 1 - 5 July, 1996, pp. 134 - 139.

4.Moomivand, H. & Vutukuri, V.S. «Effects of shape and boundary conditions on the strength of cylindrical models of rock under triaxial compressive stresses«. 5th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Sمo Paulo, Brazil, 22 - 25 October, 1996, pp. 263 - 268.

5.Moomivand, H. & Vutukuri, V.S. «Effect of geometry on the compressive strength of pillars«. 96 International Symposium on Mining Science and Technology, Xuzhou, China, 16 - 18 October, 1996, pp. 715 - 720.

6.Vutukuri, V.S. & Moomivand, H. «Estimation of horizontal stresses in pillars«. 7th Australia New Zealand Conference on Geomechanics (Geomechanics in a Changing World), ed. by Jaksa, M. B., Kaggwa, W. S. and Cameron, D. A., Adelaide, 1 - 5 July, 1996, pp. 163 - 168.

7.Moomivand, H. & Vutukuri, V.S., «Effect of porosity on the strength of rock under triaxial compressive stresses«. International Conference on Geomechanics / Ground Control in Mining and Underground Construction (GGM’ 98), Wollongong, Australia, July 1998, 10 pages.

8.Moomivand, H. «Effect of size on the compressive strength of coal«. 99 International Symposium on Mining Science and Technology, ed. by Xie Heping and Golosinski, Tad S., Beijing, China, 29 - 31 August 1999, pp. 399 - 404.

9.Moomivand, H. «Physical modelling of rock«. Fifth International Conference on Civil Engineering, Volume 1, Geotechnical Engineering. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 8 - 10 May, 2000,pp. 45 – 52

10.Moomivand, H. & Vutukuri, V.S. «An investigation into the compressive strength and failure mechanism of mine pillars«. Fifth International Assian Symposium of Rock Mechanics, 24 – 26 November 2008, Tehran, Iran, pp. 783 – 791.

11- موميوند، حسن، «پيشنهاد روشي جديد براي طراحي الگوي چال هاي انفجار در معادن سطح» دومين كنفرانس معادن روباز ايران، مجتمع مس سرچشمه كرمان، سيد حسن خوشرو، ، 20 21 ارديبهشت، 1384، صفحة 159 168.

12- موميوند، حسن، «روش واقعي بررسي فني و اقتصادي پروژه هاي معدني»، اولين كنفرانس معادن روباز ايران، دانشگاه شهيد باهنر، مس سرچشمه، 17 و 18 مهر ماه سال 1380، صفحه 105-112.

13- محمد مهدي بيات، محمد فاروق حسيني، حسن موميوند و عطاء اله بهرامي، «تحليلي براحتمال وقوع پديده انفجار سنگ در معدن زغالسنگ هشوني كرمان«، ششمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني، تهران محل صدا و سيما، 19 الي 21 ارديبهشت1384، صفحة 27- 33.

14- موميوند، حسن و مسعود كريمي، «بررسي رابطه بين ويژگي هاي مكانيكي و فيزيكي سنگ سالم تحت تنش هاي يك محوري«، كنفراس هفتم تونل، تهران، دانشگاه صنعتي شريف، 19 الي 22 تير ماه 1385، صفحه 162 - 169.

15- عطاء اله بهرامي، حسن موميوند، محمد حسين جعفر زاده و محمد مهدي بيات، «نرم افزار طراحي سيستم روشنائي فضاهاي زير زميني«، كنفراس هفتم تونل، تهران، دانشگاه صنعتي شريف، 19 الي 22 تير ماه 1385، صفحه 1177 - 1183.

16- کريمي مسعود و حسن موميوند «ارائه روشِ جديد تخمين مقاومت فشاري يك محوري با استفاده از عدد اشميت، تخلخل و وزن مخصوص سنگ«، سومين کنگره ملي مهندسي عمران ايران، دانشگاه تبريز، 10 13 ارديبهشت 1386.

17- موميوند، حسن، «اعتبار سنجي روش هاي مختلف برآورد مقدار زاويه شكست، زاوية اصطكاك داخلي و مقاومت چسبندگي سنگ تحت تنش هاي سه محوري در مقايسه با اندازه گيري مستقيم»، سومين کنگره ملي مهندسي عمران ايران، دانشگاه تبريز، 11 13 ارديبهشت 1386.

18- موميوند، حسن، «بررسي تخمين غير مسقيم مقاومت فشاري يك محوري ماسه سنگ و رابطه بين ساير ويژگي هاي مكانيكي آن»، اولينكنگرة زمين شناسي كاربردي ايران، 25-27 ارديبهشت 1386، صفحه 999 1004.

19- موميوند، حسن، «تحليل كليدي بر تخمين تنش افقي برجا در سنگ به روش هاي مختلف و ارائه راه كار جديد تجربي»، يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، 13 تا 15 شهريور 1386، صفحة 2875 -2883.

20-موميوند، حسن، «بررسي ويژگي هاي فيزيکي، مکانيکي و معيار شکست گرانيت تحت تنش هاي يک محوري و سه محوري»، يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، 13 تا 15 شهريور 1386، 2607 2616.

21- موميوند، حسن، عطاءالله بهرامي، سيف الدين موسي زاده، و سجاد حقير چهره قاني، «ارزيابي روش هاي مختلف برآورد زاوية شكشت، زاوية اصطكاك داخلي و مقاومت چسبندگي سنگ تحت تنش هاي سه محوري»، سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران، دانشگاه امير كبيرتهران، 24 تا 26 مهر 1386، صفحة 51 -58.

22-موميوند، حسن، «بررسي تخمين تنش هاي برجاي قائم و افقي در سنگ و ارائه راه كار تجربي مناسب«،سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران، دانشگاه امير كبير تهران، 24 تا 26 مهر 1386، صفحة 59 -65.

23- موميوند، حسن، «بررسي فاصلة پرتاب سنگ ناشي از انفجار و ارائه روشي جديد»، پنجمين همايش سراسري مواد منفجره پيروتكنيك و پيشرانه، تهران، 29 بهمن تا 1 اسفند 1386، صفحه 1039 - 1044.

24- موميوند، حسن، «تأثير روش تخمين تنش هاي برجا در نتايج تحليل پايداري تونل به روش عددي»، چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران، 17 تا 19 ارديبهشت 1387.

25- سجاد حقير چهره قاني، حسن موميوند و عارف عليپور، «ارزيابي پايداري شيبهاي سنگي بر اساس نتايج پايش جابجايي ديواره« دومين همايش مقابله با سوانح طبيعي، 4 تا 5 دي، 1386 صفحه 1 - 9.

26- موميوند، حسن، «بر آورد قيمت تمام شده انفجار اصلي و انفجار ثانويه و مقايسه هزينه ها»، دومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشکده فني دانشگاه تهران، 1387، صفحه 1-8.

27- موميوند، حسن، «مقايسه روش هاي آتشباري استفاده از فتيله انفجاري و چاشني الکتريکي در معادن روباز »، دومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشکده فني دانشگاه تهران، 1387، صفحه 191 198.

28- ياورزاده، سعيد و حسن موميوند، «مقايسه برآورد فشار وارده بر سيستم نگهداري تونل هاي سنگي با استفاده از روش هاي تجربي»، دومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشکده فني دانشگاه تهران، 1387، صفحه 1-8.

29- موميوند، حسن و سجاد حقير چهره قاني، «ارائه معيار شكست جديدي براي مادة زغالسنگ تحت تنش هاي سه محوري»، دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران (بخش زمين شناسي مهندسي) ، اهواز- شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، 30 بهمن تا 2 اسفند 1387، صفحه 1 تا 8..

30- مهدي اخگر و حسن موميوند، «انتخاب روش حفاري مکانيزه سپري و بهسازي شرايط خاک در مسير شماره 1 تونل دوقلوي متروي تبريز» هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز، 21 تا 23 ارديبهشت، 1388.

31- مهدي اخگر و حسن موميوند، «بررسي تاثير پارامترهاي ژئوتکنيکي بر روي نيروهاي وارد بر پوشش تونل- مطالعه موردي مسير شماره 1 تونل دوقلوي متروي تبريز»، هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز، 21 تا 23 ارديبهشت، 1388.

32-مهدي اخگر و حسن موميوند و قلی اسد زاده خوشه مهر،«تأثير روش حفر متوالي و همزمان در پايداري تونل دوقلوي مسير شماره 1 متروي تبريز»، پنجمين کنگره ملي مهندسي عمران ايران، مشهد، 1389.

33- يونس زرد ، حسن موميوند، کاظم بدو، « تأثير فاصله تونل هاي دوقلو و سطح آب زيرزميني بر جابجائي ها، نيروهاي وارد بر سيستم نگهداري تونل و نشست سطح زمين در اثر زلزله (مطالعه موردي، تونل متروي تبريز)»پنجمين کنگره ملي مهندسي عمران ايران، مشهد، 1389.

34 - موميوند، حسن، «تعيين پارامتر هاي معيار شکست هوک و براون براي سنگ آهگ»، چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين، 25 الي 27 شهريور ماه1389؛ دانشگاه اروميه.

35- سيده هدي معدني و حسن موميوند، «تخمين غير مستقم مقاومت فشاري يك محوري سنگ آهگ» چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين، 25 الي 27 شهريور ماه1389؛ دانشگاه اروميه.

36- امير شعبانلوييو حسن موميوند، «تحليل پايداري تونلانتقال آب سد سيلوه با نصب سيستم نگهداري اوليه قاب آهن به روش هاي تجربي و عددي با نرم افزار FLAC2Dو مقايسه آنها»، چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين، 25 الي 27 شهريور ماه1389؛ دانشگاه اروميه.

37- سهند گل محمدي و حسن موميوند،«بررسي تاثير مقياس در مقاومت برشي مستقيم ناپيوستگي هاي پرشده»،چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين، 25 الي 27 شهريور ماه1389؛ دانشگاه اروميه.

38- مالك­اشتر فراموشيوحسن موميوند، «ارزيابي خردايش ناشي از انقجار مبتني بر ويژگي هاي توده­سنگ در زون شماره 1 معدن مس سونگون»، چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين، 25 الي 27 شهريور ماه1389؛ دانشگاه اروميه.

39- سيفالدينموسيزاده و حسنموميوند «مدلسازيعدديپايههايسنگيدرمعادنزيرزميني»، چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين، 25 الي 27 شهريور ماه1389؛ دانشگاه اروميه.

40- - امير شعبانلويي، حس موميوند، کامران رحيمي عادل چگيني «بررسي ميزان همگرايي تونل انتقال آب سد سيلوه به روش مشاهده اي و روش عددي با استفاده از نرم افزار FLAC3D»، چهارمين کنفرانس مکانيک سنگ ايران 28- 29 تير 1390.

41- مهدي اخگر و حسن موميوند، « تأثير سطح آب زيرزميني در پايداري تونل مسير شماره 1 متروي تبريز»، ششمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، 6 تا 7 ارديبهشت، 1390.

42- موميوند، حسن، محمدي، مير علي و ساعي محمد رضا، «تأثير جهت يابي، فراواني و تعداد دسته ناپيوستگي هاي متقاطع در مقاومت سنگ تحت تنش هاي سه محوري»، هفتمين کنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شهريور 1390.

43- حيدری، سيد مرتضی و موميوند، حسن،«برآورد تنش افقی و قائم ايجاد شده در پايه های معدنی به عنوان تابعی از شکل آنها»، هفتمين کنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شهريور 1390.

44- تقي زاده، داود، حس موميوند، «برآوردخرجويژهوخردايشسنگ درزونشماره٣معدنآهکرشکاناروميه»، سي و يكمين گردهمائي علوم زمين، آذر، 1391، تهران.

45- موميوند، حسن،خدابخشي، آرش، حيدري،محمد، «تاثيرمقاومتفشاريتکمحورهمادهپرکنندهبرمقاومتبرشي درزههايپرشدهدرسنگهايآهکي»، نهمينکنگرهبينالملليمهندسيعمران،دانشگاهصنعتياصفهان 19-21ارديبهشت، 1391.

46- دهقان، آزاد، موميوند، حسن،«تأثيرزاويه اصطکاک بين لايه هاي سقف و کف پايه درتنش افقي ايجادشده درآن»، اولين كنگرهزغالسنگ ايران، دانشگاه صنعتي شاهرود، 8-10 شهريور، 1391.

47- همتي، علي، غفوري، محمد، موميوند، حسن و لشگري، غلامرضا، «نقش سطوح مورد آزمايش سنگ بر داده هاي سختي اشميت و برآورد مقاومت فشاري سنگ هاي آذرين متبلور»، سي و يكمين گردهمائي علوم زمين، آذر، 1391، تهران.

48- محمدي، معصومو موميوند، حسن، «تاثير ناپيوستگي و فشار جانبي بر نفوذپذيري آب»، اولين كنفرانس ملي توسعه پايدار دربخشهايکشاورزي،منابعطبيعيومحيطزيست، اسفند، 1391.

49- موميوند، حسن، «پيش بيني سرعت ذره­اي حداکثر لرزش زمين ناشي از انفجار با استفاده تحليل نتايج حاصل از شرايط متعدد ژئومکانيکي»، هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران دانشگاه فردوسي مشهد، 15 و 16 آبان 1392.

50- همتي، علي، غفوري، محمد، موميوند، حسن، « ارتباط بين ويژگي­هاي هندسي بافتي کاني ها با مقاومت فشاري و کششي سنگهاي آذرين متبلور»، هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران دانشگاه فردوسي مشهد، 15 و 16 آبان 1392.

51- احمدي، سجاد، موميوند حسن و حمزه نژادی، ابوذر، «برآورد خرج ویژه با استفاده از روش های مبتنی بر ویژگی های توده سنگ در معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر»، هفدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، 7 و 8 آبان ماه 1392.

52- امینی، محمدمهدی ،عاملسخی،مسعودو مومیوند، حسن «بررسیاثرامواجناشیازانفجارپرتابهبررویمقطعتونلدایرهایشکلدرمحیطهایسنگی»، اولينكنفرانسمليمهندسيژئوتکنيکایران، دانشکدهفنيومهندسيدانشگاهمحققاردبيلي30مهرو 1 آبان1392.

53- بخشی گمچی، رضا، مومیوند، حسن و آنه­منگلی، محمد، «ارزيابي تأثير كرنش، برشی و زمان پابرجايي در تحليل پيداري تونلها به روش تجربي و عددي (با استفاده از نرم افزار FLAC)»، سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، 4 تا 5 اسفند 1390.

54- توحيد گيگلو، وحيد، عامل سخي، مسعود و موميوند، حسن، «برررسی اثرات عمق و قطر بر روی کرنش­های ايجاد شده تحت زلزله­های حوزه دور و نزديک»،هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران ايران.

55-امیرشنوا، میرسینا، مومیوند حسن، « تعیین خردایش ماده معدنی به روش آنالیز تصویری با استفاده از نرم­افزار جدید Split Desktop و شاخص قابلیت انفجار(BI) در زون شماره 5 معدن رشکان»، پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران تهران.

 

 

راهنماي پايان نامه هاي دوره کارشناسي ارشد و يا دکتري

راهنماي تعداد بیش از 21 پايان نامه کارشناسي ارشد و دکتري تخصصی

 

داوري پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري

داوری حدود بیش از 40 پايان نامه کارشناسي ارشد

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه

1- مکانيک سنگ: رفتار مكانيكي، مكانيزم و معيار شكست سنگ تحت تنش هاي سه محوري، مدل فيزيكي سنگ، تأثير مقياس در مكانيك سنگ، روش هاي تخمين غير مستقيم مقاومت سنگ، مقاومت پايه هاي معدني ، تنش هاي برجا و تخمين و اندازه گيري آنها - كاربر مكانيك سنك در شاخه هاي متعدد طراحي سازه هاي سنگي، بهسازی زمین

2- مهندسي تونل: تحليل پايداري، حفر تونل به روش چازنی و آتشباری، حفر تونل به با استفاده از TBMدر محیط های سنگی و حفر تونل به با استفاده از سپدر محیط های سست

3- چالزني و آتشباري: فرآيند خردايش ماده معدني از چالزني تا سنگ شكني، طراحي الگوي چال هاي انفجار مبتني بر ويژگي هاي برجاي تودة سنگ و طبقه بندي تودة سنگ به اين منظور (طبقه بندي ارائه شده تحت عنوان شاخص خردايش سنگ توسط اینجانب)، آتشباری کنترل شده، لرزش زمین بر اثر انفجار

4-نگهداری فضاهای زیرزمینی: قاب آهن، پیچ سنگ، بتن پاشی و بتن ریزی

5- اقتصاد مهندسي: روش اصولي بررسي فني اقتصادي پروژه هاي معدني

 

طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته و در دست اجرا

1. مومیوند، حسن «معيار شكست زغالسنگ تحت تنشهاي سه محوري»، طرح پژوهشی، دانشگاه ارومیه، معاونت پژوهشی، تاريخ خاتمه 11/10/1379.

2. مومیوند، حسن «بررسي تخمين تنش افقي برجا در سنگ»، طرح پژوهشی، دانشگاه ارومیه، معاونت پژوهشی، تاريخ خاتمه 6/12/1382.

3. مومیوند، حسن «بررسي زاوية اصطكاك داخلي و مقاومت چسبندگي سنگ تحت تنش هاي سه محوري»، طرح پژوهشی، دانشگاه ارومیه، معاونت پژوهشی، تاريخ خاتمه 26/2/1386.

4. مومیوند، حسن «تأثير تخلخل در تخمين مقاومت فشاري يك محوري ماسه سنگ با استفاده از چكش اشميت و بررسي رابطه بين ساير ويژگي هاي مكانيكي آن به صورت جامع»، طرح پژوهشی، دانشگاه ارومیه، معاونت پژوهشی، تاريخ خاتمه 16/11/1386.

5. مومیوند، حسن «ررسي تخمين تنش افقي برجا در سنگ به روش هاي مختلف»، طرح پژوهشی، دانشگاه ارومیه، معاونت پژوهشی، تاريخ خاتمه 22/2/ 1387.

6. مومیوند، حسن «تأثير روش هاي تخمين تنش هاي برجا در تحليل پايداري تونل»، طرح پژوهشی، دانشگاه ارومیه، معاونت پژوهشی، تاريخ خاتمه 11/11/88.

7. مومیوند، حسن «بررسي الگوي فني چالزني وآتشباري بهينه در معادن استان آذربايجان غربي»، سازمان صنایع و معادن استان آذربايجان غربي، تاريخ خاتمه، 1383.

8. موميوند، حسن، بررسي پارمتر هاي معيار شکست و رابطه بين ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکيسنگ آهک تحت تنش هاي يک محوري و سه محوري««، طرح پژوهشي داخلي دانشگاه اروميه، معاونت پژوهشي. تاريخ خاتمه ، 8/9/90.

9. مومیوند، حسن «بررسی تأثیر جهت یافتگي، فراوانی و تعداد دسته ناپیوستگی های متقاطع در مقاومت سنگ تحت تنش های سه محوری»، شرکت سهامی آب منطقه ای استان آذربايجان غربی، وزارت نيرو، تاريخ خاتمه 15/1/91.

10. مومیوند، حسن «بررسی پرتاب سنگ و لرزش زمين ناشی از انفجار»، طرح پژوهشی، دانشگاه ارومیه، معاونت پژوهشی، تاريخ خاتمه 1390.

11. موميوند، حسن، «بررسي عقب زدگي ناشي از انفجار در معادن سطحي مطالعه موردي معادن مس سونگون، سنگ آهک رشکان و سنگ گچ ايواوغلي«،طرح پژوهشي داخلي دانشگاه اروميه، معاونت پژوهشي.خاتمه يافته، 1392.

 

همکاري در اجراي پروژه هاي علمي يا اجرايي

1.مؤسس رشته مهندسي معدن دانشكده فني دانشگاه ارومیه، تحهیز این رشته، همچنین ايجاد مقطع کارشناسي ارشد مهندسي استخراج معدن

2.بنیانگزار رشته جدید و کاربردی کارشناسی ارشد «مهندسي تونل و فضاهای زیر زمینی» در کشور به کمک دیگر همکاران دانشگاه و وزرات علوم تحقیقات و فنآوری

3.تجهيز آزمايشگاه مكانيك سنگ

4.تجهيز آزمايشگاه كانه آرائي با همكاري ديگر اعضاي هيات علمي

5.تجهيز آزمايشگاههاي كاني شناسي، كارتوگرافي و فتوژئولوژي با همكاري ديگر اعضاي هيات علمي

 

داوري کتب و مقالات پژوهشي

تعداد بيش از 200 مقاله براي كنفرانس هاي متعدد مهندسي معدن، مكانيك سنگ و مهندسي تونل وغيره.

تعداد بیش از 30 مقاله براي مجلات علمي- پژوهشي.

داوري 16 طرح پزوهشي دانشگاه اروميه.

داوري 2 جلد كتاب تخصصي تأليف شده.

 

تدريس در دانشگاهها

1- مكانيك سنگ پيشرفته مقطع كار شناسي ارشد گرايش مکانيک سنگ، مهندسي استخراج معدن و  مهندسي عمران (بيش از 18 ترم)

2- ژئومکانیک پیشرفته مقطع كار شناسي ارشد مهندسي تونل و فضاهای زیرزمینی 

3- مبانی طراحی و تحلیل فضاهای زیرزمینی مقطع كار شناسي ارشد مهندسي تونل و فضاهای زیرزمینی 

4- آتشباري پيشرفته مقطع كار شناسي ارشد مهندسي استخراج معدن (بيش از 8 ترم)

5- حفر چاه وتونل پيشرفته مقطع كار شناسي ارشد گرايش مکانيک سنگ و مهندسي استخراج معدن (بيش از 11 ترم)

6- روش های حفاری سنتی مقطع كار شناسي ارشد مهندسي تونل و فضاهای زیرزمینی

7- حفر تونل و فضاهای زیرزمینی به روش مکانیزه مقطع كار شناسي ارشد مهندسي تونل و فضاهای زیرزمینی  

8- مهندسیتونل  مقطع كار شناسي ارشد مهندسي عمران  

9- مباحث ويژه در استخراج معدن مقطع كار شناسي ارشد مهندسي استخراج معدن (7 ترم)

10- مكانيك سنگ مقطع كار شناسي مهندسي استخراج معدن و مهندسي عمران (بيش از 35 ترم)

11- مبانی مكانيك سنگ مقطع كار شناسي مهندسي  معدن 

12- مكانيك سنگ تخصصی مقطع كار شناسي مهندسي  معدن 

13- نگهداري در معادن مقطع كار شناسي مهندسي استخراج معدن (بيش از 21 ترم)

14- زبان تخصصي مقطع كار شناسي مهندسي استخراج معدن (بيش از 14 ترم)

15- آزمايشگاه مكانيك سنگ مقطع كار شناسي و كارشناسي ارشد مهندسي استخراج معدن (بيش از 50 ترم)

16- حفر چاه وتونل مقطع كار شناسي مهندسي استخراج معدن (7 ترم)

17- چالزني و آتشباري مقطع كار شناسي مهندسي استخراج معدن (7 ترم)

18- بازديد معدن مقطع كار شناسي مهندسي استخراج معدن (7 ترم)

19- دروس آزمايشگاه مكانيك سنگ و تهويه در معادن در بخش مهندسي معدن دانشگاه نيو ساوت ولز استراليا در سال هاي آخر تحصيلات دكترا (1373 تا 1375)

20- فرآيند خردايش مادة معدني در اثر آتشباري به عنوان درس تخصصي براي كارشناسان ارشد در سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان شرقي

21- اقتصاد معدن دوره باز آموزي كارشناسان در سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان غربي

 

آدرس : اروميه بلوار دانشگاه كيلومتر 11جاده سرو، دانشگاه اروميه (سايت نازلو)- دانشكده فني گروه مهندسي معدن

صندوق پستي 165 كد پستي 57561 – 15311

فاکس : 2972906-0441

تلفن : 2972887 - 0441

 

آدرس پست الکترونيکي:h.moomivand@urmia.ac.ir