دكتر حسين پيرخراطي

  

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی
 

مشاهده سوابق علمی و اجرایی