دکترحسین رضایی


   نام: حسين رضائي
   آخرين مدرك تحصيلي: دكترا
   محل تولد: اروميه، ايران 
   آشنائي به زبان: فارسي و انگليسي    دكتراي: علوم و مهندسي آب (2004)، دانشگاه تبريز - ايران
   كارشناسي ارشد: آبياري و زهكشي (1993)، دانشگاه شيراز - ايران
Ph.D. : Irrigation Science and Engineering (2004)
University of Tabriz Department of water Eng., Iran
M.Sc. : Irrigation and Drainage (1993)
Shiraz University, Iran

Dr. Hosein Rezaie


پایان نامه :THESES
Rezaie H. (1993) Groundwater studies of Badjgah valley using Mc- Donald and Harbaugh Modular three dimensional finit-difference groundwater flowmodel, M. Sc. Thesis, Shiraz University, Iran

THESES
Rezaie H. (2004) Evaluation and simulation of hydraulic properties of different soilsusing available predicttive models. Ph. D. Thesis, Tabriz University, Iran


مدارک علمی دانشگاهی


دكتراي تخصصی: علوم و مهندسي آب (2004)، دانشگاه تبريز - ايرانPh.D. : Irrigation Science and Engineering, 2004, Tabriz University, Department of water Eng كارشناسي ارشد: آبياري و زهكشي (1993)، دانشگاه شيراز - ايرانM.Sc. : Drainage, 1993, Shiraz University, Iran


 


 


 


 


سایر مهارت ها


-Hydrological and meteorological studies (ten projects) -Irrigation and drainage system design study (five projects) -Computer programming skills (data generation model, probability distribution test, etc.) - Water quality - Ground water - River engineering 


 


وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی


هیات علمی دانشگاه ارومیه گروه مهندسی آب. رئيس پارک علم و فنآوریاستان آذربايجان غربی وابسته به دانشگاه اروميه 


 


مرتبه علمی


استادیار 


 


عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی


1-      کار گروه اشتغال و سرمايه گذاری استان و شهرستان اروميه


2- عضو آمايش صنعت و معدن استان


3- عضو واحد پژوهشی آب و فاضلاب


4- ارزياب مطالعات سازمان آب ....


 مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI


 


 Journal Papers


 


Rezaie, H., M. R. Neishabouri and A. R. Sepaskhah. (2004)     Determination of hydraulic conductivity and diffusivity for unsaturated soils by pressure plates and selection of an appropriate prediction model ., Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources , 8(3), 14-30.


 


Mokhber dezfuli, M. R., Alidadi, N. Nadalian, M. Gh., Rezakhani, A. , Nowrouzian, I. , Kamal Hedayat, D. , Rezai, H. (2001) The characters of QRS complex in the ECG of Turkman (Saka) horse . Journal of the Faculty of Veterinsry Medicine university of tehran, 56(1), 12-18.


 


  Conference Papers رضائي، ح. ، س. ع. ا. موسوي . مطالعه وضعيت آب زيرزميني دشت باجگاه با استفاده از مدل سه بعدي تفاضل معين. مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس هيدروليك ايران دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز 29 مهرماه لغايت 1 آبان ماه 1382 ص ص رضائي، ح. ، -شناخت جريان و بيان آمار موجود فنات در استان آذربايجان غربي. مجموعه مقالات اولين همايش كميته منطفه اي آبياري و زهكشي آذربايجان غربي. ص. ص. 59-76-59. دي ماه 1371.


 


 سپاسخواه ، عليرضا و حسين رضائي ، 1371 تعيين منحني مشخصه آب خاك بر اساس نتايج مكانيكي. سومين كنگره علوم خاك ايران (خلاصه مقالات) ص 34.


 


 رضائي، ح. ، م. ر. نيشابودي و ع. ر. سپاسخواه. 1380 ارزيابي و پيش بيني منحني پتانسيل آب خاك در يك سري از خاك اروميه با تحليل پارامتر مقياس ( ) در مدل آريا و پاريس. مجموعه مقالات اولين كنفرانس پژوهشي منابع آب خاك استان آذربايجان غربي ص ص :33-30.


 


 


مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی


 


1- Journal Papers Rezaie, H., M. R. Neishabouri and A. R. Sepaskhah. (2004) Determination of hydraulic conductivity and diffusivity for unsaturated soils by pressure plates and selection of an appropriate prediction model., Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources , 8(3), 14-30.


 2- Mokhber dezfuli, M. R., Alidadi, N. Nadalian, M. Gh., Rezakhani, A. , Nowrouzian, I. , Kamal Hedayat, D. , Rezai, H. (2001) The characters of QRS complex in the ECG of Turkman (Saka) horse. Journal of the Faculty of Veterinsry Medicine university of tehran, 56(1), 12-18.


 


 Conference Papers .


 


3-  مطالعه وضعيت آب زيرزميني دشت باجگاه با استفاده از مدل سه بعدي تفاضل معين. مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس هيدروليك ايران دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز 29 مهرماه لغايت 1 آبان ماه 1382 ص ص رضائي، ح. ، -


 


4- شناخت جريان و بيان آمار موجود فنات در استان آذربايجان غربي. مجموعه مقالات اولين همايش كميته منطفه اي آبياري و زهكشي آذربايجان غربي. ص. ص. 59-76-59. دي ماه 1371. سپاسخواه ، عليرضا و حسين رضائي ، 1371


 5- تعيين منحني مشخصه آب خاك بر اساس نتايج مكانيكي. سومين كنگره علوم خاك ايران (خلاصه مقالات) ص 34. رضائي، ح. ، م. ر. نيشابودي و ع. ر. سپاسخواه. 1380


 6- ارزيابي و پيش بيني منحني پتانسيل آب خاك در يك سري از خاك اروميه با تحليل پارامتر مقياس ( ) در مدل آريا و پاريس. مجموعه مقالات اولين كنفرانس پژوهشي منابع آب خاك استان آذربايجان غربي ص ص :30-33


  


راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی


 


1- پيش بينی روند خشکسالی هواشناسی با استفاده از سری های زمانی در حوزه آبريز آجی چای، کارشناسی ارشد


 2- اثر احداث سدهای مخزنی بر روی بار معلق رودخانه های بارون و مهاباد در دوره های خشک و تر، کارشناسی ارشد، 24/7/85


 3- ارزيابی عملکرد سازه ای شبکه آبياری و زهکشی دشت مهاباد، کارشناسی ارشد، 31/4/86


 4- استفاده از gis در برآورد تبخير و تعرق پتانسيل به روش بريسنلی و تبلور وضريب باون (مطالعه موردی - نازلو چای)، کارشناسی ارشد ، 4/10/86


 5- بررسی و ارزيابی کارکرد سيستم های آبياری بارانی در جنوب استان آذربايجان غربی، کارشناسی ارشد، 24/10/86


 6- مطالعه و پايش کيفی رودخانه شهرچای و ارزيابی آن توسط qual2k ف کارشناسی ارشد ، 31/2/87


 7- بررسی آزمايشگاهی پديده آبشستگی در پايين دست سرريزهای لوحی شکل ، کارشناسی ارشد، 30/3/87


 8- مقايسه روشهای مختلف تصفيه فاضلاب صنعتی در اقليمهای مختلف، کارشناسی ارشد ، 12/4/87


 


داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری


1-      ارائه منحنی های فرمان با روش ماتريس احتمالی .....


2- تحليل نشست جاده شهيد کلانتری ...


3- تحليل سيل خيزی حوزه های آبريز مشرف به اشنويه ....


4- مدل بندی جريان نسبی ساليانه و ماهيانه در استان آذربايجان غربی.....


5- تاثير هسته ناتراوای رسی .... 


  


آدرس : ارومیه - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی آب صندوق پستی 57153-165


 


فاکس : 0441-2779558


تلفن : 0441-2779558