حمید شیرمحمدی


حمیدشیرمحمدی - متولدسال 1337 قزوین - دارای مدرک دکتری تخصصی مهندسی عمران ( راه وترابری) ازلهستان (سال اخذ 1378) - عضو هیئت علمی دانشکده فنی


 مدارک علمی دانشگاهی


دکتری مهندسی عمران ( راه وترابری )


 


 


مرتبه علمی


استادیار