حبيب شيرزاد

متولد 1354 - داراي مدرككارشناسي ارشد از دانشگاه تهران در رشته باغباني ( گرايش ميوه هاي گرمسيري و نيمهگرمسيري


مدارک علمی دانشگاهی


ليسانس از دانشگاه تبريز- فوق ليسانس از دانشگاه تهران


  


دوره های تخصصی گذرانده 


نگارش يك مقاله علمي(انگليسي-فارسي)- دانشگاه اروميه/ روش تحقيق با گرايشهاي علوم انساني،علوم پايه وتجربي،فني ومهند سي وعلوم كشاورزي- دانشگاه اروميه/شركت در 600ساعت دوره آموزشي تخصصي و عمومي ضمن خدمت سازمان تحقيقات وآموزش كشاورزي/شركت در دوره آموزش بين المللي كود آبياري باغهاي زيتون،اسپانيا-دانشگاه آندلوسيا


 


 


سایر مهارتها


1-طراحي و احداث باغ و پارك


2- تغذيه وكوددهي باغها


3- هرس درختان زيتون 


 


وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی


مربي 


 


مرتبه علمی


مربي 


 


عضویت در انجمن های علمی


شورای بین المللی روغن زیتون (I.O.O.C) 


 


تألیفات و ترجمه


 


كناب راهنماي زيتون (كاشت،داشت،برداشت وفرآوري)،نشر آموزش كشاورزي


 


 


مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI 


The effect of water stress on the Iranian local olive cultivars- Acta Hor.


 


مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی


 بررسي نقش مقاومت روزنه اي و اسيد آمينه پرولين در تعيين مقاومت به خشكي در شش رقم زيتون بومي ايران،دومين كنگره علوم باغباني ايران(1379)كرج/تاثير تنش آبي روي شاخصهاي رشد و روابط آب گياه در گياهان  جوان زيتون،دومين كنگره علوم باغباني ايران(1379)كرج


 


 اثرتغذيه برگي عناصرازت، بر،روي وپتاسيم برروي برخي خواص كمي و كيفي ميوة درختان زيتون رقم روغني پنجمين كنگره علوم باغباني ايران (1386) شيراز  / بررسي شرايط مختلف سترون سازي و نوع محيط كشت در استقرار درون شيشه اي زيتون رقم كراتينا ،پنجمين كنگره علوم باغباني ايران (1386)شيراز


 


Postharvest treatment with salicylic asid affectively controls pear fruit diseases and disorders during cold storage - Cost action 924 International congress - ايتاليا،بلونيا -  مي 2007


 


زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه


1- بررسي مقاوت به استرسهاي محيطي درختان ميوه و درختان ودرختچه هاي زينتي


2- كشت بافت زيتون 


  


تدریس در دانشگاهها


دانشگاه اروميه


 


جوایز و پاداش ها


تقدير نامه از معاون محترم وزير در امور باغباني براي برگزاري دومين جشنواره زيتون 


 


 


آدرس : ارميه-جاده سرو-پرديس نازلو-دانشكده كشاورزي-گروه باغباني


 


فاکس : 0441-2779558 begin_of_the_skype_highlighting 0441-2779558 FREE  end_of_the_skype_highlighting


 تلفن : 0441-2972405 begin_of_the_skype_highlighting 0441-2972405 FREE  end_of_the_skype_highlighting


 


 آدرس پست الکترونیکی :h.shirzad@urmia.ac.ir / hshirzad1354@yahoo.com