مشخصات فردي


 


نام و نام خانوادگی:


حسين شوکتی شيشوان , متولد 1337 , مراغه


 


تحصيلات :


ليسانس راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تبريز در سال 1363


فوق ليسانس سازه از دانشکده  فنی دانشگاه تبريز در سال 1366


دکترای Ph.D. درگرايش سازه هاي پوسته اي  از دانشگاه سيدنی استراليا در سال 1374.


 =========================


Hossein Showkati, Ph.D.


Professor


Civil Engineering Dept.


Urmia University


Urmia, Iran 15311-57561


Phone: +98 914 141 1065 


E-mail: h.showkati@urmia.ac.ir


=========================


 سوابق علمی و اجرائی


 


·        دبير علمی اولين همايش درياچه اروميه , 15-17 آبان 1380 , دانشکده فنی دانشگاه اروميه.


·        دبير اولين کنفرانس سازه های جدارنازک ايران , اسفند 1381 , دانشکده فنی دانشگاه اروميه.


·        تجهيز اولين آزمايشگاه تحقيقاتی سازه در دانشگاه اروميه در سال 1377.


·        تاسيس مرکز تحقيقات سازه در دانشگاه اروميه و رئيس مرکز از سال 1381تا خرداد1387.


·        رئيس دانشکده فنی از شهريور 1374 تا اسفند 1376 و نيز از شهريور 1380 تا شهريور 1381.


·        معاون عمرانی و طرح وبرنامه دانشگاه اروميه از اسفند 1376 تا شهريور 1379.


·        عضو كميسيون تخصصي فني مهندسي هيات مميزه دانشكاه اروميه از4/4/1385 تا31/6/92


·        عضو هيئت تحريريه مجله مهندسی عمران و محيط زيست، دانشکده فنی دانشگاه تبريز از 1387 تا 1389.


 


 سوابق آموزشی


 


1.      تدريس در دوره کارشناسی مهندسی عمران:


مقاومت مصالح تحليل سازه ها- تحليل خميری سازه ها- سازه های فولادی 1و2 - پروژه سازه فولادی


2.      تدريس در دوره کارشناسی ارشد مهندسی سازه:


تئوری الاستيستيه و پلاستيسيته - تئوری صفحات و پوسته ها تئوری پايداری سازه ها- سازه های فولادی پيشرفته


3.      تدريس در دوره دکترای سازه: مدلسازی تجربی سازه ها


4.      تدريس در دوره های مختلف جوش وجوشکاری سازه های فولادی ازجمله:


بازآموزی کارشناسان سازمان نوسازی مدارس کشور در سالهای 81 و82


دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی آذربايجان غربی


دوره بازآموزی مهندسين ناظر توسط انجمن بتن ايران در بهار 1385


 


 


 


 گزارشات علمی و طرحهای تحقيقاتی


 1.   پروژه بهينه سازی خرپاها با گره های گيردار پايان نامه فوق ليسانس در دانشگاه تبريز در سال 13662.     H.Showkati and P. Ansourian: “Influence of Main Boundary conditions on the Buckling of Shallow Cylindrical Shells” Research Report No. R684, the University of Sydney, School of  Civil and Mining Engineering, Australia, 1994


 


3.     پايان نامه دکترا در دانشگاه سيدنی درسال 1374


"The Buckling Strength of Cylindrical Shells Under External Pressure"   


 


4.        پروژه کاربرد روش LRFD در طراحی تيرهای لانه زنبوری پروژه تحقيقاتی در دانشگاه اروميه اتمام درسال 1379


 


5.        پروژه مطالعه نظری رفتار کمانشی تيرهای لانه زنبوری رايج در ايران طرح تحقيقاتی ملی ـ شورای پژوهشهای علمی کشور, اتمام درسال 1381.


 


6.        پروژه “ بررسي كمانش الاستيك و غير الاستيك تيرهاي لانه زنبوري تقويت شده“ سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي , اتمام در سال 1385.


 


7.        پروژه " مطالعه و بررسی اثر سخت کننده های حلقوی در رفتار کمانشی خطوط لوله دريائی" پژوهشکده حمل و نقل , معاونت آموزش , تحقيقات و فناوری وزارت راه و ترابری, کدپروژه 85B8T9P01 , اتمام درتابستان 1387, تائيديه شماره 2437-62 مورخ 14/11/88 معاونت پژوهشی دانشگاه اروميه.


 


8.        پروژه “ بررسي آزمايشگاهي كمانش تيرهاي لانه زنبوري با مهار جانبي الاستيك“ طرح پژوهشي دانشگاه اروميه , اتمام در سال 1388.


 


 


 


پايان نامه های کارشناسی ارشد


 


1-    آقای مجتبی مسگرزاده “ مطالعه تجربی اثر طول آزاد بال فشاری بر کمانش جانبی پيچشی تيرهای لانه زنبوری دانشگاه اروميه 1379 .


 


2-    آقای علی حيدری وند “ بررسی کمانش جانبی پيچشی تيرهای لانه زنبوری غير منشوری به روش اجزاء محدود“ دانشگاه اروميه 1379 .


 


3- آقای يعقوب کبودوندی “بررسی تجربی کمانش جانبی پيچشی تيرهای لانه زنبوری غير منشوری“ دانشگاه اروميه 1380.


 


4-    آقاي عليرضا فياضي “ كمانش جانبي پيچشي غيرالاستيك تيرهاي معمولي و لانه زنبوري در قاب پرتال“ دانشگاه اروميه 1381.


 


5-    آقاي امين محب خواه “  Nonlinear  buckling of castellated beams with an elastic lateral restraint    دانشگاه اروميه 1381.


 


6-     آقاي عليرضا دل پيشه “ بررسي آزمايشگاهي كمانش خمش پلاستيك تيرهاي لانه زنبوري تحت زوج بار متمركز“  دانشگاه اروميه 1382.


 


7-    آقاي رضا يوسفي “ بررسي خطاهاي ناشي از ساخت برروي كمانش جانبي پيچشي  تيرهاي  لانه زنبوري “ دانشگاه اروميه 1382.


 


8-  آقاي سليمان اسماعيل زاده “ رفتار آزمايشگاهي تيرهاي لانه زنبوري غيرمنشوري در سر گيردار“ دانشگاه اروميه 1382.


 


9-    آقاي مهرداد قدسی “ تحقيق آزمايشگاهي رفتارپلاستيک تيرهای لانه زنبوری“ دانشگاه اروميه 1383 .


 


10-     آقاي رضا محمدزاده “ اثر سخت کننده های قائم برروی ظرفيت خمش پلاستيک تيرهای لانه زنبوری“ دانشگاه اروميه 1383.


 


11-     آقاي ابراهيم فرجپور “ ارزيابی رفتار کمانشی ستونهای مرکب ازنيمرخهای لانه زنبوری “ دانشگاه اروميه 1385 .


 


12-     آقاي فرشاد پورشرق “ بررسی آزمايشگاهي اثرصلبيت اتصالات دوانتهای تيرهای لانه زنبوری درکمانش جانبی-پيچشی“ دانشگاه اروميه 1383.


 


13-     آقاي سيروس آقاجری (دانشجوی دانشگاه صنعتی سهند)“ رفتار آزمايشگاهي کمانشی وفراکمانشی پوسته های استوانه ای باضخامت متغير “  دانشگاه اروميه 1383 (بعنوان استادراهنمای دوم ).


 


14-     آقاي اميد کهنه پوشی “ بررسی وتعيين سختی های معادل سازه ای درتيرهای لانه زنبوری“  دانشگاه اروميه 1383 .


 


15-     آقاي سيدرضا رضائی موسوی “ رفتار آزمايشگاهي کمانش غيرخطی ستونها بکمک معيار جديد تغييرشکلها“  دانشگاه اروميه , اسفند1384 .


 


16-آقاي سيد بهنام گلزان “Experimental Come up to Buckling and Post-buckling Behavior


of  Conical Shells Exposed to Peripheral Uniform Pressure”  دانشگاه اروميه , مرداد 1385.


 


17-آقاي تاده زيرکيان  Distortional Buckling of Castellated and Plain-Webbed Steel I-Beams“            دانشگاه اروميه , آذرماه 1384 .


 


18-آقای کامی ايمانی زدآلو “ بررسی آزمايشگاهی خمش ورقهای دايره ای با ضخامت متغير در شرايط لبه گيردار تحت اثر بار جانبی “ دانشگاه اروميه , مهر 1387.


 


19-    آقای مهدی فرازمند “ بررسی رفتار کمانشی و پس کمانشی ديوارهای برشی فولادی با تقويت های مورب تحت اثر نيروهای جانبی “ دانشگاه اروميه,فروردين 1386.


 


20-آقای جعفر شاينده “ کمانش غيرالاستيک ستونهای فولادی بال پهن دارای نقص هندسی در قابها “ دانشگاه اروميه , اسفند 1386.


 


21-آقای احمد عدادی ابراهيمی “ ارزيابی رفتار مد های مختلف فراکمانشی قابهای مهارشده با بادبند ضربدری به مقطع جفت ناودانی تحت اثر بارهای جانبی “ دانشگاه اروميه , خرداد 1387.


 


22-آقای هادی اکبریتاثير ترك در جوش سخت كننده هاي قائم در رفتاركمانشي و فراكمانشي تيرورقها دانشگاه آزاد اسلامی مراغه, بهمن 1385.


 


23-آقای فرهاد فرهودی محمدزاده: “ اثر ترک در تيرورق ها   دانشگاه آزاد اسلامی مراغه, ارديبهشت 1386.


 


24-آقای نوروز سيفی قلعه جوق:تاثير ترک جوش بال به جان تيرورقهای تحت اثر بار متمرکز در ظرفيت برشی آنها“ دانشگاه آزاد اسلامی مراغه , شهريور 1386.


 


25- آقای رضا شاهنده: “ مطالعه و بررسی اثرسخت کننده های حلقوی در رفتار کمانشی خطوط لوله دريائی  دانشگاه آزاد اسلامی مراغه , مهر 1387. 


 


26-  آقای بهزاد محمدنسب نژاد:بررسی کمانش اعوجاجی ستون های فولادی I  شکل “ دانشگاه آزاد اسلامی مراغه , آبان 1386 .


 


27-آقای مهدی سرداری: “ بررسی اثر تغيير نسبت سختی های خمشی حول محورهای اصلی بر روی  کمانش جانبی تيرها , دانشگاه آزاد اسلامی مراغه , زمستان 1387.


 


28-آقای علی يوسفيه: “ بررسی اثر ناکاملی های هندسی در رفتار کمانشی و فرا کمانشی پوسته های استوانه ای جدار نازک تحت بارگذاری محوری با استفاده از روش اجزاء محدود مخازن  دانشگاه آزاد اسلامی مراغه, آذر 1387


 


29-     آقای هادي وليزاده: “ رفتار تجربی ديوارهای برشی فولادی تحت اثر بارهای تکراری “ دانشگاه اروميه, خرداد 1388.  (بعنوان استادراهنمای دوم ).


 


30-     آقای رضا حسينقليزاده خوئی: “بررسي تاثير بازشو بر روي ديوارهاي برشي فولادي با سخت کننده هاي مورب به روش اجزا محدود“ دانشگاه اروميه, آذر 1390   


 


31- آقای احسان غريبی: کمانش اعوجاجی تير ستونهای I شکل نورد شده“ دانشگاه اروميه , مهرماه 1388.


 


32-   آقای وحيد حسين زاده:بررسی آزمايشگاهی مقاومت نهايی، مود کمانشی و فراکمانشی خطوط لوله فراساحل تقويت شده با سخت کننده های حلقوی تحت اثر فشارهيدرواستاتيک و خمش غيريکنواخت دانشگاه اروميه , شهريور 1389. 


 


33-  آقای سید نصران حسینی فاطمی: “ بررسی آزمايشگاهی خطوط لوله تحت فشار هيدروستاتيک تقويت شده با سخت کننده های دورپيچ با اثرات کمانش سخت کننده ها“  دانشگاه اروميه , مرداد 1389. 


 


34-آقای فرهاد رياحی:“بررسی اثرسخت کننده های دورپيچ بر روی مقاومت نهائی خطوط لوله تحت اثر نيروهای هيدرواستاتيکی  دانشگاه اروميه , ارديبهشت 1388. 


 


35-   آقای باقر رحيمی: “  بررسي آزمايشگاهی مقاومت نهايي و ر فتار كمانشي  خطوط لوله تقويت شده با سخت كننده هاي مارپيچ، تحت فشار هيدرو استاتيك و پيچش“  دانشگاه اروميه , (دردست اجرا) 


 


36-آقای فرهادخليلی ديزآبادی:رفتارکمانشی سخت کننده های ناکامل حلقویTشکل درمحل اتصال پوسته ها" دانشگاه اروميه , فروردين 1390.


 


 


37-   آقای توحيد قنبری: "بررسی ظرفيت کمانشی و فرا کمانشی خطوط لوله تحت اثر مکشدر محل تغيير قطر با اتصال مخروطی“ دانشگاه آزاد مهاباد , ارديبهشت 1389.


 


38-  آقای علی رضا فغفوری: " کمانش اعوجاجی تير ورق های دارای نقص هندسی جان" دانشگاه آزاد مراغه , زمستان 1387.


 


39-   آقای هژار مدرسی : “ بررسی آزمايشگاهی اثرتقويت کننده هایT و L شکل در خمش پلاستيک صفحات فلزی دايروی  دانشگاه اروميه , مرداد1389. 


 


40-عیوضی نژاد: رفتار خط لوله دریایی تحت اثر ترکیب نیروی محوری و فشار هیدرواستاتیک“ دانشگاه آزاد مراغه , تيرماه 1390.


 


41- آقای سيدرضا موسوی شبستری: “بررسی رفتارکمانشی موضعی وبيضوی خط لوله فولادی در خمش دهانه آزاد“ دانشگاه آزاد مراغه , شهريور 1389.


 


42-    آقای امین نیلوفری: “بررسي اثر ناكاملي هاي هندسي مركب در رفتار كمانشي و فراكمانشي پوسته هاي استوانه اي جدار نازك تحت بارگذاري تركيبي با روش آزمايشگاهي“ دانشگاه آزاد مراغه , بهمن 1389.


 


43-    آقای سید مهدی فاطمی: “بررسي اثر ناكاملي هاي هندسي طولي در رفتار كمانشي و فراكمانشي پوسته هاي استوانه اي جدار نازك تحت بارگذاري جانبي با روش آزمايشگاهي “ دانشگاه آزاد مراغه , بهمن 1389.


 


44- آقای مهیار معالی: “بررسي اثر ناكاملي هاي هندسي طولي در رفتار كمانشي و فراكمانشي پوسته هاي مخروطي جدار نازك تحت بارگذاري تركيبي با روش آزمايشگاهي “ دانشگاه آزاد مراغه , بهمن 1389.


 


45-    آقای بهرام کلاهی: ارزيابي رفتار كمانشي مخازن استوانه اي تحت اثر نقص هندسي عمومي افزايشي در طول مخزن “ دانشگاه آزاد مراغه , اسفند 1389.


 


46-آقای محمد مهدی اقبالی فام: “اثر نقص هندسی های ناشی از جوش طولی قائم در ساخت مخازن استوانه ای در ظرفيت کمانشی ناشی از فشار خارجی“ دانشگاه آزاد مراغه , فروردين 1390.


 


47-آقای قاسم طلوعی اردلانی: "بررسی آزمايشگاهی تاثير تقويت بال کششی تيرورقهای پلهای فولادی با CFRP با ناکاملی اوليه در بال کششی" دانشگاه اروميه , بهمن 1390.


 


48-   آقای مجتبی نيک آذر: " بررسی آزمايشگاهی تقويت جان تيرورق های پلهای فولادی با CFRP در برابر کمانش قطری" دانشگاه اروميه , بهمن 1390.


 


49-آقای هادی اسماعيلی: " مطالعه پارامتری ظرفيت تير ورق پلهای فولادی با ناکاملی، تقويت شده با  CFRP در بال و جان " دانشگاه اروميه , بهمن 1390.


 


50-  آقای کوکلانی فر: "ديوار برشی ........." دانشگاه اروميه (در دست اجرا)


 


51-   خانم مينا قاسم پور(مشترک با آقای دکتر شيدائی): "بررسی کمانش اعوجاجی مهار شده غير الاستيک تيرورق پل های مختلط فولادی- بتونی تحت اثرناکاملي" ,  دانشگاه اروميه , مهر 1391.


 


52-     آقای علی صاحب جم: "ديواربرشی ........." دانشگاه آزاد اسلامی مراغه (در دست اجرا)


 


53-خانم سیده هديه فصيح نيا : "بررسی رفتار پس ماند ديوارهای برشی فولادی ساخته شده از ورق مشبک با ناکاملی اوليه" , دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات اروميه ,  مهر1391.


 


54-  آقای سينا سپهر: "بررسی فروريختگی خطوط لوله فولادی در اندرکنش خمش و پيچش" , دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات اروميه ,   ...... 1391.


 


55-آقای محمود عسکرزاده: "بررسی آزمايشگاهی اثر محل بازشو بر رفتار لرزه ای ديوار برشی فولادی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات اروميه (در دست اجرا)


 


 


56-آقای امامياری (مشترک با آقای دکتر شيدائی): "ديواربرشی آلومينيومی ........." دانشگاه اروميه (در دست اجرا)


 


57-آقای فرزاد صادقی : "بررسی آزمايشگاهی تاثير نسبت بار محوری به لنگر در رفتار کمانشی و فراکمانشی قاب با ناکاملی هندسی اوليه " دانشگاه اروميه (در دست اجرا)


 


58-آقای فرهنگ آقائی: "ديواربرشی ورق فولادی نيمه متصل (بدون اتصال با ستون) دارای بازشو " دانشگاه اروميه (در دست اجرا)


 


59-  آقای رسول وليخان قولنجی: "بررسی عددی و آزمايشگاهی ظرفيت خمشی لوله های  GRP" دانشگاه اروميه (در دست اجرا).


 


60- آقای فرشید جعفری : " رفتار پس کمانشی تير ورق های فولادی I شکل خميده در افق" دانشگاه اروميه (در دست اجرا).


 


61-آقای علیرضا ذوالفقاری یادگاری : " رفتار الاستيک و غير الاستيک در کمانش اعوجاحی تير ورق های فولادی I شکل مقيد شده" دانشگاه اروميه (در دست اجرا).


 


62- آقای سینا ناصرنیا : " بررسی آزمايشگاهی اثرات بازشو بر روی ديوار برشی های فولادی با مهاربند کششی " دانشگاه اروميه (در دست اجرا).


 


63- آقای رضا میرزاعلی: "بررسی تئوريک ديوارهای برشی فولادی پيش ساخته" دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات اروميه (در دست اجرا)


 


 


اختراعات


·   سيد بهنام گلزان و حسين شوکتی شيشوان :" دستگاه شناسائی و مطالعه خطوط تسليم و فروريختگی در آزمايش خمش صفحات فلزی" , اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی , شماره ثبت اختراع 35017 مورخه 31/2/1385.


·   حسين شوکتی و امير نوری : " دستگاه مهارجانبی الاستيک در تست تحقيقاتی تيرها" , اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی , شماره ثبت اختراع 36591 مورخه 26/7/1385.


·   حسين شوکتی و توحيد قنبری قاضی جهانی: “ دستگاه شناسائی و مطالعه رفتار سازه ای نقطه به نقطه پوسته های استوانه ای بلند بهمراه تعيين مود کمانشی آنها تحت اثر ترکيب خمش و افت فشار“, اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی , شماره ثبت اختراع 62565 مورخه 2/10/1388 , تائيد شده در بنياد ملی نخبگان در حوزه معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری بشماره 109/15 مورخه 12/4/1389.


·   حسين شوکتی و توحيد قنبری قاضی جهانی: “ دستگاه و شناسائی رفتار کاهنده های پوسته ای مخروطی تحت اثر فشار پيرامونی“, اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی , شماره ثبت اختراع 64043 مورخه 15/1/1389 .


·   وحيد حسين زاده و حسين شوکتی شيشوان: دستگاه آزمايشات پايداری خطوط لوله انتقال, گواهی نامه ثبت اختراع شماره 036626 الف /89 شماره ثبت اختراع 74560-23/1/1391 .


 


  مقالات کنفرانس ها


1.     H. Showkati and P. Ansourian: “ Effect of Edge Restraints on the Buckling Modal Pattern in cylindrical Shells Under Uniform External Pressure” 31st. Aircraft Symposium, Japan Society for Aeronautical and Space Science, Japan, 1993


2.     M.Sengupta, H.Showkati and P.Ansourian: “Buckling Behavior of Unstiffened Cylindrical Shells Under Uniform and Nonuniform Pressure” , 7th Australasian Users Conference Proceeding, 1993,Australia.


3.     H.Showkati and P.Ansourian: “The Effect of Flexural Elastic End Restraints on the Buckling of Cylindrical Shells,”Australasian Structural Engineering conference, Sydney. 1994,Australia


4.     H.Showkati and P.Ansourian: “Sensitivity to Edge Conditions of the Buckling of Shallow Cylindrical Shells Under External pressure” Structural Stability Research Council, 1994, U.S.A


5.     حسين شوکتی , « رفتار کمانشی پوسته های استوانه ای در شرايط مرزی مختلف » چهارمين کنفرانس بين المللی مهندسی عمران , دانشگاه صنعتی شريف تهران ـ ارديبهشت 1376 .


 


 


6.  حسين شوکتی , « رفتار کمانشی ارتجاعی پوسته های استوانه ای با شرايط تکيه گاهی الاستيک » پنجمين کنفرانس بين المللی عمران , دانشگاه فردوسی مشهد , ارديبهشت 1379 .


 


 7.  حسين شوکتی , « تحليل و طراحی تيرهای لانه زنبوری با استفاده از اصول و مبانی روشLRFD» پنجمين کنفرانس بين المللی عمران  , دانشگاه فردوسی مشهد  , ارديبهشت  1379 .


 


 


 


8.     حسين شوكتي و علي رضا فياضي : “ مقايسه رفتار پايداري غيرخطي درقابهاي مركب از تيرهاي معمولي و لانه زنبوري “ اولين كنفرانس سازه هاي جدارنازك ايران ‍, دانشگاه اروميه ,اسفند 1381.


 


 


 


9.  حسين شوكتي : “ مطالعه آزمايشگاهي رفتار كمانشي و فراكمانشي پوسته هاي استوانه اي “ اولين كنفرانس سازه هاي جدارنازك ايران ‍, دانشگاه اروميه ,اسفند 1381.


 


 


 


10.  حسين شوكتي : “ رفتار غير خطي هندسي پوسته هاي استوانه اي “ ششمين کنفرانس بين المللی عمران , دانشگاه صنعتي اصفهان , ارديبهشت 1382 .


 


 


 


11.  حسين شوكتي و امين محب خواه : “ كمانش جانبي پيچشي تيرهاي لانه زنبوري با مهار جانبي الاستيك“ ششمين کنفرانس بين المللی عمران , دانشگاه صنعتي اصفهان , ارديبهشت 1382 .


 


 


 


12.  Hossein Showkati and Reza Mohammadzade:"The Effect of Vertical  Stiffeners on Postyielding Behavior of  Castellated Beams" , Sixth World Congress on Computational Mechanics (WCCM VI) Sep.2004, China.


 


 


 


13.  H.Showkati and F.Pourshargh "A New Geometric Criterion for the Buckling of Columns" ,The Second International Symposium on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM'04),Sep. 2004, Korea.


 


 


 


14.  Sirous Aghajari, Hossein Showkati and Karim Abedi:” Experimental Investigation into Buckling and Postbuckling Behavior of Cylindrical Shells with Varying Thickness”, 5th International Conference on Computation of Shell and Spatial Structures (IASS-IACM2005), June 2005, Salzburg, Austria.


 


 


 


15.  فرشادپورشرق و حسين شوكتي : “بررسی آزمايشگاهی تاثيرصلبيت اتصالات انتهائی درکمانش جانبی تيرلانه زنبوری“ دومين کنگره ملی مهندسی عمران , دانشگاه علم و صنعت ايران ,20-22 ارديبهشت 1384 .


 


 


 


16.سيروس آقاجری , کريم عابدی و حسين شوكتي : “بررسی آزمايشگاهی اثرتغيير ضخامت دررفتارکمانشی وفراکمانشی پوسته های استوانه ای درمعرض فشار يکنواخت بيرونی“ دومين کنگره ملی مهندسی عمران , دانشگاه علم و صنعت ايران ,20-22 ارديبهشت 1384 .


 


 


 


17.  اميد کهنه پوشی و حسين شوكتي : “سختی های موثرالاستيک سازه ای درتيرهای لانه زنبوری“ دومين کنگره ملی مهندسی عمران , دانشگاه علم و صنعت ايران ,20-22 ارديبهشت 1384 .


 


 


 


18.  Aghajari, S and Abedi, K and Showkati, H, ‘Experimental Investigation into the Buckling Behaviour of Cylindrical Shells with Varying Thickness’, Second national Conference on Civil Engineering, May 10-12, University of Science and Technology, Tehran, Iran, 2005.


 


 


 


19.  Tadeh Zirakian and Hossein Showkati: "Distortional buckling tests on steel I-beams", International symposium on innovation and sustainability of structures (ISISS2005), November 2005, Nanjing, China.


 


 


 


 


 


20.  Tadeh Zirakian and Hossein Showkati "Experimental study of distortional buckling of castellated beams", International symposium on innovation and sustainability of structures (ISISS2005), November 2005, Nanjing, China.


 


 


 


21.  سيدرضا رضائی موسوی و حسين شوكتي : “بررسی آزمايشگاهی نقطه کمانش ستون وارائه معياری جديد درتخمين باربحرانی ستون“ دومين کنفرانس سازه های جدارنازک , دانشگاه شهيد باهنرکرمان ,25و26 آبان 1384 .


 


 


 


22.  تاده زيرکيان و حسين شوكتي : “ بررسی آزمايشگاهی کمانش اعوجاجی در تيرهای I شکل “ هفتمين کنگره بين المللی مهندسی عمران , دانشگاه تربيت مدرس , تهران , ارديبهشت 1385 .


 


 


 


23.  حسين شوكتي و مهدی فرازمند:“اثر سخت کننده های مورب در رفتار ديوار های برشی فولادی“, سومين کنگره ملی مهندسی عمران , دانشگاه تبريز , ارديبهشت 1386 .


 


 


 


24.  حسين شوكتي و رضا شاهنده: “ اثر سخت كننده هاي حلقوي در رفتار كمانشي و فرا کمانشی خط لوله دريايي تحت فشار هيدرواستاتيك “ اولين کنفرانس لوله و صنايع وابسته, سالن اجلاس سران, تهران, تير1386 .


 


 


 


25.  H.Showkati and K. Imani: “Bending Experiments on Stiffened Circular Plates with Clamped Edges”, The 1st International Conference of European Asian Civil Engineering Forum (EACEF), Sept. 2007, Jakarta, Indonesia.


 


 


 


26.  O.Kohnehpooshi and H.Showkati: “Structural Effective Properties of Elastic Castellated Sections”, The 1st International Conference of European Asian Civil Engineering Forum (EACEF), Sept. 2007, Jakarta, Indonesia.


 


 


 


27.  هادی وليزاده, محمدرضا شيدائی و حسين شوکتی : “ اثر بازشوهای لبه دار در رفتار ديوار های برشی فولادی“, چهارمين کنگره ملی مهندسی عمران , دانشگاه تهران , ارديبهشت 1387 .


 


 


 


28.  حسين شوکتی , فرهاد فرهودی محمدزاده و نوروز سيفی: “ تاثير نسبت لاغری جان تيرورقهای تحت اثر بارگسترده يکنواخت درکاهش ظرفيت برشی نهائی تحت اثر بروز ترک در جوش بال به جان آنها “, چهارمين کنگره ملی مهندسی عمران , دانشگاه تهران , ارديبهشت 1387 .


 


 


 


29.  حسين شوکتی: “ بررسی کمانش الاستيک و غير الاستيک تيرهای لانه زنبوری تقويت شده“, چهارمين کنگره ملی مهندسی عمران , دانشگاه تهران , ارديبهشت 1387.


 


 


 


30.  حسين شوکتی , رضا شاهنده , فرهاد رياحی و نصران حسينی فاطمی: “ بررسی آزمايشگاهی رفتار اعوجاجی سخت کننده های حلقوی در کمانش خط لوله تقويت شده“, چهارمين کنگره ملی مهندسی عمران , دانشگاه تهران , ارديبهشت 1387.


 


 


 


31.  H.Showkati and A.Edadi: " Evaluation of buckling and Post-buckling Behavior of X-braced Frames", International Conference on Innovations in Building Materials, Structural Designs and Construction Practices (IBMSDCP-2008), 15-17 May 2008, Sathyamangalam, Tamil Nadu, India.


 


 


 


32.  H.Showkati and J.Shayandeh: "The Effect of Rotational Imperfection on Steel Frame Buckling Behavior", International Conference on Innovations in Building Materials, Structural Designs and Construction Practices (IBMSDCP-2008), 15-17 May 2008, Sathyamangalam, Tamil Nadu, India.


 


 


 


33.  H.Showkati and B.M.Nasab Nejad: " Distortional Buckling of H-Shaped Mild Steel Columns": International Conference on Innovations in Building Materials, Structural Designs and Construction Practices (IBMSDCP-2008), 15-17 May 2008, Sathyamangalam, Tamil Nadu, India.


 


 


 


34.  حسين شوکتی و توحيد قنبري: رفتار خمشي-کمانشي خطوط لوله فولادي در محل تغيير مخروطي قطر  دومين کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز, تهران, خرداد 1388.


 


 


 


35.  H.Valizadeh, H.Showkati and M.Sheidaii: " Impact of Position and Geometry of Openings On the Behavior of Steel Shear Walls", The 9th Asian Pacific Conference on Shell and Spatial Structures (APCS2009), May 27-29, 2009, Nagoya, Japan.


 


 


 


36.  Farhad Riahi and H.Showkati: "Influence of Ring Stiffeners on Ultimate Strength of Submarine Pipelines Under Hydrostatic Pressure", The 9th Asian Pacific Conference on Shell and Spatial Structures (APCS2009), May 27-29, 2009, Nagoya, Japan.


 


 


 


37.   H.Showkati, A.Yousefieh and M.Pourmirza: "Weld-Induced Circumferential Imperfections On the Buckling Behavior of Cylindrical Shells", The 9th Asian Pacific Conference on Shell and Spatial Structures (APCS2009), May 27-29, 2009, Nagoya, Japan.


 


 


 


38.   H.Showkati, M.Pourmirza and A.Yousefieh: "Tests on the buckling capacity of cylindrical shells under circumferential imperfection", Shell structures:Theory and applications, vol 2, Proceeding of the 9th SSTA Conference, Jurata, Poland, 14-16 Oct. 2009.


 


 


 


39.   Y.G. Fakhim, H.Showkati and K.Abedi: "Experimental Study on the Buckling and Post-buckling Behavior of Thin-walled Cylindrical Shells with Varying Thickness under Hydrostatic Pressure", IASS Symposium on Evalution and Trends in Design, Analysis and Construction of Shell and Spatial Structures, 28Sept.- 2 Oct. 2009, Valencia, Spain.


 


 


 


40.   R. Shahandeh and H. Showkati:"Experiments on the effect of ring stiffeners on pipeline buckling and post-buckling behavior", ITA & Boru Technical Conference, 2-3 Nov. 2009, Istanbul, Turkey.


 


 


 


41. سعيد مستقيم و حسين شوکتی:“ بررسی رفتار کمانش اعوجاجی غيرالاستيک در تيرهای با مقطع متغير“, پنجمين کنگره ملی مهندسی عمران , دانشگاه فردوسی مشهد , ارديبهشت 1389.


 


 


 


42.  مهدی طالب عباسی و حسين شوکتی:“ اثر ناکاملی های هندسی بر مقاومت خمشی دهانه آزاد خطوط لوله فولادی“, پنجمين کنگره ملی مهندسی عمران , دانشگاه فردوسی مشهد , ارديبهشت 1389.


 


 


 


43. حسين شوکتی:“ آزمايشات مهار جانبی نسبی در خمش تيرهای لانه زنبوری“, پنجمين کنگره ملی مهندسی عمران , دانشگاه فردوسی مشهد , ارديبهشت 1389.


 


 


 


44.   T.Ghanbari, A. Teymourzadeh and H.Showkati: "The Effect of Dent Imperfection on Conical Shell Behavior Under External Pressure", 5th  National Congress of Civil Engineering, Ferdowssi University of Mashhad, Ordibehesht 1389.


 


 


 


45.   H. Modarresi and H. Showkati: "Analytical and Experimental Investigation of the Effect of Various Stiffeners on Bending of Thin Circular-Plates under Uniform Pressure", IV European Conference
on Computational Mechanics, ECCM 2010, May 16-21, 2010,
Paris, France.


 


 


 


46.   H. Modarresi and H. Showkati: "Experiments on the bending failure of diagonally stiffened circular plates", 4rd International Conference on Advanced Computation Engineering Mechanics and Experimenting, ACE-X 2010, 08-09 July 2010, Paris, France.


 


 


 


47.  Tohid Ghanbari and H. Showkati: "An experimental investigation on bending stability of cylindrical shells", 4rd International Conference on Advanced Computation Engineering Mechanics and Experimenting, ACE-X 2010, 08-09 July 2010, Paris, France.


 


 


 


48.   V. Hoseinzadeh and H. Showkati: "Interactive buckling tests of pressurized ring-stiffened pipelinesunder non-uniform bending", 7th International Conference on Steel & Aluminium Structures, 13th –15th July 2011, Kuching, Sarawak, Malaysia.


 


 


 


49.   H. Showkati and R.Hossengolizadeh: "Behavior of Diagonally Stiffened Steel Shear Walls With Small and Large Openings", 7th International Conference on Steel & Aluminium Structures, 13th –15th July 2011, Kuching, Sarawak, Malaysia.


 


 


 


50.  فرهاد خليلی و حسين شوکتی: “تعيين رفتار کمانشی و پس کمانشی سخت کننده های سپری در محل اتصال مخروط به استوانه تحت فشار داخلی“, ششمين کنگره ملی مهندسی عمران , دانشگاه سمنان , ارديبهشت 1390.


 


 


 


51.  سعيد عيوضي نژاد و حسين شوکتی: “بررسی آزمايشگاهی رفتار خطوط لوله فولادی تحت اثر همزمان نيروی محوری و بار موضعی“, ششمين کنگره ملی مهندسی عمران , دانشگاه سمنان , ارديبهشت 1390.


 


 


 


52.  سيده هديه فصيح نيا و حسين شوکتی: "بررسی رفتار هيسترزيس ديوارهای برشی فولادی با بازشوهای ماتريسی“, نهمين کنگره بين المللی مهندسی عمران , دانشگاه صنعتی اصفهان , ارديبهشت 1391.  


 


 


 


53.  حسين شوکتی، هادی اسماعيلی تيمورلويی، مجتبی نيک آذر، قاسم طلوعی اردلانی:: " بررسی تاثير تقويت جان تير ورق با لمينيت  CFRPدر مقابل کمانش قطری", نهمين کنگره بين المللی مهندسی عمران , دانشگاه صنعتی اصفهان , ارديبهشت 1391.


 


 


 


54.  مينا قاسم پور , حسين شوکتی و محمدرضا شيدائی: "بررسی کمانش اعوجاجی مهارشده غيرالاستيک تيرورق پلهای مختلط فولادی بتنی" , دومين همايش مديريت بحران در صنعت ساختمان , سازه های زيرزمينی و شريان های حياتی, اصفهان, ارديبهشت 1391.


 


 


 


55.   Hossein Showkati, Tohid Ghanbari Ghazijahani, Amir Noori, Tadeh Zirakian, "Assessment of Buckling of Elastically-Braced Castellated Beams", SSRC 2012 conference (in conjunction with AISC), Grapevine, Texas, USA. (The proceedings of the past 35 conferences are available in AISC's website)


 


 


 


56.   Tohid Ghanbari Ghazijahani, Hossein Showkati, "Experiments on Cylindrical Shells under Load Combination", ACE-X 2012, Istanbul,Turkey, 2012 (in progress)


 


 


 


57.   Kami Imani, Hossein Showkati, Tohid Ghanbari Ghazijahani, "Experimental Investigation on Circular Steel Plates under Uniform Normal Pressure", ACE-X 2012, Istanbul,Turkey, 2012 (in progress)


 


 


 


58.   Showkati, H.Ghanbari Ghazijahani, T. Noori, A. Zirakian, T. "Assessment of buckling stability of elastically-braced castellated beams", Structural Stability Research Council Annual Stability Conference, Grapevine, TX, USA, April 2012. (Pages 499-508; Code92679)


 


 


 


59.  صادقی،فوشوکتی،ح  وصادقی،ف : "آناليزحساسيتقابهايفولادينسبتبهناکاملیهايهندسیومصالح"،سومينکنفرانسملیزلزلهوسازه،کرمان 27و 28  مهر1391.


 


 


 


 


 


 


 مقالات ژورنال


 


 


 


 


 


1.     H.Showkati and P.Ansourian: “Influence of Primary Boundary Conditions on the Buckling of Shallow Cylindrical Shells” J. Construct. Steel Research Vol. 36, No.1 pp53-75, 1995.  (ISI  Paper)


 


 


 


2.     Amin Mohebkhah and Hossein Showkati:”Bracing requirements for inelastic castellated beams”, J. Construct. Steel Research Vol. 61, Issue 10, pp1373-1386, 2005.  (ISI  Paper)


 


 


 


3.  سيدرضارضائی موسوی و حسين شوكتي: "بررسی آزمايشگاهی نقطه کمانش ستون و ارائه معياری جديد در تخمين بار بحرانی ستون" ، مقاله علمی پژوهشی ، مجله مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سال 3, شماره 3, 1385.


 


 


 


4.     Tadeh Zirakian and Hossein Showkati "Distortional buckling of castellated beams", J. Construct. Steel Research Vol. 62, Issue 9, pp 863-871, Sept.2006.  (ISI  Paper)


 


 


 


5.     S. Aghajari, K. Abedi and H. Showkati  “Buckling and Post-Buckling Behaviour of Thin-walled Cylindrical Steel Shells with Varying Thickness Subjected to Uniform External Pressure”, J. Thin-walled Structures, Vol. 44, Issue 8, pp 904-909, August 2006. (Hot ISI paper, 6th  of 25 in TWS)


 


 


 


6.     Tadeh Zirakian and Hossein Showkati "Experiments on Distortional Buckling of I-Beams", Journal of Structural Engineering, ASCE,  Vol. 133, No.7, July 2007.  (ISI  Paper)


 


                                                                                                                                     


 


7.     H. Showkati: “Lateral-Torsional Buckling of Castellated Beams”, Research Note, Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering, Vol. 32, No. B2, pp 153-156, April 2008.  (ISI  Paper)


 


 


 


8.     B.S. Golzan and H. Showkati: “Buckling of Thin-walled Conical Shells under Uniform External Pressure”, J. Thin-walled Structures, Vol. 46, Issue 5, pp 516-529, May 2008. (Hot ISI paper, 12th  of 25 in TWS)


 


 


 


9.     O. Kohnehpooshi and H. Showkati: "Numerical Modeling and Structural Behavior of Elastic Castellated Section", European Journal of Scientific Research, Volume 31 Issue 2, 306-318, May 2009.  (SCOPUS Paper)


 


 


 


10.                        H. Showkati and R. Shahandeh: "Experiments on the Buckling Behavior of Ring Stiffened Pipelines under Hydrostatic Pressure", Journal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 136, No.4, April 2010.   (ISI  Paper)


 


                                                                                                                                     


 


11.  حسین شوکتی و ابراهیم فرجپور: "بررسی رفتار کمانشی ستون صليبي لانه زنبوري به روش اجزای محدود"، يادداشت پژوهشی، مجله دانشکده فنی دانشگاه تبريز، جلد36 شماره 3  صفحات 81-86 ، تابستان 1387.  (ISC  Paper)


 


 


 


12.  فرهاد فرهودي محمدزاده، حسين شوكتي و نوروز سيفي: " ظرفيت خمشي نهايي تيرورقهاي فولادي تحت اثر بروز ترك در جوش بال به جان" ، مقاله علمی پژوهشی ، مجله مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی ،سال 5, شماره 6 صفحات 65-74, 1387.


 


 


 


13.مهدي فرازمند و حسین شوکتی  : " رفتار غیر خطی دیوار برشی فولادی تقویت شده"، مقاله علمی پژوهشی، مجله مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده فنی دانشگاه تبريز، جلد39 شماره 2 صفحات 33-44 ، تابستان 1388 – شماره پیاپی 58.  (ISC  Paper)


 


 


 


14.  هادی ولیزاده ، محمدرضا شیدائی و حسین شوکتی  : " تاثیر ابعاد بازشوی دایره ای شکل بر سختی اولیه ومقاومت دیوارهای برشی فولادی SPWs "، مقاله علمی پژوهشی، مجله مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده فنی دانشگاه تبريز، جلد39 شماره 4 صفحات 61-71 ، زمستان 1388 – شماره پیاپی 60.  (ISC  Paper)


 


 


 


15.  محمد پورمیرزا ، محمدعلی لطف اللهی  ، علی یوسفیه و حسین شوکتی  : " تاثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدارنازک"، مقاله علمی پژوهشی، نشریه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ، سال 22 شماره 1 صفحات 97-112 ، 1389 .  (ISC  Paper)


 


 


 


16.                         H. Modarresi and H . Showkati: "Experiments on the buckling failure of diagonally stiffened circular plates", J. of Mat.-wiss. und Werkstofftech, vol. 42, no. 5, pp403-416, May 2011.  (ISI  Paper)


 


 


 


17.                        Sirous Aghajari, Hossein Showkati and Karim Abedi: "Experimental Investigation on the buckling of Thin Cylindrical Shells with Two-Stepwise Variable Thickness Under External Pressure", Structural Engineering and Mechanics, An International Journal, Vol. 39, No. 6, pp 849-860, Sept. 2011.  (ISI  Paper) .


 


 


 


18.                         Tohid Ghanbari Ghazijahani and H. Showkati: "Experiments on Conical Shell Reducers under Uniform External Pressure", J. Constructional Steel Research, Vol. 67, Issue 10, pp 1506-1515, October 2011.  (ISI Paper).


 


 


 


19.                         Farhad Riahi, Abolfazl Shamsai, Kamal Rahmani and Hossein Showkati : "Obtaining Optimal Performance with Ring Stiffeners on Strength for Submarine Pipeline",  World Applied Sciences Journal, 15 (11): 1494-1502, 2011, ISSN 1818-4952, © IDOSI Publications. (ISIPaper:[http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/ jlresults.cgi? PC=MASTER&ISSN=1818-4952], & SCOPUS Paper)


 


 


 


20.  سیروس یوسفی خاتونی، حسین شوکتی و محمد شیخ بیگلو  : " مقایسه رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادی با ورقهای صاف و موج دار"، يادداشت تحقیقاتی ، مجله عمران مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، دوره يازدهم، شماره 4، زمستان 1390 .  (ISC  Paper)


 


 


 


21.                        H. Valizadeh, M. Sheidaii and H. Showkati: "Experimental investigation on cyclic behavior of perforated steel plate shear walls", J. Constructional Steel Research, Vol. 70, pp 308-316, March 2012.  (ISI Paper)


 


 


 


22.                         F. Khalili and H. Showkati: “T-Ring Stiffened Cone Cylinder Intersection under Internal Pressure”, J. Thin-walled Structures, Vol. 54, Issue 5, pp 54-64, May 2012. (ISI Paper)


 


 


 


23.                         H. Showkati and J. Shayandeh: “The Effect of Rotational Imperfection on the Buckling and Post-buckling Behavior of Steel Frames”, Research Note, Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering, Vol. 36, No. C1, pp 93-96, February 2012.  (ISI Paper)


 


 


 


24.                         M. Maali, H. Showkati and S.M. Fatemi: "Investigation of the Buckling Behavior of Conical Shells Under Weld-Induced Imperfections", J. Thin-walled Structures, Vol. 57, Issue 8, pp 13-24, August 2012. (ISI Paper)


 


 


 


25.                         H. Showkati, T. Ghanbari Ghazijahani, A. Noori & T. Zirakian: "Experiments on Elastically Braced Castellated Beams", J. Constructional Steel Research, Vol. 77, pp 163-172, October 2012.  (ISI Paper)


 


 


 


26.                         Kami Imani, Hossein Showkati, Tohid Ghanbari Ghazijahani, "Bending Experiments on Reinforced Circular Thin Plates under Uniform Pressure"", J. Constructional Steel Research, Vol. 80, pp 308-316, January 2013.  (ISI Paper)


 


 


 


27.                         Seied Mahdi Fatemi,  Hossein Showkati and Mahyar Maali: "Experiments on Imperfect Cylindrical Shells Under Uniform External Pressure", J. Thin-walled Structures, Vol. 65, pp 14-25,  April 2013. (ISI Paper)


 


 


 


28.                         Saeed Eyvazinejad Firouzsalari and Hossein Showkati: "Thorough investigation of continuously supported pipelines under combined pre-compression and denting loads",International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 104, pp 83-95, 2013. (ISI Paper)


 


 


 


29.                         Saeed Eyvazinejad Firouzsalari and Hossein Showkati: " Behavior of pre-compressed tubes subjected to local loads",Ocean Engineering, Vol… , pp …., 2013. (ISI Paper)


 


 


 


30.                         Saeed Eyvazinejad Firouzsalari and Hossein Showkati: "Investigation of free-spanned pipeline behaviour  due to axial forces and local loads ",International Journal of Constructional Steel Resaerch, Vol… , pp …., 2013. (ISI Paper)