حسین تاجیک

مدارک علمی دانشگاهی

دكتراي تخصصي بهداشت مواد غذائی ، دانشگاه تهران

 


مقالات درنشريه هاي معتبر داخلي 

- بررسی آلودگی گاو و گاومیش به انگل بسنوئیتیا در کشتارگاه ارومیه- مجله دامپزشکی ایران- 1386 دوره سوم شماره 1 
- بررسی آلودگی به انگل¬های خونی (تک یاخته) گاومیش در کشتارگاه شهرستان ارومیه- پژوهش و سازندگی-1381- 55 
- بررسی آلودگی گونژیلونما در نشخوارکنندگان در کشتارگاه ارومیه- پژوهش و سازندگی1386- 74 
- ارزیابی پتانسیل ضد میکروبی عسل¬های تجاری تولید شده در شهرستان ارومیه- مجله علمی – پژوهشی علوم و صنایع غذائی ایران-1387- دوره 5 شماره 1 
Mesenteric Lymph nodes infection with Linguatula serrata nymphs in Vol 7, No. 4- Iranian Journal of Veterinary Research- 2006 


مقالات در نشريات معتبر خارجي 

H. Tajik; E. Tamaddonfard & N. H. Gooshchi, Interaction Between Curcumin & Opioid System in the formalin Test of Rats ,Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(15), 2007 

HTajik; S. M. Razavi Rohani & M. Moradi Pakistan Journal of Biological Sciences, Detection of Aflatixin M1 in Raw & Commercial Pasteurzed Milk in Urmia, Iran, 2007 


H. Tajik; E. Tamaddonfard & N. H. Gooshchi The Effect of Curcumin (Active Substance of Turmeric) on the Acetic Acid- Induced Visceral Nociception in Rats, Pakistan Journal of Biological Sciences, 2007 

M. Tavassoli; H. Tajik; B. Dalir naghadeh & F. Hariri, Prevalence of Linguatula serrata nymphs & gross changes of infected mesenteric Lymph nodes in sheep in Urmia, Iran Small Ruminant Reserch ,72, 2007 


F. S. SJalali; S. Saifzadeh; H. tajik; A. A. Farshidi; R. Baghery & R. MohammadiEfficiency Assessment of Iranian Honey on Healing of Linea Alba Following Exploratory Laparotomy in Animal Model, Journal of Animal & Veterinary Advances, 6(2), 2007 

F. S. S. Jalali; H. tajik; S. Saifzadeh; & BFartash, TopicalApplication of Natural Urmia Honey on Experimental Burn Wounds in the Dog: Clinical &Microbiological Studies, Asian Journal of Animal & Veterinary Advances, 2 (3), 2007 


F. S. S. Jalali; S. Saifzadeh; Htajik & A. A. Farshidi, Experimental Evaluation of Repair Process of Burn-Wounds Treated with Natural Honey, 6 (2), 2007

F. S. S. Jalali; AEhsani, H. tajik & S. Ashtari, In vitro Assessment of Efficacy of Gamma Irradiation on the Antimicrobial Activity of Iranian Honey, Journal of Animal & Veterinary Advances, 6 (8), 2007

H. Tajik; M. Tavassoli, H. Khani & S. Javadi, Prevalence of Linguatula Serrata nymphs in slaughtered camels of iran, Journal of camel PracticeResearch, 14 (1), 2007 

مقاله كامل و خلاصه مقاله دركنفرانس هاي معتبر داخلي و خارجي 

- بررسی آلودگی سالمونلایی گوشت چرخ کرده در فروشگاههای شهرستان ارومیه , چهارمین کنگره ملی بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان(زئونوزها)، تهران – سوم تا پنجم اردیبهشت ماه 1379 مرکز همایشهای بین¬المللی صدا و سیما 
- بررسی آلودگی کشتارگاهی گوسفند، گاو و گاومیش به کیست هیداتیک در شهرستان خوی، چهارمین کنگره ملی بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان، تهران – سوم تا پنجم اردیبهشت ماه 1379 مرکز همایشهای بین¬المللی صدا و سیما 

- بررسی کشتارگاهی آلودگی سالمونلایی گاومیش¬های ذبح شده در کشتارگاه ارومیه، چهارمین کنگره ملی بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان(زئونوزها، تهران – سوم تا پنجم اردیبهشت ماه 1379 مرکز همایشهای بین¬المللی صدا و سیما 

- نقش بهداشت در طول حمل و نقل، کشتار و عمل آوری گوشت طیور، دوازدهیمن سلامت غذائی بهداشت عمومی اقتصاد و تجارت بین¬المللی، جامعه دامپزشکی ایران با مشارکت کلیه نهادهای دامپزشکی کشور 

- بررسی موارد انگلی ضبط کبد گوسفند در کشتارگاه شهرستان تنکابن، دوازدهیمن سلامت غذائی بهداشت عمومی اقتصاد و تجارت بین¬المللی، جامعه دامپزشکی ایران با مشارکت کلیه نهادهای دامپزشکی کشور 

- بررسی کشتارگاهی آلودگی به تک یاخته¬های خونی در گاو در شهرستان ارومیه، دوازدهیمن سلامت غذائی بهداشت عمومی اقتصاد و تجارت بین¬المللی، جامعه دامپزشکی ایران با مشارکت کلیه نهادهای دامپزشکی کشور 

- ممانعت از رشد هوازی و بی هوازی استافیلوکوکوس اورئوس در یک مدل سوسیس بوسیله لوریسیدین (مونولورین)، دوازدهیمن سلامت غذائی بهداشت عمومی اقتصاد و تجارت بین¬المللی، جامعه دامپزشکی ایران با مشارکت کلیه نهادهای دامپزشکی کشور 

- نقش کشتارگاههای نوین و بازرسی بهداشتی گوشت در بهداشت مواد غذائی، دوازدهیمن سلامت غذائی بهداشت عمومی اقتصاد و تجارت بین¬المللی، جامعه دامپزشکی ایران با مشارکت کلیه نهادهای دامپزشکی کشور12-14 
Feb – 2002 

- - مطالعه هیستو لوژیک و بررسی تقلبات در فرآورده¬های گوشتی (کالباس و سوسیس) 3 کارخانه در استان مازندران، دوازدهیمن سلامت غذائی بهداشت عمومی اقتصاد و تجارت بین¬المللی، جامعه دامپزشکی ایران با مشارکت کلیه نهادهای دامپزشکی کشور, 12-14 
Feb – 2002 
Hossein Tajik, Alireza Rezaee Anzabi, Alireza mahmoudian , Asurvey on hydatid cyst in water buffalo slaughterhouse of Maragheh city (IRAN), Second International Congress of Parasitogy and Tropical Medicine, Malaysia, 9-11-Oct 2001 

Mahmoudian, R. Izadi, S. Asri, H. TajikT, Assessment of Anti-Infectious Bursal Disease Virus Antibodies Transferred From Hem To Egg and Chick By Elisa In Urmia (Iran), 27th World Veterinary Congress, Tunis 
Sep 25-29, 2002 
H.Tajik, A. Mahmoudian, S.Baybordi, B. Badalnejad.INFECTION RATE OF CYSTICERCUS TENIACULLIS OF SHEEP AND GOAT IN URMIA, IRAN, 27th World Veterinary CongressTunis, Sep 25-29, 2002 
- بررسی آلودگی کرمی دستگاه گوارشی طیور صنعتی شهرستان مهاباد، چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، دانشگاه ارومیه (دانشکده دامپزشکی)، -10 خرداد 1384 ، موسی توسلی، مهدی جاوید و حسین تاجیک 
- بررسی آلودگی کشتارگاهی نشخوارکنندگان به سارکوسیستیس، چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، دانشگاه ارومیه (دانشکده دامپزشکی)، 12-10 خرداد 1384 
- بررسی گونه¬های بابزیا در گوسفندان بیمار شهرستان مراغه، چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، دانشگاه ارومیه (دانشکده دامپزشکی)، 12-10 خرداد 1384 
- آلودگی گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه ارومیه به سیستی سرکوس تنیوکولوس، چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، دانشگاه ارومیه (دانشکده دامپزشکی)، 12-10 خرداد 1384 
- بررسی شیوع ضایعات ضیط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه صنعتی شهرستان ارومیه، چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران – مرکز همایش¬های رازی 
- بررسی میزان آلودگی سالمونلائی کبد گاومیش¬های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه، چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران – مرکز همایش¬های رازی 
- بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه شهرستان ساریف ، چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران – مرکز همایش¬های رازی 
- مقایسه موارد بروسلوز انسانی با دام¬های آلوده به بروسلوز در شهرستان ارومیه، چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران – مرکز همایش¬های رازی، 4-2 اسفهدماه 1384 
- بررسی ارتباط بین اسیدیته محتویات شیردان، جنس و سن گاوها با ایجاد زخم شیردان در گاوهای کشتاری کشتارگاه صنعتی کرمانشاه، چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران – مرکز همایش¬های رازی، 4-2 اسفهدماه 1384 
- بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه شهرستان قائم شهر، دومین سمینار پژوهشی گوسفندان و بز کشور، آذرماه 1384