ایرج برنوسی


متولد 1342 شهرستان خرم آباد
(60-1356) ديپلم رياضی و فیزیک از دبيرستان شهيد چمران(فردوسی) شهرستان اروميه
(70-1367) کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات از دانشكده كشاورزی دانشگاه اروميه
(74-1371) كارشناسی ارشد اصلاح نباتات از دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران- کرج
(83-1377) دکترای اصلاح نباتات(ژنتیک بیومتری) از دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران- کرج
عنوان پايان نامه در مقطع كارشناسی ارشد :
ارزیابی ارقام مختلف یونجه از نظر تحمل به شوری با استفاده از روش های متداول و روش کشت بافت
عنوان پايان نامه در مقطع دكتری:
تجزیه ژنتیکی وگزینش
QTL های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله به کمک نشانگرهای مولکولی (MAS) در گندم

Dr. Iraj Bernosi

 


 

مدارک علمی دانشگاهی

كارشناسی زراعت و اصلاح نباتات در سال 1370 از دانشگاه ارومیه كارشناسی ارشد اصلاح نباتات در سال 1374 از دانشگاه تهران دكترای اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری) در سال 1383 از دانشگاه تهران

  

سایر مهارت ها

آشنایی با کاربرد نرم افزار های آماری

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

هیئت علمی 

 

مرتبه علمی

استاد یار  

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

برنوسی، ا. بررسی روشهای ارزیابی گیاهان از نظر تحمل شوری. 1375. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،  یادنامه دکتر منصور نیک نژاد، ص 163.

 

برنوسی، ا. م، قنادها. م، امیدی. ب، یزدی صمدی. ع، حسین زاده و م، مردی. 1383. توارث مقاومت به گسترش فوزاریوم درون سنبله در گندم. پژوهش و سازندگی، جلد 17 شماره 2. ص 57-62.

 

ترکان، ج. ا، علیجانپور. ا، برنوسی. ا، فجری و ح، نظرنژاد. 1386. بررسی اثر سال برداشت نمونه و مرحله رویشی بر کیفیت علوفه گونه­های مرتعی در استان آذربایجان غربی. مجله منابع طبیعی ایران، دوره 60 شماره 3. ص 1059-1071.

 

برنوسی، ا. م، مردی. م، قنادها. م، امیدی. ب، یزدی صمدی. و ع، حسین زاده. 1388. شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان های ژنی کمی برای مقاومت به بلایتفوزاریومی سنبله در گندم. مجله علوم و فنون کشاورزی، سال سیزدهم، شماره 47(ب)، ص 669- 676.

 

بابایی بالدرلو، ف. م، ایلخانی­پور. ر، حیدری. ص، زارع و ا، برنوسی. 1388. تأثیر ملاتونین بر درد نوروپاتی محیطی در موش  صحرایی مبتلا به دیابت. مجله غدد درون­ریز و متابولیسم ایران، دوره شماره­ 1. ص 79-87.

 

قلی­نژاد، ا. ا، آیینه­بند. ع، حسن­زاده قورت­تپه. ق، ا، برنوسی وح، رضایی. 1388. بررسی تأثیر تنش خشکی با سطوح نیتروژن و تراکم بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و شاخص برداشت رقم ایروفلور آفتابگردان در ارومیه. مجله پژوهش­های تولید گیاهی، جلد 16 شماره 3. ص 1- 27.  

 

قلی­نژاد، ا. ا، آیینه­بند. ع، حسن­زاده قورت­تپه. ق، نورمحمدی. و ا، برنوسی. 1389.تأثیر رژیم آبیاری بر کارایی مصرف آب و نیتروژن آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در شرایط آب و هوایی ارومیه. مجله دانش آب و خاک، جلد 1 شماره 1. ص 27- 45.

 

Nikkhah, E., M. Khayami, R. Heidari, and I. Bernousi. 2008. Effect of SO2 treatment on stability of anthocyanin pigments in berries. Research Journal of Biological Science 3(1): 80-84

 

Faqenabi, F., M. Tajbakhsg, A. Hassanzadeh Gorttapeh, H. Sedqi, I. Bernousi, M. Saber Rezaii, F. Tahri, S. Parvizi, and M. Izadkhah. 2009. The effect of magnetic field on growth, development and yield of safflower and its comparison with others treatments. Research Journal of Biological Science 4(2): 174-178.

 

Parvizi, S., R. Amirnia, I. Bernousi, A. Hassanzadeh Gorttapeh, F. Faqenabi, M. Saber Rezaii, F. Tahri Asbag,  M. Izadkhah. And S. Rahimi. 2009. Evaluation of different plant densities effect on grain filling rate and duration, yield and its components in pinto bean varieties. Research Journal of Biological Science 4(4): 499-502.

 

Hashemi, A., I. Bernousi, S. Razzaghzadeh, and M. Ranjbar. 2009. Estimates of genetic parameters of productive traits in Holstein-native crossbreds in west Azarbaijan province- Iran. Journal of Animal and Veterinary Advances 8(5): 917-919.

 

Bernousi, I., F. Talat, A. Hassanzadeh, N. Nemati, and Z. Hosseininejad. 2009. Earliness component analysis through diallel cross method. Indian J. Crop Science 4(1-2): 61-65.

 

Gholinezhad, E., A. Aynaband, A. Hassanzade Ghorthapeh, G. Noormohamadi, and I. Bernousi. 2009. Study of the effect of drought stress on yield, yield components  and harvest index of sunflower hybrid iroflor at different  levels of nitrogen and plant population. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj. 37(2): 85-94.

 

Darvishzadeh, R., I. Bernousi, S. Poormohammad Kiani, G. Dechamp-Guillaume, and A. Sarrafi. 2009. Use of GGE biplot methodology and Griffing’s diallel method for genetic analysis of partial resistance to phoma black stem disease in sunflower. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science 59: 485-490. (Publisher, Taylor & Francis).

 

Abdolahi, A., A. Hassani, Y. Ghosta, I. Bernousi, and M. H. Meshkatalsadat. 2010. In vitro efficacy of four plant essential oils against Botrytis cinerea Pers.:Fr. and Mucor piriformis A. Fischer. Journal of  Essential Oil Bearing Plants 13(1): 97-107.

 

Abdolahi, A., A. Hassani, Y. Ghosta, I. Bernousi, and M. H. Meshkatalsadat.2010. Study on the potential use of essential oils for decay control and quality preservation of tabarzeh table grape. Journal of Plant Protection Research 50(1): 45-52.

 

Abdollahzadeh, F., R. Pirmohammadi, F. Fatehi, and I. Bernousi. 2010. Effects of feeding ensiled mixed tomato and apple pomace on performance of Holstein dairy cows. Slovak J. Anim. Sci. 43(1): 31-35.

 

Pourseyed, S. H., M. Tavassoli, I. Bernousi, and K. Mardani. 2010. Metarhizium anisopliae (Ascomycota: Hypocreales): An effective alternative to chemical acaricides against different developmental stages of fowl tick Argas persicus (Acari: Argasidae). Veterinary Parasitology 172: 305-310.

 

Darvishzadeh, R., M. Azizi, H. Hatami-Maleki, I. Bernousi, B. Abdollahi Mandoulakani, M. Jafari, and A. Sarrafi. 2010. Molecular characterization and similarity relationships among sunflower (Helianthus annuus L.) inbred lines using some mapped simple sequence repeats. African Journal of Biotechnology 9(43): 7280-7288.

 

Gassemi Kahrizeh, A., G. Nouri Ganbalani, N. Shayesteh, and I. Bernousi. 2010. Antibiosis effect of 20 potato cultivars to the Colorado potato beetle, leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae). Journal of Food, Agriculture & Environment 8(3&4): 795-799. 

 

Darvishzadeh, R., A. Pirzad, I. Bernousi, B. Abdollahi Mandoulakani, H. Azizi, N. Akhondi, S. Poormohammad Kiani, and A. Sarrafi. 2011. Genetic properties of drought tolerance indices in sunflower. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science (in press)

 

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

برنوسی، ا. ع، طالعی. ارزیابی ارقام مختلف یونجه از نظر تحمل به شوری با استفاده از روش کشت بافت. 1375. چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

خواجه ای، ا. و ا، برنوسی. 1384. بررسی تیمارهای مختلف بر افزایش ماندگاری رطوبت در پروفیل خاک در سطوح آبگیر لوزی شکل. دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیرییت منابع آب وخاک. دانشگاه شهید با هنر کرمان.

 

عبدالهی، ع. ع، حسنی. ی، قوستا. و ا، برنوسی. 1386. ارزیابی فعالیت ضد قارچی اسانس های گیاهان ریحان و مرزه بر رشد قارچ Mucor sp در شرایط درون آزمایشگاهی. دومینهمایش منطقه­ای یافته­های پژوهشی کشور (غرب ایران).

 

زرگران، م. س، ا، صادقی. ا، برنوسی. و م، شهابی. 1386. معرفی کلن­های مقاوم صنوبر Lithocolletis pupulifoliella Tr. به آفت مینوز و بررسی تراکم جمعیتی مینوز در آذربایجان غربی. دومین همایش ملی کشاورزی بوم­شناختی ایران.

 

پرویزی، س. ر، امیر­نیا. و ا، برنوسی. 1387. بررسی اثر رقم و تراکم بر حداکثر وزن دانه (MGW) سرعت پر شدن دانه (GFR) و درصد پروتئین دانه لوبیا. اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران.

 

فقه­نبی، ف. م، تاجبخش. ح، صدقی. و ا، برنوسی. 1387. اثر تیمارهای مختلف بذر بر اجزای عملکرد، عملکردهای دانه و گلبرگ گلرنگ. اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران.

 

طلعت، ف. ا، برنوسی. و ن، قدیریان. 1387. تجزیه زودرسی در ارقام پنبه آپلند متوسط از طریق روش های آماری چند متغیره.دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

 

قلی­نژاد، ا. ع، حسن­زاده قورت­تپه. ا، آیینه­بند. ا، برنوسی. و ح، رضایی. 1387. بررسی اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و نیتروژن آفتابگردان در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

 

قلی­نژاد، ا. ع، حسن­زاده قورت­تپه. ا، آیینه­بند. ا، برنوسی. و ح، رضایی. 1387. بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های رشد آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

 

تقوی، ر. م، تاجبخش. ا، برنوسی. ک، دانشور حسینی. و ر، رنجبر. 1387. بررسی اثر هورمون اتفان بر رشد نشاء توتون و استفاده از آن در خشبی سازی نشاء در خزانه شناور. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

 

صالح­زاده، ح. ا، فیاض مقدم. ا، برنوسی. ر، امیرنیا. و ر، رنجبر. 1387. اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت شیمیایی توتون شرقی. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

 

پرویزی، س. ر، امیر­نیا. و ا، برنوسی. 1387. ارزیابی سرعت و طول پر شدن دانه لوبیا چیتی رقم 14088-G در تراکم های مختلف بوته. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

 

پرویزی، س. ر، امیر­نیا. و ا، برنوسی. 1387. تأثیر سطوح مختلف تراکم بوته بر ژمان رسیدگی محصول دانه، عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم لوبیا چیتی. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

 

برنوسی، ا. س، ملکی­بند. م، جعفری. و ب، عبدالهی مندولکانی. 1388.  بررسی تآثیر هورمون های تنظیم کننده رشد گیاهی بر روی کالوس زایی و اندام زایی یونجه یکساله وحشی Medicagominima. ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

 

جهان­نورد، ش. م، تاجبخش. و ا، برنوسی. 1388. بررسی تآثیر تاریخ و تراکم های کاشت بر میزان و عملکرد روغن و پروتئین در کرچک. همایش ملی گیاهان دانه روغنی.

 

قلی­نژاد، ا. ا، آیینه­بند. ع، حسن­زاده قورت­تپه. ق، نورمحمدی. و ا، برنوسی. 1388. بررسی تآثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد دانه رقم ایرفلور آفتابگردان در ارومیه. همایش ملی گیاهان دانه روغنی.

 

ارژنگ، س. ا، برنوسی. ب، عبدالهی مندولکانی. ر،  محمودی مندولکانی. ا، قربان­پور. ی، شرفی. و ح، عزیزی. 1389. بررسی تنوع بین گونه­های مختلف آژیلوپس با استفاده از روش­های آماری چند متغیره. همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

 

عزیزی، ح، ا، برنوسی. ب، عبدالهی مندولکانی. و ر، درویش­زاده. 1389. بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی برخی یونجه­های زراعی تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهای ISSR. همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

 

درویش­زاده، ر، ع، پیرزاد. ا، برنوسی. و ا، صرافی. 1389. خصوصیات ژنتیکی شاخص­های مقاومت به خشکی در آفتابگردان. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

 

درویش­زاده، ر، م، عزیزی. ح، حاتمی ملکی. ا، برنوسی. ب، عبدالهی مندولکانی. م، جعفری. و ا، صرافی. 1389. بررسی تنوع ژنتیکی لاین­های مختلف آفتابگردان با استفاده از نشانگرهای مولکولی میکروساتلیت. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

 

خلقی، م، ا، برنوسی. درویش­زاده، ر، و ع، پیرزاد. 1389. بررسی تنوع فنوتیپی جمعیت F2 آفتابگردان با استفاده ازروش­های آماری چند متغیره. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

 

 

ملکی بند، س. ا، برنوسی. م، قدیم­زاده. و م، جعفری. 1389. بررسی پتانسیل دو گونه یونجه یکساله M .rigidula    وM. scutellata . یازدهمین کنگره ژنتیک ایران.

 

ملکی بند، س. م، قدیم­زاده. م، جعفری. و ا، برنوسی. 1389. باززایی مستقیم در ارقام یونجه چند­ساله با استفاده از ریزنمونه گره ساقه. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران.

 

خلقی، م، ر، درویش­زاده، ا، برنوسی. ع، پیرزاد و ا، رسولی. 1389. بررسی تنوع ژنتیکی توده­های مختلف آفتابگردان با استفاده ازروش­های آماری چند متغیره. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران.

 

خلقی، م، ر، درویش­زاده، ا، برنوسی. ع، پیرزاد و ا، رسولی. 1389. همبستگی و تجزیه علیت در توده­های مختلف آفتابگردان آجیلی ایران. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران.

 Taleei, A., and I. Bernousi. 2000. Salt tolerance in alfalfa using traditional methods. 3rd International Crop Science Congress, Hamburg, Germany.

 

Hassanzade Ghorthapeh, H., N. Akhondi, A. Pirmoradi, and I. Bernousi. 2006. Evaluation of economy and auxiliary energy efficiency on potato culture lands in west Azerbaijan province. International Symposium Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture. Adana, turkey.

 

Salehzadeh, H., I. Fahaz Mogadam, I. Bernousi, R. Ranjbar, M. Ghiyasi, and M.H. Salaji. 2007. The effect of irrigation regimes on quality of oriental tobacco in west Azerbaijan, Iran. 7th Crop plants Congress, Erzurum, Turkey.

 

Talat, F., and I. Bernousi. Earliness Component Analysis Through Diallel Cross Method. 2008. 4th Meeting of The Asian Cotton Research and Development Network. Anyang, Henan, Chaina.

 

Torkan, J., and I. Bernousi. 2008. Chemical composition and seasonal yield of koeleria cristata in west Azarbaijan grasslands of Iran. 21th International Grassland Congress, 8th International Rangeland Congress. Huhhot, Chaina.

 

Darvishzadeh, R., I. Bernousi, and A. Sarafi. 2008. Mutation in sunflower showing altered resistance to phoma black stem disease.The 2nd national Congress on Nuclear Technology Application in Agricultural and Natural Resource science. Karaj, Iran.

 

Bernousi, I., M.R. Bihamta, M. Omidi, B. Yazdi Samadi, A. Hosseinzada, and M. Mardi. 2009. SSR polymorphisms in wheat cultivars and lines with different level of Fusarium resistance. 8th Crop plants Congress, Hatay, Turkey.

 

Bernousi, I., M.R. Bihamta, M. Omidi, B. Yazdi Samadi, A. Hosseinzada, and M. Mardi. 2009. The use of the area under disease-progress curve (AUDPC)  to assess     Fusarium head blight resistance in wheat. 8th Crop plants Congress, Hatay, Turkey.

 

Darvishzadeh, R., I. Bernousi, S. Poormohammad Kiani, A. Hasanzadeh, G. Dechamp-Guillaume, and A. Sarafi. 2009. Genetic analyses of partial resistance to black stem disease in sunflower based on gge biplot methodology. 8th Crop plants Congress, Hatay, Turkey.

 

Abdolahi, A., A. Hassani, Y. Ghosta, I. Bernousi, and M. H. Meshkatalsadat. 2009. Control of  postharvest decay of Thompson seedless table grape by Natural products. 6th International Postharvest Symposium. Antalia, Turkey.

 

Abdolahi, A., A. Hassani, Y. Ghosta, I. Bernousi, and M. H. Meshkatalsadat. 2009. Use of thyme and sweet basil essential oils to the increase of storage life of table grape cv. Tabarze. 6th International Postharvest Symposium. Antalia, Turkey.

 

Tavassoli, M., M. Alimehr, A. Ownag, S.H. Pourseyed, K. Mardani, I. Bernousi, M. Gorbanzadehgan, and S. Shokrpoor. 2010. Acaricidal effects of three strains of M. anisopliae against D. gallinae under field condition. 2nd International Veterinery Poultry Congress, Tehran, Iran.

 

Amirnia. R., M.R. Radfar. And I. Bernousi. 2010.Study on suitable time to terminate of irrigation in alfalfa seed production.Soil and Water Resource Congress, Eskishehir, Turkey.

 

 

 

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

 

جمع آوري، شناسايي و نگهداري ارقام مقاوم به شوري اطراف درياچه اروميه (طرح ملي)

 شناسایی جمعیت های  هتروتیک در یونجه 

 

 

همکاری در اجرای پروژه های علمی یا اجرایی

 

اصلاح توتون از طريق  تكنيك دابل هاپلوئيدی

بررسی تغییرات ژنتیکی و شناسایی مارکرهای ملکولی همبسته با مقاومت به گل جالیز در ژرم پلاسم توتون­های شرقی و نیمه شرقی

تجزیه ژنتیکی مقاومت به خشکی در آفتابگردان

مطالعه روابط و تنوع ژنتیکی برخی ارقام آفتابگردان با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR  

بررسی تنوع ژنتیکی برخی جمعیت­های یونجه با استفاده از نشانگرهای   REMAP و IRAP, SSR

 

 

 

آدرس : دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی گروه رزاعت و اصلاح نباتات

 

تلفن : 9712495-0441 begin_of_the_skype_highlighting 9712495-0441 FREE  end_of_the_skype_highlighting

 

آدرس پست الکترونیکی :ibernosi@yahoo.com