دکتر جواد اسحاقی راد

 

 

اطلاعات شخصی

 

نام : جواد

نام خانوادگی : اسحاقی راد

 

تاریخ تولد :1/6/1354 

 

محل تولد : مازندران - نوشهر

 

مدارک علمی دانشگاهی

 

کارشناسی: رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری ، دانشگاه گرگان ، سال 1376

 

کارشناسی ارشد: رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری، دانشگاه تهران ، سال 1379

 

دکتری: رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری ، دانشگاه تهران ، سال 1385

 

مسئولیت های اجرایی

 

*معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه از تاریخ 14/8/1387 تا 19/11/1390

 

*معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی از تاریخ 17/1/93

 

*نماینده دانشگاه جهت ایجاد جنگل آموزشی و پژوهشی

 

*ناظر طرح جنگلداری ازتاریخ 1/1/1380 لغایت 30/8/1383 ، سازمان جنگلها و مراتع کشور

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی

 

*مقالات چاپ شده در مجلات با نمایه معتبر بین المللی

1-Eshaghi Rad, J., Manthey, M., Mataji, A., 2009.Comparison of plant species diversity with different plant communities in deciduous forests. International Journal of Environmental

Science & Technology (IJEST).6 (3), 389-394. (ISI journal, IF: 1.79)

2-Eshaghi Rad, J.,Banj Shafiei, A., 2010. The distribution of ecological species groups in Fagetum communitiesof Caspian forests: Determination of effective environmental factors. Flora, vol. 205, (11):721-727 (ISI journal, IF: 1.43)

3- Eshaghi Rad, J., Mousavi, R., 2014. Irrigation effects on the diametrical growth of the two-year-old Paulownia tomentosa saplings. Journal of forestry research. 2014, 25(4). (SCOPUS journal(SJR: 0.27).

4- Mataji, A., Sagheb talebi, K., Eshaghi rad, J., 2014. Deadwood assessment in different developmental stages of beech (Fagus orientalis Lipsky) stands in Caspian forest ecosystems. International Journal of Environmental Science & Technology (IJEST). 11 (5), 1215-1222. (ISI journal, IF: 1.79)

5-Moradi, M., Malekzadeh, M., Eshaghi rad, J., 2014. Biodiversity of scleractinian corals in the reefs of Qeshm and Larak Islands of the Persian Gulf, in association with environmental variables. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 94(5): 907-916. (ISI journal, IF: 1.13) Publisher: Cambridge University Press )England( ISSN: 00253154, 14697769

6-Vahedi A.A., Mataji A., Babayi-Kafaki S., Eshaghi-Rad J., Hodjati S.M., Djomo A.:2014. Allometric equations for predicting aboveground biomass of beech-hornbeam standsin the Hyrcanian forests of Iran. Journal of Forest Science, 60: 236-247. (SCOPUS journal (SJR: 0.31).

7-Heidari, M., Poorbabaei, H., Bazgir, M., Salehi, A. and Eshaghi Rad, J., 2014. Earthworms as indicators for different forest management types and human disturbance in Ilam oak forest, Iran. Folia Forestalia Polonica, 56(3), 121-134. (SCOPUS journal (SJR: 0.13).

8-Eshaghi Rad, J., Seyyedi, N., 2012.  Effects of strip and single-tree selection methods on woody species diversity in Caspian forests (Iran). International Journal of Forest, Soil and Erosion, 2 (4): 171-174 (Index Copernicus (IC=5.09)

 

مقالات چاپ شده در مجلات با نمایه معتبر داخلی 

1- اسحاقی راد، ج.، زبیری ، م.، سبحانی، ه.، پورشفیع زنگنه، ه.، 1382. مقایسه روش آماربرداری سیستماتیک تصادفی و روش ترانسکت از نظر دقت و هزینه در جنگلهای بلوط غرب، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 56، شماره 4

 

2- اسحاقی راد، ج.، زاهدی امیری، ق.، مروی مهاجر، م. ر.، اسدی، م.، متاجی، ا.، 1385.ارزیابی و مقایسه تنوع گونه ای در جوامع گیاهی راش، راش- ممرز و بلوط ممرز، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 14، شماره 3

 

3-اسحاقی راد، ج.، زاهدی امیری، ق.،  متاجی، ا.، 1387.تعیین تعداد بهینه گروههای اکولوژیک در طبقه بندی پوشش گیاهی(مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار نوشهر). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 16، شماره 3 

 

4- اسحاقی راد، ج.، زاهدی امیری، ق.، مروی مهاجر، م. ر.، اسدی، م.، متاجی، ا.، 1388. ارتباط بین پوشش کف جنگل و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جوامع راش. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 17، شماره2

 

5- اسحاقی راد، ج.، سیدی، ن.، حسن زاد ناورودی، ا.، 1388. تاثير اجراي شيوه تک گزيني بر تنوع گياهان چوبي (مطالعه موردي: سري جنبه سرا- گیلان). مجله جنگل ایران ، شماره4

 

6-علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، جبانج شفیعی، ع.، 1388. بررسی و مقایسه تنوع گیاهان چوبی در دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارسباران. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 17، شماره1

 

7-بانج شفيعي، ع.، اکبری نیا، م.، عزیزی، پ.، اسحاقي راد، ج.، 1389 . تأثیر آتش سوزی بر برخی از ویژگی های شیمیایی خاک جنگل در شمال ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 18، شماره3

 

8- علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، ج.،بانج شفیعی، ع.، 1388. مقایسه تنوع زادآوری در دو منطقه حفاظت شده وغیر حفاظتی ارسباران. مجله جنگل ایران ، شماره3

 

9-مهدوی، ع.، حیدری، م.،اسحاقی راد، ج.،1389. بررسی تنوع و غنای گونه های گیاهی در رابطه با عوامل فیزیکی شیمیایی خاک و فیزیوگرافی در منطقه حفاظت شده کبیر کوه.فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 18، شماره3

 

10- علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، ج.،بانج شفیعی، ع.، 1389. بررسی وضعیت تجدید حیات طبیعی جنگل های بلوط غرب در رابطه با عوامل رویشگاهی. مجله جنگل ایران، شماره3

 

11- اسحاقی راد، جحیدری، م.، مهدوی، ع. 1390. تأثیر فعالیتهای تفرجی بر پوشش گیاهی و خاک پارک جنگلی. مجله جنگل ایران، سال سوم، شماره 1: 80-71

 

12-علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، ج.، بانج شفیعی، ع.، 1390. تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر خصوصیات کمی و کیفی رویشگاههای ذغال اخته در جنگل ارسباران. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،،جلد19شمارة3،395-406

 

13-بانج شفيعي، ع.، اسحاقي راد، جعلیجانپور، الف.، پاتو، م.،1390. تأثیر آفت جوانه خوار بلوط بر پهنای دوایر سالیانه بلوط ویول در جنگلهای پیرانشهر و سردشت. نشریه حفاظت گیاهان، جلد 25، شماره 2، 178-185

 

14-بانج شفيعي، ع.، اسحاقي راد، جعلیجانپور، الف.، پاتو، م.،1391. بررسی تأثیر سوپرجاذب و دوره آبیاری بر رشد نهالهای بنه. مجله جنگل ایران، شماره 2، 101-113

 

15-اسحاقي راد، ج.، خانعلیزاده، آ.، 1392. مقایسه کمی خردزیستگاه‌ها در جنگل‌های خزان کننده با سابقه مدیریتی متفاوت(مطالعه موردی‌:جنگل گلبند- نوشهر). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،،جلد21شمارة4

 

16-واحدی، ع. الف، متاجی، الف، بابایی، س.، اسحاقی راد، ج.، حجتی، م. 1392. مدل سازی بیومس خشک تنه گونه راش با استفاده از معادلات آلومتریک در جنگل های هیرکانی. مجله جنگل ایران،3: 322-309

 

17-مهدوی، ع.،اسحاقی راد، ج بانج شفيعي، ع.،1389. زادآوری طبیعی بلوط ایرانی و سایر گونه های چوبی در رابطه با عوامل محیطی. فصلنامه علمی تخصصی اکوسیستم های طبیعی ایران.جلد 1(1): 45-35

 

18- بانج شفيعي، ع.، اسحاقي راد، ج.، علیجانپور، الف.، پاتو، م.، 1389. تأثیر آفت جوانه خوار بر پهنای دوایر سالیانه بلوط دارمازو. فصلنامه علمی تخصصی اکوسیستمهای طبیعی ایران.جلد 1(1): 89-79

 

19- اسحاقی راد، ج.، 1393. تغییرات ترکیب و تنوع گونه‌ای گیاهان زیراشکوب در توده‌های خالص و آمیخته راش شرقی(مطالعه موردی: جنگل خیرود). مجله جنگل ایران، بهار: 86-75

 

20-اسحاقی راد، ج.، سلیمانی، ف.، خداکرمی. 1393. بررسي اثر حاشيه­اي بر ترکيب و پراکنش گياهان در جنگل­هاي بلوط (مطالعه موردی: جنگلهای چهارزبر کرمانشاه). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،،جلد22شمارة3

 

21-اسحاقي راد، ج.، خانعلیزاده، آ.، 1393.مقایسه تنوع گونه ای گیاهان چوبی و علفی توده های پهن برگ شاهد و مدیریت شده. بوم شناسی کاربردی، بهار 93. 39-27

 

22-واحدی، ع. الف، متاجی، اسحاقی راد، ج.، 1393. تغییرات دخایر وزنی حوض کربن آلی خاک در ارتباط با تنوع زیستی گیاهی. بوم شناسی کاربردی، بهار 93. 13-1

23-بهمنی،ف.، بانج شفیعی، ع.، اسحاقی راد، ج.، پاتو،م.، 1391. بررسی تأثیر بستر کاشت، دور آبیاری و مبدا بذر بر شاخص های جوانه زنی، شادابی و زنده مانی کاج سیاه Pinus nigra Arnold) (مطالعه موردی: کلاردشت در نهالستان دارلک مهاباد.فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،، جلد 22 شمارة 3

24- اسحاقي راد، ج.، خانعلیزاده، آ.، 1395. تغییرات پوشش گیاهی و ویژگی‌های خاک جنگل معتدله پس از اجرای شیوه تک‌گزینی. مجله جنگل و فرآورده های چوبی-(پذیرش شده برای چاپ)

25-Mahdavi, A., Eshaghi Rad, J., Jamshidifard, M., 2012. The Effect of Altitude and Aspect on Rangeland Plant Diversity (Case Study: Dashte Zahab, Kermanshah, Iran). Journal of Rangeland Science, Volume 3(1) 11-21.

26-حیدری، م.، پوربابایی، ح.، اسماعیل زاده، الف، صالحی، ع.، اسحاقی راد، ج.، 1394.گونه­ هاي گياهي شاخص برايب ررسي شرايط ادافيكي جنگل بااستفاده ازمدل رگرسيون لجستيك دراكوسيستم جنگلي بلوط. مجله زیست شناسی ایران 28-(پذیرش شده برای چاپ)

 

27-اسحاقي راد، ج.، 1393. تأثیر آبیاری بر رشد ارتفاعی نهال­های یکساله پالونیا تومنتوزا -مجله تحقیقات جنگلهای زاگرس شماره 1

28- محمودی، م.، رمضانی، الف، اسحاقی راد، ج.، حیدری، م.، 1394. ارتباط بین پوشش گیاهی و عوامل فیزیوگرافی در جنگل کران رودی دره خان در جنوب ارومیه. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 23 شمارة 2. (پذیرش شده برای چاپ)

29- محمودی، م.، رمضانی، الف، اسحاقی راد، ج.، حیدری، م.، 1395. بررسی فلوریستیک جنگل کران رودی دره خان در زاگرس شمالی. مجله زیست شناسی ایران 29-(پذیرش شده برای چاپ)

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

1-اسحاقی راد، ج.، 1388. استفاده از معرف های زیستی در پیش بینی شرایط حاصلخیزی خاک جنگل های راش. همایش اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه رازی کرمانشاه

 

2-اسحاقی راد، ج.، علیجانپور، الف.، بانج شفیعی، ع.، 1387. بررسی امکان کاشت گونه های پالونیا

 

 (Paulownia spp.) در استان آذربایجان غربی(مطالعه موردی:جنگلهای سردشت)-اولین همایش زیست شناسی ایران- دانشگاه پیام نور- تالش

 

3-بانج شفيعي، ع.، عليجانپور، الف.، اسحاقي راد، ج.، 1387، تاثير آتش سوزي بر تنوع زيستي و استقرار تجديد حيات گونه هاي درختي در جنگل راش، اولين همايش ملي زيست شناسي گياهي، تالش.

 

4-زاهدی امیری، ق.، اسحاقی راد، ج.، 1379. بررسی ارتباط بین گروههای اکولوژیک و رویش قطری در جنگل آمیخته راش ، همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار، رامسر- ایران

 

5-Eshaghi Rad J., Alijanpour, A., Banj shafiei, A., 2010-Variation of diameter growth of beech (Fagus orientalis L.) and hornbeam (Carpinus betulus L.) after forest fire in Caspian forests (Iran). Worddendro 2010,  Rovaniemi-Lapland, Finland.

 

6-Banj shafiei, A., Eshaghi Rad, J., Alijanpour, A., Pato, M., 2010. Effect of the oak leafroller moth, Tortrix viridana L. on tree ring width of oak species, a case study: Iran's northwest forest. WorldDendro 2010, Finland.

 

7-Alijanpour, A., Banj Shafiei, A., Eshaghi Rad, J., 2010. Effect of aspects on tree ring width in Cornus mas, a case study: Arasbaran forest, NW Iran. WorldDendro 2010, Finland.

 

8-Eshaghi Rad J., mataji, A., Zahedi amiri, G., Marvi Mohajer, M.R., 2006. Comparison of Plant Species Diversity of Different Plant Communities in Caspian Forests. Internatinal Conference and Field Trip of IUFRO.Ecology and Silviculture of Beech.Brasov,Romania

 

9- Eshaghi Rad J. 2006. Investigation  on Relationship Between Understory Vegetation and Environmental Variables in Fagetum Communities in Caspian Forests. Internaional Workshop”ScientificSupport of the Parrotia-Project on Coservation of Biological Diversity,Isle of Vilm,Germany

 

10- Eshaghi Rad J., Seyyedi, N., Alijanpour, A., Banj shafiei, A., 2008.Variations of  woody  species diversity after single selection method  performance.Internatinal Conference and Field Trip of IUFRO.Ecology and Silviculture of Beech. Hokaido-Jepan

 

11- Eshaghi Rad J., Mataji, A., 2008.Determination and analysis of  ecological species groups with respect to environmental factors. Internatinal Conference and  Field Trip of IUFRO.Ecology and Silviculture of  Beech. Hokaido- Jepan.

 

12-Mataji, A., Safaei, H.,Eshaghi Rad J., Sotodeheyan, H., 2007.  Natural disturbance and gap dynamics at small - scale in beech community of Caspian forests. International Conference “Natural Hazards and Natural disturbances in Mountain forests”. Trento, Italy

 

13-علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، ج.، بانج شفیعی، ع.، 1389. استفاده از ذغال اخته به عنوان یک گونه چند منظوره جهت احیای اراضی تخریب شده در جنگل های ارسباران. اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. دانشگاه کردستان

 

14- بانج شفيعي، ع.، عليجانپور، الف.، اسحاقي راد، ج.، پاتو، م.، حسینی، الف.، 1389. تأثیر سوپرجاذب و آبیاری بر رویش طولی نهالهای بنه. . اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. دانشگاه کردستان

 

15-اسحاقی راد، ج.، بانج شفیعی، ع.، مهدوی، ع.، 1390.تأثیر آبیاری بر رویش قطری نهالهای پالونیا تومنتوزا. همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی، قابلیت ها و تنگناها، دانشگاه لرستان،2-4 آذر

 

16-بانج شفيعي، ع.،اسحاقي راد، ج.، اشکاوند، پ.، 1390. نقش حفاظت در جلوگیری از تخریب مناطق جنگلی واقع در مناطق مرزی غرب کشور.همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی، قابلیت ها و تنگناها، دانشگاه لرستان،2-4 آذر

 

17-پاک گهر، ن.،  اسحاقي راد، ج.، 1390. تأثیر تغییرات اقلیمی بر کاهش تنوع زیستی. همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، مرداد 90

 

18- Mataji, A., Akhavan, R., Eshaghi Rad J., Shahsavari, H., 2011. Deadwood dynamics in managed and unmanaged forest of beech. The 9th international beech symposium. 12-17 september 2011- Dresden,Germany.

 

19- Eshaghi Rad J., Mahdavi, A., Heidari, M., 2012. Impact of recreation on vegetation and soil in Zagros forests. The GIAN International Symposium on” Biodiversity in Zagros Region”, 5-6 May 2012, Tehran, Iran.

 

20-Banj shafiei, A., Eshaghi Rad, J., Alijanpour, A., Pato, M., 2012.Effects of super-absorbent and irrigation on the growth of pistachio seedlings (Pistacia atlantica), NW Iran. International conference tackling climate change: the contribution of forest scientific knowledge, tours, France

 

21-اسحاقی راد، ج.، علیجانپور، الف.، بانج شفیعی، ع.، 1391.نقش حفاظت درتنوع گونه اي تودههاي بلوط جنگلهاي زاگرس. همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالشها، فرصت ها و تهدید ها، 3-4 خرداد 1391، شیراز.

 

22-بانج شفيعی، ع.، اسحاقی راد، ج.، اشکاوند، پ.، 1390. نقش حفاظت در جلوگیری از تخریب مناطق جنگلی واقع در مناطق مرزی غرب کشور، همایش ملی جنگلهای زاگرس مرکزی، قابلیت ها و تنگناها، لرستان.

 

23-غفارنژاد، پ.، اسحاقی راد، ج.، .، بانج شفیعی، ع.، 1391. بررسی تاثیر کاشت کاج سیاه بر گیاهان علفی (مطالعه موردی: فرودگاه ارومیه). دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،21 تیرماه 91

 

24-منبری، م.، موسوی، ر.، اسحاقی راد، ج. 1391. بررسی برخی از ویژگیهای رویشی سنجد. دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،21 تیرماه 91

 

25-محمودی، م.، رمضانی، الف، اسحاقی راد، ج.، حیدری، م.، محامد، ع. 1391. تأثیر فاصله از رودخانه بر تنوع گونه ای در جنگلهای کنار رودخانه ای. دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،21 تیرماه 91

 

26-بهمنی،ف.، بانج شفیعی، ع.، اسحاقی راد، ج.، پاتو،م.، 1391. بررسی تأثیر بستر کاشت بر شاخص های جوانه زنی، شادابی و زنده مانی کاج سیاه (Pinus nigra Arnold)با مبدا بذر کلاردشت در نهالستان دارلک مهاباد. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، وزارت کشور، تهران.

 

27-بهمنی،ف.، بانج شفیعی، ع.، اسحاقی راد، ج.، پاتو،م.، 1391. بررسی تأثیر بستر کاشت بر شاخص های جوانه زنی، شادابی و زنده مانی کاج سیاه (Pinus nigra Arnold)با مبدا بذر ارومیه در نهالستان دارلک مهاباد. نخستین همایش علمی-تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تأکید بر تولید ملی. دانشگاه پیام نور پیرانشهر.

 

28- سلیمانی، ف.، اسحاقی راد، ج.، خداکرمی، ی.، خان حسینی، م. 1392. مطالعه فلور جنگل‌هاي جهارزبر در استان کرمانشاه. دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، تابستان 92  

 

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

 

1- اسحاقی راد، ج.، 1387. امکان کاشت گونه های جنس پالونیا در استان آذربایجان غربی(طرح پژوهشی دانشگاه ارومیه) -خاتمه یافته

 

2-علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، جبانج شفیعی، ع.، 1387. بررسی پراکنش و خصوصیات کمی و کیفی توده های ذغال اخته در جنگلهای ارسباران (طرح پژوهشی دانشگاه ارومیه) -خاتمه یافته

 

3- اسحاقی راد، ج.،1388. سازگاری گونه پالونیا تومنتوزا در استان آذربایجان غربی(طرح پژوهشی دانشگاه ارومیه) -خاتمه یافته

 

4- اسحاقی راد، ج.،1391. تأثیر آبیاری برمشخصات کمی و کیفی نهالهای دوساله پالونیا تومنتوزا. (طرح پژوهشی دانشگاه ارومیه)-خاتمه یافته

 

5- اسحاقی راد، ج.،1392. تأثیر غنای گونه ای در اشکوب درختی بر تنوع گونه ای گیاهان زیر اشکوب-(طرح پژوهشی دانشگاه ارومیه). خاتمه یافته

 

6- بانج شفيعي، ع.، عليجانپور، الف.، اسحاقي راد، ج.، 1391. مطالعه روش جاری نمونه برداری از جنگلهای شمال و بررسی امکان جایگزینی آن با روشهای مناسب تر. طرح پژوهشی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر- خاتمه یافته

همکاری در پروژه های علمی

 

1- مقایسه روش آماربرداری سیستماتیک تصادفی و روش ترانسکت از نظر دقت و هزینه درجنگلهای بلوط غرب، طرح پژوهشی دانشگاه تهران، 1379

 

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

 

*بررسی تأثیر جنگلکاری کاج سیاه(Pinus nigra) برتنوع گونه ای و ویژگیهای شیمیایی خاک (مطالعه موردی جنگلکاری فرودگاه ارومیه)، 1391.نام دانشجو: پریسا غفار نژاد

 

*بررسی ترکیب، غنا و تنوع گونه­ای جنگل­های کنار رودخانه­ای (مطالعه موردی: دره­ی شهدا، ارومیه، شمال غربی ایران). 1391. نام دانشجو: مریم محمودی،

 

* بررسی عوامل اکولوژیک موثر بر پراکنش سنجد و برآورد تولید آن. 1391. نام دانشجو: مژگان منبری

 

* تأثیر بستر کاشت، پوشش بذر، تاریخ کاشت، دورآبیاری و مبدأ بذر بر میزان جوانه­زنی، زنده­مانی و ویژگی­های رویشی کاج سیاه در نهالستان دارلک مهاباد. 1391. نام دانشجو: فروغ بهمنی

 

* مقایسه تنوع گونه ای گیاهی و ویژگیهای خاک در جنگل شاهد و جنگل مدیریت شده ( مطالعه موردی: سری جمند-  نوشهر). 1392. نام دانشجو: آمنه خانعلیزاده

 

* اثر حاشیه­ای جنگل بر تنوع گونه ای گیاهان جنگل های بلوط (مطالعه موردی: جنگلهای کرمانشاه). 1392.نام دانشجو: فوزیه سلیمانی

 

* تاثیر بهره برداری سنتی جنگل بر تنوعساختار عمودی جنگل بلوط. 1392. نام دانشجو: سحر مکرم

 

*تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر تنوع گیاهان چوبی و اجتماع گونه های بلوط، 1393. نام دانشجو: عاطفه مطلب پور

 

*انتخاب مناسب ترین روش رسته بندی برای آنالیز پوشش گیاهی، 1393. نام دانشجو: نغمه پاگهر

 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

 

*اثر حفاظت بر پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگلهای زاگرس شمالی: نام دانشجو: ستار شاعری

 

*محصولات فرعی جنگلهای زاگرس شمالی، 1393. نام دانشجو: سیما لطفی

 

 

داوری پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 

*رساله دکتری: شناسایی گونه های معرف خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در راشستانهای استان گیلان-نام دانشجو: سید مازیار رضوی-واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی-1388

 

*رساله دکتری: پویایی مکانی و زمانی عناصر رویشی زیراشکوب جنگل بلوط در ارتباط با شیب تغییرات بوم شناختی نام دانشجو:سید خسرو حسین اشرفی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی-1388

 

*پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر فاصله کاشت و نوع خاک بر مشخصه های کمی و کیفی توده های دست کاشت صنوبر، نام دانشجو: ریحان لطیفی. دانشگاه ارومیه-1391

 

* پایان نامه کارشناسی ارشد: تهیه نقشه ریسک آتش سوزی جنگل با استفاده از روشهای منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. مطالعه موردی: جنگل های سردشت، استان آذربایجان غربی. نام دانشجو: هادی بیگی. دانشگاه ارومیه-1392

 

تدریس

 

مقطع کارشناسی

 

1-    درخت شناسی 1   2-درخت شناسی 2     3-مبانی اکولوژی     4-اکولوژی جنگل

 

مقطع کارشناسی ارشد

 

1-    تنوع زیستی اکوسیستم های جنگلی    2-جامعه شناسی گیاهی

 

مقطع دکتری

 

1-ارزیابی توان اکولوژیک اکویسیتمهای جنگلی

 

فرصت تحقیقاتی

 

فرصت تحقیقاتی شش ماهه، دانشگاه گرایفسوالد، آلمان، 2006 ،نهاد اعطا کننده: وزارت علوم

 

فرصت تحقیقاتی دو ماهه، دانشگاه فرایبورگ، آلمان، 2001، نهاد اعطا کننده: موسسه DAAD

 

جوایز و افتخارات

 

پژوهشگر برتر دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در سال 1390

 

  زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 

کلیه موضوعات مرتبط با اکولوژی از جمله :اکولوژی جنگل، جامعه شناسی گیاهی، درخت شناسی، کاربرد آنالیزهای چندمتغیره در تجزیه و تحلیل جوامع گیاهی، تنوع زیستی

 

جواد اسحاقی راد

 

دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

 

آدرس پست الکترونیکی:j.eshagh@urmia.ac.ir