نام: جلال

  نام خانوادگی: جلیلیان

  تاریخ تولد: 1358

  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

  مرتبه علمی: دانشیار

  گروه آموزشی: زراعت

  آدرس محل کار: کیلومتر 11 جاده سرو-دانشگاه ارومیه-دانشکده کشاورزی گروه زراعت

  پست الکترونیک: j.jalilian@urmia.ac.ir

  زمینه مطالعات علمی: آگرواکولوژی-کشاورزی پایدار 

 

اطلاعات آموزشی و پژوهشی

دکتری (زراعت) دانشگاه تربيت مدرس

کارشناسی ارشد (زراعت) دانشگاه تربيت مدرس

کارشناسی (توليدات گياهی) دانشگاه شيراز

رتبة 1 دكتري زراعت دانشگاه تربيت مدرس سال 1383

    رتبة 2 كنكور سراسري كارشناسي ارشد سال 1380

پايان نامه

عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد: اثر تراكم بوته و آبياري تكميلي بر عملكرد، اجزاء عملكرد و ميزان پروتئين چهار رقم نخود در شرايط ديم

عنوان رساله دکتری:اثر كودهاي زيdfستي (ازتوباكتر و آزوسپريليوم) و سطوح مختلف كود نيتروژنه بر خصوصيات كمي و كيفي آفتابگردان در شرايط تنش كم‌آبي

 

دروس تدريس شده

1-اکولوژی سیستم های زراعی (دکتری)

2-اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف های هرز (دکتری)

3-اکولوژی گیاهان زراعتی (کارشناسی ارشد)

4-کشاورزی پایدار (کارشناسی)

5-زراعت در شرایط تنش های محیطی (کارشناسی)

6-اکولوژی مرتع و نباتات علوفه ای (کارشناسی)

7-هوا و اقلیم شناسی (کارشناسی)

8-گیاهشناسی2(سیستماتیک و مرفولوژی) (کارشناسی)

9-آزمایشگاه گیاهشناسی 1 (کارشناسی)

10-زراعت عمومی(کارشناسی)

فرصت مطالعاتي

تحقيق در بخش ميکروبيولوژی دپارتمان علوم خاک دانشگاهAdelaide   استراليا زير نظر دکترPetra Marschner ، (October2007-March 2008)

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

1-Mirnia. S. KH., S.A.M. Modarres Sanavy and J. Jalilian. 2005. Effect of Different Levels of Nitrogen Fertilizer on Yield And Yield Components of Two Rice Genotypes (Khazar and Neamat).  Philippine Agricultural Scientist. 88(3): 373-378. (IF=0.35).

2. Jalilian. J., S.A.M. Modarres Sanavy., S.F. Saberali and K.S. Asilan. 2012. Effects of the combination of beneficial microbes and nitrogen on sunflower seed yields and seed quality traits under different irrigation regimes. Field Crops Research. 127: 26–34. (IF= 2.23) 

3- Y Habibzadeh, A Pirzad, MR Zardashti, J Jalilian, O Eini. 2013. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on seed and protein yield under water-deficit stress in mung bean. Agronomy Journal 105 (1), 79-84. (IF=1.7).

4-Yagoob Habibzadeh, Jalal Jalilian, Mohammad Reza Zardashti, Alireza Pirzad & Omid Eini. 2015.  Some Morpho-Physiological Characteristics of Mung Bean Mycorrhizal Plants under Different Irrigation Regimes in Field Condition. Journal of Plant Nutrition. In Press.

5- Khalilzadeh. R., Tajbakhsh. M., and Jalilian. J. 2012. Effect of foliar application of bio-organic fertilizers and urea on yield and yield components characteristics of mung bean. Intl. J. Agric: Res & Rev. Vol., 2 (5), 639-645

6- Mohsennia. O., and Jalilian. J. 2012. Response of safflower Seed quality characteristics to different soil fertility systems and irrigation disruption. Intl. Res. J. Appl. Basic. Sci. Vol., 3 (5), 968-976

7- kohnaward. P., Jalilian. J., and Pirzad. A. 2012. Effect of foliar application of Micro-nutrients on yield and yield components of safflower under conventional and ecological cropping systems. Intl. Res. J. Appl. Basic. Sci. Vol., 3 (7), 1460-1469.

8- Khalilzadeh. R., Tajbakhsh. M., and Jalilian. J. 2012. Growth characteristics of mung bean (Vigna radiata L.) affected by foliar application of urea and bio-organic fertilizers. Intl J Agri Crop Sci. Vol., 4 (10), 637-642

9-Jalilian. J and Mohsennia. O. 2013. Effects of superabsorbent and irrigation regime on seedling growth characteristics of barley (Hordeum vulgare L.). Ceretari Agronomice in Moldova. 3 (155):11-19.

10- Jalilian. J., khalilzadeh, e. and khanpaye, e. 2014. Improving of barley seedling growth by seed priming under water deficit stress. Journal of stress physiology and biochemistry. 2: 125-134.

11- Hamed Delkhoshi, Jalal Jalilian. 2012. Effect of pre-sowing seed treatment and spraying of bio-organic nutrient on yield and yield components of maize (Zea mays L.). Intl. Res. J. Appl. Basic. Sci. 3(9): 1867-1873.

12-    جليليان، ج.، مدرس ثانوي، س. ع. م و صباغ‌پور، س. ح. 1383. اثر تراكم بوته و آبياري تكميلي بر عملكرد، اجزاء عملكرد و ميزان پروتئين چهار رقم نخود در شرايط ديم. علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 9-1:(5)12.

   13- جلیلیان، ج. مدرس ثانوي، س. ع. م. اصغرزاده، ا. و فرشادفر، م.1386.ویژگیهای کیفی بذر آفتابگردان در واکنش به باکتریهای افزاینده رشد گیاه در شرایط تنش آبی. مجله پژوهش کشاورزی، دانشگاه همدان. جلد هفتم شماره 4 (ب).

14- حبیب زاده، ی. زردشتی، م. ر. جلیلیان، ج  و پیرزاد، ع. 1391.اثر میکوریزا آربوسکولار بر شاخص­های رشد و عملکرد دانه ماش ] Vigna radiata (L.)Wilczk [ تحت تنش کم­آبی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی آب و خاک.16(60):69-57

15-محسن نیا، ا و جلیلیان، ج. 1391. اثر تنش خشکی و منابع کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (CarthamustinctoriusL.). نشریه بوم شناسی کشاورزی. 4(3): 235-245

16-     حبیب زاده، ی. زردشتی، م. ر. پیرزاد، ع. جلیلیان، ج. عیوضی، ع. و طایفه رضایی، ح. 1392. اثر میکوریزا آربوسکولار بر کارآیی مصرف آب و عملكرد دانه ماش در شرایط تنش آبی. مجله پژوهش و سازندگی.

17-     حبیب زاده، ی. زردشتی، م. ر. پیرزاد، ع. جلیلیان، ج.  1392. اثر میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش تحت تنش کم آبی. مجله پژوهش و سازندگی.

18- کوهنورد، پ. جلیلیان، ج. پیرزاد، ع. 1390.اثر محلول پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک. دانش زراعت. 6: 15-25

19- خاده، ع. جلیلیان، ج. پیرزاد، ع.1393. اثر محلول پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک. به زراعی کشاورزی. 16 (3). 725-733.

20-قربانی، ا. جلیلیان، ج. امیرنیا، ر. 1391. اثر پیش تیمار بذر و سوپر جاذب بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نخود تیپ کابلی. پژوهش در گیاهان زراعی. 1(1): 52-60

21-خوان پایه، ا. جلیلیان، ج. 1391. اثر سیستم های مختلف خاک ورزی و پیش تیمار بذر بر برخی خصوصیات مرفولوژی و عملکرد نخود دیم. پژوهش در گیاهان زراعی. 1(2):44-52

22- نادر عیوض نژاد حافظ، رضا درویش زاده، ایرج برنوسی، محمد مقدم، جلال جلیلیان، حمید حاتمی ملکی، هاشم هادی و مهدی رحیمی. 1393. ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان با استفاده ازصفات زراعی-ریخت شناسی. دانش زراعت.

23- منیر نظری، سیف الله فلاح، شهرام کیانی و جلال جليليان. 1393. تأثیر ترکیب کودهاي شیمیایی و زیستی بر میزان کادمیوم و پارامترهاي رشدي گیاه دارویی شنبلیله در یک خاك آلوده به کادمیوم. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار. 4(3): 215-231

24- امید محسن نیا و جلال جلیلیان. 1392. اثر تغذیه گیاهی بر برخی صفات مرفولوژیک و میزان پروتئین گلرنگ تحت رژیم‌های مختلف آبیاری. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. دوره 6، شماره 1، بهار

25- جلال جلیلیان. 1393. سهم شیب مزرعه و کاربرد منابع مختلف کودی در تشکیل عملکرد گندم. به زراعی کشاورزی. 16(4):819-828.

26- علیرضا پیرزاد و  جلالجليليان. 1393. جبران کاهش تولید بیوماس ماش سبز.(Vigna radiate L) ناشی از قطع آبیاری با کاربرد مقادیر مختلف زئولیت. جلد 1، شماره 3.

27- جلالجليليان و راضیه خلیل زاده. 1392. اثر محلول پاشی اوره و برخی محرک های رشد بر عملکرد ماش و جوانه زنی بذور حاصله تحت تنش شوری. سال پنجم شماره 20.

 

 

مقالات ارائه شده در همایشهای علمی

                 

1-جليليان، ج. آقا عليخاني، م. و بلوچي، ح. 1381. تثبيت بيولوژيكي نيتروژن چشم اندازي نويد بخش  براي كشاورزي پايدار. مجموعة چكيده مقالات همايش راهكارهاي توسعة كشاورزي پايدار در ايران. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين- پيشوا. ص 5.

                  

2-جليليان، ج و مدرس ثانوي، س. ع. م. 1381. راهكارهاي بهبود و توسعة كشت گندم در مناطق ديم. مجموعة چكيده مقالات  اولين کنگره بين المللی گندم. تهران.ص 45.

    

              

3-بلوچي ، ح.  آقا عليخاني، م. و جليليان، ج. 1381. چالش هاي جهاني در زمينة كشاورزي پايدار و جايگاه آن در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه.  مجموعة چكيده مقالات  همايش راهكارهاي توسعة كشاورزي پايدار در ايران. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين- پيشوا. ص 20.

                    

4-ميرنيا، س. خ. مدرس ثانوي، س. ع. م و جليليان، ج. 1383. ارزيابي اثر سطوح مختلف كود اوره بر خصوصيات كيفي دو رقم برنج (خزر و نعمت). مجموعة چكيدة مقالات هشتمين كنگرة علوم زراعت و اصلاح نياتات ايران. دانشگاه گيلان. ص 451.

5-بلوچي ، ح. مدرس ثانوي، س. ع. م. طهماسبي سروستاني، ز و جليليان، ج. 1381. راهبردهاي كاهش مصرف سموم و كودهاي شيميائي و تغييرات مورد نياز جهت رسيدن به كشاورزي پايدار كم نهاده. مجموعة چكيده مقالات  همايش راهكارهاي توسعة كشاورزي پايدار در ايران.  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين- پيشوا. ص 21.

                     

6- جليليان، ج و کوشش صبا، م. 1383. كودهاي بيولوژيكي و كشاورزي پايدار. مجموعة چكيده مقالات دومين همايش دانشجويان کشاورزی ايران. دانشگاه تربيت مدرس. ص. 183.

                       

7- خليفه، ر. اشيدی، د. مقصودی، ا. ا و جليليان، ج. 1385. بررسی تاثير زمان مصرف نيتروژن و آهن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای. مجموعة چكيدة مقالات نهمين كنگرة علوم زراعت و اصلاح نياتات ايران. دانشگاه تهران. ابوريحان. ص 79.

                   

8- جليليان، ج و مدرس ثانوي، س. ع. م. 1383. بررسي تغييرات مراحل نمو، خصوصيات مرفولوژيكي و ميزان پروتئين چهار رقم نخود تحت تأثير تراكم بوته و آبياري تكميلي. مجموعة چكيده مقالات دومين همايش دانشجويان کشاورزی ايران. دانشگاه تربيت مدرس. ص. 358.

                       

9-کوشش صبا، م. ارزانی، ک و جليليان، ج. 1384. استراتژی کاربرد دی‌اکسيد کربن در گلخانه‌های تجاری. مجموعة چكيده مقالات اولين همايش تکنولوژی توليدات گلخانه‌ای. دانشگاه گيلان. ص 451.

10- جليليان، ج. مدرس ثانوي، س. ع. م و صباغ‌پور، س.ح و خليفه، ر.1384. واکنش کمی و کيفی چهار رقم نخود به تراكم بوته و آبياري تكميلي.  مجموعة چكيده مقالات اولين همايش تخصصی حبوبات ايران. مشهد. ص 47.

11- ميرنيا، س. خ. جليليان، ج و مدرس ثانوي، س. ع. م. 1383. بررسي اثر سطوح مختلف كود اوره بر عملكرد، اجزاء عملكرد و خصوصيات مرفولوژيكي دو رقم برنج . مجموعة چكيدة مقالات هشتمين كنگرة علوم زراعت و اصلاح نياتات ايران. دانشگاه گيلان.

12- سرفرازی، ش. زارع، چ، مدرس ثانوي، س. ع. م و جليليان، ج. 1381. اثر نيترات پتاسيم بر جوانه زني بذر دو رقم يونجه يكساله. مجموعة چكيدة مقالات هفتمين كنگرة علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، موسسة تحقيقات اصلاح و تهية نهال و بذر ايران، كرج، ص730 .

13- کوشش صبا، م و جليليان، ج. 1383. فيتوكلاتين‎ها و نقش آنها در مقاومت گياهان به عناصر سمي. مجموعة چكيده مقالات دومين همايش دانشجويان کشاورزی ايران. دانشگاه تربيت مدرس.

14- مدرس ثانوي، س. ع. م. جليليان، ج. سرفرازی، ش و زارع، چ .1381. اثر اسيد سولفوريك بر جوانه زني بذر دو رقم يونجه يكساله. مجموعة چكيدة مقالات هفتمين كنگرة علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، موسسة تحقيقات اصلاح و تهية نهال و بذر ايران، كرج، ص397.

15- جليليان، ج و مدرس ثانوي، س. ع. م. 1383. واكنش عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام نخود ديم به آبياري تكميلي و تراكم بوته. مجموعة چكيدة مقالات هشتمين كنگرة علوم زراعت و اصلاح نياتات ايران. دانشگاه گيلان. ص 358.

16- جليليان، ج. اصغرزاده، ا. مدرس ثانوي، س. ع. م. و فرشادفر، م. 1386. اثر باكتري‌هاي محرك رشد گياه (PGPR) بر عملكرد آفتابگردان در شرايط تنش رطوبتي.  اولين همايش ملي ميکروبيولوژي کاربردي ايران. تهران. دانشگاه الزهرا.

17- جليليان، ج. مدرس ثانوي، س. ع. م. اصغرزاده، ا. و فرشادفر، م. 1386. تغييرات روغن، امگا 6، امگا 9 و اسيد‌هاي چرب اشباع آفتابگردان در واكنش به تركيب كود‌هاي زيستي و شيميايي در شرايط تنش رطوبتي. دومين سمينار علمی کاربردی دانه‌های روغنی و روغن های نباتی ايران. تهران.

18- جليليان، ج. مدرس ثانوي، س. ع. م. اصغرزاده، ا. و فرشادفر، م. 1386. اثر تلفيقي كود‌هاي زيستي (ازتوباكتر و آزوسپريليوم) و سطوح مختلف كود اوره بر خصوصيات كيفي آفتابگردان در شرايط تنش رطوبتي. دهمين کنگره علوم خاک ايران. پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران.

19- جليليان، ج.  مدرس ثانوي، س. ع. م. اصغرزاده، ا. و فرشادفر، م. 1387. اثر تلقيح کننده‏های ميکروبی (ازتوباکتر و آزوسپريليوم) و تنش خشكي بر ترکيب اسيد‌هاي چرب آفتابگردان. دهمين کنگره  علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كرج.

20- جليليان، ج.  مدرس ثانوي، س. ع. م. اصغرزاده، ا. و فرشادفر، م. 1388. بررسي وضعيت فلورسانس و ميزان کلروفيل برگ آفتابگردان به کود‌هاي زيستي در سطوح مختلف تنش رطوبتي. اولين همايش ملي تنش‌هاي محيطي در علوم كشاورزي. دانشگاه بیرجند.

21- جليليان، ج.  مدرس ثانوي، س. ع. م. 1388. بررسي تغييرات رشد و نمو آفتابگردان در واکنش به کودهاي زيستي و رژيم­هاي مختلف آبياري . اولين همايش ملي تنش‌هاي محيطي در علوم كشاورزي. دانشگاه بیرجند.

22- جليليان، ج.  مدرس ثانوي، س. ع. م. اصغرزاده، ا. 1388. اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و کودهای  کود‌های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان. همایش ملی گیاهان دانه روغنی. دانشگاه صنعتی اصفهان.

23- جليليان، ج.  مدرس ثانوي، س. ع. م. و فرشادفر، م. 1388. اثر باکتریهای افزاینده رشد گیاه بر ترکیب اسیدهای چرب آفتابگردان در شرایط تنش کم آبی. همایش ملی گیاهان دانه روغنی. دانشگاه صنعتی اصفهان.

24- جليليان، ج.  مدرس ثانوي، س. ع. م. اصغرزاده، ا. 1388. واکنش اسمولیت‌های برگ آفتابگردان به کودهای زیستی در سطوح مختلف تنش رطوبتی. همایش ملی گیاهان دانه روغنی. دانشگاه صنعتی اصفهان.

25- حبیب زاده، ی. زردشتی، م. ر. پیرزاد، ع. جلیلیان، ج و زراع، م ج. 1389. اثر قارچ‌های میکوریزا بر شاخص رشد و عملکرد دانه ماش تحت تنش کم آبی. چکیده مقالات سومین همایش ملی حبوبات. کرمانشاه.

26- حبیب زاده، ی. زردشتی، م. ر. پیرزاد، ع. جلیلیان، ج و زراع، م ج. 1389. اثر میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد دانه ، اجزاء عملکرد و صفات گیاهی ماش در شرایط تنش کم آبی. چکیده مقالات سومین همایش ملی حبوبات. کرمانشاه.

27- جلیلیان، ج. نجف آبادی، آ. و جوان قلیلو، م.  1389. اثر باکتری سودوموناس فلورسنس بر جوانه‌زني بذور ماش در شرايط تنش کم‌آبي. چکیده مقالات سومین همایش ملی حبوبات. کرمانشاه.

28- جلیلیان، ج و امیرنیا، ر. 1389. مطالعه تنوع میکروبی خاک با استفاده از اسیدهای چرب فسفولیپیدی. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. ارومیه.

29- جلیلیان، ج. 1389. کاربرد روش DGGE در مطالعه تنوع میکروبی خاک. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. ارومیه.

30- حبیب زاده، ی. زردشتی، م. ر. جلیلیان، ج. پیرزاد، ع. و حسن زاده قورت تپه، ع. 1389. بررسی اثر میکوریزا بر روند رشد بوته و عملکرد دانه ماش تحت تنش خشکی. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. ارومیه.

31- حبیب زاده، ی. زردشتی، م. ر. پیرزاد، ع. جلیلیان، ج. و حسن زاده قورت تپه، ع. 1389. اثر میکوریزا آربوسکولار بر درصد و عملکرد پروتئین ماش تحت تنش کم آبی. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. ارومیه.

32- جلیلیان، ج. 1389. بررسیبرخیازشاخصهايجوانهزنیگیاهداروییبادرشبودرواکنشبهکودهاي زیستیسودوموناسوازتوباکتردرشرایطتنششوري. همایش ملی گیاهان دارویی. جهاد دانشگاهی واحد مازندران.

 33- جلیلیان، ج. 1390. ارزیابی پایداری اکولوژیکی نظام زراعی گندم-چغندرقند در شرایط اقلیمی نقده. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. ارومیه.

34- جلیلیان، ج. 1390. اثر عصاره کودهای آلی (کمپوست زباله شهری و گیاهی) بر خصوصیات جوانه‌زنینخود. پنجمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور). دانشگاه کردستان.

35- محسن نیا، ا و جلیلیان، ج.1390. اثر زمان قطع آبياري و سيستم‌هاي مختلف حاصلخيزي خاک بر برخي صفات زراعي گلرنگ. پنجمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور). دانشگاه کردستان.

36- محسن نیا، ا و جلیلیان، ج.1390. اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ در سطوح مختلف تغذیه گیاهی. پنجمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور). دانشگاه کردستان.

37-جلیلیان، ج. 1390. بررسي اثر هيدروپرايمينگ بذر بر بهبود جوانه‌زني و رشد گياهچه ماش تحت شرايط تنش کم‌آبي. چهارمین همایش ملی حبوبات ایران. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی.

38-جلیلیان، ج. 1390. ارزيابي ميزان تنفس چهار رقم نخود در مرحله جوانه‌زني و رشد گياهچه. چهارمین همایش ملی حبوبات ایران. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی.

39-قربانی، ا. جلیلیان، ج. امیرنیا، ر. و زردشتی، م.ر. 1390. بررسي برخي صفات زراعي نخود ديم در واکنش به کاربرد سطوح متفاوت پرايمينگ و سوپرجاذب. چهارمین همایش ملی حبوبات ایران. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی.

40- Jalilian. J, S.A.M. Modarres Sanavy., Asgharzadeh, A. 2007. Effects of biofertilizer (Azotobacter&Azospirillum) and urea on oil and fatty acids composition of sunflower under water deficit stress. RHIZOSPHERE 2 International Conference. Montpellier – France.

41-Modarres Sanavy. S.A.M., and Jalilian. J. 2008. Effects of Bio and Chemical Fertilizers on Seed Oil of Sunflower under Water Deficit Stress.10th Congress of the European Society for Agronomy. BOLOGNA, Italy.

 

 

 

راهنمای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

1- یعقوب حبیب زاده ، محمدرضا زردشتی، علیرضا پیرزاد  و جلال جلیلیان. 1390. اثر قارچ های میکوریزا بر رشد و عملکرد ماش تحت تنش کم آبی. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

2-ا امید محسن نیا و جلال جلیلیان . 1390. اثر زمان قطع آبیاری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ تحت سیستم های مختلف حاصلخیزی خاک. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

3- احسان ساکی نژاد دزفولی، رضا امیرنیا، جلال جلیلیان. 1391. بررسی کاربرد کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه علوفه ای اسپرس در دورهای مختلف آبیاری. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

4- حامد دلخوشی و جلال جلیلیان. 1391. اثر محلول پاشی و بذر مال کودهای زیستی و آلی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ذرت. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

5-ا اعظم قربانی، جلال جلیلیان و رضا امیرنیا و محمد رضا زردشتی. 1391.  ثر پرایمینگ بذر و   سوپرجاذب بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نخود دیم. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

6- راضیه خلیل زاده ، مهدی تاجبخش و جلال جلیلیان . 1391. اثر محلول پاشی عصاره کودهای آلی، بیولوژیک و اوره بر  برخی خصوصیات کمی و کیفی ماش. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

7- پریناز کوهنورد، جلال جلیلیان، علیرضا پیرزاد. 1391.  اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر خصوصیات آگرواکولوژیک گلرنگ در نظام های زراعی رایج و اکولوژیک. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

8- وحید اکبری پابندی، علیرضا پیرزاد، جلال جلیلیان. 1391.  تاثیر سطوح مختلف زئولیت و قطع آبیاری روی رشد و عملکرد ماش سبز(Vigna radiata L.). دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

9- سحر عباس زاده، رضا امیرنیا و جلال جلیلیان. 1391.  تاثیر آبیاری تکمیلی و پرایمینگ بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی ماشک. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

10- عظیمه خاده، جلال جلیلیان، علیرضا پیرزاد. 1392.  اثر نظام‏های جداگانه و تلفیقی تغذیه شیمیایی، ارگانیک و محلول‏پاشی آهن و روی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ماش. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

11-ادریس خوانپایه و جلال جلیلیان. 1392. بررسی روش‌های مختلف خاک‌ورزی و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

12-توران نصیری، علیرضا پیرزاد، جلال جلیلیان. 1392.  اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر رشد و عملکرد سالیکورنیا. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

13- علی رنجبر، ایرج برنوسی، علیرضا پیرزاد و جلال جلیلیان. 1390. بررسی زنده مانی (قابلیت زیست) گیاهچه در ژنوتیپ های کلزا تحت تنش کم آبی. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

14- ستاره محمد جعفری، مراد جعفری و امیر فیاض مقدم و جلال جلیلیان. 1391.  انتقال ژن رمز کننده Mannitol-1-phosphate dehydrogenase به چغندرقند بواسطه Agrobacterium tumefacium. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

15- منیر نظری، سیف الله فلاح، جلال جلیلیان و شهرام کیانی. 1392. تأثير کودهای زیستی، سولفات روی و اوره بر غلظت كادميوم و عملكرد گياه دارويي شنبليله. دانشكدهكشاورزی دانشگاه شهركرد.

 

 

 

 

تالیفات و ترجمه کتب

مدرس ثانوي، س. ع. م ، پيردشتی ، ه و جليليان، ج. 1385. اطلس رنگي گياهچه علف‎هاي هرز (ترجمه). انتشارات دانشگاه مازندران.

 

 

 

عضویت در انجمن های علمی

عضو پیوسته انجمن زراعت و اصلاح نباتات