dR

دکتر جواد شكري


 


آقای دکتر جواد شکری در سال1351 در شهرستان شاهین دژ متولد شدند و در تیر ماه 70 در رشته ریاضی محض از دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شدند و در شهریور ماه 77 در شاخه آنالیز کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد  از دانشگاه علم و صنعت ایران فارغ التحصیل    گردیدند و مدرک دکتری  در رشته ریاضی محض- شاخه آنالیز از دانشگاه ارومیه اخذ نمودند  و هم اینک استادیار گروه ریاضی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه می باشد


رزومه استاد