جواد ترکان

 

(مربی)


جواد تركان - متولد اصفهان - داراي مدرك كارشناسي ارشد مرتعداري از دانشگاه تهران- دانشجوي دوره دكتري مرتعداري دانشگاه تهران

مدارک علمی دانشگاهی

کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کارشناسی ارشد:مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری از دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

 

 

 

دوره های تخصصی گذرانده

 

شركت در كارگاههاي آموزشي:

 

- روشها و مهارتهاي تدريس

 

-  آمار در تحقيقات

 

-  استفاده از نرم افزار Spss   در كارهاي آماري 

 

-  استفاده از نرم افزار Access جهت تشكيل بانكهاي اطلاعاتي علمي و مديريت مقالات

 

- نگارش و ويرايش

 

- مهارت هاي خواندن و نوشتن مورد نياز در آزمون زبان انگليسي IELTS 

 

- آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي اينترنتي و نحوه جستجو و دسترسي به مقالات علمي

 

 

سایر مهارت ها

 

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

دانشجوي دوره دكتري مرتعداري دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران 

 

مرتبه علمی

مربی 

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

- عضو هيئت بدوي ( نماينده اساتيد ) در كميته انضباطي دانشجويان - حكم شماره 9928 – 24 مورخه 6/7/83 رياست دانشگاه اروميه - معاون مدير كل امور دانشجويان و رئيس اداره امور خوابگاهها – حكم شماره 19612- 24 مورخه 22 / 12/83 رياست دانشگاه اروميه - استاد راهنماي دانشجويان رشته مرتع و آبخيزداري – احكام شماره 8671 – آ مورخه 22/10/83 و 5438- آ مورخه 18/2/85 معاون آموزشي دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه 

 

 

 

  مقالات علمي پژوهشي

 

1-  تاثير مراحل مختلف فنولوژيك و عوامل اكولوژيك بر كيفيت علوفه اي چند گونه مرتعي –  مجله علوم كشاورزي ايران – سال 80 – جلد 32 – شماره 2 – صفحات   - حسين ارزاني  ، جواد تركان ،  محمد جعفري ،  عادل جليلي ،  علي نيكخواه

 

2- بررسي تغييرات كيفي علوفه گونه هاي مرتعي در مناطق مختلف آب و هوايي - مجله منابع طبيعي ايران – سال  84 – جلد 58 – شماره 2 – صفحات471-459  - جواد تركان ،  حسين ارزاني

 

3- بررسي تغييرات كيفي علوفه 5 گونه مرتعي در مراحل مختلف فنولوژيكي –  مجله پژوهش در علوم كشاورزي – سال 82 – جلد 3 – شماره 1 – صفحات 37-26 – جواد تركان ،  حسين ارزاني 

 

4- سنجش نگرش خانوارهاي عشايري در زمينه اسكان و مشكلات موجود – فصلنامه روستا و توسعه – سال 84 – شماره 1 – صفحات 107- 81 - محمد رضا ايرواني ، جواد تركان

 

5-  شناخت عوامل اكولوژيك موثر بر پوشش گياهي مراتع با استفاده از آناليز چند متغيره ( مطالعه موردي جنوب استان مركزي ) –   فصلنامه پژوهشی علمي – پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران – جلد 13 -  شماره 3 -  پاییز 85 - حمید رضا میرداوودی –  حجت اله زاهدي پور - مسعود شکوهی - جواد ترکان

 

6- ارسال مقاله با عنوان  Effects of different rates of K on N­2 fixation and agronomic traits of three Medicago sative varieties  به مجله  Indian Journal of Agricultural Science – ابوالحسن فجری– جواد ترکان – در دست داوری می باشد.

 

7- ارسال مقاله با عنوان بررسي اثر سال برداشت نمونه و مراحل مختلف فنولوژيك بر كيفيت علوفه 25 گونه مهم مرتعي در استان آ.غ  به مجله منابع طبيعي ايران – داور نهايي تعيين گرديده است .

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

- مقاله كامل در كنفرانسهاي علمي

 

1- استحصال آب باران در مناطق روستايي –  مجموعه مقالات اولين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك – كرمان – 20-21 ارديبهشت 83 – صفحات 18- 11  - حبيب نظر نژاد ، جواد تركان ، احمد عليجانپور

 

2- بررسي رابطه تعادل دام و مرتع با كيفيت علوفه – فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران  - شما ره انتشار 295-1381 – ويژه نامه مقالات اولين همايش ملي تحقيقات مديريت دام و مرتع – 3-2- مرداد ماه 1380 – سمنان – صفحات 617-606 – جواد تركان – حسين ارزاني

 

3- بررسي تكنيكهاي رفتاري و مديريتي مرتع بر پوشش گياهي -  مجموعه مقالات دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك – كرمان – 3-4 اسفند 84 – صفحات 318-313 – جواد تركان

 

4- ضرورت تدوين برنامه ترويج مرتعداري به منظور بهره برداري از حوضه هاي آبخيز - مجموعه مقالات دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك – كرمان -  3-4 اسفند 84 – صفحات 221- 215  – جواد تركان

 

 

 

- خلاصه مقاله در كنفرانسهاي علمي

 

 1- حفاظت از  تنوع بيولوژيك – خلاصه مقالات همايش منطقه اي اردستان توانمنديهاي رشد و توسعه – دانشگاه آزاد اسلامي – آذر ماه 82 – صفحه 6 – جواد تركان – احمد عليجانپور – حبيب نظر نژاد

 

2- Relationships between the most important ecological factors and rangeland vegetative using multivariate data analysis methods.                ‌

 

- خلاصه مقالات سيزدهمين كنفرانس سراسري و اولين كنفرانس بين الملي زيست شناسي ايران- رشت - 1384 – صفحه 230 – حميد  رضا مير داوودي – حجت اله زاهدي پور – جواد تركان

 

3- بررسي تاثير خصوصيات فيزيكي مرتع ( شيب ، جهت و ارتفاع ) بر پوشش گياهي – خلاصه مقالات همايش علمي اولين جشنواره ملي مرتع و مرتعداري – 2- 1 خرداد 85 – مشهد – صفحه 22 – جواد تركان

 

4- بررسي اثر پخش سيلاب بر پوشش گياهي - خلاصه مقالات همايش علمي اولين جشنواره ملي مرتع و مرتعداري – 2- 1 خرداد 85 – مشهد – صفحه 49– جواد تركان  - احمد عليجانپور

 

5- بررسي كارايي روشهاي مكانيكي اصلاح مراتع بر پوشش گياهي - خلاصه مقالات همايش علمي اولين جشنواره ملي مرتع و مرتعداري – 2- 1 خرداد 85 – مشهد – صفحه 50 – جواد تركان

 

6- Factors affecting forage quality of native species in Iranian rangelands

 

- خلاصه مقالات كنگره بين الملي گراسلند –  ايرلند  –  2005 –  صفحه  291 –  حسين ارزاني –  جواد تركان –  حسن كابلي –  مهدي زهدي

 

7- نقش كليدي مراتع در زندگي عشاير آذربايجان غربي و بررسي كمي و كيفي آن – خلاصه مقالات همايش ملي ساماندهي جامعه عشاير ايران – 23- 24 ارديبهشت 83 – تهران -  احمد محمود زاده – مهدي خورشيدي – جواد تركان

 

8- بررسي سنجش تمايلات و گرايشات و مشكلات خانوارهاي عشاير عرب جرقويه در زمينه كوچ و اسكان - خلاصه مقالات همايش ملي ساماندهي جامعه عشاير ايران – 23- 24 ارديبهشت 83 – تهران -  جواد تركان  - محمد رضا ايرواني

 

9- معرفی فلور و عناصر رویشی حوضه آبخیز  خانقا سرخ در شهرستان ارومیه –  خلاصه مقالات چهاردهمین  کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران – تهران – شهریور 1385 - جواد ترکان – احمد علیجانپور – بهمن علیزاده  

 

10- رسته بندی  ( Ordination) جوامع گیاهی در حوضه آبخیز نازلو چای - خلاصه مجموعه مقالات چهاردهمین  کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران – تهران – شهریور 1385 - جواد ترکان

 

11- بررسی اثر تنش خشکی بر روی چند شاخص قیزیولوژیکی دو گونه مرتعی - خلاصه مقالات چهاردهمین  کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران – تهران – شهریور 1385 - جواد ترکان

 

 

 

 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 

مديريت دام و مرتع - آناليز و ارزيابي مراتع - جامعه شناسي گياهي 

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

 

 

 

 

همکاری در اجرای پروژه های علمی یا اجرایی

اينجانب از آبان ماه 76 تا تيرماه 81 داراي سابقه كاري در مركز تحقيقات منابع طبيعي و اموردام جهاد كشاورزي استان مركزي – اراك مي باشد و در اين مدت به عنوان همكار رسمي در پروژه هاي تحقيقي: - طرح شناخت مناطق اكولوژيك استان مركزي و - طرح ارزيابي مراتع مناطق مختلف آب و هوايي استان مركزي فعاليت داشته است . همچنین با مشاوران مطالعاتی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران در زمینه مطالعات تفضیلی و نیمه تفضیلی حوضه های آبخیز استان همکاری داشته ام . همچنين در پروژه هاي زير همكاري داشته ام : 1- بررسي اثر مراحل مختلف فنولوژيك و عوامل محيطي ( خاك و اقليم ) بر كيفيت علوفه چند گونه مرتعي – معاونت پژوهشي دانشگاه تهران – شماره طرح 206/1/811 – مسئول اجرا : دكتر حسين ارزاني – همكاران اصلي : مهندس جواد تركان ، دكتر محمد جعفري ، دكتر عادل جليلي - تاريخ خاتمه 17/8/78 2- طرح شناخت منطق اكولوژيك كشور ، تيپهاي گياهي منطقه خمين – كميجان – انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع – شماره انتشار 354-1383 – مسئول اجرا : مهندس حميد رضا ميرداوودي – همكاران اصلي : دکتر حجت اله زاهدي پور، مهندس جواد تركان 3- تعييين ارزش غذايي ( كيفيت علوفه ) 25 گونه مهم مرتعي در مناطق مختلف آب و هوايي استان آذربايجان غربي – معاونت پژوهشي دانشگاه اروميه – شماره طرح 82/ک/ 002 - مسئول اجرا : مهندس جواد تركان – همكاران اصلي : دكتر ابوالحسن فجري ، مرحوم مهندس رضا حسين پور - تاريخ خاتمه 25/2/85 

 

 

 

 

 

تدریس در دانشگاهها

1-مركز آموزش عالي شهيد بابايي اراك 2-مراكز آموزشي ـ ترويجي مديريت ترويج و مشاركت مردمي جهاد استان مركزي 3-دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بافت 4-دانشگاه اروميه - دانشكده منابع طبيعي 5- مرکز آموزش عالی شهید باکری ارومیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : دانشكده منابع طبيعي دانشگاه اروميه

 

فاکس : 2770489 -0441

تلفن :09143477875

 

آدرس پست الکترونیکی : javadtorkan@yahoo.com