سيد کاظم شهیدیسيدكاظم شهيدي
متولد: 1327 اروميه
مرتبه دانشگاهي: استاديار
كارشناسي : مهندسي زراعي "ماشين آلات" 1351 دانشگاه اروميه كارشناسي ارشد:مكانيك ماشين رشته ماشين آلات در سال 1976تكزاس
A&Iآمريكا
دكتري: تكنولوژي ماشين آلات در سال 1996 از دانشگاه
Adelaide استراليا
عنوان پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد: بررسي فاكتورهاي موثر در يكنواختي پخش ماشين هاي مربوط به آبياري باراني
عنوان پايان نامه در مقطع دكتري: بررسي اثرات تيغه هاي باريك ماشين هاي كاشت بركيفيت فيزيكي خاك و رشد گندم در كشت ديم.
تدريس دروس كارشناسي: ماشينهاي خاكورزي- زبان تخصصي- كارگاه ها و تعميرگاه ها- ماشينهاي سنگين – عمليات كارگاهي- عمليات كشاورزي -
تدريس دروس كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي: رابطه ماشين و خاك – مسئله مخصوص – پروژه و سمينار – مباحث نوين در ماشينهاي كشاورزي


مدارک علمی دانشگاهی


كارشناسي : مهندسي زراعي "ماشين آلات" 1351 دانشگاه اروميه


كارشناسي ارشد:مكانيك ماشين رشته ماشين هاي كشاورزي در سال 1976تكزاس A&Iآمريكا


دكتري: مكانيك ماشين هاي كشاورزي در سال 1996 از دانشگاه Adelaide استراليا


 


 


وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی


هیات علمی دانشگاه ارومیه سمت اجرائي در گذشته : مدير گروه مهندسي زراعي – مدير گروه مهندسي ماشيهاي كشاورزي- معاونت آموزشي دانشكده كشاورزي- سرپرست مزارع و باغات- سرپرست فضاي سبز- عضو شوراي پژوهشي- عضو شوراي آموزشي – سرپرست كميته مكانيزاسيون استان – عضو كميته اساندارد كردن اصطلاحات مربوط به ماشينهاي كشاورزي و مكانيك و مديريت گروه مكانيك ماشينهاي كشاورزي 


 


مرتبه علمی


استادیار 


 


عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی


-          سرپرست مزارع و باغات- سرپرست فضاي سبز- عضو شوراي پژوهشي- عضو شوراي آموزشي – سرپرست كميته مكانيزاسيون استان – عضو كميته اساندارد كردن اصطلاحات مربوط به ماشينهاي كشاورزي و مكانيك و ..... 


 


 


تألیفات و ترجمه


 


كتاب رابطه ماشين و خاك، تاليف دكتر شهيدي و مهندس احمدي مقدم


 


 كتاب ماشينهاي كشاورزي، تاليف برايان بل، ترجمه دكتر سيد كاظم شهيدي.


 


 


مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI


1- شهيدي سيدكاظم، مرداني عارف، 1382، بررسي استحكام مكانيكي دانه هاي گندم به روش اجزائ محدود، نخستين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي، دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس، تهران. 2- شهيدي سيدكاظم، مرداني عارف، 1382، كاربرد تئوري لنگش محورهاي چرخان در اثر جرم خارج از مركز، اولين كنفرانس دانشجويي مهندسي ماشينهاي كشاورزي ايران، (173-179)، اروميه، (مقاله برتر). 3- شهيدي سيدكاظم، مرداني عارف، 1382، بررسي اثر روشهاي مختلف خاك ورزي بر ويژگيهاي فيزيكي خاك و عملكرد گندم ديم در اروميه، همايش بررسي مسايل خاك ورزي غلات، كرج. 4- ذكي ديزجي، شهيدي سيدكاظم، زارع چنگيز، 1381، مديريت شخم جهت كنترل علف هاي هرز در زراعت پايدار ذرت، همايش راهكارهاي كشاورزي پايدار، دانشكه كشاورزي دانشگاه آزاد ورامين. 5- شهيدي سيدكاظم، 1377، اثر تيغه هاي كارنده بر خصوصيات فيزيكي حفره هاي خاك در روش كاشت بي خاكورزي، اولين كنگره ملي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون، كرج. 6- شهيدي سيدكاظم، 1379، اثر تيغه هاي ماشين كارنده بر خصوصيات حفره هاي خاك در روش كاشت بي خاكورزي، مجله پژوهش در كشاورزي، دانشگاه اروميه. 7- شهيدی، کاظم، احمدی مقدم، پرويز، ،1382 طراحی بازوها و تيغه های وجين کن مخصوص تراکتورهای شاسی بلند با استفاده از روش المانهای محدود. همايش بررسی مسائل خاکورزی غلات. 8-محمدرضا كماندار، سيد كاظم شهيدي، اسعد مدرس مطلق، 1383 ، طراحي چرخدنده جعبه دنده تراكتور پر قدرت ITM8200، سومين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 9- مرداني عارف، شهيدي سيدكاظم، 1383، رابطه سازي اثرات حادث شده در اتصال سه نقطه تراكتورها با مقدار و موقعيت نقطه اثر بارها بر روي دنباله بند. سومين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 10- جواد رفيعي، سيد محمد حسن كماريزاده. سيدكاظم شهيدي، 1383، بررسي رفتار مكانيكي دندانه هرس رفت و برگشتي به روش شبيه سازي رايانه اي اجزاء محدود، سومين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 11- مجيد علي وند رشكاني، سيد كاظم شهيدي، 1383، طراحي، ساخت و بكارگيري دستگاه زمان سنج عبور بذر از داخل لوله سقوط، سومين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 1.T.W.RILEY, S.K.SHAHIDI, T.G.REEVES, A.CASS. 1997, Effects of Design Parameters of Narrow Direct Drilling Points on their Performance in Soil Bins. Agricultural Engineering Australia, 26(2), p 5-14. 2.T.W.RILEY, S.K.SHAHIDI, T.G.REEVES, A.CASS. 1996, Effects of Design Parameters of Narrow Direct Drilling Points on their Performance in Soil Bins.Conference on Engineering in Agriculture and Food Processing. 3.S.K.SHAHIDI, A.CASS, T.G.REEVES, T.W.RILEY, 1996, Effect of Seeding Furrow Opener Shape on Soil Physical Properties. 88th Annual Meeting Indianapolis, Indiana,USA. 4.A.CASS, S.K.SHAHIDI, T.G.REEVES, T.W.RILEY. 1996, Effects of Seeding Furrow Opener Shape on Least Limiting Available Soil Water. 88th Annual Meeting Indianapolis, Indiana, USA. 5.A.CASS, S.K.SHAHIDI, T.G.REEVES, T.W.RILEY. 1996, Effects of Seeding Furrow Opener Shape on crop Establishment and Yield. 88th Annual Meeting Indianapolis, Indiana, USA. 6.S.K.SHAHIDI, T.G.REEVES, T.W.RILEY, A.CASS. 1994, The effects of Narrow Seeding Points On Soil Structure, Crop Growth and Seed Placement in Direct Drilling Systemes. Tillage Systems Workshop. P, 24-25. 7.S.K.SHAHIDI, T.G.REEVES, A.CASS, T.W.RILEY, 1995, The effects of Narrow Seeding Points On Soil Pore Structural Attributes, Tillage Workshop. P, 30-31. 8.S.K.SHAHIDI, T.G.REEVES, T.W.RILEY, A.CASS. 1993, The effects of Narrow Seeding Points On Soil Structure, Crop Growth and Seed Placement in Minimum Tillage Systemes. Tillage Systems, Rotations, Nutrition and Associated Root Diseases Workshop. P, 34-35. 


 


مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی


1- شهيدي سيدكاظم، مرداني عارف، 1382، بررسي استحكام مكانيكي دانه هاي گندم به روش اجزائ محدود، نخستين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي، دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس، تهران. 2- شهيدي سيدكاظم، مرداني عارف، 1382، كاربرد تئوري لنگش محورهاي چرخان در اثر جرم خارج از مركز، اولين كنفرانس دانشجويي مهندسي ماشينهاي كشاورزي ايران، (173-179)، اروميه، (مقاله برتر). 3- شهيدي سيدكاظم، مرداني عارف، 1382، بررسي اثر روشهاي مختلف خاك ورزي بر ويژگيهاي فيزيكي خاك و عملكرد گندم ديم در اروميه، همايش بررسي مسايل خاك ورزي غلات، كرج. 4- ذكي ديزجي، شهيدي سيدكاظم، زارع چنگيز، 1381، مديريت شخم جهت كنترل علف هاي هرز در زراعت پايدار ذرت، همايش راهكارهاي كشاورزي پايدار، دانشكه كشاورزي دانشگاه آزاد ورامين. 5- شهيدي سيدكاظم، 1377، اثر تيغه هاي كارنده بر خصوصيات فيزيكي حفره هاي خاك در روش كاشت بي خاكورزي، اولين كنگره ملي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون، كرج. 6- شهيدي سيدكاظم، 1379، اثر تيغه هاي ماشين كارنده بر خصوصيات حفره هاي خاك در روش كاشت بي خاكورزي، مجله پژوهش در كشاورزي، دانشگاه اروميه. 7- شهيدی، کاظم، احمدی مقدم، پرويز، ،1382 طراحی بازوها و تيغه های وجين کن مخصوص تراکتورهای شاسی بلند با استفاده از روش المانهای محدود. همايش بررسی مسائل خاکورزی غلات. 8-محمدرضا كماندار، سيد كاظم شهيدي، اسعد مدرس مطلق، 1383 ، طراحي چرخدنده جعبه دنده تراكتور پر قدرت ITM8200، سومين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 9- مرداني عارف، شهيدي سيدكاظم، 1383، رابطه سازي اثرات حادث شده در اتصال سه نقطه تراكتورها با مقدار و موقعيت نقطه اثر بارها بر روي دنباله بند. سومين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 10- جواد رفيعي، سيد محمد حسن كماريزاده. سيدكاظم شهيدي، 1383، بررسي رفتار مكانيكي دندانه هرس رفت و برگشتي به روش شبيه سازي رايانه اي اجزاء محدود، سومين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 11- مجيد علي وند رشكاني، سيد كاظم شهيدي، 1383، طراحي، ساخت و بكارگيري دستگاه زمان سنج عبور بذر از داخل لوله سقوط، سومين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 1.T.W.RILEY, S.K.SHAHIDI, T.G.REEVES, A.CASS. 1997, Effects of Design Parameters of Narrow Direct Drilling Points on their Performance in Soil Bins. Agricultural Engineering Australia, 26(2), p 5-14. 2.T.W.RILEY, S.K.SHAHIDI, T.G.REEVES, A.CASS. 1996, Effects of Design Parameters of Narrow Direct Drilling Points on their Performance in Soil Bins.Conference on Engineering in Agriculture and Food Processing. 3.S.K.SHAHIDI, A.CASS, T.G.REEVES, T.W.RILEY, 1996, Effect of Seeding Furrow Opener Shape on Soil Physical Properties. 88th Annual Meeting Indianapolis, Indiana,USA. 4.A.CASS, S.K.SHAHIDI, T.G.REEVES, T.W.RILEY. 1996, Effects of Seeding Furrow Opener Shape on Least Limiting Available Soil Water. 88th Annual Meeting Indianapolis, Indiana, USA. 5.A.CASS, S.K.SHAHIDI, T.G.REEVES, T.W.RILEY. 1996, Effects of Seeding Furrow Opener Shape on crop Establishment and Yield. 88th Annual Meeting Indianapolis, Indiana, USA. 6.S.K.SHAHIDI, T.G.REEVES, T.W.RILEY, A.CASS. 1994, The effects of Narrow Seeding Points On Soil Structure, Crop Growth and Seed Placement in Direct Drilling Systemes. Tillage Systems Workshop. P, 24-25. 7.S.K.SHAHIDI, T.G.REEVES, A.CASS, T.W.RILEY, 1995, The effects of Narrow Seeding Points On Soil Pore Structural Attributes, Tillage Workshop. P, 30-31. 8.S.K.SHAHIDI, T.G.REEVES, T.W.RILEY, A.CASS. 1993, The effects of Narrow Seeding Points On Soil Structure, Crop Growth and Seed Placement in Minimum Tillage Systemes. Tillage Systems, Rotations, Nutrition and Associated Root Diseases Workshop. P, 34-35. 


 


راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی


 


1-آتاليز مسير حركت بذر در داخل لوله سقوط و نحوه اسقرار بذر در داخل خاك.


2- طراحي جعبه دنده تراكتور سنگين


.ITM 8200 3-شبيه سازي و تحليل رايانه اي يك هرس رفت و برگشتي نوساني


4- شبيه سازي يك سيستم كنترل كننده- هشدار دهنده فازي براي كمباين برداشت غلات


5- بررسي و شبيه سازي سيستم تعليق غير فعال روي تريلرهاي حمل محصول


6- طراحي و شبيه سازي يك سيستم رباتيك جهت درجه بندي ميوه سيب بر اساس سه ويژگي اندازه، رنگ و بافت ميوه با استفاده از پردازش تصوير و هوش مصنوعي


7- تجزيه و تحليل جعبه دنده تراكتور گلدوني OTM930 و بهينه سازي آن متناسب با افزايش توان موتور 


 


 


 


زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه


ماشينهاي خاكورزي و كاشت و رابطه ماشين و خاك


 


طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته


1-      بررسي اثر روشهاي مختلف خاكورزي بر خصوصيات فيزيكي خاك در كشت گندم بروش ديم. 2- همكار طرح بررسي اثرات ماشينهاي مختلف در كاشت ذرت 


 


 


 


جوایز و پاداش ها


استاد نمونه- ثبت اختراع- راه اندازي كنفرانس ( اولين كنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشينهاي كشاورزي ايران) دوره هاي تكميلي (كارشناسي ارشدرشته مكانيك ماشين) و (دكتراي مكانيك ماشين).