سيد مهدي رضوي روحاني

مدارک علمی دانشگاهی

•دكتراي دامپزشكي، سال 1350 از دانشگاه تهران

•فوق ليسانس تخصصي مواد غذائي، سال 1356 از دانشگاه ردينگ انگلستان

•تخصص بهداشت مواد غذائي، سال 1365 از وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري

 

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

•استاديار بهداشت مواد غذائي دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه از سال 1352 تا 1369 •دانشيار بهداشت مواد غذائي دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه از سال 1369 تا 1376 •استاد بهداشت مواد غذائي دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه از سال 1376 1.معاون دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه از 10/10/57 تا 21/2/58، حكم شماره 8101 مورخ 10/10/57 2.سرپرست دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه از 6/3/58 تا 15/10/58، حكم شماره 1432 مورخ 6/3/58 3.معاون اداري مالي دانشگاه اروميه از 28/4/59 تا 25/7/59، حكم شماره 3318 مورخ 28/4/59 4.سرپرست كتابخانه مركزي دانشگاه اروميه از 30/5/61 تا 25/8/61، حكم شماره 5354/22 مورخ 30/5/61 5.رئيس دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه از 25/8/61/ تا 27/2/62، حكم شماره 8289/21 مورخ 25/8/61 6.رئيس دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه از 27/2/62 تا 22/12/63، حكم شماره 2244 مورخ 27/2/62 7.معاون آموزشي و دانشجوئي دانشگاه اروميه از 22/12/63 تا 25/5/64، حكم شماره 17297 مورخ 22/12/63 8.رئيس دانشگاه اروميه از 4/2/65 تا 20/6/70، حكم شماره 2350/و مورخ 4/2/65 9.رئيس دانشگاه اروميه از 12/10/71 تا 30/6/76، حكم شماره 29011/و مورخ 30/10/71 10.معاون پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه از 5/9/79 تا 23/4/80 ، حكم شماره 6489/12 مورخ 5/9/79 11.مدير گروه بهداشت مواد غذائي از زمان تصدي رياست دانشگاه تا كنون، احكام شماره 811444/12 مورخ 8/12/77، 6489/12 مورخ 5/9/79 ، 6129-12 مورخ 20/8/80، 9214/24 مورخ 22/6/83 12.دبير هيات مميزه دانشگاه اروميه، احكام شماره 4359/24 مورخ 17/7/78 و 6411-12 مورخ 29/8/80 و 848-24 مورخ 24/1/1383 

 

 

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

1. مسئوليت شاخه تخصصي كنترل كيفي و بهداشتي فرآورده هاي دامي و عضو كميته تخصصي دامپزشكي ستاد انقلاب فرهنگي، حكم شماره 8055/7 مورخ 23/7/62 2. عضو كميته دامپزشكي شورايعالي برنامه ريزي وزارت علوم، حكم شماره 7987/516/12 مورخ 5/4/64 3. عضو كميته گزينش استاد هيات مركزي گزينش استاد در دانشگاه اروميه، حكم شماره 2211/گ مورخ 14/5/65 4. عضو كميسيون هماهنگي تامين فضاهاي عمومي استان آذربايجان غربي، حكم شماره 3676/و مورخ 23/2/70 5. عضو شوراي آموزش دامپزشكي و تخصصصي وزارت علوم بمدت سه سال، حكم شماره 30967/60 مورخ 20/11/71 6. عضو هيات ممتحنه رشته تخصصي بهداشت مواد غذائي وزارت علوم بمدت سه سال، حكم شماره 21933و مورخ 25/8/71 7. عضو شوراي دانشگاه اروميه، احكام شماره 9375/25 مورخ 28/5/72، 8039/14 مورخ 18/11/77، 4469/24 مورخ 12/7/78 و 8631-24 مورخ 18/12/80 8. عضو كميسيون هماهنگي آموزش فني و حرفه اي كشور در استان آذربايجان غربي، حكم شماره 15682/و مورخ 24/6/72 9. عضو كميته تخصصي دامپزشكي در شورايعالي برنامه ريزي وزارت علوم، حكم شماره 1866/113 مورخ 7/7/72 10. عضو ستاد دانشگاه جامع تكنولوژي، حكم شماره 2463/38 مورخ 4/8/72 11. نماينده وزارت علوم در شوراي فرهنگ عمومي استان آذربايجان غربي، حكم شماره 1113/و مورخ 24/1/73 12. عضو كميسيون استخدام و ترفيعات اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه، حكم شماره 17387 مورخ 22/8/73 13. عضو شوراي هماهنگي هياتهاي امناي وزارت علوم، حكم شماره 14426/3687/15 مورخ 5/7/74 14. عضو شوراي فرهنگ عمومي استان آذربايجان غربي، حكم شماره 3695/1/الف مورخ 6/12/74 15. نايب رئيس شوراي تحقيق و تكنولوژي استان آذربايجان غربي، حكم شماره 01/1/132211 مورخ 31/2/76 16. عضو هيات ممتحنه رشته تخصصي بهداشت مواد غذائي وزارت علوم بمدت سه سال، حكم شماره 4236/799/112 مورخ 5/3/76 17. سرپرست كميته تخصصي برنامه ريزي بهداشت و اپيدميولوژي دامپزشكي وزارت علوم بمدت سه سال، حكم شماره 3548/113 مورخ 19/11/76 18. رياست گرايش بهداشت مواد غذائي وزارت علوم، حكم شماره 465/112 مورخ 12/4/78 19. عضو كميته تخصصي دامپزشكي وابسته به دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، حكم شماره 1454/22 مورخ 20/4/78 20. عضو هيات مميزه دانشگاه اروميه، احكام شماره 4359/24 مورخ 17/7/78 و 6411-12 مورخ 29/8/80 و 860-24 مورخ 24/1/83 21. عضو شوراي پژوهش دانشگاه اروميه بمدت دو سال، حكم شماره 3348/11 مورخ 28/9/78 22. عضو كميته تخصصي گروه دامپزشكي هيات مميزه دانشگاه اروميه، احكام شماره 6437/12 مورخ 12/10/78 و 6921/12 مورخ 27/9/80 23. عضو كميته تخصصي گروه كشاورزي هيات مميزه دانشگاه اروميه، حكم شماره 6439/12 مورخ 12/10/78 24. عضو كميته تخصصي بهداشت مواد غذائي س0ازمان نظام دامپزشكي كشور، حكم شماره 793/8/31 مورخ 14/4/79 25. عضو شوراي بهداشت دانشگاه اروميه، حكم شماره 7674/24 مورخ 18/10/79 26. عضو هيات تحريريه مجله علمي سلامت وابسته به سازمان دامپزشكي كشور 27. عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، حكم شماره 5305/4 مورخ 3/11/79 28. عضو شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه اروميه، حكم شماره 662/24 مورخ 2/2/80 29. نايب رئيس شوراي دانشگاه، حكم شماره 8769-24 مورخ 25/12/80 30. عضو هيات منصفه رسيدگي به شكايات و تخلفات تشكلهاي اسلامي دانشگاه اروميه، حكم شماره 8765-24 مورخ 25/12/80 31. عضو كميسيون تخصصي دامپزشكي شوراي قطبهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، حكم شماره 2046/21 مورخ 17/10/81 32. عضو هیئت امنای دانشگاه ارومیه، حکم شماره 114/دش مورخ 9/1/83 بمدت چهار سال 33. عضو شوراي قطبهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، حكم شماره 3858/522/21 مورخ 1/4/82 بمدت سه سال 34. سر دبیر مجله علمی پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، حکم شماره 3/140 مورخ 23/1/84 

  

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

1.رضوي روحاني، سيد مهدي و جبار سفيدگر (1360) بررسي كيفيت بهداشتي بستني در شهرستان اروميه. نامه دانشكده دامپزشكي، جلد 37 ، صفحات 1-10 2.رضوي روحاني، سيد مهدي (1364) اكولوژي استرپتوكوكوس يوبريس. نامه دانشكده دامپزشكي، جلد 40، صفحات 55-64 3.0رضوي روحاني، سيد مهدي (1369) بررسي منابع آلودگي شير به انواع اسپورهاي كلستريديوم. نامه دانشكده دامپزشكي، جلد 45، صفحات 92-101 4.خيامي، مسعود و رضوي روحاني، سيد مهدي و سياسي، زهرا (1382) اثر دما و پرتو فرابنفش در كاهش تعداد باكتري هاي كليفرم در زعفران. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 10، شماره 2، صفحات 

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

1-      وند يوسفي، جليل و همتي، يحيي و رضوي روحاني، سيد مهدي (1369) ليستريا مونوسيتوژن بعنوان يك زئونوز. نخستين كنگره بررسي مسائل بهداشتي و درماني منطقه. دانشگاه علوم پزشكي اروميه. 2- انوري فر، تورج و سيد مهدي رضوي روحاني (1374) اثرات ضد ميكربي اسانس دارچين بر روي ميكروارگانيسمهاي بيماريزا و فاسد كننده مواد غذائي. دومين كنگره بيوشيمي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران و دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران. 3- رضوي روحاني، سيد مهدي (1376) نقش اسيدهاي چرب در نگهداري مواد غذائي. اولين همايش ايمني غذا. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان. 4- رضوي روحاني، سيد مهدي و عليرضا قارائي (1378) بررسي بقاي استافيلوكوكوس اورئوس در پنير سفيد ايراني در طي فرايند توليد و مدت زمان رسيدن آن. يازدهمين كنگره دامپزشكي ايران. 5- تاجيك، حسن و سيد مهدي رضوي روحاني و قاسم دهقاني (1379) بررسي آلودگي سالمونلائي گوشت چرخ كرده در فروشگاههاي شهرستان اروميه. چهارمين كنگره ملي بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان. 6- رستگار نيا، عبالرضا و رضوي روحاني، سيد مهدي و دانشور حسيني، نيما (1379) استفاده از روش ديسك باسيلوس استئاروترموفيلوس براي تعيين وجود باقيمانده هاي آنتي بيوتيكي و مهار كننده ها در شير. اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران. 7- رضوي روحاني، سيد مهدي و بهنوش اسدي (1379) تاثير توام مواد ممانعت كننده مجاز (سيستم ممانعت كننده) بر افزايش كيفيت نگهداري گوشت چرخ كرده. اولين سمينار كشوري بهداشت مواد غذائي. دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران. 8- رضوي روحاني، سيد مهدي، حسين تاجيك و ثريا اسماعيل پور (1380) ممانعت از رشد هوازي و بي هوازي استافيلوكوكوس اورئوس در يك مدل سوسيس بوسيله لوريسيدين (مونولورين). دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران. جامعه دامپزشكي ايران. 9- امنيت طلب، امير و سيد مهدي رضوي روحاني (1380) بررسي آلودگي گوشت چرخ كرده در فروشگاههاي اروميه به استافيلوكوكوس اورئوس. اولين سمينار كشوري بهداشت مواد غذائي. دانشكده بهداشت و انستيتو تهقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران. 10- Razavi Rohani, S.M. (1990) A study of the contamination of milk to Listeria monocytogenes in Urmia. 23rd International Dairy Congress, Montreal, Canada. 11- Agh, N.; Sorgeloos, P.; Abatzopoulos, T.; Razavi Rohani, S.M. and Lotfi, V.G. (2001) Artemia resources in Iran. In the boob of abstracts: International workshop on artemia. Artemia and Aquatic Animals Research Centre, Urmia University, 12-15 May 2001, Urmia, Iran

 

 

راهنمای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی

الف- استاد راهنماي پايان نامه هاي دكتراي عمومي 1. عزيز جمالپور: بررسي بهداشتي پنيرهاي مصرفي در اذربايجان غربي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 105 سال 1364 2. جبار سفيدگر: بررسي آلودگيهاي ميكربي بستني در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 106 سال 1365 3. ابوالفضل قاسم بگلو: بررسي آلودگي پنير تازه شهرستان اروميه به بروسلا. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 126 سال 1368 4. لطيف عليزاده تقليد آبادي: بررسي عوامل فساد در شير پاستوريزه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 128 سال 1369 5. ناصر مخدوم: بررسي آلودگي فرآورده هاي لبني شهرستان اروميه به استافيلوكوك. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 141 سال 1368 6. شكراله اسمائيل زاده: بررسي منابع آلودگي شير خام به استافيلوكوكها. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 143 سال 1368 7. سعيد جمشيدي: بررسي الودگي شير و فرآورده هاي آن به اشريشيا كلي تيپ 1 در اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 146 سال 1368 8. يوسف هدايتي نيا: بررسي ليستريا مونوسيتوژن در شير خام عامل بيماري مشترك بين انسان و دام. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 153 سال 1368 9. حسين تاجيك: بررسي اسپورهاي هوازي مزوفيل و ترموفيل در شير. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 156 سال 1369 10. موسي توسلي: بررسي آلودگي شير خام مصرفي شهرستان اروميه به انواع سالمونلا. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 157 سال 1369 11. فخري ايران منش: بررسي بقاي استافيلوكوكوس در ماست. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 198 سال 1369 12. معصومه تقائي: بررسي بقاي اشرشيا كلي در ماست. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 199 سال 1369 13. مهران پورعباسي: نگرشي بر آفلا توكسين و آفلاتوكسيكوزيس به عنوان خطري در بهداشت انسان و دام. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 169 سال 1370 14. احمد احمدي: بررسي تغييرات در صد چربي و توان توليد شير و چربي گاوان سرابي ايستگاه دامپروري سراب. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 188 سال 1370 15. سيد كمال سجادي: بررسي آلودگي سالاد الويه مصرفي شهرستان اروميه به سالمونلا. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 291 سال 1372 16. حسين رضوان: بررسي ميزان آلودگي گوشت گاو و گاو ميش به سالمونلا در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 292 سال 1372 17. محمد رضا سليماني: بررسي ميزان آلودگي گوشت گوسفند و بز به سالمونلا. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 293 سال 1372 18. عليرضا شعر باف خجسته: تحليلي بر ليستريوز و اهميت آن در صنعت لبنيات سازي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 299 سال 1372 19. مجيد يزدان پناه: بررسي در صد آلودگي مواد غذائي مصرفي به اشرشيا كلي (پنير، بستني، سالاد الويه، ساندويچ سوسيس) در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 324 سال 1373 20. صدراله دهقان: بررسي مقايسه اي مقاومت هي آنتي بيوتيكي در اشرشيا كلي جدا شده از مواد غذائي، انسان و طيور. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 337 سال 1373 21. قاسم دهقاني: بررسي آلودگي سالمونلائي گوشت چرخ كرده در فروشگاه هاي شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 352 سال 1374 22. امير نوري: تحليلي بر كنترل ليستريا مونوسيتوژن در مواد غذائي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 214 سال 1374 23. تورج انوري فر: اثرات ضد ميكربي اسانس دارچين بر روي ميكروارگانيسمهاي بيماري زا و فاسد كننده مواد غذائي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 185 سال 1374 24. مجيد گلكار: بررسي آلودگي محيطي ساندويچ فروشيهاي شهرستان اروميه به سالمونلا. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 368 سال 1375 25. عليرضا رضا قلي زاده: بررسي باز مانده هاي آنتي بيوتيكي در نمونه هاي شير دريافتي كارخانه شير پاستوريزه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 192 سال 1376 26. بابك نريماني: فعال نمودن سيستم لاكتوپراكسيداز از شير گاو ميش (جهت نگهداري شير خام). دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 250 سال 1376 27. عليرضا تمرتاش: بررسي خواص شيميائي و ضد ميكربي عسلهاي منطقه اروميه و مقايسه آن با عسلهاي جنگلي گلستان. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 497 سال 13774 28. كاظم علي بخشي: بررسي بقاي سالمونلا تيفي موريوم در پنير سفيد ايراني در طي فرايند توليد و مدت زمان رسيدن پنير. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 516 سال 1377 29. آرزو بياني: ممانعت از رشد استافيلوكوكوس اورئوس و افزايش كنترل كنترل كيفي گوشت چرخ كرده با استفاده از لوريسيدين (مونولورين). دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 493 سال 1377 30. سيد هادي مقدس ثاني: بررسي بقاي اشرشيا كلي در فرايند توليد و نگهداري پنير سفيد ايراني. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 522 سال 1377 31. عليرضا قارائي: بررسي بقاي استافيلوكوكوس اورئوس در پنير سفيد ايراني در طي فرايند توليد و مدت زمان رسيدن پنير. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 550 سال 1378 32. شهريار كتوك: پرورش متراكم آرتميا در تانكرهاي پرورشي پلي اتيلني با استفاده از خوراك تركيبي و سيستم غذا دهي اتوماتيك. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 551 سال 1378 33. داود رزباني: افزايش مدت زمان نگهداري پنير تازه ايراني با استفاده از مونولورين. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 541 سال 1379 34. بهنوش اسدي: تاثير توام مواد ممانعت كننده مجاز (سيستمهاي ممانعت كنندگي) بر افزايش كيفيت نگهداري گوشت چرخ كرده. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 563 سال 1379 35. علي بابائيان: استفاده از بوتيليتد هيدروكسي انيزول (BHA) براي كنترل باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي به منظور افزايش كيفيت نگهداري گوشت چرخ كرده. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 566 سال 1379 36. فرزانه عظيم فر: تاثير نايسين در افزايش كيفيت نگهداري گوشت چرخ كرده. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 581 سال 1379 37. منوچهر نوري: بررسي آلودگي پنيرهاي مصرفي شهرستان اروميه به انواع سالمونلا. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 596 سال 1379 38. محمد صادق خسروي: تاثير نايسين بر روي سوشهاي ليستريا مونوسيتوژن حاصله از منابع مختلف انساني، دامي و گياهي در pHو در صد نمك متفاوت. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 602 سال 1379 39. غزاله ادهمي: تعيين ارزش غذائي فرآورده هاي مختلف آرتميا جهت استفاده در مراكز تكثير و پرورش آبزيان. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 605 سال 1380 40. ثريا اسماعيل پور: ممانعت از رشد هوازي و بي هوازي استافيلوكوكوس اورئوس در يك مدل سوسيس با استفاده از لوريسيدين. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 606 سال 1380 41. بلال حسن زاده: اثر نايسين در افزايش كيفيت نگهداري پنير تازه ايراني. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 613 سال 1380 42. شايسته جوادي حسيني: مقايسه خاصيت ضد ميكربي مونولورين و اسيد سوربيك. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 648 سال 1381 43. ليلي عبداله ئي: ممانعت از رشد هوازي و بي هوازي استافيلوكوكوس اورئوس در يك مدل سوسيس با استفاده از نيتريت سديم و اسيد سوربيك. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 658 سال 1381 44. فريبا محمد پور: تاثير اسيد لاكتيك و اسيد استيك در كاهش بار ميكربي گوشت. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 664 سال 1381 45. محمد رضا نجاتي: اثر ممانعت كنندگي ليزوزيم روي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 666 سال 1381 46. ليلا امير آذر: اثر بوتيليتد هيدروكسي انيزول (BHA) در ماندگاري پنير تازه ايراني. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 686 سال 1381 47. شيما محسني گنج: تاثير توام مونولورين و بوتيليتد هيدروكسي انيزول (BHA) در ماندگاري پنير تازه ايراني. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 715 سال 1381 48. محمد رضا اماني: بررسي اثر هوازي و بي هوازي بوتيليتد هيدروكسي انيزول (BHA) بر روي استافيلوكوكوس اورئوس در يك مدل سوسيس. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 685 سال 1381 49. شبنم خوشبوئی: بررسي اثر هوازي و بي هوازي مونولورین (لوریسیدین) روي اشریشیا کلی با استفاده از یک مدل سوسيس. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 737 سال 1382 50. ژیان عزیزی: بررسی اثر ممانعت کنندگی مونولورین بر روی رشد کپکها و مخمر ها. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 741 سال 1382 51. رحیم قدیمی پور: اثر ممانعت کنندگی بوتیلیتد هیدروکسی انیزول (BHA) بر روی رشد کپکها و مخمر ها درpH و در صد نمک متفاوت. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 746 سال 1382 52. سيده لیلا قرشی: ممانعت از رشد استافیلوکوکوس اورئوس توسط سدیم دی استات و اسید استیک در شرایط مختلف pH و NaCl . دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 747 سال 1382 53. صادق کریمی: اثر توام مونولورین و BHA در ممانعت از رشد کپک و مخمر های عامل فساد در مواد غذائی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 750 سال 1382 54. سید حسین فتاحی: بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سوشهای مختلف E.coli جدا شده از منابع دامی، انسانی و گیاهی. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 650 سال 1382 55. فرهاد رامی: بررسی ارتباط پروتئین تام شیر با برخی از شاخصهای باروری در گاو. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 568، سال 1382 56. سعید امدادی: اثرات ضد میکربی 20 نوع ادویه و گیاه خوراکی بر روی لیستریا مونوسیتوژن و اشریشیا کلی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 771 سال 1383 57. قادر جلیل زاده امین: اثرات ضد میکربی 20 نوع ادویه و گیاه خوراکی بر روی باسیلوس سرئوس و سالمونلا تیفی موریوم. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 780 سال 1383 58. مریم لطفی: اثرات ضد میکربی 20 نوع ادویه و گیاه خوراکی بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا آنتریتیدیس. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 801 سال 1383 59. امیر رضا جعفری زاده: تاثیر pH و NaCl درجه حرارت و مدت زمان نگهداری در بقای سالمونلا تیفی موریوم. . دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 779 سال 1383 60. حسن حامدی: بهینه سازی ÷نیر سفید ایرانی بوسیله اسانس برخی گیاهان سنتی و ارزیابی اثر ترکیبی آنها با مونولورین (لوریسیدین) بر روی رشد و بقای لیستریا مونوسیتوژن. . دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 783 سال 1383 ب- استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد 1- فراز آرش راد: بررسي و تعيين ميكروفلور باكتريال بيوماس آرتميا ارومياناي درياچه اروميه. دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان، سال 1379 ج- استاد راهنماي پروژه دوره كارشناسي 1- حسن ملكي: بررسي آلودگي بستني هاي سنتي و صنعتي به استافيلوكوك در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 37 سال 1377 2- مراد بيرانوند: بررسي آلودگي بستني هاي سنتي و صنعتي به اشرشيا كلي در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 7 سال 1377 3- علي عمارلو: بررسي آلودگي بستني هاي سنتي و صنعتي به ميكرب سالمونلا در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 24 سال 1377 4- غلامرضا شكرالهي: يد و نقش آن در تغذيه انسان و دام. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 15 سال 1377 5- رويا غايب: بررسي ميزان در صد چربي شير در گاو ميشهاي منطقه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 25 سال 1377 6- فاطمه ميرزا بيگي: بررسي ميزان نقطه انجماد و وزن مخصوص شير گاو ميش در منطقه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 38 سال 1377 7- سعيده سادات مير يعقوب زاده: بررسي در صد قند شير گاو ميش در منطقه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 39 سال 1377 

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

1-      حسين تاجيك: اندازه گيري ظرفيت نگهداري آب در گوشت گاو، گاو ميش و گوسفند. دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، سال 1378 2- ارمغان دياني دردشتي: مطالعه تغييرات ميزان پروتئين تام، كازئين و ويژگي انعقاد شير و تعيين درجه همبستگي آنها با شمارش كلي ميكربي (TBC) و شمارش ياخته هاي پيكري (SCC) در شيرهاي تحويلي به كارخانه صنايع شير ايران. دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، شماره 135 سال 1381 3- لادن منصوري نژند: فعاليت ضد باكتريائي سيستم لاكتو پراكسيداز بر روي اشريشيا كلي در شير UHT . دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، شماره 118 سال 1379 4- عبداله جمشيدي: مطالعه رشد فاكتوريال استافيلوكوكوس اورئوس متاثر از عوامل درون اثر 0وبرون اثر و تهيه مدل پيشگو. دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، شماره 134 سال 1380 5- علي فضل آرا: مطالعه تاثيرفاكتورهاي pH، ميزان تلقيح، حرارت و زمان نگهداري بر چگونگي رشد (Growth Pattern) استافيلوكوكوس اورئوس در سوپهاي تجارتي ايران. دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، شماره 151 سال 1381 6- مهرداد تاج کریمی: تعیین اعتبار روش کروماتوگرافی برای اندازه گیری آفلاتوکسین M1 در شیر. واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی. سال 1382 ب- داوري پايان نامه هاي دكتراي عمومي 1. محمد علي صدري: بررسي ناقلين سالمونلا در گاو و گاو ميش در آذربايجان غربي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 103 سال 1362 2. منوچهر عالي مهر: تحليلي از مكانيسم اعمال سلنيوم و ويتامين E در دامهاي علفخوار. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 143 سال 1368 3. گودرز صادقي: بررسي اثرات فارماكولوژيكي و كاربرد باليني امينوگلوكوزيدها در دامهاي علفخوارو گوشتخوار. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 144 سال 1368 4. بهنام جعفريان نمين: بررسي عوامل موثر در بروز اورام پستان ميكربي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 150 سال 1369 5. حميد رضا عزيزي: تحليلي از بيماري بروسلوز و بررسي اماري آن در استان همدان. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 196 سال 1369 6. مجيد رجبي: بررسي اثرات ضد باكتريائي در پاره اي از عسلهاي ايران و خواص درماني عسل. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 201 سال 1369 7. احمد رضا راجي: بررسي اورام پستان استافيلوكوكي گاو در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 214 سال 1369 8. مير محمد هاشمي اصل شوطي: تحليلي بر مسموميتهاي غذائي سالمونلائي با منشا دامي در انسان. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 289 سال 1372 9. عليرضا نجف پور: بررسي ميزان آلودگي آب آشاميدني انسان و دام به اشرشيا كلي در منطقه شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اروميه، شماره 103 سال 1373 10. جعفر عطار باشي مقدم: تعيين بهترين روش تهيه كفير و شناختو بررسي خصوصيات ميكروبيولوژيكي و فيزيكوشيميائي آن. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 345 سال 1374 11. محمد تقي افشارنيا: بررسي آلودگي سالمونلائي در تخم مرغهاي مصرفي شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 353 سال 1374 12. امين نعمتي آذر: بررسي كتوز تحت كلنيكي در گاوداري هاي صنعتي و بومي اطراف اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اروميه، شماره 143 سال 1374 13. بيژن مصطفي زاده: برررسي فصلي منيزيوم سرم خون گاوهاي اطراف شهرستان مياندوآب. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اروميه، شماره 156 سال 1374 14. علي ورواني فراهاني: جستجوي باكتري سالمونلا در گنجشكهاي منطقه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 358 سال 1375 15. علي افچنگي: بررسي آلودگي سالمونلائي آبهاي مورد مصرف دامداريهاي منطقه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 397 سال 1375 16. عليرضا آقائي: تعيين ميزان باقي مانده هاي تتراسايكلين در گوشت طيور. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 421 سال 1375 17. بنيامين طالبي: بررسي استفاده از آب پنير در توليد كفير(Kefir). دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 436 سال 1376 18. نيما دانشور حسيني: بررسي باقيمانده هاي آنتي بيوتيكي در نمونه شيرهاي دريافتي كارخانه شير پاستوريزه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 267 سال 1376 19. مهدي پيكانيان: بررسي سرو پاتولوژيك بروسلوز گاوان در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 464 سال 1377 20. ستار عباسقليزاده خياباني: بررسي عسلهاي منطقه اروميه از لحاظ تركيبات قندي و تقلبات احتمالي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 482 سال 1377 21. ابراهيم عظيمي: بررسي تاثير خوراكهاي تركيبي بر ميزان رشد و ارزش غذائي آرتمياي توليد شده در شرايط آزمايشگاهي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 473 سال 1378 22. عليرضا اميني: بررسي ميزان و تركيب چربي كل و اسيدهاي چرب بيوماس ارتمياي درياچه اروميه در ايستگاه هاي مهم صيد در ماه هاي مختلف. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 531 سال 1378 23. علي همايون مقدم: بررسي تغييرات الگوي الكتروفورتيك پروتئينهاي شير جهت تشخيص آزمايشگاهي ورم پستان تحت باليني در گاوهاي منطقه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 557 سال 1378 24. ابوالفضل آصفي: بررسي روشهاي مختلف الودگي زدائي (سالم سازي) سيست آرتميا اروميانا و ارائه راهكارهاي مناسب. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 564 سال 1379 25. شهرام چهكندي: بررسي پنير كوزه از نظر آلودگي به ميكرب كلي باسيل (E. coli) در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 571 سال 1379 26. پگاه حيراني: بررسي كيفي نيتريت در فرآورده هاي گوشتي سوسيس و كالباس. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 573 سال 1379 27. اسكندر عبدي: بررسي پنير كوزه از نظر آلودگي به ميكرب باسيلوس آنتراسيس در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 580 سال 1379 28. عبدالجبار كمي: غني سازي ناپليوس آرتميا اروميانا با اسيدهاي چرب و بررسي متابوليسم HUFA در آنها. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 584 سال 1379 29. رحمان نجفي: بررسي تغييرات الگوي الكتروفورتيك پروتئينهاي سرم آغوز و شير گاو ميش. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 594 سال 1379 30. جواد پولاد فروش: بررسي ميزان آلودگي ساركوسيست در گاوهاي كشتارگاه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 609 سال 1380 31. حميد كياني: بررسي ميزان آلودگي گوسفندان كشتار شده در كشتارگاه ملاير به فاسيولاها، ديكروسليوم و كيست هيداتيد. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 626 سال 1380 32. امير توكمه چي: پرورش فوق متراكم آرتميا با سيستم مدار بسته. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 645 سال 1381 33. عباس اردشيري لاجيمي: بررسي شيوع ضايعات ضبط شده گوسفندان اعزامي به كشتارگاه شهرستان قائم شهر. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 681 سال 1381 34. فريد جعفريه: بررسي شيوع ضايعات ضبط شده گوسفندان اعزامي به كشتارگاه صنعتي شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 694 سال 1381 35. محمد حسن گلپايگاني: بررسي شيوع ضايعات ضبط شده گوسفندان اعزامي به كشتارگاه شهرستان ساري. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 714 سال 1381 36. حسن انشایی: بررسی اثر ممانعت کنندگی عصاره سیر روی رشد باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 731 سال 1382 37. مهدی علیپور یگانه: بررسی اثر ممانعت کنندگی عصاره سیر روی رشد باکتریهای سالمونلا تیفی موریوم و شیگلا دیسانتری. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 745 سال 1382 38. بتول مهرزاد صدقیانی: بررسی میزان آفلاتوکسین M1در شیرهای پاستوریزه شهرستان ارومیه به روش ELISA. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 761 سال 1382 39. فرهاد شمسیان: جستجوی آنتی بادی های ضد BVDV در شیر گاوان با استفاده از ELISA. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 740 سال 1383 40. آرش ذهابی: بررسی وضعیت بهداشتی فروشگاههای عرضه گوشت قرمز در سطح شهرستان ارومیه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 767 سال 1383 

 

 

فرصتهای مطالعاتی

•دوره يكساله در زمينه ميكرب شناسي شير، سال 1357 در موسسه تحقيقاتي NIRD وابسته به دانشگاه ردينگ انگلستان.

•دوره يكساله در زمينه مواد ممانعت كننده ميكربي، سال 1370 در دانشگاه گلف كانادا

•دوره شش ماهه در زمينه مواد ممانعت كننده ميكربي، سال 1377 در دانشگاه گلف كانادا 

 

 

 

تدریس در دانشگاهها

•بهداشت و صنايع شير در دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه

•كنترل كيفي مواد غذائي در دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه

•ميكروبيولوژي مواد غذائي در دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه  

 

 

 

 

 

آدرس : دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه

 

تلفن : 2771926-0441

 

آدرس پست الکترونیکی : SMRR5@yahoo.com