نام: مسلم

نام خانوادگی: ثروتی

تاریخ تولد: ۱۳۶۱

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

آدرس محل کار: دانشگاه ارومیه-مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

پست الکترونیک: M.sarvati@urmiau.ac.ir

زمینه مطالعات علمی: علوم و مهندسی خاک (مدیریت منابع خاک)

  

 

  

اطلاعات آموزشی و پژوهشی

1

 تحصیلات متوسطه نظام جدید در رشته علوم تجربی 

2

دوره کارشناسی: رشته علوم و مهندسی خاک از دانشگاه تبریز 

۳

دوره کارشناسی ارشد: رشته علوم و مهندسی خاک گرایش پیدایش، رده­ بندی و ارزیابی خاک از دانشگاه تبریز 

۴

دوره دکتری: رشته علوم و مهندسی خاک گرایش پیدایش، رده­ بندی و ارزیابی خاک از دانشگاه تبریز 

۵

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تأثير کاربری اراضی و فیزیوگرافی بر ویژگی­های میکرومورفولوژیک خاک در جنوب شهرستان اهر

۶

عنوان رساله دکتری: مقایسه روش ­های پارامتریک، میکرولیز، نظریه مجموعه ­های فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی تناسب اراضی منطقه خواجه برای برخی از محصولات

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و ISI

1

ثروتی م، جعفرزاده ع ا، حیدری ا و شهبازی ف، ۱۳۹۰. تأثير ژئومورفولوژی بر نمودهای خاکساختی آهک در جنوب شهرستان اهر. مجله آب و خاک دانشگاه تبریز، جلد 21 شماره 1، صفحه های ۴۳ تا ۵۵.

2

ثروتی م، جعفرزاده ع ا، حیدری ا و شهبازی ف، ۱۳۹۲. تکامل و نمودهای خاکساختی گچی در خاک­های پدیمنت و دشت سیلابی، جنوب منطقه اهر (استان آذربایجان شرقی). مجله آب و خاک دانشگاه تبریز، جلد ۲۳ شماره ۲، صفحه های ۴۷ تا ۵۸.

۳

ثروتی م، جعفرزاده ع ا، قربانی م ع، شهبازی ف و دواتگر ن، ۱۳۹۳. ارزیابی تناسب اراضی برای یونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش  پارامتریک (ریشه دوم) و نظریه مجموعه­ های فازی. مجله دانش آب و خاک، جلد ۲۴، شماره ۲، صفحه­ های ۷۵ تا ۸۷.

۴

ثروتی م، جعفرزاده ع ا، قربانی م ع، شهبازی ف و دواتگر ن، ۱۳۹۳. ب. مقایسه مدل­ های فائو و آلبرو در برآورد پتانسیل تولید گندم آبی در منطقه خواجه. مجله دانش آب و خاک، جلد ۲۴، شماره ۳، صفحه­ های ۱ تا ۱۴.

۵

ثروتی م، جعفرزاده ع ا، شهبازی ف و محمدی ح. ۱۳۹۴. تعیین کاربری اراضی برای اهداف کشاورزی و غیرکشاورزی با استفاده از سامانه تصمیم ­گیری میکرولیز. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار. جلد ۵، شماره ۳، صفحه های ۲۳۳ تا ۲۴۶.

۶

ثروتی م، ممتاز ح ر، عمرانی م و محمدی ح. ۱۳۹۳. تناسب اراضی منطقه گلفرج جلفا برای کشت چغندرقند با استفاده از سیستم مدیترانه ­ای. مجله تحقیقات کاربردی خاک، جلد ۲، شماره ۲، صفحه های ۱ تا ۱۱.

7

ثروتی م، ممتاز ح ر، ذالی ورگهان ب، محمدی ح، ۱۳۹۴. ارزیابی کارایی شاخص­ های اصلاح شده اراضی در تعیین پتانسیل تولید ذرت دانه ­ای به روش فائو، مجله تحقیقات کاربردی خاک. مجله تحقیقات کاربردی خاک، جلد 3، شماره 1، صفحه های 65 تا 77.                                  .

۸

امیریان ف، جعفرزاده ع ا، شهبازی ف، قربانی م ع و ثروتی م. ۱۳۹۵. کاربرد نظریه مجموعه های فازی و فائو در تناسب و خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا. مجله دانش آب و خاک، شماره ۲۶، جلد ۱، صفحه های ۲۷۳ تا ۲۹۰.

۹

قنبری ا، جعفرزاده ع، شهبازی ف، ثروتی م، ۱۳۹۶. کارایی مدل پهنه بندی اکولوژیکی-زراعی در برآورد پتانسیل تولید اراضی. مجله دانش آب و خاک. جلد ۲۷، شماره ۱، صفحه های ۸۳ تا ۹۴.

10

ثروتی م، پیشنماز احمدی م، ممتاز ح ر و حسنلو م، ۱۳۹۶. ارزیابی تناسب اراضی منطقه هوراند با استفاده از روش نقطه ایده آل برای جو آبی. مجله مهندسی زراعی، (زیرچاپ)

۱۱

باریکلو ع، علمداری پ، مروج ک و ثروتی م، ۱۳۹۶. تخمین عملکرد گندم آبی با استفاده از روش الگوریتم ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و ژنتیک. نشریه آب و خاک، (زیر چاپ)

۱۲

ممتاز ح ر و ثروتی م،‌ ۱۳۹۶. مقایسه سه تابع عضویت مختلف در ارزیابی تناسب اراضی منطقه آمل به روش فازی. تحقیقات کاربردی خاک، (زیر چاپ)

۱۳

ثروتی م، باریکلو ع، علمداری پ، مروج ک، ۱۳۹۶. کاربرد روش های فراکاوشی در عملکرد گندم. تحقیقات کاربردی خاک، (زیر چاپ).

۱۴

ثروتی م، ممتاز ح ر، رضائی ح، پیشنماز احمدی م، ۱۳۹۶. ارزیابی تناسب اراضی منطقه هوراند با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تیپ بهره وری نخود آبی. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار، (زیر چاپ)

۱۵

Ghanbarie E, Jafarzade AA, Shahbazi F, Servati M. 2016. Comparison of AEZ, Wagheningen and Albero Models for Maize Potential Production Prediction in Northwest of IRAN. 8-1: 484-492

۱۶

Ghanbarie E, Jafarzade AA, Shahbazi F, Servati M. 2016. Comparing Parametric Methods (the Square Root and the Storie) with the Fuzzy Set Theory for Land Evaluation of Khaje Region for WheatInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research, 7: 343-351.1


۱۷

Jafarzadeh AA, Pal M, Servati M, Fazelifard M H and Ghorbani MA, 2016. Comparative Analysis of Support Vector Machine and Artificial Neural Network Models for Soil Cation Exchange Capacity Prediction. International Journal of Environmental Science and Technology, 13: 87-96.

 

مقالات ارائه شده در همایش های علمی

1

ثروتی م، جعفرزاده ع ا، رضایی ح و شهبازی ف، ۱۳۹۰. میکرومورفولوژی وضعیت خاکدانه سازی و ریزساختارها در کاربری های مختلف. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز.

2

رضایی ح ، جعفرزاده ع ا، ثروتی م و شهبازی ف، ۱۳۹۰. ارتباط مقدار و شکل­ های تجمعی بقایای آلی در خاک با نوع کاربری اراضی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز.

۳

امینی و، عادلی ش، ثروتی م، شهابی­ نیا ا ر و امینی م، ۱۳۹۱. تعیین بهترین روش زمین ­آمار جهت تخمین توزیع بارندگی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه آذربایجان). دومین کنگره محیط زیست ایران، تهران.

۴

ثروتی م، بیرامی ح و برنجی س، ۱۳۹۱. ارزیابی تناسب اراضی بر اساس نیاز آبی گندم و جو در منطقه هوراند. همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار دانشگاه ملایر، ملایر.

۵

محمدی ح، قبله م، رحمتی م، رمضان زاده ح، بیرامی ح و ثروتی م، ۱۳۹۲. ارزیابی و تناسب بخشی از اراضی ارسباران برای تیپ بهره­ وری سویا با استفاده از مدل Almagra.سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

۶

الویار ز، جعفرزاده ع ا، شهبازی ف و ثروتی م، ۱۳۹۲. تاثیر کاربری­ های مختلف اراضی بر ویژگی­ های میکرومورفولوژیک خاک­های آهکی. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

۷

نویدی ف، جعفرزاده ع ا، شهبازی ف و ثروتی م، ۱۳۹۲. میکرومورفولوژی نمودهای خاکساختی کربناتی لندفرم­ های مختلف در منطقه خواجه (آذربایجان شرقی). سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

۸

فرج زاده ف، جعفرزاده ع ا و ثروتی م، ۱۳۹۲. مقایسه سیستم­ های فائو و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و تناسب اراضی جو و چغندرقند. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

۹

ثروتی م، جعفرزاده ع ا و رحمتی م، ۱۳۹۲. استفاده از روش فراکاوشی بیرنامه­ ریزی بیان ژن در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

۱۰

۱۲- رزمجو م، ثروتی م و بیرامی ح، ۱۳۹۲.بررسی زمین آماری تغییرات مکانی هدایت الکتریکی در منطقه خداآفرین. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

۱۱

۱۳- ثروتی م، جعفرزاده ع ا، قربانی م ع، شهبازی ف و دواتگر ن، ۱۳۹۲. ارزیابی اراضی نامساعد کشاورزی با استفاده از مدل­ های Sierraو Sierra2 برای گونه ­های جنگلی و مرتعی در راستای توسعه مدیریت پایدار اراضی. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

۱۲

رمضان­زاده ح، ثروتی م، صالحی ا و بیرامی ح، ۱۳۹۲. پیش­بینی ظرفیت تبادل کاتیونی درخاک­های رسی با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک. سومین کنگره بین­المللی مدیریت محیط زیست ایران، دانشگاه تهران، تهران. 

۱۳

ثروتی م، بیرامی ح، محمدی ح و قبله م، ۱۳۹۲. آمایش زمین با استفاده از مدل های تصمیم ­گیری در بخشی از اراضی کلیبر )آذربایجانشرقی(. سومین کنگره بین­ المللی مدیریت محیط زیست ایران، دانشگاه تهران، تهران.

۱۴

بی ­دست س، قبله م، ثروتی م، بیرامی ح و محمدی ح، ۱۳۹۲. ارزیابی کارایی مدل LARS-WG درپیش­ بینیبرخی از پارامترهای اقلیمی در استان آذربایجان شرقی. سومین کنگره بین ­المللی مدیریت محیط زیست ایران، دانشگاه تهران، تهران.

۱۵

محمدی ح، ثروتی م، بیرامی ح، نویدی ف، رحمتی م،  قبله م، ۱۳۹۳. مقایسه روش های نظریه مجموعه های فازی، استوری و ریشه دوم در ارزیابی تناسب اراضی منطقه خداآفرین برای تیپ بهره­ وری گلرنگ، هفتمین همایش یافته های نوین در کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج.ِ

۱۶

Mohammadkhani N, Servati M. 2015. Salinity effects on toxic ions accumulation in grape (Vitis L.).International Conference on Sustainable Development, Strategies & Challenges with a Focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism, 25-27 February, Tabriz, Iran.

۱۷

امیریان ف، جعفرزاده ع ا، قربانی م ع، ثروتی م. تعیین الویت کشت در منطقه خواجه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران. دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان.

۱۸

ممتاز ح ر، ترابی گلسفیدی ح و ثروتی م، ۱۳۹۴. ارزیابی کارایی مدل FCC در خاک های شالیزاری. چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران. دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان.

۱۹

 ثروتی م، جعفرزاده ع ا و محمدی ح، ۱۳۹۴ .مقایسه پتاسیل­­های تولید محاسبه شده با شاخص ­های اصلاح نشده و اصلاح شده اراضی برای تیپ ­بهره ­وری آفتابگردان. چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان.

۲۰

تیموری م، ثروتی م، ذالی ورگهان ب، مهدوی کیا ح، ۱۳۹۴. تاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گندم. چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان. 

۲۱

ثروتی م، ممتاز ح ر و امیریان ف، ۱۳۹۴. تاثیر تغییر اقلیم بر نیازهای آبی چغندرقند در منطقه میاندوآب. چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان.

۲۲

محمدخانی ن و ثروتی م، ۱۳۹۴. تخمین فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز به عنوان یکی از عوامل موثر در تحمل شوری گیاه به شوری با استفاده از عملگرهای ریاضی. دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راه کارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، تبریز.

۲۲

 ثروتی م، ممتاز ح ر، بهنام ذالی ورگهان و نظری ش. ۱۳۹۵. تعیین الویت کشت برای برخی از حبوبات رایج در منطقه قبادلو عجب شیر. ششمین همایش ملی حبوبات ایران، موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد.

۲۴

ثروتی م،  باریکلو ع و نظری ش. ۱۳۹۵. افزایش مصرف آب و عملکرد نخود با تکنیک کود-آبیاری، ششمین همایش ملی حبوبات ایران، موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد.

۲۵

باریکلو ع، علمداری پ و ثروتی م، ۱۳۹۵. کاربرد ضرایب تصحیح در افزایش دقت شاخص های اراضی محاسبه شده به روش ریشه دوم، دومین کنفرانس ملی علوم، مهندسی و فن آوری های محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران.

26

محمدخانی ن، ثروتی م، 1395. اثر دگرآسیبی علفهای هرز بر محتوای عناصر غذایی در گیاه گندم و خاک ریزسفری، خلاصه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

27

ثروتی م، 1396. کانی شناسی رسی خاک های واقع بر پدیمنت پوشیده در منطقه اهر، دهمین همایش ملی زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز

28

ثروتی م، 1396. اثرات دریاچه ارومیه بر کانی شناسی رس خاک های شمال غرب میاندوآب، دهمین همایش ملی زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز

 

راهنما و مشاوره  پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

1

قنبری ا.۱۳۹۴. پیش بینی پتانسیل تولید گندم و ذرت با استفاده از مدل های آلبرو، واگنینگن و AEZ در منطقه خواجه، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تبریز. (مشاور دوم)

۲

باریکلو ع. ۱۳۹۵. مقایسه روش­های فائو و برنامه ریزی ژنتیک در برآورد پتانسیل تولید اراضی برای گندم آبی در شمال شرق تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه زنجان. (مشاور)

3

احمدی س. 1395. کارایی شاخص های اراضی و مدیریت در تعیین پتانسیل تولید محصولات ارزن، جو، سورگوم و نخود (مطالعه موردی: منطقه خواجه)، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تبریز. (مشاور)

4

نظری ش. 1396. مقایسه روش های پارامتریک و نظریه مجموعه های فازی در ارزیابی تناسب اراضی منطقه گلفرج جلفا برای تیپ های بهره وری آفتابگردان و کلزا، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه ارومیه. (راهنمای دوم)

5

شیخلو  ع، 1395. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه دامپروری دانشکده کشاورزی اهر، دانشگاه تبریز. (مشاور دوم)

 

 

زمینه ­هاي تحقیقاتی مورد علاقه

1

ارزیابی و تناسب اراضی

2

 کیفیت خاک

۳

مدل سازی در علوم و مهندسی خاک

۴

پیدایش و تکامل خاک

 

سوابق تدريس

1

ارزیابی و تناسب اراضی 

2

خاکشناسی عمومی

۳

رابطه آب، خاک و گیاه

۴

کارتوگرافی گیاهی

۵

مساحی و نقشه­ برداری

۶

آبیاری عمومی

۷

مدیریت پایدار اراضی

۸

اصول سنجش از دور (کارشناسی ارشد)