نام: مريم


نام خانوادگی: يزداني


تاریخ تولد: 30/12/1358


مدرک تحصیلی: دكتري


مرتبه علمی: استاديار


گروه آموزشی: مهندسي معدن


آدرس محل کار: مياندوآب-مركز آموزش عالي شهيد باكري


پست الکترونیک: m.yazdani@urmia.ac.ir


زمینه مطالعات علمی: پترولوژي 
اطلاعات آموزشی و پژوهشی


1


كارشناسي زمين شناسي ، دانشگاه تبريز، 1377


2


كارشناسي ارشد پترولوژي، دانشگاه تبريز ، 1382


عنوان پایان نامه: بررسي پتروگرافي و پترولوژي توده نفوذي نبي جان ( جنوب غرب کليبر)


3  


دكتري پترولوژي، دانشگاه تبريز، 1388


 عنوان رساله: مطالعه روابط صحرایی و پترولوژی سنگ های آذرین مرتبط با کمپلکس افیولیتی در شمال­غرب پیرانشهر، آذربایجان غربی،  شمال­غرب ایران


 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی


1


م. يزداني، ا. جهانگيري، م. مؤذن، ر. حاجي علي اوغلي، م. آهنگري، 1393، بررسي شيمي اسپينل و اليوين و تعيين محيط تكتونيكي پريدوتيتهاي افيوليت شمالغرب پيرانشهر-شمالغرب ايران. مجله علمی پژوهشی بلور شناسي و كاني شناسي ايران. سال بيست و دوم، شماره 4


 


2


م. يزداني، ا. جهانگيري، م. آهنگري، 1394، بررسی تغییر ترکیب الیوین­های باقیمانده از سنگ­های الترابازیک در طول فرآیند سرپانتینیزاسیون؛ مثالی از الترابازیک­های شمال­غرب پیرانشهر- شمال­غرب ایران. مجله علمی پژوهشی بلور شناسي و كاني شناسي ايران. (نوبت چاپ )


 مقالات ارائه شده در همایشهای علمی


1


م. يزداني، ا. جهانگيري، ح. شكوهي، 1383، ویژگی کانی شناسی توده نفوذی منطقه نبی جان بیست و سومین گردهمایی علوم زمین


2


م. يزداني، ا. جهانگيري، ح. شكوهي، 1383، بررسی ژئوشیمیایی توده نفوذی و زون اسکارن منطقه نبی جان پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران


3


م. يزداني، ا. جهانگيري، ح. شكوهي،1386، پترولوژی توده نفوذی و زونهای کانیزایی حاصل از آن در منطقه نبی جان بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، 2737


4


Gold mineralization related to Nabijan pluton, Alborz-Azerbaijan magmatic belt, NW Iran, 25th International applied Geochemistry symposium IAGS in Rovaniemi, FINLAND,2011


5


Mineral chemistry of ultramafic rocks from the Piranshahr ophiolites NW Iran, International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, TURKEY, 2012


6


م. يزداني، م. آهنگري، 1393، بررسی تحولات اتاقک ماگمایی با استفاده از منطقه¬بندی ترکیبی پیچیده در کلینوپیروکسن؛ مثالی از کلینوپیروکسن- بازالت¬های شمال¬غرب پیرانشهر- شمال¬غرب ایران. هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران 


7


م. يزداني، م. آهنگري، 1393، ژئوشیمی و پتروژنز کلینوپیروکسن فیریک بازالت¬های موجود در مجموعه افیولیتی شمال¬غرب پیرانشهر، شمال¬غرب ایران. هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران م. آهنگري م. آهنگري،  1393، بررسي شواهد بافتي مبني بر تاثير مذاب بر هارزبورژيت هاي موجود در مجموعه افيوليتي شمال غرب پيرانشهر- شمال غرب ايران - سي و سومين گردهمايي ملي علوم زمين


 


 
تدريس در دانشگاهها


1


تدريس زمين شناسي عمومي-زمين شناسي ساختماني آزمايشگاه سنگ شناسي و كاني شناسي ، دانشگاه آزاد اروميه، سال 1386-1384


2


تدريس زمين شناسي عمومي-منابع آب، چينه شناسي، ميكروفسيل و ماكروفسيل، زمين شناسي اقتصادي، سنگ شناسي و كاني شناسي ، دانشگاه پيام نور نقده و مياندوآب، سال 1389-1387


3


تدريس زمين شناسي عمومي ، سنگ شناسي، كاني شناسي توصيفي ، كارتوگرافي، كاني شناسي نوري ، مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب، سال 1388 تا كنون.


 

جوایز و افتخارات


1


عضو استعدادهاي درخشان دانشگاه تبريز در دوره كارشناسي ارشد رشته پترولوژي


2


كسب رتبه دو آزمون دكتري دانشگاه تبريز