نام: نير

نام خانوادگی: محمدخاني

مدرک تحصیلی: دکترای زیست­ شناسی- فیزیولوژی گیاهی

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: گیاهان دارویی

آدرس محل کار: دانشگاه ارومیه، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

پست الکترونیک:   

n.mohammadkhani@urmia.ac.ir    

nayer.mohammadkhani@yahoo.com   

زمینه مطالعات علمی: فیزیولوژی­ گیاهی (تغذیه معدنی، بیوشیمی و فیزیولوژی گیاهی مولکولی)

 

 

 

 

    مدارک  دانشگاهی

 كارشناسي: زیست شناسی- علوم گیاهی، دانشگاه ارومیه، 1383

 كارشناسي ارشد: زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه ارومیه، 1386

 دكتري: زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه ارومیه، 1392

  

    عناوین پایان نامه ها

رساله دکترای تخصصی: ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ­­های مختلف انگور (Vitis vinifera L.)  با مطالعه تاثیر NaCl بر توازن یونی و برخی فاکتور­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی.        

(دفاع با درجه عالی و نمره 20)

پایان­ نامه کارشناسی ارشـد: اثر تنش خشكـي روي برخـي صفـات فيزيولوژيـكي و بيوشيمـيايي دو رقم ذرت .(Zea mays L.)

(دفاع با درجه عالی و نمره 20)

   

افتخارات علمی

    برنده جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی (ویژه استادیاران جوان) از بنیاد ملی نخبگان

 

کسب رتبه اول دوره کارشناسی زیست شناسی- علوم گیاهی دانشگاه ارومیه

 

دانشجوی استعداد درخشان در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه

 

      مقالات چاپ شده در مجلات ISI

1.    Nayer Mohammadkhani, Moslem Servati. (2017). Nutrients content in wheat and soil under allelopathy treatment. Journal of Plant Research. Accepted for Publication

2. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani (2016). "Effects of salinity on plant hormones genes in grape", Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science, DOI 10.1007/s40995-016-0061-4.

3. Jila Khezrilu Bandli, Reza Heidari, Nayer Mohammadkhani. (2017). Phenolic composition and ferric reducing antioxidant power of Artemisia fragrans Willd. and Artemisia vulgaris L. Pharmaceutical Chemistry Journal, 51(1): 14-17.

4. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani (2015). Salinity effects on expression of some important genes in sensitive and tolerant grape genotypes. Turkish Journal of Biology, 40: 95-108.

     5. Parisa Sharifi, Nayer Mohammadkhani (2016). Effects of drought stress on photosynthesis factors in wheat genotypes

        during anthesis. Cereal Research Communications, 44(2), 229–239.

6. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani (2014). Evaluation of salinity effects on ionic balance and compatible solute contents in nine grape (Vitis L.) genotypes. Journal of Plant Nutrition, 37: 1817-1836.

7. Morteza Soleimani Aghdam, Nayer Mohammadkhani (2014). Enhancement of chilling stress tolerance of tomato fruit by postharvest brassinolide treatment. Food and Bioprocess Technology, 7 (3): 909-914.

8. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani (2013). Comparative study of salinity effects on ionic balance and compatible solutes in nine Iranian table grape (Vitis vinifera L.) genotypes. Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin, 47 (2): 99-114.

9. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour (2013). Effects of salinity on antioxidant system in four Iranian grape (Vitis vinifera L.) genotypes. Vitis, 52 (3): 105-110.

10. Morteza Soleimani Aghdam, Mohammadreza Asgharia, Hanieh Moradbeygi, Nayer Mohammadkhani, Mehdi Mohayeji, Javad Rezapour-Fard (2012). Effect of postharvest salicylic acid treatment on reducing chilling injury in tomato fruit. Romanian Biotechnological Letters, 4: 7466-7473.

11. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari (2008). Effects of drought stress on soluble proteins in two maize varieties. Turkish Journal of Biology, 32: 23-30.

12. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari (2008). Water stress induced by polyethylene glycol 6000 and sodium chloride in two maize cultivars. Pakistan Journal of Biological Sciences, 11 (1): 92-97.

13. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari (2008). Drought-induced accumulation of soluble sugars and proline in two maize varieties. World Applied Sciences Journal, 3 (3): 448-453.

14. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari (2008). Water stress induced stomatal closure in two maize cultivars. Research Journal of Biological Sciences, 3 (7): 750-754.

15. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari (2008). Effects of water sstress on light and dark respirations in two maize (Zea mays L.) varieties. Polish Journal of Natural Sciences, 23 (2): 374-386.

16. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari (2007). Effects of drought stress on protective enzyme activities and lipid peroxidation in two maize cultivars. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (21): 3835-3840.

17. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari (2007). Effects of water stress on respiration, photosynthetic pigments and water content two maize cultivars.  Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (22): 4022-4028.

 

     مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و یا ISC

 .18 Roya Taghizadeh, Nayer Mohammadkhani (2016). Comparative study on feeding deterrency behavior of two medicinal plant extracts on Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae). Journal of Crop Protection, 5 (4): 529-539

19. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspourand Fatemeh Rahmani (2016). Expression analysis of K+transporter

genes associated with salinity tolerance in grape. Journal of Plant Molecular Breeding, 4(1): 1-9.

 20. Nayer Mohammadkhani, Parisa Sharifi (2016). Anti-oxidative response of different wheat genotypes to drought during

anthesis. Iranian Journal of Plant Physiology, 6 (4): 1845- 1854.

   21. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour (2015). Salinity effects on potassium accumulation and

      transporters expression in grape (Vitis vinifera). Iranian Journal of Plant Physiology, 5 (4): 1483- 1494.

    22. Nayer Mohammadkhani (2014). Expression of related proteins and aquaporin genes in grape (Vitis vinifera L.) under

     salinity  stress. Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding, 3 (2): 8-18.

    23. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani (2012). Growth responses and aquaporin

           expression in grape genotypes under salinity. Iranian Journal of Plant Physiology, 2 (4): 497-507.

        24. نیر محمدخانی، زهرا نورعلی زاده (1395) "اثر روش های مختلف استخراج بر خصوصیات آنتی اکسیدانی اندام های مختلف گیاه بادام وحشی (Amugdalus scoparia L)." فیزیولوژی محیطی گیاهی، سال یازدهم، شماره 44، صفحه 76 تا 87.

    25. نیر محمدخانی، مسلم ثروتی، مریم رحمتی (1396). برنامه ریزی بیان ژن و کاربرد آن در مدل سازی فعالیت آنزیم نیترات ریداکتاز در شرایط شوری. مجله

      دانش آب و خاک، پذیرفته شده جهت چاپ.

   26. پریسا شریفی، نیر محمدخانی (1395). بررسی نقش آنزیم های آنتی اکسیدان در عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش کم آبی پس از گلدهی.

    مجله اکوفیزیولوژی گیاهی،

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395،صفحه 65 تا 77.

27. نیر محمدخانی، ناصر عباسپور (1394). پاسخ سیستم آنتی اکسیدانی انگور(Vitis vinifera L.)  به شوری. مجله یافته های نوین در علوم زیستی،

     سال دوم، شماره 1، صفحه 64 تا 72.

   28. مرتضی سلیمانی اقدم، محمد رضا اصغری، اروجعلی خرسندی، هانیه مرادبیگی، نیر محمدخانی، مهدی مهیجی، محمد باقر حسن پور اقدم (1393). مکانیسم های احتمالی   تاثیر اسید سالسیلیک بر کاهش سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی. مجله  پژوهش ­های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران جلد 27، شماره 2، صفحه 227-216.

  29. نیر محمدخانی، رضا حیدری، ناصر عباسپور، رقیه حسنی (1391). ارزیابی اثر شوری بر رشد و تغذیه برخی عناصر معدنی در چهار نژادگان انگور (Vitis vinifera L.) ایرانی. مجله علوم باغبانی ایران، جلد 13، شماره 4، صفحه­ 363 تا 376.

 

      مقالات ارائه شده در  سمینارها و  یا کنفرانس های علمی 

 1. Nayer Mohammadkhani. Identification a suitable reference gene and an optimized RNA isolation procedure in grape under salinity. Plant Genome Evolution Conference, 6 - 8 September 2015, Amsterdam, The Netherlands

 2. Nayer Mohammadkhani. Salinity effects on phenolic compounds and protein content of two table grape (Vitis vinifera L.)  genotypes. Conference ofAgriculture and Climate Change, Adapting Crops to Increased Uncertainty. 15 - 17 February 2015, Amsterdam, The Netherlands.

 3. Nayer Mohammadkhani, Nasser Abbaspour, Reza Heidari. Absorption kinetics of toxic ions and gas exchange rates in grape genotypes (Vitis L.) differing in salt tolerance. Conference ofAgriculture and Climate Change, Adapting Crops to Increased Uncertainty.15 - 17 February 2015, Amsterdam, The Netherlands.

 4. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani. Effects of salinity on photosynthesis, abscisic acid and water relations in two grape genotypes (Vitis vinifera L.). IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, 21 – 26 April 2013, La Serena, Chile.

 5. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani. Expression analysis of fifteen genes associated with salinity tolerance in grape (Vitis vinifera L.). Plant Genome Evolution Conference, 8-10 September 2013, Amsterdam, The Netherlands.

6. Nasser Abbaspour, Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Hamed Dolati baneh, Masumeh Fozuni. Evaluation of salt tolerance parameters including growth and physiology in nine table grape (Vitis vinifera L.) genotypes. XVIII International Botanical Congress, 23-30 July 2011, Melbourne, Australia.

  1. 7. Nayer Mohammadkhani, Jila Abbaszadeh. Effects of extraction methods on antioxidant properties of Heracleum persicum and Viola odorata. 6th National Congress on Medicinal Plants, 9-10 May 2017, Tehran, Iran.
 
  1. 8. Nayer Mohammadkhani, Atefeh Beylari. Evaluation of antioxidative activity of Cichorium intybus and Petroselinum crispum by different extraction methods. 6th National Congress on Medicinal Plants, 9-10 May 2017, Tehran, Iran.

      9. Nayer Mohammadkhani, Robab Shahid. Allelopathic effects of aqueous and ethanolic extracts from Alhagi maurorum L.

        on growth parameters of black cumin and harmel. 5th National Congress on Medicinal Plants, 18-19 May 2016, Isfahan,

       Iran.

       10. Nayer Mohammadkhani, Kajal Rahimi, Sharmin Ghaderi. Comparative study on allelopathic effects of Cardaria draba L.

        and Achillea millefolium L. on germination of purslane and harmel weeds. 5th National Congress on Medicinal Plants,

        18-19 May 2016, Isfahan, Iran.

       11. Roya Taghizadeh, Nayer Mohammadkhani. Comparative study on deterrency of aqueous and ethanolic extracts from

        Berberis vulgaris L. on stored product insect. 5th National Congress on Medicinal Plants, 18-19 May 2016, Isfahan, Iran.

     12. Roya Taghizadeh, Nayer Mohammadkhani. Antifeedant activity of aqueous and ethanolic extracts from Alhagi camelorum

        Fisch. on stored product insect. 5th National Congress on Medicinal Plants, 18-19 May 2016, Isfahan, Iran.

13. Nayer Mohammadkhani. Salinity effects on anti-oxidative properties of sensitive and tolerant grape (Vitis L.) genotypes.

   4th National Congress on Medicinal Plants, 12-13 May 2015, Tehran, Iran.

14. Nayer Mohammadkhani, Moslem Servati. Salinity effects on toxic ions accumulation in grape (Vitis L.). International

   Conference on Sustainable Development, Strategies & Challenges with a Focus on Agriculture, Natural Resources,

   Environment and Tourism, 25-27 February 2015, Tabriz, Iran.

 15. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Fatemeh Rahmani, Nasser Abbaspour. Expression profile of four genes involved

   in signal transduction path of hormones under salinity treatment in two sensitive and tolerant grape (Vitis vinifera L.) cultivars.

   National Genetics Congress, May 2012, Tehran, Iran, Oral Presentation.

  16. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani. Effects of salinity on antioxidant system of

four grape (Vitis vinifera L.) genotypes. 17th National Conference and 5th International Conference of Biology, September

2012, Kerman, Iran, Oral Presentation.

  17. Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour. Comparative study of salinity effects on toxic ions, phenolic

compounds and osmolytes in two table grape (Vitis vinifera L.) genotypes. National Medical Plant Congress, April 2012, Kish,

Iran.

18. نیر محمدخانی، زهرا نورعلی زاده. "اثر روش استخراج بر فعالیت آنتی اکسیدانی گل و برگ همیشه بهار و نونه آ". سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، چالش ها و راهکارها با محوریت کشاورزی. دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 17 تا 19 اسفند 1395.

19. نیر محمدخانی، اثر دگرآسیبی علف­های هرز بر محتوای عناصر غذایی در گیاه گندم و خاک ریزوسفری. نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست

شناسی ایران، دانشگاه تبریز، شهریور 95، سخنرانی.

20. نیر محمدخانی، ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی در برخی گیاهان دارویی. نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه

تبریز، شهریور 95، سخنرانی.

21. محمدعلی شیخ محسنی، نیر محمدخانی،تشخیص مواد فیتوشیمیایی در عصاره آبی و هیدروالکلی چند نوع گیاه توسط روش­های الکتروشیمیایی. سمینار شیمی

کاربردی ایران. دانشگاه تبریز، شهریور 95.

22. نیر محمدخانی، انتخاب ژن رفرنس مناسب جهت مطالعات بیان ژن در انگور با استفاده از RT-PCR . دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک

ایران. تهران، دانشگاه شهید بهشتی، سخنرانی، خرداد 95.

23. نیر محمدخانی، گیاه پالایی: روشی برای زدودن فلزات سنگین از خاک های آلوده. کنفرانس آسیب­ شناسی چالش­ های حوزه معدن- محیط زیست، مرکز

آموزش عالی شهید باکری، دانشگاه ارومیه، سخنرانی، اردیبهشت 95.

24. نیر محمدخانی، فیتواکسترکشن (استخراج فلزات به وسیله گیاهان). کنفرانس آسیب­ شناسی چالش ­های حوزه معدن- محیط زیست، مرکز آموزش عالی

شهید باکری، دانشگاه ارومیه، اردیبهشت 95.

      25. نیر محمدخانی، مسلم ثروتی. تخمین فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز به عنوان یکی از عوامل موثر در تحمل گیاه به شوری با استفاده از عملگرهای ریاضی.

  دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکار ها و چالش ­ها؛ با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری. تبریز، اسفند 94.

26. نیر محمدخانی، ناصر عباسپور. اثر شوری بر فتوسنتز، میزان آبسیزیک اسید و پتانسیل آب در ژنوتیپ­های متحمل و حساس انگور. دومین همايش يافته هاي

نوين در محيط زيست و اکوسيستم هاي کشاورزي. دانشگاه تهران، مهر 94  (مقاله برتر).

      27. نیر محمدخانی. جذب نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در انگور تحت شرایط شوري. چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه تربیت

  مدرس ، شهریور 94.

28. نیر محمدخانی. فعالیت آنتی اکسیدانی چهار ژنوتیپ انگور تحت شوري. چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور 94.

29.  نیر محمدخانی، ناصر عباسپور.ارزیابی اثر شوري بر توازن یونی چهار ژنوتیپ انگور. چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه تربیت مدرس،

   شهریور 94.

30. نیر محمدخانی. تعیین ترکیبات فنولی در انگور بومی آذربایجان و تغییرات آن تحت تنش با تکنیکRP-HPLC. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و  مرسوم،

دانشگاه محقق اردبیلی، مرداد 94.

 31. نیر محمدخانی، رحمان طوسی، اسرین قاسمی، امید اعلمی، شاداب پناهی. اثر شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در انگور (Vitis viniferaL. ). چهارمین

کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، مرداد 94.

32. نیر محمدخانی، رباب شهید، سحر علیزاده، شیلر ازدست، زینب کاظمی. انباشتگی اسمولیت­ های سازگار تحت شوری در انگور. چهارمین کنگره ملی کشاورزی

ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، مرداد 94.

 33. شهریار رضوی، ناصر عباسپور، نیر محمدخانی، شهرزاد میربهاء. بررسی تغییرات برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه لوبیا (رقم درخشان) در اثر غلظت­ های مختلف

شوری. دومین همایش ملی پژوهش­ های کاربردی در علوم شیمی، زیست­ شناسی، زمین­ شناسی، دانشگاه تهران، بهمن 93.

 34. شهریار رضوی، ناصر عباسپور، نیر محمدخانی. بررسی تغییرات برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه لوبیا (رقم درخشان) در اثر غلظت­ های مختلف سولفات

روی (Zn+). دومین همایش ملی پژوهش­ های کاربردی در علوم شیمی، زیست­ شناسی، زمین­ شناسی، دانشگاه تهران، بهمن 93.

 35. نیر محمدخانی، رضا حیدری، فاطمه رحمانی، ناصر عباسپور. بیان ژن های مسیر ترارسانی علامت هورمون ها تحت شوری در انگور (Vitis vinifera L.). هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، سخنرانی، تیر 1392.

   36.  نیر محمدخانی، رضا حیدری، ناصر عباسپور، فاطمه رحمانی. بیان ترانسپورتر­های پتاسیم در دو ژنوتیپ حساس و متحمل انگور (Vitis vinifera L.). هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تیر 1392.

 37. نیر محمدخانی، رضا حیدری، ناصر عباسپور، فاطمه رحمانی. تاثیر شوری بر فتوسنتز، میزان آبسیزیک اسید و بیان ژن های مربوطه در دو ژنوتیپ حساس و متحمل انگور (Vitis vinifera L.). اولین همایش ملی تنش های غیر زیستی دانشگاه اصفهان، سخنرانی، آبان 1391.

38. نیر محمدخانی، رضا حیدری، ناصر عباسپور، فاطمه رحمانی. جذب سدیم و بیان ترانسپورتر های پتاسیم در ژنوتیپ های حساس و متحمل انگور (Vitis vinifera L.) تحت شوری. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه کرمان، شهریور 1391.

39. نیر محمدخانی، رضا حیدری، ناصر عباسپور، فاطمه رحمانی. اثر شوری بر ژن های مسیر فنولی در ژنوتیپ های حساس و متحمل انگور (Vitis L.). هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه کرمان، شهریور 1391.

40. نیر محمدخانی، رضا حیدری، ناصر عباسپور. ارزیابی اثر شوری بر رشد، توازن یونی و میزان اسمولیت ها در پنج ژنوتیپ انگور (Vitis vinifera L.) ایرانی. دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه یزد، اردیبشت ماه 1390.

 41. نیر محمدخانی، رضا حیدری، ناصر عباسپور. ارزیابی اثر شوری بر فاکتور های رشدی، سطح برگ و روابط آبی در چهار ژنوتیپ انگور (Vitis L.). همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، مرداد ماه  1390.