حجت احمدی


استادیار گروه مهندسی آب


 


     ارومیه- کیلومتر 11 جاده سرو-  دانشگاه ارومیه


دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی آب


 


  تلفن: 2972379 -0441 begin_of_the_skype_highlighting 2972379 -0441 FREE  end_of_the_skype_highlighting


فاکس: 2779558 -0441 begin_of_the_skype_highlighting 2779558 -0441 FREE  end_of_the_skype_highlighting


 برای اطلاعات بیشتر به صفحه انگلیسی مراجعه شود