مدارک علمی دانشگاهی


- كارشناسي: مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي- دانشگاه تبريز.


- كارشناسي ارشد: مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي- دانشگاه تهران.


- دکتری: مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي با گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای تولید کشاورزی- دانشگاه تهران.


 


عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد


تعيين تعداد بهينه شعب بانك كشاورزي در ايران


 


عنوان رساله دكتري


اثر‌پذيري رشد بخش كشاورزي و ساير بخش‌‌‌‌‌هاي اقتصادي ايران ازكاهش نرخ سود تسهيلات و افزايش عرضه تسهيلات: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)


 


 


وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی


هيأت علمي داشگاه ارومیه


 


مرتبه علمی


استاديار


 


عضویت در انجمن‌های علمی  


انجمن اقتصاد کشاورزی ایران


 


 


مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI


 Salami, H. and O. Javanbakht. (2005) “Determining the Optimal Number of Branches for the Agricultural Bank of Iran: A Restricted Cost Function Analysis”. The Empirical Economic Letter, Vol. 4, pp: 158- 169. Salami, H. and O. Javanbakht. (2011). “Macro-Economic Impacts of Lowering Interest Rates: A Real-Financial CGE Evaluation for Iran”. The Journal of Money and Economy, Vol. 6, No. 1. pp: 107- 133. جوان‌بخت،ع،ح. سلامي. (1382). "تعيين اقتصاد مقياس در بانك كشاورزي". مجله بانک و کشاورزی، شماره 1(1)، صفحات 141-123. جوان‌بخت،ع،ح. سلامي. (1388). "اثرحذفسوبسيدهايبخش کشاورزيوصنايعوابستهبرخانوارهاومتغيرهاياقتصادي: تحليليدرچارچوبالگويتعادلعمومي". مجلهتحقيقاتاقتصادوتوسعهكشاورزيايران، دوره 2-40- شماره 4، صفحات 15-1. جوان‌بخت،ع،ح. سلامي. (1391). "مقایسه اثرات كاهش نرخ سود و افزايش عرضه تسهيلات بر رشد تولید بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی در ايران: رویکرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مالی (FCGE)". نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 26 شماره 4، صفحات 336 -315.  مقالات ارائه شده در سمينارها و يا كنفرانس‌هاي علمي داخلي جوان‌بخت، ع،ح. سلامي. (1379). "بررسي رابطه عليت بين صادرات و بهره‌وري در ايران: مطالعه موردي محصول پسته". سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران. دانشگاه فردوسی، مشهد. جوان‌بخت، ع،ح. سلامي. (1382). "بررسي وجود يا عدم وجود اقتصاد مقياس در واحدهاي بانكي با استفاده از پارامتر كشش مقياس: مطالعه موردي بانك كشاورزي". چهارمين كنفرانس انجمن اقتصاد كشاورزي ايران، دانشگاه تهران، کرج. جوان‌بخت، ع،ح. سلامي. (1384). "تحليلي بر روند بهره‌وري كل عوامل توليد در بانك كشاورزي". كنفرانس اعتبارات خرد، توسعه روستایی و تأمين مالي، بانك كشاورزي، تهران. جوان‌بخت، ع،ح. سلامي. (1391). "مقایسه اثرات کاهش نرخ سود تسهیلات در بخش‌های کشاورزی و صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه واقعی- مالی (RFCGE)". هشتمین همایش دوسالانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز. ولی‌زاده، ع، ع. جوان‌بخت. (1392). "بررسی کانال‌های بازاریابی و حاشیه بازاریابی کیوی در استان مازندران". ششمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی، دانشگاه کردستان. وکیلی قصریان، ن، ع. جوان‌بخت. (1392). "بررسی تأثیر بارندگی‌های پاییزه و بهاره بر عملکرد گندم دیم در استان کردستان طی سال‌های 89- 1362". ششمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی، دانشگاه کردستان.  


مقالات ارائه شده در سمينارها و يا كنفرانس‌هاي علمي خارجي


 


 


Javanbakht, O, and H. Salami. (2004). “Determining the Optimal Number of Branches for the Agricultural Bank of Iran: A Restricted Cost Function Analysis”. A paper presented in the Asia Conference on Efficiency and Productivity Growth (APPC), July 14-16.


 


Salami, H., O. Javanbakht. (2010). “Macro Economic Effects of Lowering Interest Rate for Agricultural Loan: A real-Financial CGE Evaluation for Iran”. A paper presented in the 3th Middle East Economic Association Meeting, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 24-26 June.


 


  


 


همکاری در اجرای پروژه‌های علمی یا اجرایی همكار اصلي طرح "تعيين تعداد بهينه شعب بانك كشاورزي در ايران". 1379. بانك كشاورزي، تهران. همكار اصلي طرح " تدوین الگوی تعادل عمومی ایران برای بررسی آثار سیاستهای مختلف کلان و بخش کشاورزی بر رشد بخشهای اقتصادی کشور". 1386. قطب علمي مطالعات استراتژي توسعه کشاورزي پايدار، دانشكده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران.