اروج ولیزادگان


اروج ولیزادگان - متولد1346 از نقده - دارای رتبه دانشگاهی مربی - دانشجوی دوره دکترای تخصصی حشره شناسیدر دانشگاه ارومیه