نام:پریسا

نام خانوادگی:شریفی

تاریخ تولد:

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی:کشاورزی

آدرس محل کار:دانشگاه ارومیه-مجتمع آموزش عالی شهید باکری میاندواب

پست الکترونیک: pa.sharifi@urmia.ac.ir

زمینه مطالعات علمی:زراعت -فیزیولوژی گیاهان زراعی

0p.jpg

 

اطلاعات آموزشی و پژوهشی

کارشناسی مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه ارومیه

کارشناسی ارشد مهندسی کشاوزی-زراعت-دانشگاه ارومیه

دکتری مهندسی کشاورزی-زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه ارومیه

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثرات سرزنی بعد از گرده افشانی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم KSC 704

عنوان پایان نامه دکترا: ارزیابی مقاومت به خشکی بر مبنای خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های گندم

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

پریسا شریفی و مهدی تاجبخش. بررسی اثرات سرزنی بعد از گرده افشانی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت KSC704 مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان. شماره چهل و یکم(الف). 1386.

Parisa Sharifi, Reza Amirnia, Eslam Mahidi, Hashem Hadi, Foad Moradi, Mozafar Roustaei and Jafar Jafarzade   Relation between dryness tension and some of antioxidant enzymes with cell membrane stability and chlorophyll in six sensitive and resistant wheat lines African Journal of Agricultural Research Vol. 6(28), pp. 6089-6094, 26 November, 2011.

A. Aghaee, F. Moradi, H. Zare-Maivan, F. Zarinkamar, H. Pour Irandoost and P. Sharifi. Physiological responses of two rice (Oryza sativa L )genotypes to chilling stress at seedling stage.) African Journal of Biotechnology Vol. 10(39), pp. 7617-7621, 27 July, 2011.

 

 Parisa Sharifi, Reza Amirnia, Eslam Mahidi, Hashem Hadi, Mozafar Roustaei, Jafar Jafarzade, Hadi Mohammad Alipoor and Foad Moradi.  Relation between drought stress and some of antioxidant enzymes with cell membrane and chlorophyll stability in wheat lines African Journal of Microbiology Research Vol. 6(3), pp. 617-623, 23 January, 2012.

 Parisa Sharifi, Reza Amirnia, Eslam Mahidi, Hashem Hadi, Foad Moradi, Mozafar Roustaei and Jafar Jafarzade.  Comparative Analysis of Phytohormones and Oxidative Damage in Flag Leaves of Six Contrasting Wheat Genotypes in Response to Drought Stress. Advances in Environmental Biology, 6(4): 1540-1551, 2012.

Parisa Sharifi and Reza amirnia. Differential changes in Phytohormones, oxidative damage and yield of wheat Genotypes under drought stress at post anthesis stage, Academic Research Journal of Agricultural Science and Research. Vol. 3(3), pp. 32-44, March 2015.

 

مقالات ارائه شده در همایشهای علمی

پریسا شریفی.  بررسی اثرات قطع گل تاجی پس از گرده افشانی و تراکم بوته بر خصوصیات رویشی و زایشی در رقمksc704 . اولین جشنواره وهمایش ملی ذرت . سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان. 27-26 دی ماه 1384.

پریسا شریفی و عادله بهرادفر.اثر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد و صفات کمی در سه رقم آفتابگردان. نهمین کنگره زراعت و اصلاحنباتات. دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان. 7-5 شهریورماه 1385.

پریسا شریفی و عادله بهرادفر  .اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر صفات مهم زراعی نخود در منطقه آذربایجان غربی ارومیه دومین همایش ملی حبوبات ایران .دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. تهران. 15-14 آذر ماه 1386.

پریسا شریفی، احد مطلبی و  مهدی تاجبخش. بررسی صفات رشد در 8 واریته چغندرقند تحت دو سطح شوری . دومین همایش منطقه ای کشاورزی و محیط زیست . دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی. 16 اسفند ماه 1386.

 

پریسا شریفی، احد مطلبی و  مهدی تاجبخش. بررسی اثرات شوری و پتاسیم بر میزان رشد و تجمع پرولین در 6 رقم جو. دومین همایش منطقه ای کشاورزی و محیط زیست . دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی. 16 اسفند ماه 1386.

 

پریسا شریفی، عادله بهرادفر و مریم فرزانیان. ارزیابی کارایی مصرف انرژی در مزارع آفتابگردان استان آذربایجان شرقی. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. کرج. 30-28 مرداد ماه 1387.

پریسا شریفی، سکینه عبدی، احد مطلبی، عادله بهرادفر و محمدرضا زردشتی.   بررسی امکان کشت تابستانه ارقام سیب زمینی با استفاده از روش های شکستن خواب در غده های بذری در منطقه آذربایجان غربی (ارومیه ). دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران . کرج. 30-28 مرداد ماه 1387.

محمدرضا ارسلان بد، محمدرضا زردشتی، پریسا شریفی، سکینه عبدی و هادی محمد علی پور. تحلیل آماری و اقتصاد سنجی نقش مکانیزاسیون در تولید کشاورزی استان آذربایجان غربی پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. مشهد.

 

بابک عبدالهی مندولکانی، هادی محمد علی پور، سولماز نجفی، پریسا شریفی و ندا قادری. ارزیابی مقاومت به شوری در توتون در مرحله گیاهچه ای. اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی. دانشگاه بیرجند. 9-8 بهمن ماه 1388. 

پریسا شریفی، احد مطلبی، هادی محمد علی پورو سولماز نجفی.  مقایسه درصد و اجزای اسانس بومادران هزار برگ در شرایط رویشگاهی و زراعی همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی تهران. 10-9 اسفندماه 1388. 

پریسا شریفی، احد مطلبی، هادی محمد علی پور، سولماز نجفی، عین اله ولی زاده و سحر کنگری.  تاثیرات تراکم و کود نیتروژن بر عملکرد و ترکیبات اسانس آویشن .همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران . تهران. 10-9 اسفندماه 1388.

 

پریسا شریفی، احد مطلبی، هادی محمد علی پورو سولماز نجفی. تاثیر تراکم و کود نیتروژن بر عملکرد و تولید اسانس در گیاه نعناع فلفلی. همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران . تهران. 10-9 اسفندماه 1388.

Parisa sharifi and Mehdi tajbakhsh.  Comparison of allelopathic activity of different Artemisia species  on seed germination rate and seedling growth of Avena Iudoviciana VIII. Tarla Bitkileri Kongresi. 

احمد آقایی، فواد مرادی، حسن زارع مایوان، فاطمه زرین کمر، قاسم حسینی سالکده و پریسا شریفی. پاسخ مقایسه ای دو ژنوتیپ حساس ومتحمل گیاه برنج به تنش سرما در مرحله گیاهچه ای . شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران  .دانشگاه  فردوسی مشهد. 25-23 شهریور ماه 1389.

پریسا شریفی، احد مطلبی، هاشم هادی، هادی محمد علی پور، سارا افشانی و سمیرا متاعی.   تاثیر غلظت های مختلف کلرید کادمیوم بر جوانه زنی، پارامترهای رشدی و پروتئین محلول در دانه رست های ماش سومین همایش ملی حبوبات ایران. سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه. 29-30 اردیبهشت ماه 1389. 

پریسا شریفی، احمد آقایی، هادی محمد علی پور، سارا افشانی و سمیرا متاعی. اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با رشد و نمو در ژنوتیپ های گندم. شانزدهمین کنفرانسسراسی وچهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.  دانشگاه  فردوسی مشهد. 25-23 شهریور ماه 1389.

پریسا شریفی، احمد آقایی، هادی محمدعلی پور، سحر کنگری، سارا افشانی و سمیرا متاعی. تاثیر غلظت های مختلف محلول غذایی بر رشد رویشی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه  فردوسی مشهد. 25-23 شهریور ماه 1389.

پریسا شریفی، احد مطلبی، هادی محمد علی پور، سحر کنگری، سارا افشانی و سمیرا متاعی.   اثر عصاره آبی اندام های هوایی تاتوره بر جوانه زنی و برخی از پارامترهای رشد در گیاه ماش سومین همایش ملی حبوبات. سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه. 30-29 اردیبهشت ماه 1389. 

احمد آقایی، حسن زارع مایوان، فواد مرادی، فاطمه زرین کمر، قاسم حسینی سالکده و پریسا شریفی. اثرات تنش سرما بر پارامترهای فلئورسانس کلروفیل دو ژنوتیپ گیاه برنج در مرحله گیاهچه ای . شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه  فردوسی مشهد. 25-23 شهریور ماه 1389.

پریسا شریفی، احد مطلبی، جلیل جلیلیان، هادی محمد علی پور، سارا افشانی و سمیرا متاعی. اثر عصاره آبی اندامهای هوایی گیاه بومادران بر جوانه زنی و برخی از پارامترهای رشدی در گیاه ماش محلی . یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. تهران-شهید بهشتی. 4-2 مرداد ماه 1389

پریسا شریفی، رضا امیرنیا. مطالعه اثر تنش کم آبی پس از گرده افشانی بر محتوای پلی آمینهای دانه سه لاین گندم. همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. تهران پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران. 30 آذر ماه 1393.

 

راهنمای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 

تالیفات و ترجمه کتب

 

اختراعات و اکتشافات

 

جوایز و افتخارات

برگزاری کارگاه علمی تخصصی نحوه اندازه گیری آنتی اکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی در دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست در تهران دانشگاه شهید بهشتی. 16 اسفندماه 1393.

عضو هیات رئیسه پانل ارائه شفاهی مقالات در دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست در تهران دانشگاه شهید بهشتی. 30 آذرماه 1393.

داور ارزیابی مقالات در دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی ومحیط زیست در تهران دانشگاه شهید بهشتی.

 

عضویت در انجمن های علمی

انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران