Dr

پروفسور رضا حيدري

 


در سال 1324 در شــــاهيـندژ (استــان آذربايجان غربي) متولد شدم تحصيلات ابتدايي را درهمـــــــان شــــــــهرستان به اتمـــام رسانده و مقطع دبيرســتان را به تبريز رفته و در دبيرســـتان منصــــور اين شـهر ديپلم طبيــــــــــــعي گرفــتم0 درتاريخ 3/4/45 خدمــــت سربــــازي را تــمــــام کرده و در ســــال 1349 ازدانشگاه تــهران(دانشکده کشاورزي کرج) ليســـانس صنايع غذايي گرفتم در همان ســـال براي ادامه تحصيل به فــرانسه رفــتم و در سال 1350 فوق ليسانس شيمي مواد غذايي از دانشگاه ديژون فرانسه دريافت کردم در سال 1353 مــــــــدرک دکتر مهندسي در رشته بيوشيمي را از همـــــان دانشـــگاه اخــــذ نمودم0 در سال 1353 در دانشگاه اروميه (که آن زمان دانشکده کشــــاورزي بود)اســـتخدام شدم0 در طول مدت 32 سال خدمت در دانشکــــده هاي پزشکــــي ، دامپزشــــــکي ،کشاورزي و علوم دروس بيوشيمي، شيمي مواد غذايي،شيمي گياهان دارويي و درس فــــيزيولوژي تنش ها را تدريس نموده ام0در طول خدمت دانشگاهي سه جلد کتاب ترجمه نمودم و بـــــيش از 60 مقاله علمي و بين المللي چاپ نمودم که فهرست آنها در بيوگرافي ضميمه منعکس است0 در سال 1355 ازدواج نـــــــمودم0 خانم بنده دکتري فيزيولوژي جانوري دارند و در دانشگاه ارومــيه استخدام هستند0 حاصل ازدواج دو فــرزند به نام هاي افشين که از دانشگاه تهران پزشکي تــــمام کرده و فرزند دوم در دانشگاه آزاد اروميه در رشته دامــــــپزشکي مشغول تحصيل است0 در طــــــول خدمت دو بار مدير گروه زيست شناسي بوده ام و در دو مقطع معاون آموزشي دانشکده عــــلوم شـدم0 با توجه به علاقـــــه زيادي که به کارهاي علمي و پژوهشي دارم، فرصت 
کـــــــارهاي ســـياسي نداشــــته و در هيچ حزب و گروهي وارد نشدم0

مدارک علمی دانشگاهی

 

1. Ph. D. (Docteur ingenieur en Biochimie), Etude par chromatographic en phase gazeuse de produits volatile des aliments,Universite de Dijon, France, 1973 2. DEA Biochimie alimentation , Universite de Dijon, France, 1971 3. B.Sc. Food Technology, Tehran University,Iran,1969

 

 

 

دوره های تخصصی گذرانده

  Previous and Current Jobs:

1.1.  Assist. Prof.,Biology Dept. (1980-1994)

 

1.2.  Assoc.Prof.,Biology Dept.(1994-2000)

 

1.3.  Professor,Biology Dept. (2000-present)

 

 

سایر مهارت ها

Specialized areas of Biochemistry: 1.1. Food Biochemistry 1.2. Stress Biochemistry 1.3. Amino Acids 1.4. Protein 1.5. Anthocyanin 

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

Previous and Current Jobs: 1.1. Assist. Prof.,Biology Dept. (1980-1994) 1.2. Assoc.Prof.,Biology Dept.(1994-2000) 1.3. Professor,Biology Dept. (2000-present

 

مرتبه علمی

استاد 

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

Executive Positions In Urmia University (or Other Institutions): 1.1. Dean Of Science Faculty 1.2. Head Of Biology Department 1.3. Deputy For Education Of Science Faculty Membership In Specialized And Executive Committees In Urmia University: 1.1. Member Of Biology Society OfIran 1.2. Member Of Food Technology Society Of Iran 

 

عضویت در انجمن های علمی

انجمن علمي زيست شناسي ايران 

 

تألیفات و ترجمه

 

1.Abrege de phytochimie.J.L.Guignard(1985)- Translated

 

2.Biochimie generale.J.H.Weil Masson(1990)- Translated

 

3.Food Science,Chemistry and Experimental Foods.M.Swaminathan(1990)- Translated

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

1Heidari R.,Heidarizadeh M.  Extraction , purification , and inhibitory effect determination of alpha – amylase inhibitor from wheat (Triticum aestivum var zarrin)

 

against human salivary and bacillus subtilis alpha amylase. The Ramanbhai Foundation 2nd International Symposium , Ahmedabad,India,January(2005)

 

 2. Heidari R.,Khayami M.,Farboodnia T.   Effect of Pb toxity on the membrain stability and fatty acids changes of Zea mays seedlings root.Pakistan  Journal Of Biological Sciences.(2004)

 

  3.  Heidari R., Khayami M.,Farboodnia T.   Effect of PH and EDTA on Pb accumulation in Zea mays seedlings. Journal Of Agronomy. (2004)

 

 4. Shokrzadeh M., Ebadi.A.G.,Azadbakht.M., Heidari R., Zaree.S.  Qualutative analysis of lead, cadmium,chromium and zinc in vegetables(Spinaciac oleracea L. and Raphanus sativus L.) Int.J.Biol.Biotech.1(4):( 2004)

 

 5.  Shokrzadeh M., Ebadi.A.G., Heidari R., Zaree.S.  Measurement of lead, cadmium,chromium in five species of most consumed fish inCaspian Sea. Int.J.Biol.Biotech. 1(4):( 2004)

 

6.  Shokrzadeh M., Ebadi.A.G., Heidari R., Zaree.S.  The rule of nutrition in prevention of breast cancer and introduction of some anti – cancerous substances. Int.j.boil.biotech. 1 (4):( 2004)

 

 7.  Heidari R., Dolatabadzadeh N., Khalafi J.   Anthocyanin pigments of Siahe Sardasht grapes. J.Sci.I.R.Iran, Vol. 15,No. 2, (2004).

 

 8. Nezamdoost M.,Mahmoodzadeh A., Heidari R., Hakimi J.  Study of polymorphism for seed storage protein of 48 grape(Vitis vinifera L.) varieties

 

cultivated in Azarbayjan Gharbi (Iran). Iranian Journal Of Biology, Vol.17,No:1, Spring(2004).

 

 9. Siami A., Heidari R., Dastpak A. Classification of several Pumpkin varieties based on seed total protein. J.Agric.Sci.Natur.Resour. Vol. 10(1) , Spring(2003).

 

 10. Zare S.,  Heidari R., Ebadi A.G.  Effect of wet heat treatment on Trypasin inhibitors activity in 3 species of Legumes(Cicer arientinum, Phaseolus vulgaris, Vicia faba).Scientific and Research Quarterly of Agricultureal Jahad. ISSN:1019- 9632 , No:59,Summer(2003).

 

  11. Siami A., Heidari R., Dastpack A.  Assessment of lipid content and studying fatty acids in some varieties of Cucurbita L.,Scientific and research Quarterly of Agricultural Jahad. ISSN : 1019-9632, No:59, Summer(2003).

 

                                       

 

12 . Mahmoodzadeh A., Heidari R., Jamalomidi M.,  Estim ation of genetic distanceamong Tea varieties using  protein electrophoresis and polymorphism for esterase. J.Agric.Sci.Natur.Resour.,Vol.10(2),Summer(2003).

 

 13.  Heidari R., Heidarizadeh M.  Effect of temperature stress (heat and cold) on germination,electrophoretic pattern of proteins,total protein and leaf soluble sugars content in two cultivars of Iranian wheat. Iranian Journal Of Biology, Vol. 13,No. 3,4

 

(2002-2003)

 

 14.  Heidari R., heidarizadeh M.  Evaluation of resistance for salinity,drought,cold,heat and PH changes in four Iranian wheat cultivars. J.Agric.Sci.Natur.Resour. Vol. 9(1),Spring(2002).

 

 15.  Khosroshahi A., Heidari R.  Investigation of quantification of protein and fractionation of casein chains of milks produced by four mammal species using agarose gel electrophoresis. J.Agricul.Sci. & Technol. Vol. 15, No. 1,(2001).

 

 16 .Gorbanli M., Nojavan M., Heidari R. , Farboodnia T.  Changes in soluble sugars starch and proteins in two cultivars of Pea under drought stress. J.Of teachers training univ. Tehran, No.1,38,53,(2001).

 

17.  Heidari R., Riahi H., Saadatmand S.  Effects of salt and irradiance stress on photosynthetic pigments and proteins in Dunaliella salina teodoresco.J.Sci.I.R.Iran, Vol.11,No.2,Spring(2000)

 

 18.  Heidari R., Siami a., Monazami Ch. Lipid content and fatty acid composition in some species of compositae family. Iran Agricultural research, Vol.19,41-48,(2000).

 

 19. Nojavan M., Heidari R., Atri M., Salehi-vahed N.  The mechanism of salinity tolerance in soybean. Iranian Journal Of Biology(2000).

 

 20.  Heidari R., Nojavan M., shekasteband R.  Effects of drought stress on the rate of total protein, electrophoretic patterns and soluble sugars in different cultivars of Lentil J.Of Biology,Tehran(2000)

 

 21 .Ilkhanipour M., Heidari R.  The  effect of ethanol on weight of body,liver,hematocrite and plasma amino acids in two groups of rats. The Journal Of Urmia University Of Medical Sciences., Vol 8(2),Summer(1997)

 

 22 .Gorbanli M., Heidari R. , Nojavan M., Farboodnia T.  the effect of water stress on the variation soluble of proteins and amino acids in two different cultivars of Chickpea. Iranian J.Agric.Sci. Vol.29,No.1(1997).

 

 23.  Gorbanli M., Heidari R. , khara J.  Ecophysiological study of Salicornia europaea and Halimione verruciferum, two coastal halophytes ofUrmia Lake. J.Scientific,Research and Education, Pajouhesh & Sazandegi, No. 30, Spring(1996).

 

 24.  Heidari R.  A Comparison of protein and total amino acids in milk of human and a few domestic animals. The Scientific Journal ofCollege of Agriculture, Tabriz University,Vol.5,No.3(1996)

 

25.  Heidari R.  Effect of germination on digestion and absorbtion of vegetable protein (Vicia faba). . The Scientific Journal of Agriculture, Vol. 17,No.2(1995).

 

 26 .Khayami M., Heidari R.  Fat,total protein content and amino acid composition of        Artemia from Urmia Lake.J.Scientific.Research and Education, Pajouhesh &       sazandegi, No.27, Summer(1995).

 

 27 .Gorbanli M., Heidari R. , Nojavan M., Farboodnia T.  An Investigation of effects os drought stress on seed germination, growth and some stress induced biochemical changes in two Iranian pea cultivars. J.Of teachers training Univ. Tehran, Iran(1994)

 

 28 .Gorbanli M., Heidari R. ,  Khara J.  Variations saisonnieres des teneurs en     proteins et en acids amines chez deux especes halophytes fourrageres. Rev.Res.Amelior.Prod.Agr.Milieu Aride,Vol.5,81-86(1993)

 

 29 .Gorbanli M., Heidari R. ,  Khara J.  Ecophysiological behavior study of Ha locnemum strobilaceum and Limonium meyeri, two coastal halophytes of Orumieh. J.Of teachers training univ.Vol.5,No.1-2,(1993).

 

  30. Heidari R. Organic acid  extraction by Zea meys L. seedlings root is a tolerance mechanism against heavy metals toxicity. 13 th Iranian Biology Conference and first International Conference of Biology, 23-25 August 2005

 

 31 .Heidari R. PH and EDTA enhance Pb accumulation in Zea mays L. seedlings. 13 th Iranian Biology Conference and First International Conference Of Biology.

 

   23-25 August 2005.

 

 32. Heidari R. Effects of hydrogen peroxide, sugar and storage time on stability of Siahe sardasht Grape Anthocyanin.  13 th Iranian Biology Conference and First International Conference Of Biology,23-25 August 2005

 

33. Heidari R. The effect of light, storage temperature,PH and variety on stability Anthocyanin pigments in four varieties Malus in Uromieh. 13 th Iranian Biology Conference and First International Conference Of Biology,23-25 August 2005.

 

34. Heidari R. The influence of light,temprature,PH and storage time on the color and stability of Siahe sardasht Grape Anthocyanin.  13 th Iranian Biology Conference and First International Conference Of Biology,23-25 August 2005

 

  35. Heidari R. Extraction,purification, andinhibitory effect of alpha-amylase inhibitor from wheat(Triticum aestivum Var.zarrin) .  13 th Iranian Biology Conference and First International Conference Of Biology,23-25 August 2005.                               

 

36 .Heidari R. Effect of different nutritional ails on plasma lipids in rabbits.  13 th Iranian Biology Conference and First International Conference Of Biology,23-25 August 2005

 

  37 .Heidari R. Measurement of Lead, Cadmium and Chromium in five species of most consumed fish in Caspian Sea. Int.J>Biol.Biochem.,1(4):673-375,2004.

 

  38. Heidari R. Effect of Pb toxicity on the membrane stability and fatty acids changes of Zea mays seedlings root. International Journal Of Botany 1(1):38-40, 2005 ISSN:1811-9700

 

39 .Heidari R. Extraction,purification and inhibitory effect of aipha-amylase inhibitor from wheat(Triticum aestivum Var.Zarrin). PakistanJournal Of Nutrition 4(2):101-105,2005. ISSN:1980-5164

 

40. Heidari R. The role of nutrition in prevention of Breast cancer and introduction of some anti Cancerous substances. Int.J.Biol.Biotech.,1(4):443-448.2004.

 

 41 .Heidari R. Qualitative analysis of Lead,Cadmium,Cromium and Zinc in vegetables(Spinacia oleracea L. and Raphanus sativus L.) Int.J.Biol.Biotech., 1(4):677-679,2004.

 

  42. Heidari R., Moeini Alishah H., Hassani A., Asadi Dizaji A.  Effects of water stress on some morphological and biochemical characteristics of Purple Basil (Ocimum basilicum) Journal Of Biological Sciences 6(4):763-767,2006 ISSN:1727-3048

 

43. Heidari R., Nasr N., Khayami M.,Jamei R.  Genetic diversity among selected vareties of Brassica napus(Cruciferae) based on biochemical composision of seeds. Just 32(1),2006,p. 37-40

 

44 .Heidari R., Abyari M.,Jamei R.  The effects of heating,UV irradiation and PH on stability of Siahe sardasht Grape Anthocyanin-copigment complex. Journal Of Biological Sciences 6(4):638-645,2006. ISSN:1727-3048

 

 45. Heidari R., Jamei R., Ghorbanli M.  Influence of storage temperature, PH , Light and varieties of Grape on the stability of Anthocyanin extract. J.Food. Sci.Technol.,2006,43(3):239-241

 

 46 .Heidari R., Khayami M.,Farboodnia T.  Physiological and biochemical effects of Pb on Zea mays L. seedlings. Iranian Journal Of Biology ,Vol.18, No. 3, 2005

 

  47 .Heidari R., Sehatti A., Ilkhanipour M., Nasahmadi-asl, Zare S.  Effects of different dietary fats on plasma lipid profiles in Rabbits. Int.J Biol.Biotech. 3(3):603-608,‏2006.  

 

 48. Heidari R., Ghasemifar E.,Khalafi J.,Setareh P.,Jamei R.  Isolation and structure characterization of Anthocyanin pigments in Black Carrot(Daucus carota L.)  Pakistan Journal Of Biological Sciences ,9(15):2905-2908,2006 ISSN:1028-8880

 

TLC, UV – visible, 1H-NMR

 

49 .Heidari R., Zareae S.,Heidarizadeh M.  Extraction,purification and inhibitory effects of alpha-amylase inhibitor from wheat (Triticu aestivum Var Zarrin)

 

        Pakistan Journal Of Nutrition , 4(2):101-105,2005, ISSN : 1680-5194

 

  50.  Heidari R., Shekasteband R., Zare S. , Khayami M.  Role of Proline in                  Ameliorating salt induced Oxidative stress in two varieties of Barley   Pakistan           Journal Of Botany

 

51. Khayami M., Heidari R., Rigazade T.  Classification of several Brassica napus    varieties besade on seed total and storage proteins and fatty acids.  Iranian.J.Agric.Sci.  Vol. 36, No. 5, 2005

 

 52.Heidari R., Setareh P., Ghasemifar E., Jamei R.  The effect of heating,UV irradiation and PH on stability of the Anthocyanin-copigment coomlex.   Pakistan Journal Of Biological Science.

 

53. Siami A., Heidari R., Mohseni M.  Comparative study of Amygdolin,Fat and total protein of 7 species of wild Almond in West Azarbaijan (Iran).  Agric.Hort. 591.ISHS 2002.

 

54.Heidari R., Riahi H., Saadatmand S.  Effects of salt and irradiation stress on photosynthetic pigments and proteins in Dunaliella salina Teodoresco.  J.Sc.I.R.Iran.  Vol. 11, No. 2, Spring 2002

 

  55.Shokrzadeh M., Ebadi A.G., Heidari R., Zaree S., Pourhosseini M.  Survey and measurement of residues of Dieldrin and Endosulphan in four species of fishes in Caspian Sea, Iran.  Int. J. Biol.Biootech.  2(1) : 47-51 , 2005

 

  56. Ghasemifar E., Heidari R., Khalafi J., Setareh P., Jameii R.  Isolation and structure charactrisation pigments in Black Carrot ( Daucus carota L. ) , Pakistan Journal Of Biological Science 9 (15) : 2905-2908 , 2006

 

  57 .Jalili Sh. , Ilkhanipour M. , Heidari R. The effect of interaction between vitamin E and Endosulfan on the levels of testestrone and cortisol in male rats 

 

 14 th Iranian National and Second International Conference Of Biology, Tarbiat Modares University, Tehran , Iran  2006

 

 

 

 58.  Mirzavash S., Mahmoodzadeh A., Khayami M. , Heidari R. , Jameii R  Determination of genetic position of Malus orientalis local species under SDS-PAGE analysis.  14 th Iranian National and Second International Conference Of Biology, Tarbiat Modares University, Tehran , Iran 2006

 

59.  Farboodnia T. , Heidari R. , Tajdoost S.  Amiloride inhibition of vacuolar

 

      Na / H antiporter enhance salt stress in Zea mays L. seedlings 14 th Iranian National and Second International Conference Of Biology,Tarbiat Modares University, Tehran , Iran  2006

 

  

 60.Abyari M., Heidari R. , Jameii R  Assessment of destructive effects of inviromental factores and protective effects of copigmentation on Siahe Sardasht grape ( Vitis vinifera ) anthocyanins.  14 th Iranian National and Second International Conference Of Biology, Tarbiat ModaresUniversity, Tehran , Iran  2006

 

temperature stress(heat and cold ) on germination , electrophoretic pattern , total protein and leaf soluble sugars in wheat cultivar seedlings.  14 th Iranian National and Second International Conference Of Biology, Tarbiat Modares University, Tehran , Iran  2006

 

62. Mirzavash S., Mahmoodzadeh A., Khayami M. , Heidari R. , Jameii R  Efficiency assessment of two methods staining SDS-PAGE gel to genetic distance determination of apple varieties (Malus . sp ) .   14 th Iranian National and Second International Conference Of Biology,Tarbiat Modares University, Tehran , Iran  2006

 

Pakistan Journal of Biological Sciences 10(2): 267-272-2007

 

ISSN 1028-8880

 

O2007 Asian Network For Scientific Information

 

63.  Effcct of Heating, UY Irradiation pH on Stabilit of the Anthocyanin   Copigment  Complex

 

  Setareh Parisa.  Heidari Reza. Ghasemifar Elham and Jamei Rashid

 

 Department of Biology. Faculty of Science, Urmia University . Iran

 

study of extraction and stability

 

 R,heidary .R.jamcei and M.fhorbany Dept, of biology, faculry of science , uromieh university

 

Amiloride inhibition of vacuolar

 

   Na / H antiporter enhance salt stress in Zea mays L. seedlings 14 th Iranian National and Second International Conference Of Biology,Tarbiat Modares University, Tehran , Iran  2006

 

 

 

Assessment of destructive effects of inviromental factores and protective effects of copigmentation on Siahe Sardasht grape ( Vitis vinifera ) anthocyanins.  14 th Iranian National and Second International Conference Of Biology, Tarbiat Modares University, Tehran , Iran  2006

 

temperature stress(heat and cold ) on germination , electrophoretic pattern , total protein and leaf soluble sugars in wheat cultivar seedlings.  14 th Iranian National and Second International Conference Of Biology, Tarbiat Modares University, Tehran , Iran  2006

 

62. Mirzavash S., Mahmoodzadeh A., Khayami M. , Heidari R. , Jameii R  Efficiency assessment of two methods staining SDS-PAGE gel to genetic distance determination of apple varieties (Malus . sp ) .   14 th Iranian National and Second International Conference Of Biology,Tarbiat Modares University, Tehran , Iran  2006

 

Pakistan Journal of Biological Sciences 10(2): 267-272-2007

 

ISSN 1028-8880

 

O2007 Asian Network For Scientific Information

 

 Effcct of Heating, UY Irradiation pH on  Stability of the Anthocyanin Copigment  Complex

 

 Setareh Parisa.  Heidari Reza. Ghasemifar Elham and Jamei Rashid   Department of Biology. Faculty of Science, Urmia University . Iran

 

study of extraction and stability

 

 R,heidary .R.jamcei and M.fhorbany

 

Dept, of biology, faculry of science , uromieh university 

 

65.The effect of light, temperature, pH and species on stability of Anthocyanin pigments in four berberis species

 

G.H.Laleh , H.Frydoonfar ,R.Heidary ,R.Jameei and S.Zare Pakistan Journal of Nutrition 5(1): 90-92, 2006. ISSN 1680-5194.

 

66.The Influence of Cold Acclimation on Proline,Malondialdehyde(MDA),Totale Protein and Pigments Contents in Soybean(Glycine max)Seedlings.

 

Leila Zeinali Yadegari, Reza Heidari and Jirair Carapetian.Journal of Biological Sciences 7(8):1436-1441,2007. ISSN 1727-3048.

 

67. Cold Pretreatment-Induced Changes in Antioxidant Enzyme Activities and Relative water content and Soluble Sugars in Shoots and Roots of Soybean Seedlings.

 

Leila Zeinali Yadegari,Reza Heidari and Jirair Carapetian. Journal of Biological Sciences 7(8): 1525-1530, 2007.ISSN 1727-3048.

 

68. Histopathological Observations on Protective Effects of Vitamin E on Endosulfan Induced Cardiotoxity in Rats.

 

Shabnam Jalili, Amir Abbas Farshid, Reza Heidari, Minoo Ilkhanipour and Shahpar Salehi.Pakistan Journal of Biological Sciences 10(11): 1922-1925, 2007.ISSN 1028-8880.

 

69. Effects of Copper Sulfate (CuSO4) on the Levels of Glucose and Cortisol in Common Carp, Cyprinus carpio. A.Afaghi,SZare,R.Heidari,Y.Asadpoor and R.Malekzadeh Viayeh.Pakistan Journal of Biological Sciences 10(10): 1655-1660,2007.

 

ISSN 1028-8880.

 

70.Effects of Water Stress on Respiration, Photosynthetic Pigments and Water Content in Two Maize Cultivars.

 

Nayer MohammadKhani and Reza Heidari.Pakistan Journal of Biological Sciences 10(22): 4022-4028.ISSN 1028-8880

 

71.Effects of Drought Stress on Protective Enzyme Activities and Lipid Peroxidatin in Two Maize Cultivars.

 

Nayer MohammadKhani and Reza Heidari.Pakistan Journal of Biological Sciences 10(21): 3835-3840,2007 ISSN 1028-8880.

 

72. Amiloride Inhibition of Vacuolar Na/H Antiporter Enhance Salt Stress in Zea mays L. Seedlings.

 

S.Tajdoost, T.Farboodnia and R.Heidary.Pakistan Journal of Biological Sciences 10(12): 2020-2024,2007.ISSN 1028-8880.

 

73.Salt Pretreatment Enhance Salt Tolerance in Zea mays L. Seedlings.

 

S.Tajdoost, T.Farboodnia and R.Heidary.Pakistan Journal of Biological Sciences 10(12): 2086-2090,2007.ISSN 1028-8880.


74. Mohammadkhani N, Heidari R. Drought-induced Accumulation of Soluble Sugars and Proline in Two Maize Varieties. World Applied Sciences Journal, 2008, 3 (3): 448-453.


 


75. Afshar SHeidari RFarshid AAIlkhanipour M. Effect of oral administration of fenitrothion on biochemical and hematological parameters in rats. Pak J Biol Sci. 2008, 11(13)1742-5.


 


76. Afshar SFarshid AAHeidari RIlkhanipour M. Histopathological changes in the liver and kidney tissues of Wistar albino rat exposed to fenitrothion. Toxicol Ind Health. 2008, 24(9):581-6.


 


77.  Jamei R, Heidari R, Khara J, Zare S. The Interaction Effects of Flooding and Kinetin on Growth Criteria,Chlorophyll Content, and 5-Aminolevulinic Acid Dehydratase Activity in Corn Seedlings Turk J Biol 2008, 32, 253-257.


 


 


78. Fatahi N, Carapetian J, Heidari R.Spectrophotometric measurement of valuable pigments from petals of safflower (carthamus tinctorius L.) Research journal of biological sciences, 2008 3(7) 761-763.


 


79. Zeinali Yadegari L, Heidari R and  Carapetian J.Chilling pretreatment causes some changes in respiration, membrane permeability and some other factors in soybean seedlings.Research Journal of Biological Sciences, 2008 3(9):1054-1059.


 


 80. Mohammadkhani N, Heidari R. Effects Of Water Stress On Light and Dark Respirations In Two Maize (Zea Mays L.) Varieties. Polish Journal of Natural Science, 2008 23(2):374-386 .


 


81. Javadi S, Ilkhanipour M,  Heidari R, and  Nejati V.The effect foeniculum vulgare Mill (fennel) essential oil on blood glucose in rats Plant Sciences Research 2008 1 (3) 47-49.


 


82.  Jamei R, Heidari R, Khara J, Zare S Hypoxia Induced Changes in the Lipid Peroxidation, Membrane Permeability, Reactive Oxygen Species Generation, and Antioxidative


Response Systems in Zea mays Leaves Turk J Biol, 2009, 33 45-52.


 


83. Jahanban Isfahlan A, Mahmoodzadeh A Hassanzadeh,  Heidari R, Jamei R.Antioxidant and antiradical activities of phenolic extracts from Iranian almond (Prunus amygdalus L.) hulls and shells.   Turk J Biol 2010 34, 165-173.


 


84. Rajaeiana, S.O. Heidari R, and Ehsanpour A. A. Effect of 2_Aminoethanol Pretreatment on the Antioxidant Enzyme Activity in Zea mays under Oxidative Stress.Russian Journal of Plant Physiology.  2011 58 (1) 45–50.


 


85. Sankian Z, Heydari R, Manaffar R. Expression of 90 KDa heat shock proteins in the brine shrimp Artemia Leach,1819 (Crustacean: Anostraca) in response to high salinity stress


International Journal of Artemia Biology, 2011, 1: 3-12.


 


86.  Jahanban Sfahlan A, Mahmoodzadeh A, Hasanzadeh A, Heidari R, Jame R. Antioxidants and antiradicals in almond hull and shell (Amygdalus communis L.) as a function of genotype. Food Chemistry 2009, 115, 529–533.


 


87. Akbari V, Jamei R, Heidari R, Jahanban Esfahlan A. Antiradical activity of different parts of Walnut (Juglans regia L.) fruit as a function of genotype. Food Chemistry 2012, 135, 2404–2410.


 


88. Samadi A,Carapetian J, Heidari R, Jafari M, Hassanzadeh A, Hairy Root Induction in Linum mucronatum ssp. mucronatum,an Anti-Tumor Lignans Producing Plant. Not Bot Horti Agrobo, 2012, 40(1):125-131.


 


89. Pirigharnaei M, Zare S, Heidary R, Khara J and  Emamali Sabzi R. Determination and comparing of the essential oil components in wild and cultivated populations of  Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. African Journal of Plant Science, 2012, 6(2) 89-95.


 


90. Nasr N, Carapetian J, Heidari R,  Asri Rezaei S, Abbaspour N, Darvishzadeh R and hezelbash  F.The effect of aluminium on enzyme activities in two wheat cultivars African Journal of Biotechnology  2011, 10(17) 3354-3364.  


 


91. N. Nasr N, Carapetian J, Heidari R, Asri Rezaei S, Abbaspour N. Darvishzadeh R Differential effects of aluminium on the seedling parameters of wheat. African Journal of Biotechnology 2011 10(17), 3345-3353.


 


92. Pirigharnaei M, Zare S,Heidari R, Khara J, Emamali Sabzi R,Kheyri F. The essential oil composition of Iranian oregano (Origanum vulgare L.) populations in field and provenance from Piranshahr district, West Azarbaijan province, Iran. Journal of Food, Agriculture & Environment 2011 9 (3&4): 89-93.   


 


93.   Pirigharnaei M, Zare S,Heidari R, Khara J, Emamali Sabzi R,Kheyri F The essential oil composition of Iranian oregano (Origanum vulgare L.) populations in field and provenance from Piranshahr district, West Azarbaijan province, Iran .Avicenna Journal of phytomedicine 2011,1(2) 106-114 .


 


94. Tahsini L, Heydari R. Anti Diabetic Effect of Cherries in Alloxan Induced Diabetic Rats. Recent Patents on Endocrine, Metabolic & Immune Drug Discovery, 2012, 6, 67-72.


 


95. Babaei-Balderlu F, Zare S, Heidari R, Farrokhi F.Effects of Melatonin and  Vitamine E on Peripheral Neuropathic Pain in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats.Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 2010 13(2) 1-8.


 


96.Eskandari A, Heidari R, Farokhi F, Salimi Z, Ghasemi Z. Effect of aqueous extrac from rhizome fo Cynodon dactylon L. Pers on renal and hepatic catalase activity and testicular histopathology in diabetic rats.Journal of Kashan University of medical sciences, 2011, 16(1) 9-16.


 


97.Nasrolahi O, Heidari R, Rhmani F, Farokhi F.Effect o mrtformin alone versus metformin and natural honey on body weight and fasting blood glucose in streptozotocin induced diabetic rats. 2012, National Congress on Medical Plants, Kish Iland,  16, 17 May.


 


98.Yazdizadeh  N, Jamei  R, Heidari R. Effects of various temperatures and pH values on the antioxidant activities of some pepper (Capsicum Annuum L.)varieties phenolic extracts. 2012, National Congress on Medical Plants, Kish Iland,  16, 17 May.


 


99. Nasrolahi O, Heidari R, Rhmani F, Farokhi F.Effect of natural honey fropm Ilam and metformin for improving glycemic control in streptozocin-induced diabetic rats. Avicenna Journal of pytomedicine, 2012, 2(4) 212.


 


100. Sankian Z, Heidari R, Manaffar R.Heat shock proteins (HSP 90) expertion on artemia in response to high salinity.Aquaculture Europe ,Porto, Portugal October 5-8 2010.


 


101. Sankian Z, Heidari R, Manaffar R.Survival, growth rate and HSP90(Heat shock proteins) of some Artemia populations from urmia lake regions. International Symposium/ Workshop on Distribution and biology of Artemia Urmia, Iran, December 13-14 2009.


 


102. Evaluation of the antioxidant properties of aqueous saffron extract in male rats.Iranian Congress of Physiology and Pharmacology.Hamadan 2011.


 


103.Shokatyari S, Heidari R, Hoseiny S, Khalafi J, Siyami A, Extraction and analysis of morphine alkaloid and spectrophotometric determination of total alkaloid from tuber of leontic armeniaca from iran. Cogress on Detection and Analysis of Illicit Drugs ,Tehran, 22-23 Dey 1390.


 


104.Mohammadi F, Heidari R, Determinatin thre opium alkaloid from different parts of papaver bracteatum Lusing hplc and spectrophotometric methods. Cogress on Detection and Analysis of Illicit Drugs ,Tehran, 22-23 Dey 1390.


 


105. Roshandel H, Heidari R, Khalafi J, Siyami A, Analysis and characterization of Morphine in bongardia chrysogonum by hplc. Cogress on Detection and Analysis of Illicit Drugs ,Tehran, 22-23 Dey 1390.


 


106- بابایی بالدرلو ف، ایلخانی پور م، حیدری ر، زارع ص،؛ برنوسی ا، تاثیر ملاتونین بر درد نوروپاتی محیطی در موش صحرایی مبتلا به دیابت. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1388جلد 11، شماره 1، ص 87-79.


107- بابایی بالدرلو ف، زارع ص، حیدری ر، فرخی ف، بررسی تاثیر ملاتونین بر افسردگی ناشی از دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش صحرایی.مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران،1389 جلد 17، شماره 72، ص 24-17


108- زینالی یادگاری ل، حیدری ر، کاراپتیان ژ،اثر پیش تیمار سرما بر میزان تنفس و مقادیر پرولین و رنگیزه های فتوسنتزی در دانه رستهای گیاه سویا(Glicine max L.cv. L174). مجله زیست شناسی ایران،1389 جلد 23، شماره 3، ص 417-409


109- سالاری لک ل، حیدری ر، نجاتی  و، اثر ملاتونین در جلوگیری از تغییر در پروفایل چربی ها و تولید MDAدر بافتها. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران  1390جلد 13، شماره 4، ص 411-406.


110- سلیمی ز، حیدری ر، نجاتی و، اسکندری ا، قاسمی ز،اثر عصاره سماق  بر پراکسیداسیون لیپیدی و نفروپاتی دیابتی در موش های صحرایی. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،1390 جلد 18، شماره 4، ص 285-275


111- عسل پیشه ز، حیدری ر، مناف فر ر، شناسایی و بررسی  ارزش غذایی دو گونه جلبک تک سلولی Scenedesmus obliquus وDesmodesmus cuneatus  تولید کننده اسیدهای چرب جداسازی شده از دریاچه سد مهاباد آذربایجان غربی. مجله زیست شناسی گیاهی،1391 سال 4، شماره 11، ص 72-61.


112- یزدی زاده ن، حیدری ر، جامعی ر، فعالیتهای پاداکسایشی عصاره فنولی فلفل شیرین سبز از ارومیه در دماها و pH های مختلف.دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی، دانشگاه علو م پزشکی ارومیه ،20 اردیبهشت 1391.


113- شب خوان م، حیدری ر ،جامعی ر، بررسی پایداری آنتوسیانین های د. واریته سیب سرخ تحت تیمارهای قند و pH . هفدهمین کنگره سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه شهید با هنر کرمان،1391 .


114- یزدی زاده ن، حیدری ر، جامعی ر، فعالیتهای پاداکسایشی عصاره فنولی فلفل قرمز شیرین از اصفهان در دماها ی مختلف،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست،ارومیه، 21 تیرماه 1391.


115-نجفی س، حیدری ر، جامعی ر،فرناد ن، اثر بخشی مفید ساکارز در افزایش عمر گلدانی اطلسی پس از پیش تیمار با نانو ذرات نقره،سومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی ایران،دانشگاه فردوسی مشهد، 13 تا 15 شهریور ماه 1391.


116- نعمتی م، حیدری ر، جامعی ر،مطالعه فعالیت پاداکسایشی عصاره متانولی ارقام انار Punica granatum ، دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست،ارومیه، 21 تیرماه 1391.


117- نعمتی م، حیدری ر، جامعی ر،توانایی خنثی سازی رادیکالهای آزاد توسط عصاره های متانولی ارقام انار Punica granatum . دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی، دانشگاه علو م پزشکی ارومیه ،20 اردیبهشت 1391.


118- احمدی و، حیدری ر، جامعی ر،مطالعه ظرفیت پاکسازی رادیکالهای آزاد و خواص پاد اکسایشی در بخشهای مختلف از واریته های هندوانه دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی، دانشگاه علو م پزشکی ارومیه ،20 اردیبهشت 1391.


119- احمدی و، حیدری ر، جامعی ر،مقایسه خواص پاد اکسایشی ارقام مختلف هندوانه و توانایی آنه در خنثی سازی رادیکال های آزاد. دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست،ارومیه، 21 تیرماه 1391.


120- باغ آرا ا، حیدری ر، بررسی محتوی مالون دی آلدئید و پاسخهای آنزیمهای ضد اکسایشی به تیمار تاریکی و سرما در گیاهان یونجه و خارشتر، شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد، 23-25 شهریور ماه  1389.


121-اکبری و، حیدری ر، جامعی ر، بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی ژنوتیپ های مختلف گردو با سنجش بر روی میزان جمع آوری رادیکالهای  آزاد 2و2 دی فنیل-1-پیکریل هیدرازیلفسوپر اکسید و نیتریت. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد، 23-25 شهریور ماه  1389.


122-اسدزاده جابر، حیدری ر، مناف فرر، تفاوت بیوشیمیایی و ارزش غذایی دو جمعیت بومی و غیر بومی از ماهیان قزل آلای پرورشی استان آذربایجان غربی و اردبیل. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد، 23-25 شهریور ماه 1389.


123- اسکندری ا، حیدری ر، فرخی ف، سلیمی ز، اثر آنالززیک عصاره آبی ریزوم مرغ در مش های صحرایی نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین،همایش کشوری اعصاب،گرگان، 27 28 بهمن ماه 1389.


124-اکبری و، حیدری ر، جامعی ر، مصارف اقتصادی اجتماعی (داروئی) خواص آنتی اکسیدانی گردو،اولین همایش اقتصاد و بازار یابی گیاهان دارویی (غرب کشور) 1389.


 


 

 

راهنمای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی

 

For Ph.D. Students: 1. Advanced Plant Biochemistry 1 2. Advanced Plant Biochemistry 2 3. Plant Stress 4. Advanced Food Biochemistry 

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

 

For MSC. Students: 1. Plant Metabolism 2. Plant Biochemistry 3. Advanced Biochemistry For Ph.D. Students: 1. Advanced Plant Biochemistry 1 2. Advanced Plant Biochemistry 2 3. Plant Stress 4. Advanced Food Biochemistry 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Specialized areas of Biochemistry: 1.1. Food Biochemistry 1.2. Stress Biochemistry 1.3. Amino Acids 1.4. Protein 1.5. Anthocyanin 

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

 

 

همکاری در اجرای پروژه های علمی یا اجرایی

 

 

فرصتهای مطالعاتی

 

Human Nutrition Departement , Faculty Of Science, University Of Nancy,     France 1984.  Laboratory of Prof. G. Debry

 

داوری کتب و مقالات پژوهشی

 

 

تدریس در دانشگاهها

 

1- بيوشيمي عمومي

 

2- متابوليسم گياهي (کارشناسي ارشد)

 

3- بيوانرژيتيک و متابوليسم ( کارشناسي ارشد)

 

4-بيوشيمي گياهي (ترکيبات ثانويه ( دکتراي فيزيولوژي گياهي))

 

5-  فيزيولوژي تنش ها (دکتراي فيزيولوژي گياهي )

 

6- شيمي مواد غذايي ( دکتراي تخصصي بهداشت مواد غذايي)

 

آدرس : اروميه- جاده 11 سرو- دانشگاه اروميه- دانشکده علوم- گروه زيست شناسي

تلفن : 09144430516- 04413444012

r.heidari@mail.urmia.ac.ir آدرس پست الکترونیکی :