دکتر رامین مناف فر
رامین منا ف فر                           
تاریخ تولد: 25 شهریور 1351
محل تولید: ارومیه، آذربایجان غربی
وضعیت تاهل: یک فرزند
آدرس منزل: ارومیه 
آدرس محل کار: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، گروه بیوتکنولوژی
 
تلفن: 3440295-0441  فکس: 3467097-0441

 

مدارک علمی:

کارشناسی زیست شناسی، 1378، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

کارشناسی ارشد بیولوژی دریا، 1380، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

دکتری تخصصی ژنتیک آبزیان، 1391، دانشگاه Ghent، بلژیک

 

 موضوع پایان نامه:

پایان نامه کارشناسی: تاثیر تغذیه با ضایعات کشاورزی بر میزان رشد و بقاء و ارزش غذاییArtemia urmiana در شرایط آزمایشگاهی

پایان نامه کارشناسی ارشد: غنی سازی ناپلیوس Artemia urmiana با استفاده از امولسیون اسیدهای چرب و جلبک دونالیلا و بررسی متابولیسم HUFA در شرایط نگهداری در دمای پائین

پایان نامه دکتری: بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای آرتمیای دریاچه ارومیه، ایران

 

 

 

-  مشخصات کلی

 

نام و نام خانوادگی: رامین مناف فر

رشته تحصیلی: ژنتیک آبزیان                                 گرایش: ژنتیک آبزیان

 رتبه علمی: استادیار                                        دانشگاه اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه گنت بلژیک

محل خدمت فعلی: دانشگاه ارومیه                      گرایش مدرک تحصیلی: ژنتیک آبزیان

 

 
- استاد راهنمای پایان نامه‌ها:

تاثیر تغذیه با پروتئین های شوک حرارتی مخمر تک سلولی بر میزان بقاء  A . franciscana و  A.urmiana در شرایط استرس.

بررسی تنوع گونه ای و فراوانی طبیعی جلبکهای تک سلولی دریاچه ارومیه.

تغییرات پاسخ­های ایمنی در طحال و کلیه قدامی ماهی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با اشکال مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی.

بررسی اثار آلودگی هیدرو کربنهای نفتی روی پارامترهای فیزیولوژیکی و ژنتیکی بر روی 2 گونه جلبک Dunaliella Tertiolecta و Salina Dunaliella.

بررسی تنوع ژنتیکی ناحیه IGS و ارتباط این نامه با سرعت رشد گونه ها و جمعیتهای مختلف آرتمیا در شرایط آزمایشگاهی.

مطالعه مقایسه ای آرتمیای پارتنوژنز اراک در شرایط آزمایشگاهی.

مطالعه تاثیر رژیم های مختلف غذایی شامل جلبکهای تک سلولی و مخمر غنی سازی شده بر رشد، بقاء و سیکل زندگی آنوستراکا (Branchinecta orientalis).

بررسی موفولوژیک، فیزیولوژیک و مولکولی جمعیتهای آرتمیای پارتنوژنز استان فارس.

بررسی تنوع جمعیتی آرتمیای پارتنوژنز در منطقه خاور میانه به روش مورفولوژیک و مولکولی.

بررسی تاثیرتغذیه با اسیدهای چرب غیراشباع و غلظت­های مختلف ال- کارنتین بر بلوغ زودرس در دو تیپ از آرتمیاهای دو جنسی و پارتنوژنز.

بررسی مقایسه ای پروفایل پروتئینی و بیان ژن HSP26 در سیست Artemia franciscana و Parthenogenetic Artemia تولید شده در دو شوری متفاوت 120 و 240 گرم در لیتر.

بررسی تنوع ژنتیکی و کیفیت فیزیولوژیک مخمرهای پروبیوتیک ماهیان قزل آلای پرورشی درتغذیه A. urmiana و A. franciscana.

بررسی تاثیر مهاری برخی عصاره های گیاهی بر روی پاسخهای فیزیولوژیكی چند جنس وگونه از جلبك های تك سلولی.

بررسی بیان ژن Na/K ATPase پروفایل اسیدهای چرب، پروتئینها و ویژگیهای رشد و بقای 2 جمعیت مختلف آرتمیای دو جنسی و پارتنوژنز در دو شوری 40 و 240 گرم در لیتر.

بررسی فلور جلبکی و ارزش غذایی جلبکهای تک سلولی در 3 تالاب دائمی آب شیرین استان آذربایجان غربی (حسنلو، یادگارلو و سد مهاباد).

بررسی میزان چربی و پروتئین کل و بررسی پروفایل اسیدهای چرب و پروتئین ها بروش گاز کروماتوگرافی و الکتروفورز در جمعیت های مختلف از ماهیان قزل آلای پرورشی استان آذربایجان غربی و اردبیل.

بررسی تاثیر ال- کارنتین بر روی فاکتورهای رشد، بقاء و سطح اسیدهای چرب A.urmiana و A. franciscana.

بررسی امکان جایگزینی مخمر صنعتی با مخمر عمل آوری شده Lansy-pz در پرورش آزمایشگاهی آرتمیا.

بررسی تاثیر استرس شوری و ساختار ژن Na/K ATPase در 3 جمعیت مختلف آرتمیای ایران (مهارلو، دریاچه ارومیه، پارتنوژنز دریاچه ارومیه).

بررسی مقاومت به شوری و دمای بالا و ساختار COI در A.franciscana معرفی شده به زیستگاه جدید (دریاچه مهارلو).

مقایسه موفومتریک و سطح HSPs ( پروتئینهای شوک حرارتی ) و پروفایل اسیدهای چرب در A.franciscana معرفی شده به زیستگاه جدید (دریاچه مهارلو).

بررسی تنوع ژنتیکی سویه های تجاری ماهیان قزل آلای استان آذربایجان غربی.

مقایسه موفولوژیک و سطح پروتئینهای حرارتی درA.franciscana معرفی شده به زیستگاه جدید (دریاچه مهارلو).


 -  مشاوره پایان نامه‌ها:

 

- جوایز و افتخارات علمی:

پژوهشگر برتر دانشگاه ارومیه و استان آذربایجان غربی در سال 1388

  داوری ها:


 - داور پایان نامه‌های تخصصی

 

  
- داوری و نظارت طرح های تحقیقاتی

 

  
 - مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی :

خامه چین، ی.، مناف­فر، ر.، توکمه­چی، ا.، حجتی، و، ملکی بالاجو، ا. 1391. تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چربparthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی. مجله علوم و فنون دریایی. در نوبت چاپ.

خامه چین، ی.، مناف­فر، ر.، توکمه­چی، ا.، حجتی، و، ملکی بالاجو، ا. 1390. بررسی تاثیر ال-کارنیتن بر میزان رشد، درصد بقاء و بلوغ زودرس Artemia franciscana در شرایط آزمایشگاهی. فصلنامه علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری، سال سوم، شماره چهارم، تابستان 90، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان.

شفائی، س.، زارع، ص.، مناف­فر، ر.، فلاحتی آ. 1391. شفاعی.گزارش وجود A. franciscana Kellogg, 1906 در دریاچه طشک، ایران. نشریه محیط زیست طبیعی مجله منابع طبیعی ایران،  دوره سوم، صفحه 401-393.

قربانی، س.، مناف­فر، ر طاعی، ا.، ملک زاده، ر. 1392. بررسی تنوع مولکولی گونه های جلبکDunaliella در تعدادی از ایستگاه های دریاچه ارومیه. زیستشناسی گیاهی ایران، سال پنجم، شماره هفدهم، صفحه 89-98.

کاظمی، م.، زارع، ص.، منا­ف­فر، ر.، آتشبار، ب.، 1392. بررسی میزان رشد، بقاء و ارزش غذایی آنوستراکادر تغذیه با جلبکهای Branchinecta orientalis (Crustacea: Anostraca) Scenedesmus sp.  و Haematococcus sp. تک سلولیفصلنامه علمی – پژوهشی محیط زیست جانوریسال پنجم، شماره  1.

نکوئی، ع.، منا ف فر، ر مطلبی، ع.، شریفیان، م. 1391. توانايي بسترهاي مختلف نشست باكتريايي تصفيه آب در سيستم هاي مدار بسته پرورش آبزيان. مجلهعلمي شيلات ايران سال بيست و يكمشماره 3.

 

Manaffar, R., Abtahi, B., Agh, N. 2004. Enrichment of Artemia urmiana Nauplli with of Emulsion and Dunaliella algae and investigation of metabolism HUFA in cold incubation. Journal of Marine science, University of Tehran, 2004.

Salimi, B., Manaffar, R., Meshkini, S., Seyed Sajadi, P. 2009Effect of feeding with Artemia Nauplii, Decapsulated cyst and formulated food on amount of total Lipid, Protein and Fatty acids in rain bow trout fry (Oncorhynchus mykiss). Journals of pajohesh va sazandegi.

Manaffar, R., Maleki, R., Atashbar, B., Agh, N. 2004. Effect of Azadirachta indica seed extract upon predator ciliates on intensive culture of unicellular algae Dunaliella tertiolecta. Journals of Pajohesh va Sazandegi, 2004.

Atashbar, B., Manaffar, R., Agh, N., Falahati, A., Moshtagiyan, A.M. 2009. First report of Phallocryptus spinosa in Iran. Journals of Tarbiyat modares University. In press.

Hosseyni, E., Manaffar, R., Meshkini, S., Salimi, B. 2007. An investigation on effect of inintial feeding on growth rate of rain bow trout (Oncorhynchus mykiss) larval stage. Journal of science, Tarbiat Moalem, University. Vol, 7:1.

Manaffar, R., Agh, N., Abtahi, B. 2008. Study on survival and growth rate of nauplii of Artemia urmiana on enrichment process with fatty acid emulsion and dunaliella tertiolecta. Scientific journal of Azad University, Zanjan branch. 1: 35-4.

Vojodzadeh, H., Gezelbash, F., Riahi, H., Manaffar, R. 2008. Effect of algal diet on survival and growth rate of three Artemiapopulations (Crustacean). Scientific journal of shilat. 16:3.

Manaffar, R., Zare, S., Abdulah Zadeh, N., Bossier, P., Van Stappen., G. 2010. Genetic diversity, reproductive and life span characteristic of five Artemia urmiana populations from Urmia Lake regions. In press.

Manaffar, R., S. Zare, N. Agh, N. Abdolahzadeh, S. Soltanian, P. Sorgeloos, P. Bossier, G. Van Stappen, 2010. SNP detection in Na/K ATP-ase gene a1 subunit of bisexual and parthenogenetic Artemia strains by RFLP screening. Journal of Molecular Ecology Recourse.11: 211-214.

Asem, N. Rastegar-Pouyani, P. De Los Rios, R. Manaffar and F. Mohebbi. 2010. Biometrical Comparison of Artemia urmianaGünther, 1899 (Crustacea: Anostraca) Cysts between Rainy and Drought Years (1994-2003) from Urmia Lake, Iran. International Journal of Biological and Life Sciences, 6 (2): 100-106

Sankiyan, Z., HeydariR., Manaffar, RExpression of 90 KDa heat shock proteins in the brine shrimp Artemia (Crustacean:Anostraca) in response to high salinity stress. International Journal of Artemia Biology. Vol. 1, No. 1

R. Manaffar, R. Maleki, S. Zare, N. Agh, S. Soltanian, B. Sehatnia, P. Sorgeloos, P. Bossier and G. Van Stappen. 2010. A New Method for Rapid DNA Extraction from Artemia (Branchiopoda, Crustacea). International Journal of Biological and Life Sciences 6:2.

Amir Tukmechi, Hamid Reza Rahmati Andani, Ramin Manaffar, Najmeh Sheikhzadeh. 2011. Dietary administration of beta-mercapto-ethanol treated Saccharomyces cerevisiae enhanced the growth, innate immune response and disease resistance of the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Fish and Shellfish Immunology.30: 923-928.

Manaffar, R., Zare, N., Agh, S., Siyabgodsi, A., Soltanian, S., Mees, F., Sorgeloos, P., Bossier, P., Van Stappen., G. 2010.Sediment cores from Lake Urmia (Iran) suggest the inhabitation by parthenogenetic Artemia around 5,000 years ago. Hydrobiologia 671:65–74.

Abdolah zadeh, N., Zare, S., Manaffar, R., Asem, A. 2011. Effect of two different salinities on survival and growth rate of 5Artemia populations from Urmia Lake regions. Journal of Modares Semiannual Biological Sciences. Vol.2, No.2, Page 55-66.

Asal Pishe, Z., Heydari, R. and Manaffar, R. 2011. Charachterization of two unicellular algae species Senedesmus obliquus andDesmdemus cuneatus as live food from west Azarbyjan, Iran. Iranian journal of plant biology. 4 (11):61-72.

Shafaie, S., Zare, S., Manaffar, R. and Falahati, A. 2012. The First Report for the invasion of A. franciscana Kellogg 1906 in Tashk and Bakhtegan Lakes, Iran. Life Science Journal 2012; 9(4).

 

 
طرح های تحقیقاتی:

مجری اصلی طرح تحقیقاتی "مطالعه جامع آرتمیای مهارلو". طرح مشترک در قالب طرحهای ماده 102 وزارت. بودجه 300 میلیون ریال.

مجری اصلی طرح تحقیقاتی "راه اندازی و ارزیابی سیستم تصفیه بیولوژیك آب جهت تصفیه ضایعات آمونیاكی در سیستمهای مدار بسته پرورش آبزیان آب شیرین". طرح مشترک در قالب طرحهای ماده 102 وزارت. بودجه 60 میلیون ریال.

مجری اصلی طرح تحقیقاتی "ارائه یک روش نو و سریع در استخراج DNA از آرتمیا (سخت پوستان)". طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی.

مجری اصلی طرح تحقیقاتی " بررسی تنوع کیفی و فراوانی کمی جلبک های تک سلولی دریاچه ارومیه". طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی. طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی.

مجری اصلی طرح تحقیقاتی " ساخت بیوسنسور الکتروشیمیایی DNA و ارزیابی کارایی آن در اندازه گیری آلاینده های هیدروکربنی آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) در منابع آبی شهرستان ارومیه". طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی.

مجری اصلی طرح تحقیقاتی " بررسی خصوصیات فیزیولوژیک، فنوتیپی و ژنوتیپی هیبریدهای آمیزش متقابل مابین A.urmiana و A. sinica در شرایط آزمایشگاهی". طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی.

مجری اصلی طرح تحقیقاتی " تنوع جنسهای مخمری فلور روده ماهیان قزل­آلای پرورشی ارومیه با تاکید بر گونه­ها و سویه­های جنس Saccharomyces و بررسی برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و تجاری آنها" طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی.

مجری اصلی طرح تحقیقاتی " بررسی تنوع جمعیتی خرچنگ دراز آب شیرین دریاچه مخزنی پشت سد ارس " طرح برون دانشگاهی مشترک

مجری دوم طرح تحقیقاتی "بررسی امکان پرورش آرتمیا با پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر میاندوآب " طرح برون دانشگاهی مشترک

مجری اصلی طرح تحقیقاتی " تاثیر تغذیه با پروتئینهای شوک حرارتی مخمر تک سلولی بر میزان بقاء A .franciscana وA.urmiana در شرایط استرس " طرح صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

مجری دوم طرح تحقیقاتی " بررسی ویژگیهای (هچ، رشد ، بازماندگی و بلوغ جنسی) ارزش غذایی )میزان پروتئین ، چربی و اسید های چرب) و تفاوتهای ژنتیکی (RFLP , DGGE) برخی پریان میگوها استان آذربایجان غربی.

مجری دوم طرح تحقیقاتی "پرورش A. urmiana در استخرهای خاکی استان آذربایجان شرقی". طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی.

مجری دوم طرح تحقیقانی "ذخیره سازی A. urmina (سویه ویتنامی) در استخرهای خاکی جنوب ایران.   "طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی.

همکار اصلی "تاثیر اشعه گاما، اشعه بتاو نور ماوراء بنفش بر میزان رشد، بقاء و چرخه زندگی A. urmiana". طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی.

همکار اصلی "تاثیر اشعه هلیوم نئون بر میزان رشد، بقاء و دوره زندگی A. urmiana". طرح مصوب وزارت علوم.

همکار اصلی "مطالعه بیولوژیکی و اکولوژیکی A. urmiana". طرح مصوب وزارت علوم.

همکار اصلی طرح "تولید آرتمیا در سیستم مدار بسته". طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی.

همکار اصلی طرح "ارزیابی ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه". سفارش اداره کل محیط زیست.

 


- پروژه های کارشناسی:

 

  
 - مقالات علمی در کنفرانس‌ها:

Manaffar, R., Atashbar, B., Agh, N. 2001. An investigation on effects of Artificial feed on the growth rate and nutritional value of reared Artemia urmiana in laboratory condition. International Workshop on ArtemiaArtemia and Aquatic Animals Research Centre, Urmia University, 12-15 May 2001, Urmia, Iran.

Manaffar, R., Maleki, R., Atashbar, B., Agh, N. 2002. Effect of Azadirachta indica seed extract upon predator ciliates on intensive culture of unicellular algae Dunaliella tertiolecta The Second Iranian Congress of Fish Health and Dieses, 2002.

Agh, N., Manaffar, R., Atashbar, B. 2002. High density pond production of Artemia urmiana biomass for use in larvi culture, second shrimp conference, 2002, Boshehr, Iran.

Agh, N., Manaffar, R., Atashbar, B. 2002. Successful inoculation of Artemia franciscana (VC strain) at south of Iran. Aquaculture 2002, World Aquaculture society, 22-28 April 2002, Beijing, China.

Agh, N., Manaffar, R., Atashbar, B., Mahini, S. 2003. High-density pond production of Artemia biomass in Iran. World aquaculture conference, Salvador Brazil, 2003.

Agh, N., Jfarii, A., saidid, A., Manaffar, R. 2004. Effect of helium- neon ray on growth rate, survival and life cycle of Artemia urmiana, 12 sth conference of biology in Iran, 2004.

Manaffar, R., Agh, N., Abtahii, B. 2005. Enrichment of Artemia urmiana nauplii with fatty acids emulsion and unicellular algae Dunaliella tertiolecta and its effects on survival rate and biometry of nauplii under cold incubation,

Manaffar, R., Abtahii, B., Agh, N., 2004. Enrichment of Artemia urmiana nauplii using fatty acids emulsion and unicellular algaeDunaliella tertiolecta and investigation on metabolism of HUFA at cold incubation, world aquaculture conference, Honolulu Hawaii USA, 2004.

Atashbar, B., Asem, A., Manaffar, R., Agh, N. 2004. Biometry of cysts and nauplii of Artemia urmiana and ParthenogeneticArtemia from Urmia lake region. The 5th International Workshop on ArtemiaArtemia and Aquatic Animals Research Centre, Urmia University, 21-25 Sep 2004, Urmia, Iran.

Manaffar, R., Atashbar, B., Mahini, S., Hasani, A., Agh, N. 2004. Successful pond culture of parthenogenetica Artemia andArtemia urmiana at the vicinity of the Lake Urmia. The 5th International Workshop on ArtemiaArtemia and Aquatic Animals Research Centre, Urmia University, 21-25 Sep 2004, Urmia, Iran.

 Atashbar, B., Manaffar, R., Agh, N. 2005. Effect of salinity on growth, survival and maturity of parthenogenetica population ofArtemia from the Lake Urmia. Biology Singapore 2005.

Atashbar, B., Asem, A., Agh, N., Manaffar, R. 2005. Morphological differentiation of two parthenogenetica populations ofArtemia from Urmia Lake and one of its lagoons (Rashakon region). World Aquaculture 2005, Bali.

Manaffar, R. Falahati, A., Moshtagiyan, A.M., Mosavi, S.M. 2008. First report for coexistence of Artemia franciscana with Parthenogenetic Artemia in Maharlu Lake. World aquaculture conference, Korea.

Hosseyni, E., Manaffar, R., Meshkini, S., Salimi, B. 2007. An investigation on effect of initial feeding upon the secondary growth rate of trout oncorhynchus mykiss larvae stage. World aquaculture conference, Italy 2006.

Behnam Salimi , B., Manaffar, R., Meshkini, S., Seyed Sajadi, P. 2009.Total lipid protein and fatty acid content of rain bow trout fry feeding with Artemia nauplii, decapsulated cyst and formulated food. World aquaculture conference, Krakow, Poland, 2008.

Asem, A., Manaffar, R., Rastegar pouyani, N., 2008. Abiometrical comparsion of Artemia urmiana cyst between rainy and drought years from the Urmia Lake. World aquaculture conference, Korea.

Manaffar, R., Bossier, P. 2009. Genetic diversity of Artemia, World and Iran (a review). International symposium on Artemia. Urmia University 2009.

Bahman pour, L., Hoseyni, L., Heydari, R., Zare, S., Manaffar, R. 2009. Comparative study on biometric and biologic tolerance variations on Artemia franciscana (Kellogg, 1906) males in new environment. International symposium on Artemia. Urmia University 2009.

Mosavi, G., Zare, S., Manaffar, R. 2009. Survival, growth rate and genetic diversity of Na/K ATP-ase gene among three Artemiapopulations from Iran. International symposium on Artemia. Urmia University 2009.

Sankiyan, Z., Heydari, R., Manaffar, R. 2009. Survival, growth rate and HSP 90 (Heat shock proteins) of some Artemiapopulations from Urmia Lake regions. International symposium on Artemia. Urmia University 2009.

Abdolah zadeh, N., Zare, S., Manaffar, R. 2009. Compare reproductive and life span characteristics of five Artemia urmianapopulations in tow 75, 150 (ppt) salinity. International symposium on Artemia. Urmia University 2009.

Vojodzadeh, H., Gezelbash, F., Riahi, H., Manaffar, R. 2008. Effect of algal diet on survival and growth rate of three Artemiapopulations (Crustacean). 12 th conference of biology in Iran, 2008.

Tukmiche, A., Manaffar, R. 2009. Optimization of salinity, pH and temperature For enrichment of Artemia urmiana nauplii With Lactobacillus rhamnosus and B. Subtilis. International symposium on Artemia. Urmia University.

Abdolah zadeh, N., Zare, S., Manaffar, R. 2008. Effect of two different salinities on survival and growth rate of 5 Artemiapopulations from Urmia Lake regions. 15 th conference of biology in Iran, 2007. International symposium on Artemia. Urmia University 2009.

Vojodzadeh, H., Gezelbash, F., Riahi, H., Manaffar, R. 2008. Study on survival and growth rate of three Artemia populations in feeding with Dunaliella tertiolecta, Tetraselmis suecica and Nannocholoropsis oculata. 15 th conference of biology in Iran.

Abdollahzadeh,N., Zare,S., Manaffar, R. Asem,A. 2009. Effect of salinity on the biometric measures of Artemia urmiana cysts from different regions of the Lake Urmia. International symposium on Artemia. Urmia 2009.

Bahmanpour,L., Hosseini,L., Heydari,R., Zare,S., Manaffar, R. 2009. Comparative study on the biometry and stress tolerance of the introduced and orginal populations of Artemia franciscana (Kellogg,1906) males. International symposium on Artemia. Urmia 2009.

Moosavi Toomatari,G., Zare,S., Manaffar,R. 2009 . Survival growth rate and genetic diversity of Na/K ATP-ase gene among three Artemia populations from Iran. . International symposium on Artemia. Urmia 2009.

Sankian,Z., Heydari,R., Manaffar,R. 2009. Survival, growth rate and HSP 90 (Heat shock proteins) level of Artemia populations from Urmia Lake. International symposium on Artemia. Urmia 2009.

Farhad Talebi, Laya Bahaman Pour, Reza Heydari, Ramin Manaffar. 2010. Evaluation of Beaker’s yeast cells as feed for two brine shrimp Artemia species (Branchiopod, Anostraca). Asian pacific aquaculture 2010.

Talebi, F., Zare, S. and Manaffar, R. 2010. Effect of L-carnetine on survival and growth of Artemia urmiana and Artemia franciscana. The 16th National and 4th International conference of biology in Iran. September 2010.

Mosavi Tomatari, G., Zare, S. and Manaffar, R. 2010. Evalaluation of DGGE method for population identification of parthenogenetic and bisexual ArtemiaThe 16th National and 4th International conference of biology in Iran. September 2010.

Asadzadeh, J., Heydari, R. and Manaffar, R. 2010. Biochemical and nutrition value differentiation between two endemic and imported populations of rain bow trout fishes. The 16th National and 4th International conference of biology in Iran. September 2010.

Iraji, S., Zare, S., Salimi, I. and Manaffar, R2010. Genetic diversity of commercial populations of rain bow trout from west Azarbaijan. The 16th National and 4th International conference of biology in Iran. September 2010.

 Asal Pishe, Z., Heydari, R. and Manaffar, R. 2011. Charachterization of two unicellular algae species Senedesmus obliquus andDesmdemus cuneatus as live food from west Azarbyjan, Iran. Conference for World Aquaculture 2011, Natal Convention Center, Natal, Brazil.

شفائی، س.، زارع، ص.، منا ف فر، ر فلاحتی آ. 1390. بررسی تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی جمعیت جدید آرتمای دو جنسی دریاچه طشک، استان فارس. اولین کنگره ملی ارزابی ذخایر ژنتیکی و زیستی. 4-3 اسفند. کتابچه خلاصه مقالات صفحه 79 و 80.

شفائی، س.، زارع، ص.، منا ف فر، ر.، فلاحتی آ. 1390. شناسایی گونه های مهاجم بر اساس DNA Barcoding:  مطالعه موردی از حذف گونه بومی آرتمیاArtemia franciscana در دریاچه طشک از، استان فارس. اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی، دانش"اه مشهد. 12 بهمن.

عبدیل زاده، ر.، اسکندری، آ.، زارع، ص.، سایقی، ی.، منا ف فر، ر.، ابراهیمی، س. 1390. تنوع ژنتیکی تعدادی از جمعیتهای آرتمیای پارتنوژنز ایران و منطقه با استفاده از تعیین توالی ناحیه ITS1. اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی، دانش"اه مشهد. 12 بهمن.

حسنی، ر.، عباسپور، ن.، منا ف فر، ر1390. عصاره آبی سیر (َAllium sativum): مهار کننده رشد جلبکهای تک سلولی. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. دوم مرداد 1390.

سجادی نسب، ج.، حسینی رقین، س.، اکبر پور، ل.، منا ف فر، ر. 1390. عصاره آبی سیر (َAllium sativum): بررسی اثر آلودگی محیط ناشی از هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای بر روی رشد دو گونه جلبک Dunaliella tertiolecta و Dunaliella salina. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. دوم مرداد 1390.

حکیم زاده، س.، قنبری، ش.، حیدری، ر.، منا ف فر، ر. 1390. تاثیر دو شوری متفاوت بر پروفایل پروتئینی و RNA کل در دو تیپ آرتمیای دو جنسی و پارتنوژنز.همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. دوم مرداد 1390.

عسل پیشه، ز.، منا ف فر، ر. 1391. بررسی تنوع جوامع کلوفیتا در سه تالاب یادگارلو، سد مهاباد و سد حسنلو. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. دوم تیرماه 1391.

کاظمی، م.، زارع، ص.، منا ف فر، ر.، آتشبار، ب. 1391. تاثیر رژیم غذایی بر روی رشد و بقاء Branchinecta orientalisهفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان، 14- 16 شهریور.


-  کارگاه ها:

 


 -  عضویت در انجمن های علمی:


-  مسئولیت های اجرایی:

همکاری مستمر درتاسیس پژوهشکده آرتمیا و آبزیان- دانشگاه ارومیه

آسیستانت تحقیقاتی پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه (1378 لغایت 1380)

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه از سال 1381 تا کنون

معاون پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، 1384-1382

مسئول موزه جانور شناسی دانشگاه ارومیه، 1385-1384

دبیر اجرائی کنفرانس بین المللی آرتمیا و آبزیان در سال 2004

مدیر گروه بیوتکنولوژی، پاتولوژی و کنترل کیفی- پژوهشکده آرتمیا و آبزیان از سال 1391

-  آدرس:

 

Raminmanaffar@gmail.com

Raminmanaffar@yahoo.com

R.manaffar@urmia.ac.ir

 

Url: www.urmia.ac.ir